Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zecharia Sitchin - Genesis Jeszcze Raz

Zecharia Sitchin - Genesis Jeszcze Raz

Ratings: (0)|Views: 761|Likes:
Published by urartur

More info:

Published by: urartur on May 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
PRZEDMOWA
Ze wszystkich tajemnic, przed jakimi stoi ludzko
ść
poszukuj
ą 
ca wiedzy, najwi
ę
ksz
ą 
jest tajemnicazwana
ż
yciem.Teoria ewolucji wyja
ś
nia, jak
ż
ycie rozwija
ł
o si
ę
na Ziemi, ale nie t
ł
umaczy, jak powsta
ł
o. Pojawiasi
ę
te
ż
kwestia nader zasadnicza: czy
ż
ycie na Ziemi jest
czym
ś
 
wyj
ą 
tkowym, nie maj
ą 
cymprecedensu w Uk
ł
adzie S
ł
onecznym, w naszej Galaktyce, we Wszech
ś
wiecie?Wed
ł
ug Sumerów,
ż
ycie zosta
ł
o przyniesione do Uk
ł
adu S
ł
onecznego przez Nibiru; to w
ł
a
ś
nieNibiru przekaza
ł
o Ziemi nasienie
ż
ycia". Nauka przeby
ł
a d
ł
ug
ą 
drog
ę
,
ż
eby doj
ść
do tego samegowniosku.Godne uwagi jest,
ż
e teksty staro
ż
ytne pokrywaj
ą 
si
ę
z ustaleniami wspó
ł
czesnej nauki. Pi
ą 
tatabliczka
Enuma elisz,
mimo
ż
e powa
ż
nie uszkodzona, opisuje tryskaj
ą 
c
ą 
law
ę
jako "
ś
lin
ę
" Tiamat ilokalizuje aktywno
ść
wulkaniczn
ą 
w czasie poprzedzaj
ą 
cym utworzenie si
ę
atmosfery, oceanów ikontynentów.
Ś
lina, twierdz
ą 
teksty, w miar 
ę
wylewania si
ę
"zalega
ł
a warstwami". Opisano faz
ę
 stygni
ę
cia" "zbierania si
ę
chmur wodnych"; potem wzniesione zosta
ł
y posady" Ziemi i powsta
ł
yoceany. Wersj
ę
t
ę
powtarza
Genesis.
Dopiero potem pojawi
ł
o si
ę
na Ziemi
ż
ycie: "ziele" nakontynentach i "mrowie istot" w wodach.
Ż
ywe komórki, nawet najprostsze, sk
ł
adaj
ą 
si
ę
ze skomplikowanych cz
ą 
steczek, utworzonych z
ż
nych zwi
ą 
zków organicznych. Ale jak cz
ą 
steczki te powsta
ł
y? W 1953 roku dwóch naukowców zUniwersytetu Chicagowskiego, Harold Urey i Stanley Miller, przeprowadzili co
ś
, co od tamtej poryzwane jest "najbardziej frapuj
ą 
cym eksperymentem. Zmieszali pod ci
ś
nieniem cz
ą 
steczki metanu,amoniaku, wodoru i tlenu, rozpu
ś
cili t
ę
mikstur 
ę
w wodzie, tworz
ą 
c "prabulion", i poddali to dzia
ł
aniuwy
ł
adowa
ń
elektrycznych, b
ł
yskawic. W rezultacie powsta
ł
o kilka aminokwasów i hydroksykwasów:budulec bia
ł
ka, tak istotnego sk
ł
adnika materii
ż
ywej.Pó
ź
niej inni badacze sporz
ą 
