Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Knowledge and Attitudes About HIV Among Homeopathic Practitioners in India

Knowledge and Attitudes About HIV Among Homeopathic Practitioners in India

Ratings: (0)|Views: 160|Likes:
Published by Homeopathy Torrents

More info:

Published by: Homeopathy Torrents on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2010

pdf

text

original

 
01234156789145754953157774755755
!"#$%&'%()!&(*++,+-&%.()/"-+(*()"!'(""%")+,:;)+,+,"!%;.()!&(<&-)+";.(,!(!&,)
=231544353>45?45@31A5=115B7C5=135D894145E3F45G41>4@H45I79AJ541256715B5K4L
@775758931A5M13F93575N43791345B75=1A5N43791345M@=5
N1945N781357954953177745E35012345
J
495N195315O31793501383715N4955E9C5M13F93575O23314125@3154125
L
MNB=5E4F325I15@77575O23315B75=1A5N4379134
*/.+;)+G358253523A1257545=0E@5P17C2A5471A5774528479541233415315012345C3545175H15F484259F378501234517C545549A18H95750531259715C792C325C3541534258843F5Q53371313715774535527314155471A55143714R97A13S249143F57957149557523315C3573F597F3254495754978125T533715753150123457745C353573354125431R1925497454545C32594575754593P575719431A5841381723315F3985U0V5?4933415C95TW5774533415UJL5284794125JL59433719V5C7572545NEN5X83711439548931A50Y=0E@5D17C2A9A49231A5=0E@5G358259795589915F575P17C2A575412543824H7850Y=0E@5471A57745284795412594337195G531231A5C343531552F715754152843715728575X8357743545499711575349548945=0E@531794371541259F1371578131A57539543131541533154119Z[\]^_`abcb[defghijkblbmnopqn`ablbmjrsjtghuvblbnkdig!+;"&-+,"!wusbkerxsybjzbfg{s{bjzbuergkbirrekjdszifiskfvb|iye{b}mno~pgfeiysdbirrekjdszifiskfvb{vkdyjrs}qn`a~bug{byjkb{ikizifgkhvb{ikfsbhusbziy{hbfg{s{bjzbgbksbzjyrbjzbirreksbdszifiskfvbsysbystjyhsdikbhusbkihsdbahghs{bjzbqrsyifgbikbbygdegvbxehb{hsgdivbhusbdi{sg{sbug{bg{{ersdbgbtgkdsrif{hghe{bgkdbi{bkjbystjyhsdbikbgbtgyh{bjzbhusbjydb]usysg{bqzyifgkbfjekhyis{bug|sbxsskbds|g{hghsdzjyb{s|sygbvsgy{b}~bnkdigbi{bkjbsrsyikbg{bhusb{sfjkdbrj{hbgzzsfhsdbfjekhyvbihubgkbs{hirghsdbriijkbtsjtsbikzsfhsdbihubmnobghbhusbskdbjzbb}~]uisbgkhiyshyj|iygb}q_o~brsdifghijk{bzjybhysghikbmnobdi{sg{sbug|sbxsskbds|sjtsdbhus{sbdye{ug|sbrgysdvbirtyj|sdbegihvbjzbizsbzjybhuj{sbfjk{i{hskhvbjkbdye{bujs|sybhus{sbdye{bjkvbdsgvhusbtyjys{{ijkbjzbhusbdi{sg{sbgkdbdjbkjhbfeysbhusbikzsfhijkbqffjekh{bjzbmnobdyebys{i{hgkfsbygkikzyjrbbhjbbug|sbg{jbxsskbystjyhsdb}~beyhusybhus{sbdye{bfgkbxsbhjifbgysbuiuvbtyifsdbgkdekgzzjydgxsbxvbrj{hbtsjtsbujbkssdbhusrbikbhusbds|sjtikbjydb}~bnkbnkdigbgb{rgbkerxsybjzj|sykrskhbuj{tihg{bikb{s|sygbtgyh{bjzbhusbfjekhyvbgysbds{ikghsdbhjb{ettvbxg{ifbq_obdye{bhjbtsjtsihubqn`abzyssbjzbfj{hbujs|sybjkvbgbzygfhijkbjzbhuj{sbujbkssdbq_o{bfgkbysfsi|sbhusrbg{bhysghrskhfskhsy{bgysb{hibxsikbds|sjtsdbwue{bhusbrgjyihvbjzbhusbnkdigkbtjteghijkbihubmnobikzsfhijkbgysihujehbzyssbrsdifghijk{b`s{tihsbshsk{i|sbys{sgyfubgbfeyghi|sbhusygtvbjybgbhusygtsehifbjybtys|skhi|s|gffiksbysrgik{bhjbxsbds|sjtsdbwue{btys|skhijkbfjkhikes{bhjbxsbhusbxs{hbjthijkbhjbfjkhgikbhustgkdsrif"%")+,(:.,,)!.()!(:$)()(;,+,)$(;"$%(,!(*(:;%%!+,"!()!&(<&-)+,"!wusbnkdigkbav{hsr{bjzbsdifiksb}na~bjzbuifubujrsjtghuvbi{bhusb{sfjkdbgys{hbfjrtjkskhtyj|idsbusghubfgysbhjbj|sybbriijkbtsjtsbikbnkdigbgkdbug|sbhusbtjhskhigbhjbysgfubrgkvbuiuyi{
**<(<<*
01234156789145754953157774755755
N79971215N1945N7813579549531577745TRTQ5013837145=945ER¡7P56414P893C5E3RQW5¢R4353>9£8H34371¤923437
 
