Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao trinh co so ky thuat dien

Giao trinh co so ky thuat dien

Ratings:
(0)
|Views: 126|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on May 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2010

pdf

text

original

 
Giaïo trçnh CåísåíKyîthuáût âiãûn I Trang
 
8
CHÆÅNG 1MAÛCH NÀNG LÆÅÜNG ( MAÛCH KIRHOF )
Khi caïc quaïtrçnh chè phuûthuäüc vaìo thåìi gian (mä hçnh hãûthäúng) coìn gàõn caísæû  læu thäng (chaíy, truyãön âaût) giæîa nhæîng bäüpháûn cuía hãûthäúng ta seîgoüi laìmä hçnh maûch, aïp duûng caïc bæåïc xáy dæûng mä hçnh toaïn hoüc âaînãu ta xáy dæûng mä hçnh cho mäüt thiãút bë âiãûn, vç åíâáy coïdoìng chaíy nàng læåüng - Ta coïmä hçnh maûch nàng læåüng (maûch KF).
 §1.
Mä hçnh maûch nàng læåüng
1. Âiãöu kiãûn maûch hoïa :  Nhæîng âiãöu kiãûn cáön phaíi thoía maîn âãøcoïthãømä taíquaïtrçnh bàòng mä hçnh maûch (âãøquaïtrçnh chè phán bäútheo thåìi gian - âãøquaïtrçnh chè mä taíbàòng hãûphæång trçnh chè phuûthuäüc thåìi gian). a. Âäüdaìi cuía bæåïc soïng træåìng âiãûn tæìphaíi ráút låïn so våïi kêch thæåïc TBÂ âãøcoï  thãøcoi quaïtrçnh laìtæïc thåìi,váûn täúc truyãön tæång taïc
=µε=
1v; âáy laìâiãöu kiãûn cå baín âãøboíqua sæûphán bäúkhäng gian cuía quaïtrçnh maìchè xeït phán bäúthåìi gian, nãn quaïtrçnh coïtênh cháút thãúvaìcoïtênh cháút liãn tuûc. b. Âäüdáùn âiãûn
ε
vaìâäütæìtháøm
µ
cuía mäi træåìng ráút nhoíso våïi caïc váût dáùn gheïp thaình TBÂ. Âiãöu kiãûn naìy giuïp boíqua doìng chaíy roìqua mäi træåìng giæîa caïc váût dáùn, khàóng âënh tênh liãn tuûc cuía caïc doìng dáùn. c. Chè quan tám âãún hæîu haûn âiãøm trãn váût. 2. Nhoïm âuícaïc hiãûn tæåüng cå baín : Caïc hiãûn tæåüng âiãûn tæìcuía TBÂ gäöm ráút nhiãöu veínhæ tiãu taïn, têch phoïng, taûo soïng, taûo xung, phaït cå nàng, biãún p, khuãúch âaûi, chènh læu, taïch soïng,... vãönguyãn tàõc laìchæa biãút hãút. Tuy váûy xeït theo quan âiãøm nàng læåüng, qua thæûc tiãùn coïthãøphán têch moüi quaïtrçnh trao âäøi nàng læåüng thaình nhoïm âuícaïc hiãûn tæåüng cå baín sau âáy : a. Hiãûn tæåüng tiãu taïn nàng læåüng æïng våïi vuìng tiãu taïn laìvuìng biãún nàng læåüng âiãûn tæìthaình caïc daûng nàng læåüng khaïc nhæ : cå, nhiãût nàng...(tæïc laìvuìng tiãu thuûmáút nàng læåüng cuía TÂT).b. Hiãûn tæåüng phaït æïng våïi vuìng (nguäön) phaït laìvuìng biãún caïc daûng nàng læåüng khaïc thaình nàng læåüng âiãûn tæì. c. Hiãûn tæåüng têch phoïng nàng læåüng âiãûn træåìng æïng våïi vuìng kho âiãûn laìvuìng nàng læåüng âiãûn tæìtáûp trung vaìo vuìng âiãûn træåìng cuía mäüt khäng gian nhæ caïc baín cæûc tuûâiãûn hoàûc ngæåüc laûi âæa tæìvuìng âoïtraílaûi nguäön TÂT. d. Hiãûn tæåüng têch phoïng nàng læåüng tæìtræåìng æïng våïi vuìng kho tæìlaìvuìng nàng læåüng âiãûn tæìtêch tæìtræåìng vaìo khäng gian nhæ lán cáûn mäüt cuäün dáy coïdoìng âiãûn, hoàûc âæa traítæìvuìng âoïtråílaûi nguäön TÂT. 3. Biãún traûng thaïi âo quaïtrçnh : a. Biãún traûng thaïi cäng suáút P : Mäüt caïch tæûnhiãn coïthãøchoün cäng suáút P laìm biãún traûng thaïi âo quaïtrçnh nàng læåüng âiãûn tæì. Nhæ váûy, nãúu coïn vuìng nàng læåüng thç
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa- Khoa Âiãûn - Bäümän Thiãút bë âiãûn
 