dzili podobnemikstury, w odpowiedniej temperaturze na
ś
wietlili je promieniami ultrafioletowymi i poddali dzia
ł
aniumi
ę
dzy innymi promieniowania jonizuj
ą 
cego. Otrzymali takie same rezultaty.
PROLOG
W ostatnich dekadach XX wieku byli
ś
my
ś
wiadkami niepokoj
ą 
co gwa
ł
townego wzrostu ludzkiejwiedzy i niebywale szybkiego rozwoju technologii. Naszych post
ę
pów na ka
ż
dym polu nauki nieodmierzaj
ą 
ju
ż
stulecia czy nawet dziesi
ę
ciolecia, lecz lata, a nawet miesi
ą 
ce; skala osi
ą 
gni
ęć
dobydzisiejszej zdaje si
ę
przekracza
ć
wszystko, co cz
ł
owiek zdoby
ł
w przesz
ł
o
ś
ci.Lecz czy to mo
ż
liwe,
ż
e cz
ł
owiek wyszed
ł
z mroków prehistorii, przeby
ł
staro
ż
ytno
ść
i
ś
redniowiecze, doszed
ł
do Wieku O
ś
wiecenia, do
ś
wiadczy
ł
rewolucji przemys
ł
owej i wkroczy
ł
w er 
ę
wysokiej technologii, in
ż
ynierii genetycznej i lotów kosmicznych po to tylko,
ż
eby dogoni
ć
staro
ż
ytn
ą 
 wiedz
ę
?Przez wiele pokole
ń
Biblia i jej nauki spe
ł
nia
ł
y rol
ę
kotwicy dla poszukuj
ą 
cej ludzko
ś
ci;wspó
ł
czesna nauka zdaje si
ę
jednak pozbawia
ć
nas tego oparcia i pozostawia
ć
we mgle dezorientacji – szczególnie w kwestiach dotycz
ą 
cych pochodzenia cz
ł
owieka. Celem tej ksi
ąż
ki jest wykazanie,
ż
ekonflikt mi
ę
dzy ewolucjonizmem a kreacjonizmem jest bezpodstawny;
ż
e
Genesis
i jej
ź
ród
ł
aodzwierciedlaj
ą 
najwy
ż
szy znany nam poziom naukowej wiedzy.A zatem czy jest mo
ż
liwe,
ż
e to, co nasza cywilizacja odkrywa dzi
ś
na Ziemi i w Kosmosie w tymzak
ą 
tku Wszech
ś
wiata zwanym przez nas niebem –jest tylko dramatem, jaki mogliby
ś
my nazwa
ć
 "Genesis jeszcze raz", niczym wi
ę
cej ni
ż
ponownym odkryciem tego, co by
ł
o wiadome znaczniewcze
ś
niejszej cywilizacji, na Ziemi i innej planecie?Pytania tego nie dyktuje jedynie ciekawo
ść
naukowa; jest to pytanie o istot
ę
egzystencji cz
ł
owieka, jego pochodzenie i jego przeznaczenie. Dotyczy ono przysz
ł
o
ś
ci Ziemi jako miejsca do
ż
ycia,poniewa
ż
zwi
ą 
zane jest z jej przesz
ł
o
ś
ci
ą 
: w swej intencji odkrycia sk
ą 
d przyszli
ś
my, staje si
ę
 pytaniem o to, dok
ą 
d zmierzamy. A odpowiedzi prowadz
ą 
, jak zobaczymy, do nieuniknionychwniosków, jakie dla jednych s
ą 
zbyt niewiarygodne, by je przyj
ąć
, dla innych za
ś
zbyt straszne, bybra
ć
je pod uwag
ę
.
 