01234156789145754953157774755755
!"#$%&!'()&')*'+&$)&')$'),--&.&,'%)$'+).!(%/,--,.%&,)$'',)&#,)$)'",)!-)*:*;<)(%"+&,()%$%&'.!!$%,).!#,,'%$=)$'+)$#%,'$%&,)%,$&,()$()%,$%,'%)$,),,'),&,>,+)&')%,)#&%,$%",?@A)-,>,)(%"+&,()$,),,').!'+".%,+),#$%,+)%!)!,!$%=)$'+)%,)&((",)!-)*:*;<)%,$%,'%)?B/C@):),&,>)!-)(".)(%"+&,()&()!&+,+)=)D##$')?E@)!>,,A)'!)(%"+&,()$,),,').!'+".%,+)%!$((,(()%,)!%,'%&$#)!#,)!-)%,)!,!$%&.)$.%&%&!',)&')!&+&'F)*),+".$%&!')$'+),,'%&!')G,%A%,)!#,)!-)*<H)$'+)!,!$%&.)$.%&%&!',()$'+),+".$%!()&')!&+&'F)*),+".$%&!')$'+),,'%&!'$()'!%),,')&',(%&F$%,+)H!,!,A)'!)(&F'&-&.$'%),--!%()$,),,')$+,)%!)"%&#&I,)%,)(,&.,()!-!,!$%&.)$.%&%&!',()&')%,)+,#&,=)!-),,'%&!'),(($F,()%!)%,&)$%&,'%(A)$'=)!-)>!)$,$%)&(J)!-)$.K"&&'F)*):()%,,)$,)LCM)!,!$%&.).!##,F,()$'+)!,)%$')MNN)NNN)$.%&,)!,!$%&.$.%&%&!',()&')*'+&$)>!).!"#+)$,)$)(&F'&-&.$'%)&$.%)!')+&((,&'$%&'F)J'!>#,+F,)$!"%)*)?LN@A%,(,)!,!$%&.)!-,((&!'$#().!"#+),),=)(&F'&-&.$'%)&'),+".&'F)%,)'",()!-)*/&'-,.%,+,!#,OPQRSTUVSWVXYUVZXP[\],),(,'%)(%"+=)>$()+,(&F',+)%!)$((,(()%,).",'%)#,,#)!-)*:*;<).!F'&%&,)$'+)%$'(&((&!'/,#$%,+)J'!>#,+F,)$!'F)!,!$%&.),+".$%!()$'+)$.%&%&!',(^)!%)!-)>!)#$=).&%&.$#)!#,()&'&$.%&'F)*:*;<)&')*'+&$)!,!$%&.),+".$%!()$,)%,)+&((,&'$%!()!-)J'!>#,+F,)%!)%,)-"%",F,',$%&!'()!-)!,!$%&.)$.%&%&!',(A)$'+)%"(A)$,),((,'%&$#)(!".,()!-)J'!>#,+F,)!,!$%&.$.%&%&!',()$,)%,).!'',.%&!')%!)%,).!"'&%=A)$'+)!-%,')%&,(A)%,)!"#$%&!'()$%)&(J)-!)*_&'+&'F()-!)%&()(%"+=)>&##),)"(,+)%!)+,,#!)$)."#%"$##=/(,'(&%&,)*:*;<),+".$%&!')$'+)%$&'&'F!F$)%$%).!"#+),)&'%,F$%,+)&'%!)%,)!,!$%=)."&."#$)],)(%"+=)$#(!)$&()%!),K"&)!,!$%&.,+".$%!()$'+)$.%&%&!',()$()%,)-"%",)+&((,&'$%!()!-)*:*;<)J'!>#,+F,)$'+)*)%$'(&((&!'%!)%,&)-"%",)(%"+,'%(A).#&,'%()$'+)%,)"#&.A)&')F,',$#`abcdeZeUTfgh]&()(%"+=)!-)!,!$%&.)=(&.