Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
So Tay Tinh Toan Thuy Luc Thuy Van Nganh Cau Duong

So Tay Tinh Toan Thuy Luc Thuy Van Nganh Cau Duong

Ratings:
(0)
|Views: 967|Likes:
Published by mope77

More info:

Published by: mope77 on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2011

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
ML-1
Môc lôc
Trang
 
Ch
− 
¬ng I: Giíi thiÖu chung
1
1.1 Kh¸i qu¸t dßng ch¶y s«ng ngßi ViÖt Nam 1
1.1.1 §Æc ®iÓm chung 11.1.2 C¸c thèng s«ng chÝnh ë ViÖt Nam 21.1.3 T×nh h×nh lôt cña c¸c s«ng 15
1.2 TÇn suÊt tÝnh to¸n 191.3 Mét l
− 
u ý trong c«ng t¸c tÝnh to¸n thuû v¨n cÇu ®
− 
êng 20 
Ch
− 
¬ng II: TÝnh to¸n dßng ch¶y trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn
24
2.1 Nh÷ng qui ®Þnh chung 24
2.1.1 Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong viÖc tÝnh to¸n c¸c ®Æc tr
− 
ng thuû v¨n thiÕt 242.1.2 dông nh÷ng nguån tµi liÖu hiÖn 242.1.3 KiÓm tra ph©n tÝch tµi liÖu gèc c¸c mÆt 242.1.4 §iÒu kiÖn chän l
− 
u vùc t
− 
¬ng 25
2.2 TÝnh to¸n l
− 
u l
− 
îng ®Ønh thiÕt 25
2.2.1 TÝnh l
− 
u l
− 
îng ®Ønh thiÕt khi tµi liÖu ®o ®¹c thuû v¨n 252.2.2 TÝnh l
− 
u l
− 
îng thiÕt khi chuçi tµi liÖu quan tr¾c ng¾n 302.2.3 TÝnh l
− 
u l
− 
îng ®Ønh lò thiÕt kÕ tr
− 
êng hîp kh«ng tµi liÖu quan thuû v¨n 32
2.3 TÝnh mùc n
− 
íc ®Ønh thiÕt 41
2.3.1 TÝnh mùc n
− 
íc ®Ønh lò thiÕt kÕ khi cã ®ñ tµi liÖu quan tr¾c mùc n
− 
íc 412.3.2 TÝnh mùc n
− 
íc ®Ønh thiÕt khi chuçi quan tr¾c ng¾n 422.3.3 TÝnh mùc n
− 
íc ®Ønh thiÕt khi kh«ng tµi liÖu quan tr¾c 432.3.4 TÝnh mùc n
− 
íc thiÕt qua vïng néi ®ång 432.3.5 TÝnh mùc n
− 
íc thiÕt kÕ qua vïng thung lòng vµ ch¶y trµn tr
− 
íc nói 44
2.4 TÝnh tæng l
− 
îng lò vµ ®
− 
êng qu¸ tr×nh thiÕt 45
2.4.1 X¸c ®Þnh tæng l
− 
îng thiÕt 452.4.2 X©y dùng ®
− 
êng qu¸ tr×nh thiÕt 46
2.5 TÝnh mùc n
− 
íc th«ng thuyÒn, mùc n
− 
íc thi c«ng, mùc n
− 
íc thÊp nhÊt 50
2.5.1 TÝnh mùc n
− 
íc th«ng thuyÒn 502.5.2 X¸c ®Þnh mùc n
− 
íc thi c«ng 512.5.3 X¸c ®Þnh mùc n
− 
íc thÊp nhÊt 51 
 Phô lôc 2 -1 ®Õn Phô lôc 2 -12 53– 75
 
