Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh UNIX

Giao Trinh UNIX

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by kiddeveloper

More info:

Published by: kiddeveloper on May 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2010

pdf

text

original

 
 
 
Copyright(c) by Galaxy CD – http://www.galaxycd.com 
1
Muïc luïc:PHAÀN 1: UNIX SÔÛ Baøi 1. Khôûi ñoäng UNIX 1.1 Baét ñaàu phieân laøm vieäc 1.2 Keá t thuùc phieân laøm vieäc 1.3 Caùch duøng leänh cuûa UNIX Baøi 2. Laøm vieäc vôùi file. 2.1 Toåchöùc file2.2 Di chuyeån giöõa caùc thö muïc 2.3 Caùc thao taùc cô sôûùi caùc thö muïc 2.4 Caùc thao taùc cô sôûùi file thöôøng Baøi 3. Baûo veäcaùc file cuûa ngöôøi söû duïng 3.1 Moâtaûngöôøi söû duïng 3.2 Moâtaûnhoùm ngöôøi söûduïng 3.3 Baûo veäcaùc file vaøcaùc thö muïc Baøi 4. Sao, chuyeån, lieân keát vaøtìm kieám file 4.1 Sao cheùp file4.2 Chuyeån vaøñoåi teân file 4.3 Taïo lieân keá t vôùi file 4.4 Tìm kieá m fileBaøi 5. Thoâng tin giöõa nhöõng ngöôøi söûduïng 5.1 Thoâng tin baèng leänh mail5.2 Thoâng tin baèng leänh write Baøi 6. Söûduïng chöông trình soaïn thaûo vi 6.1 Khôûi ñoäng vi6.2 Soaïn thaûo vaên baûn Baøi 7. Shell script7.1 Quaûn lyùtieá n trình 7.2 Laäp caùch thöùc cho shell script 7.3 Caùc shell UNIXBaøi 8. Ñoåi höôùng (redirection) 8.1 Vaøo/ra chuan8.2 Chuyeån ñoåi döõlieäu giöõa caùc tieá n trình
 
Copyright(c) by Galaxy CD – http://www.galaxycd.com 
2
8.3 Ñoåi höôùng keùp ñaàu ra chuaån Baøi 9. Cô cheá thay theá cuûa Shell 9.1 Truyeàn tham soá 9.2 Caùc bieá n Shell9.3 Caùc kí töïñaëc bieät 9.4 Laá y keá t quaûcuûa moät leänh 9.5 Caùc qui taéc thay theá cuûa Shell Baøi 10. Moâi tröôøng cuûa Shell 10.1 Moâi tröôøng10.2 Caùc bieá n ñònh nghóa tröôùc 10.3 Caùc bieá n chungBaøi 11. Laäp trình möùc cô sôûdöôùi UNIX 11.1 Caùc pheùp thöûtrong Shell 11.2 Laäp trình moät caá u truùc coùñieàu kieän 11.3 Laäp trình moät chu trìnhBaøi 12. Tín hieäu vaøñoàng boä  12.1 Quaûn lyùcaùc tín hieäu 12.2 Quaûn lyùcaùc tieá n trình 12.3 ÑeäquiPHAÀN 2 LAÄP TRÌNH C DÖÔÙI UNIX Baøi 1. Giôùi thieäu chung1.1 Caùc lôøi goïi heäthoá ng 1.2 Chuûthöïc vaøchuû thöïc quyeàn cuûa tieán trình 1.3 Ñònh nghóa caùc tham bieá n chöông trình1.4 Moät soá ñònh nghóa khaùc Baøi 2. Quaûn lyùtieá n trình 2.1 Nhaän bieá t tieá n trình 2.2 Nhaän bieá t chuûtieá n trình 2.3 Thay ñoåi chuûvaønhoùm chuû  2.4 Taïo moät tieán trình2.5 Caùc haøm goïi moät tieá n trình thay theá   2.6 Ñoàng boätieá n trình 2.7 Möùc öu tieân cuûa tieá n trình 2.8 Nhoùm caùc tieá n trình

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->