 
Giaïo trçnh CåísåíKyîthuáût âiãûn I Trang
 
9
coïn biãún traûng thaïi P
k
(t), vaìvåïi biãún naìy trong hãûchè coïmäüt phæång trçnh cán bàòng laì  : trãn såíâënh luáût baío toaìn nàng læåüng. Våïi phæång trçnh naìy khäng laìm roîâæåüc baín cháút riãng cuía tæìng vuìng nàng læåüng, khäng mä taíâæåüc haình vi tæìng vuìng nàng læåüng vç säúphæång trçnh beïhån säúbiãún.
=
0)t(P
k
b. Biãún traûng thaïi doìng, aïp i(t), u(t) : Tæìâiãöu kiãûn maûch hoïa coïthãødáùn ra biãún p u(t) laìhiãûu âiãûn thãúgiæîa hai âiãøm (thãøhiãûn tênh cháút thãúcuía maûch) vaìdoìng i(t) chaíy doüc suäút mäùi bäüpháûn cuía TBÂ (thãøhiãûn tênh liãn tuûc).
-
Càûp biãún u
k
, i
k
trãn mäùi bäüpháûn TBÂ nãu roîåílán cáûn cuía bäüpháûn áúy coïmäüt quaïtrçnh nàng læåüng âiãûn tæìmaìta âo cäng suáút qua mäüt càûp biãún u
k
.i
k
= P
k
.
-
Tuìy theo baín cháút vuìng nàng læåüng maìcoïquan hãûu
k
(i
k
) khaïc nhau. Quan hãû naìy goüi laìphæång trçnh traûng thaïi - noïnoïi lãn haình vi riãng cuía vuìng nàng læåüng.
-
Duìng caïc biãún u(t), i(t) våïi nhæîng daûng phán bäúthåìi gian khaïräüng raîi (liãn tuûc hoàûc råìi raûc, tiãön âënh hoàûc ngáùu nhiãn...) coïthãømaîhoïa nhæîng tin tæïc duìng vaìo muûc âêch âiãöu khiãøn, âo læåìng, thäng tin... Váûy coïthãøduìng biãún doìng, aïp âãøâo quaïtrçnh nàng âäüng læåüng, truyãön tin hoàûc mä taíhaình vi cuía vuìng nàng læåüng.
 §2.
Nhæîng pháön tæícå baín cuía maûch KF.
Sau khi coïâæåüc caïc biãún âo quaïtrçnh âæåüc biãøu diãùn båíi caïc hiãûn tæåüng cå baín, âãøcoïâæåüc phæång trçnh - mäúi quan hãûgiæîa caïc biãún mä taíhiãûn tæåüng cå baín thç phaíi biãøu diãùn hiãûn tæåüng cå baín bàòng caïc thäng säúâàûc træng. Tæång æïng våïi nhoïm caïc hiãûn tæåüng cå baín âënh nghéa âæåüc nhoïm caïc pháön tæícå baín. 1. Pháön tæítiãu taïn - âiãûn tråír (âiãûn dáùn g) : Quaïtrçnh âiãûn tæìtrong TBÂ coïhiãûn tæåüng cå baín laìtiãu taïn nàng læåüng (Tæïc laì  biãún nàng læåüng TÂT thaình daûng nàng læåüng khaïc nhæ cå nàng, nhiãût nàng, hoïa nàng...) ta goüi âoïlaìhiãûn tæåüng tiãu taïn nàng læåüng. a. Phæång trçnh traûng thaïi : Khi chè thuáön tiãu taïn thç cäng suáút tiãúp nháûn phaíi luän luän dæång: p
k
= u
k
i
k
> 0. Nghéa laìtrong vuìng naìy p vaìdoìng luän cuìng chiãöu, coïthãøviãút phæång trçnh traûng thaïi dæåïi daûng quan hãûhaìm våïi hãûsäúdæång giæîa u
r
vaìi
r
: u
r
= r.i
r
hay i
r
= g.u
r
(1.1)quan hãûnaìy laìâënh luáût Äm âaîbiãút. b. Thäng säúâiãûn tråí: Ta coïp
r
= u
r
i
r
= ri
r2
suy ra
2
ipr
=
Tæìâáy coïthãøtháúy   nghéa nàng læåüng cuía thäng säúr chênh bàòng cäng suáút tiãu taïn khi i
r
= 1A noïi lãn khaí nàng tiãu taïn goüi laìâiãûn tråícoïthæïnguyãn laì[
]=[V/A]. Tæång tæûta coï:
2r
upr1g
==
 (1.3) goüi laìâiãûn dáùn våïi thæïnguyãn laìSimen S = [1/
] = [A/V].c. Caïc âæåìng âàûc træng cuía pháön tæír, g : Quan hãûu = ri laìmäüt phæång trçnh âaûi säú. Tæïc laìgiæîa u, i trãn pháön tæítiãu taïn coïmäüt quan hãûhaìm xaïc âënh, quan hãûu(i) biãøu diãùn bàòng hçnh hoüc goüi laìâàûc tênh Vol-Ampe cuía pháön tæítiãu taïn tuìy thuäüc vaìo tênh cháút cuía r, g.
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa- Khoa Âiãûn - Bäümän Thiãút bë âiãûn
 