Ch
− 
¬ng III: TÝnh to¸n thuû v¨n trong tr
− 
êng hîp ®Æc biÖt
76
3.1 TÝnh to¸n dßng ch¶y khi vÞ trÝ cÇu bÞ ¶nh h
− 
ëng n
− 
íc dÒnh s«ng lín 76
3.1.1 §Æt vÊn ®Ò 763.1.2 TÝnh l
− 
u l
− 
îng thiÕt khi liÖu quan tr¾c thuû v¨n 763.1.3 TÝnh l
− 
u l
− 
îng thiÕt khi kh«ng liÖu quan tr¾c thuû v¨n 79
http://nuoc.com.vn
 
http://www.ebook.edu.vn
ML-2
3.1.4 TÝnh mùc n
− 
íc thiÕt 80
3.2 TÝnh to¸n l
− 
u l
− 
îng ë vÞ trÝ cÇu trong miÒn ¶nh h
− 
ëng cña ®Ëp 82
3.2.1 CÇu n»m ë th
− 
îng l
− 
u ®Ëp vÜnh cöu 823.2.2 CÇu n»m ë l
− 
u ®Ëp vÜnh cöu 833.2.3 CÇu ë l
− 
u hå chøa n
− 
íc t¹m thêi 873.2.4 CÇu n»m ë th
− 
îng l
− 
u ®Ëp chøa n
− 
íc t¹m thêi 90
3.3 TÝnh to¸n dßng ch¶y trong khu vùc ¶nh h
− 
ëng cña thuû triÒu 90
3.3.1 TÝnh l
− 
u l
− 
îng vµ mùc n
− 
íc khi kh«ng tµi liÖu quan tr¾c 903.3.2 TÝnh l
− 
u l
− 
îng thiÕt kÕ cÇu trªn s«ng ¶nh h
− 
ëng thuû triÒu khi tµi liÖu quan tr¾c 91
3.4 BiÖn ph¸p ®iÒu chØnh l
− 
u l
− 
îng trong t×nh h×nh ®Æc biÖt 93
3.4.1 Nguyªn t¾c nhËp cÇu cèng vµ tÝnh to¸n l
− 
u l
− 
îng 933.4.2 ¦íc tÝnh truyÒn 943.4.3 TÝnh l
− 
u l
− 
îng thiÕt s«ng m¸ng 963.4.4 TÝnh l
− 
u l
− 
îng ë khu vùc cã hiÖn t
− 
îng cacst¬ 96
3.5 NghiÖm chøng l
− 
u l
− 
îng tÝnh to¸n 97
3.5.1 BiÖn ph¸p nghiÖm chøng b»ng ®iÒu tra h×nh th¸i 973.5.2 Ph
− 
¬ng ph¸p nghiÖm chøng l
− 
u l
− 
îng lín nhÊt lÞch ch¶y qua cÇu cèng 983.5.3 §iÒu chØnh l
− 
u l
− 
îng luËn 98
 
Ch
− 
¬ng IV: Ph©n tÝch thuû lùc c«ng tr×nh cÇu th«ng th
− 
êng
100
4.1 Yªu cÇu b¶n khi ®Þnh c¸c ph
− 
¬ng ¸n khÈu ®é cÇu 1004.2 X¸c ®Þnh khÈu ®é cÇu th«ng th
− 
êng 100
4.2.1 Yªu cÇu khÈu ®é cÇu 1004.2.2 Tµi liÖu ban ®Çu ®Ó x¸c ®Þnh khÈu ®é cÇu 1004.2.3 C«ng thøc x¸c ®Þnh khÈu ®é cÇu 101
4.3 Xãi d
− 
íi cÇu 103
4.3.1 Ph©n biÖt ba lo¹i xãi cã thÓ g©y nguy hiÓm cho cÇu v
− 
ît s«ng 1034.3.2 Nguyªn nh©n g©y xãi c¸ch x¸c ®Þnh chiÒu s©u cña ba lo¹i xãi 103
4.4 Ph©n tÝch xãi chung 106
4.4.1 Xãi chung ë dßng n
− 
íc ®ôc 1064.4.2 Xãi chung ë dßng n
− 
íc trong 1074.4.3 dông c«ng thøc tÝnh xãi chung 107
4.5 Ph©n tÝch xãi côc 108
4.5.1 Xãi côc ë trô cÇu 1084.5.2 Ph©n tÝch xãi côc ë cÇu 114
4.6 X¸c ®Þnh chiÒu sau ®Æt mãng trô cÇu 1164.7 X¸c ®Þnh chiÒu cao n
− 
íc d©ng lín nhÊt khu vùc s«ng chÞu ¶nh h
− 
ëng cña cÇuvµ nÒn ®
− 
êng ®¾p qua b·i s«ng118
4.7.1 H×nh d¹ng ®
− 
êng mÆt n
− 
íc khu vùc cÇu 118
http://nuoc.com.vn
 