1. ZAST
Ę
PY NIEBIOS
Na pocz 
ą
tku stworzy 
ł 
 Bóg niebo i ziemi 
ę
Sama koncepcja pocz
ą 
tku wszechrzeczy jest podstawowa dla wspó
ł
czesnej astronomii iastrofizyki. Twierdzenie,
ż
e istnia
ł
a pró
ż
nia i panowa
ł
chaos, zanim nasta
ł
porz
ą 
dek, odpowiadanajnowszym teoriom, mówi
ą 
cym, i
ż
nie trwa
ł
a równowaga, lecz chaos jest regu
łą 
Wszech
ś
wiata.Nast
ę
pnie pojawia si
ę
idea rozb
ł
ysku
ś
wiat
ł
a, które rozpocz
ęł
o proces stworzenia.Czy mato zwi
ą 
zek z Wielkim Wybuchem, teori
ą 
, wed
ł
ug której Wszech
ś
wiat powsta
ł
w wynikupierwotnej eksplozji, erupcji energii w postaci
ś
wiat
ł
a, rozsy
ł
aj
ą 
cej we wszystkich kierunkach materi
ę
,z jakiej uformowane s
ą 
gwiazdy, planety, ska
ł
y i ludzie i tworz
ą 
cej cuda, jakie widzimy w niebie i naZiemi? Niektórzy naukowcy, natchnieni przekazem naszego najg
łę
biej inspiruj
ą 
cego
ź
ród
ł
a, takw
ł
a
ś
nie my
ś
l
ą 
. Lecz w takim razie sk
ą 
d w zamierzch
ł
ej przesz
ł
o
ś
ci pradawny cz
ł
owiek wiedzia
ł
o teoriiWielkiego Wybuchu? Czy ta biblijna opowie
ść
jest raczej opisem rzeczy bli
ż
szych, relacj
ą 
o tym, jaknasza ma
ł
a planeta Ziemia i jej strefa niebieska nazywana firmamentem, czyli "wykut
ą 
bransolet
ą 
" –zosta
ł
y powo
ł
ane do istnienia?W
ł
a
ś
ciwie w jaki sposób pradawny cz
ł
owiek w ogóle doszed
ł
do kosmogonii? Co naprawd
ę
 wiedzia
ł
i jak si
ę
tego dowiedzia
ł
?Jedynym odpowiednim miejscem, gdzie nale
ż
y zacz
ąć
szuka
ć
odpowiedzi na te pytania, jestmiejsce, gdzie rozpocz
ął
si
ę
bieg wypadków –niebo; tam cz
ł
owiek od niepami
ę
tnych czasów szuka
ł
 swoich korzeni, wy
ż
szych warto
ś
ci – czy Boga, jak kto woli. To, coodkrywamy pod mikroskopem, jestnie mniej przejmuj
ą 
ce swym bezmiarem ni
ż
to, co widzimy w teleskopie; odkrycia te jednakowou
ś
wiadamiaj
ą 
nam wielko
ść
natury i Wszech
ś
wiata. Ze wszystkich post
ę
pów poczynionych ostatnionajbardziej imponuj
ą 
ce s
ą 
bez w
ą 
tpienia wyprawy badawcze w przestrze
ń
otaczaj
ą 
c
ą 
nasz
ą 
planet
ę
.
ż
za osza
ł
amiaj
ą 
cy post
ę
p! Zaledwie w kilka dziesi
ę
cioleci oderwali
ś
my si
ę
od naszej planety,przemierzyli
ś
my ziemskie nieba setki kilometrów nad jej powierzchni
ą 
, wyl
ą 
dowali
ś
my na jejsamotnym satelicie, Ksi
ęż
ycu, i wys
ł
ali
ś
my serie bezza
ł
ogowych statków, aby zbada
ł
y naszychs
ą 
siadów w Kosmosie, odkrywaj
ą 
c wibruj
ą 
ce, aktywne
ś
wiaty, ol
ś
niewaj
ą 
ce swymi kolorami,osobliwo
ś
ciami, swoj
ą 
struktur 
ą 
, satelitami, pier 
ś
cieniami. By
ć
mo
ż
e pierwszy raz potrafimy uchwyci
ć
 znaczenie i odczu
ć
pot
ę
g
ę
s
ł
ów psalmisty:
"Niebiosa opowiadaj 
ą
chwa
łę
Pana,a sklepienie niebios g 
ł 
osi dzie
ł 
o r 
ą
k jego." 
 Fantastyczna era bada
ń
planetarnych si
ę
gn
ęł
a
ś
wietnego szczytu, kiedy w sierpniu 1989bezza
ł
ogowy statek kosmiczny, nazwany
Voyager 2,
przelecia
ł
obok dalekiego Neptuna i przes
ł
a
ł
naZiemi
ę
obrazy i inne dane. Wa
żą 
cy zaledwie oko
ł
o tony, lecz pomys
ł
owo upakowany kameramitelewizyjnymi, czujnikami, sprz
ę
tem pomiarowym, nuklearnym
ź
ród
ł
em zasilania, nadajnikami iminiaturowymi komputerami (il. 1), wys
ł
a
ł
podobne do szeptu fale, które potrzebowa
ł
y ponad czterechgodzin,
ż
eby z szybko
ś
ci
ą 
 
ś
wiat
ł
a dotrze
ć
na Ziemi
ę
. Na Ziemi fale te przechwyci
ł
szeregradioteleskopów tworz
ą 
cych Sie
ć
Dalekiej Przestrzeni Kosmicznej NASA; s
ł
abe sygna
ł
y zosta
ł
ynast
ę
pnie przet
ł
umaczone przez elektroniczn
ą 
magi
ę
na fotografie, wykresy i inne obrazy danych wewspania
ł
ych laboratoriach Jet Propulsion Laboratory (JPL) w kalifornijskiej Pasadenie, gdzierealizowano ów projekt dla NASA.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kikal28 liked this
fredekzgredek liked this
Trissirahc liked this
jarekzjakubowski liked this
janfu1787 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->