&$'()>$()$%)!-)$)#$F,)(%"+=)+,(&F',+)%!),i$&',)%,)*:*;<J'!>#,+F,)!-)%,(,)%$+&%&!'$#),$#%).$,)!&+,():-%,),.,&&'F)$)-"##)+,(.&%&!')!-)%,)(%"+=)F!$#($'+)!.,+",()$'+)%,)&'-!,+).!'(,'%)!.,+",A)$()$!,+)=)%,)D'&,(&%=)!-)j$#&-!'&$)$%)k!(:'F,#,(A)"$')<"l,.%()m!%,.%&!')j!&%%,,)$'+)%,)j,'%$#)j!"'.&#)-!)n,(,$.)&')!,!$%=o%&.()j!&%%,,A)$%&.&$'%()>!)$+),,'),&!"(#=),'F$F,+)&')$)-!."()F!")(,((&!'A).!#,%,+$)(,#-/$+&'&(%,,+)j,'%,()-!);&(,$(,)j!'%!#)$'+)m,,'%&!')?j;j@):*;<)p'!>#,+F,)$'+):%%&%"+,K",(%&!''$&,ZqrRsUVqh[VZUXXfhg;$%$)>,,).!##,.%,+)-!)BC)$%&.&$'%(A)t),+".$%!()$'+)t)$.%&%&!',(A)-!)m"',)$'+)u,>;,#&)m"',)&()#!.$%,+)&')%,)<%$%,)!-)H$$$(%$)&')>,(%,')*'+&$A)>,,)*),$#,'.,)&(),#$%&,#=&F)],)$%&.&$'%()>,,)$#!(%),K"$##=),,(,'%,+)&')%,()!-)F,'+,)*'+&&+"$#()>,,),#&F&#,)%!$%&.&$%,)&')%,)(%"+=)&-)%,=)$+),,')!,!$%),+".$%!()!)$.%&%&!',()-!)$%)#,$(%)B)!'%(A>,,)!,)%,)$F,)!-)LC)$'+)>,,)>&##&'F)%!)$%&.&$%,)&')%,)&'&%&$#)-!."()F!")(,((&!'().!'+".%,+)&!%!)%,)K",(%&!''$&,)$+&'&(%$%&!'OQSvU[PQU;$%$)>,,).!##,.%,+),%>,,')MNN)$'+)MNN)=)%,)D<)$'+)*'+&$').!##$!$%!()m$%&.&$'%()>,,,."&%,+)=),$'()!-)-#=,()%$%)>,,)!(%,+)&')%,)!,!$%)',>(#,%%,)$'+)&')%,)$.$+,&.)(,%%&'F(&');,#&)$'+)m"',)],(,)-#=,()+&,.%,+)&'%,,(%,+),(!'()%!).$##)!)&(&%)%,),(,$.)(%$--)>!V>,,#!.$%,+)$%)%,)j,'%$#)j!"'.&#)-!)n,(,$.)&')!,!$%=)?jjn@),$+K"$%,()&');,#&:-%,).!#,%&'F)&'-!,+).!'(,'%A)$%&.&$'%()$%%,'+,+)$)w/&')-!."()F!")(,((&!')?%!%$#)!-,&F%@A).!'+".%,+)&')$)#$F,)&$%,)!!)$%)%,)jjn)$'+)$.$+,&.)(,%%&'F),$+K"$%,()],)-!."(F!")(,((&!'()>,,)$&,+)$%)+,%,&'&'F)%,x)?&@).",'%)!#,)$'+)-"'.%&!'()!-)!,!$%=)$.%&%&!',(&')%,)+,#&,=)!-)+&(,$(,),,'%&!'),(($F,(A),(,.&$##=)%!(,),#$%,+)%!)*:*;<^)?&&@),(,.%&,(
yhSzsU[gUVqh[V{XXfXP[UTVq|SPXVc}~{}eZVqrShgVcSrSUSRqXYfvVOQqvXfXfShUQTVqh[Va[PvqXSQTVfhV}h[fq2315443554
 
