Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
03. Morfoloxía: prácticas

03. Morfoloxía: prácticas

Ratings: (0)|Views: 641 |Likes:
Published by Luz Varela Armas
Apuntamentos elaborados a partir das clases de María Álvarez de la Granja.
Apuntamentos elaborados a partir das clases de María Álvarez de la Granja.

More info:

Published by: Luz Varela Armas on May 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
3. Morfoloxía: prácticas
Prácticas
1)
Cadeas de formación
de
exemplificativo, castelanada,enterramento
,
augardenteiro
e
indiscutiblemente.
exemplificativoexemplo → exemplificar → exemplificativocastelanadaCastela castelán castelanadaenterramentoterra → enterrar → enterramentoaugardenteiroauga + ardente (← arder) augardente → augardenteiroindiscutiblement ediscutir → discutible → indiscutible → indiscutiblemente
 
2)
 Análise morfolóxica
,
significado
dos
afixos
e
tipo de afixo
de
exemplificativo, castelanada, enterramento
,
augardenteiro
e
indiscutiblemente.
morfema significado tipo
exemplificativo
exempl 
raíz
ific
'poñer + base'sufixo
a
vogal temática
tiv
'que + verbo'sufixo
o
masculinosufixo
castelanada
castel 
raíz
an
'relativo a'sufixo
ada
'acción que é propia de'sufixo
enterramento
en
'poñer + base'prefixo
terr 
raíz
a
VT
mento
'acción e efecto doque indica a base'sufixo
augardenteiro
aug 
raíz
ard 
raíz
e
VT
nt 
'que + verbo'sufixo
eir 
'relativo a','profesión'sufixo
o
masculinosufixo
 Indiscutiblement e
in
'negación'prefixo
discut 
raíz
i
VT
ble
'que se pode +verbo'sufixo
mente
'maneira'sufixo
 Lingua galega II 
2009/2010USC1
 
3. Morfoloxía: prácticas
3)
Cadea de formación, análise morfolóxica, significado dos afixos e tipode afixos de
ennegrecemento, nuclearización e bostoniano
.
cadea morfema significado tipo
ennegrecement o
 
negro → ennegrecer → ennegrecemento
en
'poñer + base'
 prefixo
negr 
raíz
ec
'poñer + base'
sufixo
e
VT
mento
'acción eefecto do queindica a base'
sufixo
nuclearización
núcleo → nuclear → nuclearizar →nuclearización
nucle
raíz
ar 
1
sufixo
iz 
'facer + base'
sufixo
a
VT
cion
'acción eefecto do queindica a base'
sufixo
bostonianos
 Boston → bostoniano
 Boston
raíz
ian
2
'relativo aoque indica a base' /'procedentede'
sufixo
o
masculino
sufixo
 s
 plural
sufixo
4)
Cadea de formación, análise morfolóxica, significado dos afixos e tipode afixos de
vínico, desodorizante
e
 pétreo
.
cadea morfema significado tipo
vínico
 
*vin → vínico
vin
raíz
ic
'relativo a + base'
sufixo
o
'masculino'
sufixo
desodorizantes
*odor → desodorizar → desodorizante
des
3
'quitar, facer que non haxa'
 prefixo
odor 
raíz
iz 
'facer + base'
sufixo
a
VT
nte
'que + verbo'
sufixo
 pétreo
*petr → pétreo
 petr 
raíz
e
'con formade', 'formado por'
sufixo
o
'masculino'
sufixo
1
 
ar 
e
al 
son alomorfos dun mesmo morfema en distribución complementaria:
ar 
combínase con basesque teñen /l/ (
 solar, exemplar, cabalar, laminar 
) e
al 
con resto de bases. Con todo, trátase dunhatendencia, xa que podemos atopar excepcións coma
 global 
ou
lexical 
.
2
 
ian
e
ano
tamén son alomorfos dun mesmo morfema:
ian
combínase con bases rematadas enconsoante (
bostoniano, iraniano, nixeriano
) e
ano
con bases rematadas en /a/ ou /o/ átonos (
africano,alentexano, americano
). Neste caso estamos tamén perante tendencias, xa que podemos atopar excepcións coma
tibetano
.
3
 
des
pode responder a dous precixos diferentes, xa que neste caso significa 'quitar', pero noutros casos pode ter o significado de 'inverter un proceso' (
desatar 
).
 Lingua galega II 
2009/2010USC2
 
3. Morfoloxía: prácticas
5)
 Análise morfolóxica de
hidroavión, acuoso, luminoso, fotómetro, aéreo
e
eólico
.
morfema significado tipo
hidroavión
 
hidro
'auga'
raíz
avión
'aeronave'
raíz
acuoso
acu
'auga'
raíz
os
'que contén'
sufixo
o
'masculino'
sufixo
luminoso
lumin
'luz'
raíz
os
'que contén'
sufixo
o
'masculino'
sufixo
 fotómetro
 foto
'luz'
raíz
metro
raíz
aéreo
aer 
'aire'
raíz
e
'relativo a'
sufixo
o
'masculino'
sufixo
eólico
eol 
'aire'
raíz
ic
'relativo a'
sufixo
o
'masculino'
sufixo
a)
Raíces de palabras inexistentes que conviven cun alomorfopatrimonial
:
*acu / auga, *lumin / lume, *aer / aire.
 b)
Raíces de palabras inexistentes que non conviven cunalomorfo patrimonial
:
*hidro, *foto, *eol.
6)
Cadea de formación, análise morfolóxica, significado dos afixos e tipode afixos de
inutilizariamos, reorganizas, preestablecían
e
desaproveiten
.
cadea morfema significado tipo
inutilizariamos
 'facer que nonsexa útil'
útil → inútil → inutilizar 
in
'negación'
 prefixo
util 
raíz
iz 
'facer que + base'
sufixo
a
VT
ria
'pospretérito'
sufixo
mos
'1ª persoa pl.'
sufixo
reorganizas
'volver organizar'
órgano → organizar → reorganizar 
re
'volver + base'
 prefixo
organ
raíz
iz 
'facer que + base'
sufixo
a
VT
 s
'2ª persoa sg.'
sufixo
 preestablecían
'facer estableantes'
estar → estable → establecer → preestablecer 
 pre
'antes'
 prefixo
est 
raíz
a
VT
bl 
'calidade de'
sufixo
ec
'facer + base'
sufixo
i
VT
a
'copretérito'
sufixo
n
'3ª persoa pl.'
sufixo
 Lingua galega II 
2009/2010USC3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Carmen liked this
Carmen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->