 
Giaïo trçnh CåísåíKyîthuáût âiãûn I Trang
 
10
Khi r = const, ta coïâiãûn tråítuyãún tênh. Quan hãûu(i) laìâæåìng thàóng. Khi r = r(i)
ta coïâiãûn tråíphi tuyãún. Luïc naìy quan hãûu(i) laìâæåìng cong. Kê hiãûu âiãûn tråítrong så âäönhæ hçnh veî(h.1-1): pii0u(i)r(i)u, r
h.1-1
r uu(i)r(i)iu, r
h.1-2 Âàûc tênh V-A. Âiãûn tråítuyãún t
ênh
h. 1-3 :Âàûc tênh V-A. Âiãûn tråíphi tuyãún
2. Pháön tæíkho âiãûn - âiãûn dung C : a. Phæång trçnh traûng thaïi kho âiãûn : Khi âàût aïp u lãn trãn hai váût dáùn ngàn caïch nhau båíi chán khäng hoàûc âiãûn mäi âàût âäúi màût nhau thç trong lán cáûn càûp váût dáùn seî  xuáút hiãûn mäüt âiãûn træåìng. Trong nhæîng âiãöu kiãûn thäng thæåìng âiãûn têch q naûp lãn caïc váût dáùn tuìy thuäüc âiãûn aïp u, tæïc laìcoïquan hãûq(u, u'...) gáön âuïng ta láúy q(u). Cáön xaïc âënh quan hãûgiæîa u(i). Ta coï: tuuqdt)u(dq i
==
, goüi hãûsäúcuía phæång trçnh laìâiãûn dung cuía càûp váût dáùn hoàûc cuía kho âiãûn, kyïhiãûu laì: uq)u(C
=
(1.4)
 
∫ 
==
idtC1u,dtduCi(1.5) laìphæång trçnh traûng thaïi cuía kho âiãûn (luáût Maxuel). b. Thäng säúâiãûn dung C : Âiãûn dung C laìthäng säúâàûc træng cho kho âiãûn, tæì  uqC
=
tháúy roîlaìthäng säúâàûc træng cho dung têch naûp âiãûn cuía kho dæåïi taïc duûng cuía âiãûn aïp ( C bàòng q khi u = 1V). Noïchè khaínàng naûp âiãûn têch cuía tuûâiãûn, C caìng låïn khaínàng naûp âiãûn têch cuía tuûcaìng låïn. Vãömàût nàng læåüng coï: dWe = pdt = u.i.dt = u.C.(du/dt).dt = u.C.du = C.du
2
/2
C = 2dWe/du
2
. Âiãûndung C bàòng hai láön nàng læåüng âiãûn træåìng khi du
2
= 1V. C âo dung têch naûp nànglæåüng cuía tuû, chè khaínàng naûp nàng læåüng - thæïnguyãn cuía C trong hãûSI laìFara (F). F = [C]/[V]=[A.s]/[V]=[s]/[
]. Ta kyïhiãûu tuûâiãûn trãn så âäönhæ hçnh veî(h.1-4) : F = 10
6
µ
F = 10
9
nF = 10
12
pF.
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa- Khoa Âiãûn - Bäümän Thiãút bë âiãûn
 c. Caïc âæåìng âàûc tênh cuía pháön tæíC  Nãúu C = const, ta coïkho tuyãún tênh. Khi C = C(u) ta coïtuûphi tuyãún. Ta tháúy våïi caïc kho âiãûn (vaìkãøcaíkho tæì) caïc biãún u, i liãn quan nhau trong mäüt phæång trçnh traûng thaïi vi têch phán
h.1-4
ui

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->