Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giới thiệu Đồ họa 3D

Giới thiệu Đồ họa 3D

Ratings: (0)|Views: 116 |Likes:
Published by vbook

More info:

Published by: vbook on May 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2011

pdf

text

original

 
ÑHOÏA MAÙY TÍNHDöông Anh Ñöùc, LeâÑình DuyGiôùi thieäu veàñoàhoïa 3 chieàu 1
 / 
8
ÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOOÀÀÀÀÀÀÀÀHHHHHHHHOOOOOOOOÏÏÏÏÏÏÏÏAAAAAAAA33333333CCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIEEEEEEEEÀÀÀÀÀÀÀÀUUUUUUUU
 
ÑHOÏA MAÙY TÍNHDöông Anh Ñöùc, LeâÑình DuyGiôùi thieäu veàñoàhoïa 3 chieàu 2
 / 
8
DDaaããnnnnhhaaääpp
Caùc ñi töôïng trong thgiôùi thöïc phaàn lôùn lcaùc ñitöôïng 3 chiu coøn thit bò hin thò chæ2 chiu.
Mun coùcaùc hình aûnh 3 chiu ta caàn giaûlaäp.
Chin löôïc cô baûn laøchuyn ñi töøng böôùc. Hình aûnh seõñöôïc hình thnh töøtöø, ngaøy caøng chi tit hôn.
Qui trình hieån thò:
ModelingTransformationTrivialRejectionIlluminationViewingTransformationClippingProjectionRasterizationDisplay
Bieán ñoåi töøheätoaïñoäñoái töôïng sangheätoaïñoätheágùi tïcLoaïi boûcaùc ñoái töôïng khoâng nhìnthaáy ñöôïcChieáu saùng ñoái töôïngChuyn töøworld space sang eye spaceLoaïi boûphaàn naèm ngoaøi viewing frustumChieáu øeye space xuoáng screen spaceChuyeån ñoái töôïng sang daïng pixelHieån thòñoái töôïng
 
ÑHOÏA MAÙY TÍNHDöông Anh Ñöùc, LeâÑình DuyGiôùi thieäu veàñoàhoïa 3 chieàu 3
 / 
8
CCaaùùccvvaaäätttthheeåå33DDññööôôïïccbbiieeååuuddiieeããnnnnhhöötthheeáánnaaøøoo??
Point
Vector
Line
Ray
Triangle
Polygon
Quadric curve
Spline
Quadric solid
Curved surface
v.v…
ÑÑiieeååmmttrroonnggkkhhooâânnggggiiaann33cchhiieeààuu
Mtmt vò trí trong khng gian
typedef struct{Coordinate x ;Coordinate y ;Coordinate z ;}Point3D ;
33DDvveeccttoorr
Mtmt höôùng vbin ñ(magnitude)
Xc ñònh ûi 3 toaïñdx, dy, dz
 _ 
Magnitude
222
dzdydxV
++=
Khng coùvò trí trong khng gian
Tích vhöôùng cuûa 2 vector
21212121
dzdzdydydxdxVV
++=
( )
Θ
cosVVVV
1121
=
(x,y,z)typedef struct {Coordinate dx;Coordinate dy;Coordinate dz;}Vector;

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
quochung0606 liked this
k29vn liked this
thanhthanhtrade liked this
miuzi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->