01234156789145754953157774755755
!"#$%"%&'()$%*"'+,-)$./")+"(.)-$$'./")#,$""$.)".'-':'+")+"#';'!/")#,$"$%'&(.$)-'"!<"#)..'./"$")+"!)-;$)$./"!<"+';:'."'!!'-$:'""(.':'$"'+,-)$""$%'."-;-);(.)-$-'=">?")((;-)#;$*"!"-&&,$*@#)/'+"().$-()$.*")((.)-%'/"!."!,$,.'",/'")+">:?"')/'"!&(;'&'$")""(.':'$"$.)"(..)&",$;A"$%'"BC.)"$%'"C.)'.D"(.-'//E"F);;*<().$-()$/"-&(;'$'+")"/-+'&.)(%-"G,'/$).'")+")""HI;'+'")+")$$$,+'/G,'/$).'E",'"$"$%'"''.);;*"/&);;'."/)&(;'"/A'".'G,.'+"!."G,);$)$:'"/$,+'/<"$%'"/$,+*"I)/(I'.'+"$"+'$'-$";*";).'"+!!'.'-'/"#'$I''"$%'"'+,-)$.")+"(.)-$$'.".,(/""+-%$&,/&')/,.'/E"I':'.<"$%'.'"I)/"+"(I'."!."+'$'-$"&+'.)$'"+!!'.'-'/"!"%);!")"/$)+).+"+':)$"-$,,/"HI;'+'"&')/,.'/EJKLMNOPQKML"HI;'+'")+")$$$,+'/"I'.'")//'//'+"#*")"RS@$'&"/,#/'$"!"$%'"G,'/$).'"+':';('+#*"$%'"T'$'./"!."/')/'"T$.;")+"U.':'$")+"&+!'+"#*"V')H'"54E">SS?E"C%'"($'$);".)'!"$%'":'.);;"HI;'+'"/-);'"/"WXRSE"")"/)&(;'"!"%&';'//")+,;$/<"$%'/'"$'&/"I'.'"!,+"$"!)-$.I';;")/")"/;'"/-);'")+")/"$I"/,#/-);'/".';)$'+"$"-$:'"HI;'+'">/,-%")/"B"-)"+)&)'$%'"#.)D")+"B"('./"I$%""-)";H")+"!'';"I';;D?")+"$.)/&//"!"$%'"":.,/">/,-%)/"B"('./"-)"'$"":.,/"!'-$"!.&"/%)H"%)+/<"$,-%"."H//""$%'"-%''H"!/&''"I%"%)/"$%'"":.,/YD?E"C%'"$'.);"-//$'-*">-%.#)-%D/");(%)?"!"$%'":'.);;"/-);'"$%'"-,..'$"/)&(;'"I)/"WEZS")+"$%'"HI;'+'"!"$.)/&//"/,#/-);'"I)/"WEZZE"&'"!"$%'-$:'"$'&/";)+'+""&,;$(;'"!)-$./E"-'"$%'/'"$'&/"I'.'"+:'./'<"I'"!.&'+")"HI;'+'+'[<"I$%"(//#;'"/-.'/"!.&"W"$"\<"#*"/,&&"$%'",&#'."!"-$:'"$'&/")/I'.'+"-..'-$;*E]^_`^aQP^bNcde`_fgc_M^NL"/$.,-$,.'+"/$.,&'$")//'//'+"/';!@.'(.$"!")'<"'+,-)$<"&).$);"/$)$,/")+"%/$.*"!'&(;*&'$EhcMcfiKcjkL`L'/-.($:'"));*//"-//$'+"!"!.'G,'-'/")+"('.-'$;'/"."&')/")+"/$)+).+"+':)$/<+'('+""$%'";':';"!"$%'"+)$)E"T%@/G,).'"$'/$/<"$I@/)&(;'"@$'/$/")+"-..';)$/"I'.'",/'+"$)//'//")//-)$/"#'$I''"/';'-$'+"/-+'&.)(%-"!)-$./<"-;,+"(.)-$$'.":'./,/"'+,-)$.+!!'.'-'/""HI;'+'"!"Elm]nop]]^_`^aQP^bNcde`_fqecNc_MQN`LM`_LU).$-()$/"I'.'"#'$I''"RR")+"Z"*')./"!")'<"I$%")"&')")'"!"rZ"*')./="$%'"&)s.$*">\tu?I)/"+,/")+");;"I'.'"!,;;"$&'"'&(;*''/E"v+,-)$./"I'.'"/&'I%)$";+'.">W"*')./?"-&().'+"I$%$%'."(.)-$$'."-,$'.().$/">rt"*')./?E"C%'*"I'.'");/"&.'";H';*"$"#'"&)..'+">\Su?")/"-&().'+I$%"$%'"%&'()$%-"(.)-$$'./">ZRu?E"w!"$%'"().$-()$/<"ZRu"I'.'"%&'()$%-".)+,)$'/<"I%;'SZu"I'.'"(/$.)+,)$'/""%&'()$%*E")$)").'"(.'/'$'+""C)#;'@SEpcxjQfyzf]^_`^aQP^bNcde`_f_ecNc_MQN`LM`_Lf^{fe^PQ^dcMekfdekL`_`cKLfxkfbN^Od&'()$%-&'()$%-C$);U.)-$$'./'+,-)$./|41}~|41}~|41}~'rtE\EWERErZErZEZ+,".';t\rR\t\t).$);"/$)$,/RZZRrS\S\Z
K^jQabQfcKafiMM`MOaQLfcx^OMfJiJh]fcP^Kbf^P^Q^dcMe`_fNc_M`M`^KQNLfcKafmaO_cM^NLf`KfJKa`c2315443554

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->