http://www.ebook.edu.vn
ML-3
4.7.2 X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr
− 
ng ®é dÒnh n
− 
íc phÝa th
− 
îng l
− 
u cÇu 119
4.8 TÜnh kh«ng d
− 
íi cÇu 121
4.8.1 TÜnh kh«ng hay khæ giíi h¹n gÇm cÇu 1214.8.2 X¸c ®Þnh mùc n
− 
íc th«ng thuyÒn 121 
 Phô lôc 4-1 ®Õn Phô lôc 4 - 5 123-145
 
Ch
− 
¬ng V: TÝnh to¸n thuû lùc c«ng tr×nh cÇu trong tr
− 
ênghîp ®Æc biÖt
146
5.1 TÝnh khÈu ®é nhiÒu cÇu trªn 1 s«ng 146
5.1.1 Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý khi tÝnh nhiÒu cÇu trªn 1 s«ng 1465.1.2 TÝnh khÈu ®é cÇu 147
5.2 TÝnh khÈu ®é cÇu trªn s«ng réng ch¶y trµn lan 152
5.2.1 S«ng b·i réng vïng ®ång b»ng 1525.2.2 S«ng ch¶y trµn lan vïng tr
− 
íc nói 1565.2.3 S«ng ë vïng ao ®Çm lÇy néi ®Þa 158
5.3 ThiÕt khÈu ®é cÇu qua dßng bïn ®¸ 162
5.3.1 Miªu ®Æc tr
− 
ng 1625.3.2 Nguyªn t¾c trÝ trÝ cÇu 1625.3.3 X¸c ®Þnh l
− 
u l
− 
îng khÈu ®é 164
5.4 ThiÕt kÕ khÈu ®é cÇu ë khu vùc hå chøa n
− 
íc 166
5.4.1 Kh¸i niÖm chung chøa n
− 
íc 1675.4.2 TÝnh khÈu ®é cÇu cèng trong ph¹m vi ¶nh h
− 
ëng hå chøa n
− 
íc 169
5.5 TÝnh khÈu ®é cÇu khi vÞ trÝ cÇu bÞ ¶nh h
− 
ëng thuû triÒu 169
5.5.1 Theo h
− 
íng dÉn kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh v
− 
ît s«ng trªn ®
− 
êng bé vµ®
− 
êng s¾t (NIMP72) cña Liªn X« tr
− 
íc ®©y1695.5.2 Theo tay tÝnh to¸n thuû v¨n cÇu ®
− 
êng Trung Quèc 170
5.6 TÝnh khÈu ®é cÇu, khi vÞ trÝ cÇu bÞ ¶nh h
− 
ëng n
− 
íc dÒnh s«ng lín 1715.7 TÝnh khÈu ®é cÇu trong ®iÒu kiÖn dßng ch¶y ®iÒu tiÕt ë trong kªnh 172
5.7.1 Ph
− 
¬ng ph¸p tÝnh 1725.7.2 Nh÷ng yªu cÇu khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh tho¸t n
− 
íc qua kªnh 172
5.8 KiÓm to¸n c«ng tr×nh cÇu hiÖn t¹i 172
5.8.1 X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh dßng ch¶y 1725.8.2 KiÓm to¸n khÈu ®é cÇu 1745.8.3 KiÓm to¸n xãi chung 1755.8.4 KiÓm to¸n xãi côc 1755.8.5 KiÓm tra nÒn ®
− 
êng ®Çu cÇu vµ c«ng tr×nh kÌ h
− 
íng dßng 175
 
Ch
− 
¬ng VI: Dù b¸o qua tr×nh diÔn biÕn lßng s«ng
177
6.1 §Þnh nghÜa, nguyªn nh©n, ph©n lo¹i diÔn biÕn lßng s«ng 177
6.1.1 §Þnh nghÜa 177
http://nuoc.com.vn

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thuthuyhaiduong liked this
Phiêu Du liked this
Phiêu Du liked this
skynet0512 liked this
cdbbk43 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->