Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pamflet: De OR is alive and kicking (CursOR 2008)

Pamflet: De OR is alive and kicking (CursOR 2008)

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 633|Likes:

More info:

Published by: Bij Lobith... | Omdat meedenken er toe doet on Jun 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
PAMFLET
Ter ondersteuning van ondernemingsraden
Voor inspiratie en motivatie,tegen het gesomber en de klaagcultuur van OR-professionals 
CursOR voor ondernemingradenMark de KoningLex WobmaMei 2008mail@cursor-info.nl
 
De OR is alive and kicking
Stop het somberen
Er woedt een naargeestige verslaving door het land van OR-trainers en -specialisten (professionals), journalisten en (sociale) wetenschappers. Velen geven blijk van een mistroostig gesomber overde mogelijkheden van de OR, een masochistisch gepraat over de kansen die ondernemingsradenlaten liggen en een duidelijke afkeur van de praktijk die deze realiseren. Dergelijk negativisme zou je verwachten van de hardliners uit werkgeversland, de ‘diehards’ die zich altijd hebben verzettegen medezeggenschap en geen kans onbenut laten om aan te tonen dat ondernemingsradenniet functioneren en hun langste tijd hebben gehad.Vreemd genoeg zijn het juist veelal diegenen die zich inzetten voor het werk vanondernemingsraadsleden. Zij laten geen moment onbenut om aan te tonen dat medezeggenschapde aansluiting mist bij allerlei nieuwe ontwikkelingen in en rond organisaties, dat OR-leden zichisoleren van hun achterban en de kwaliteit missen om echt tegenspel te bieden.Waar komt deze drang vandaan om het eigen nest te bevuilen? Stoelen deze waarnemingen nuecht op harde feiten of zijn er andere oorzaken voor deze sombere visie? Veel aantijgingen hebbeninmiddels mythische proporties aangenomen. Wij willen de aantijgingen weerleggen en aantonendat de OR een bewezen en succesvol fenomeen is. Dit zou juist ook door OR-professionals moetenworden erkend. Dus stop het somberen en aan de slag!
Mythes over de OR
Mythe 1: De organisaties worden te complex voor ondernemingsraden
Een van de veelgehoorde aantijgingen is dat de organisaties van nu te complex zouden zijn voorondernemingsraden. Klopt dit?Natuurlijk hebben allerlei ontwikkelingen organisaties complexer gemaakt, door onder andereeen steeds sterker wordende (internationale) verwevenheid, nieuwe technologieën, de opkomstvan nieuwe markten en kortere levenscycli van producten. Nu verschillen deze ontwikkelingennatuurlijk van organisatie tot organisatie. Sommige organisaties hebben inderdaad te makenmet een enorme turbulente omgeving en veel veranderingen. En er zijn veel organisaties die zichbewegen in een tamelijk stabiele omgeving met weinig tot geen veranderingen.Als bij organisaties sprake is van complexe ontwikkelingen, dan zijn ondernemingsraadsledenzeker niet de enigen die hiermee te maken krijgen. Ook bestuurders, directeuren, managers,commissarissen en toezichthouders moeten adequaat zien om te gaan met veranderingen enonvoorspelbaarheid. Zij blijken niet altijd in staat de proactieve rol te spelen die zij zichzelf graag toedichten. Op veel gebieden kunnen ondernemingsraadsleden de mogelijke consequentiesvan strategie prima doorgronden. Daarvoor is het van belang om ontwikkelingen te zienaankomen en goede voorwaarden te stellen. De OR hoeft zich niet van A tot Z met strategischbeleid bezig te houden.
 
Sterker nog, ondernemingsraadsleden zijn vaak zo verstandig om buiten de ‘papagaaiende’ – en‘riding the hype’ – managers, een ander geluid te laten horen. De ontwikkelingen nuchter tebeoordelen en de vinger op de ‘zere’ plek te leggen. Dat sommigen dit weer te complex vinden, isnatuurlijk een heel ander probleem.
Mythe 2: Ondernemingsraden houden zich louter bezig met operationele zaken, niet met strategische kwesties 
Veel en vaak wordt dit gesuggereerd, en hoewel in de praktijk blijkt dat het niet klopt, is het ooknog eens een zeer ongewenste suggestie. Zelfs als het waar zou zijn, is er niets mis mee. Nogeven los van wat er precies bedoeld wordt met operationele zaken, zijn er tal van kwesties, los vanstrategisch beleid, waar de OR zich inderdaad en terecht mee bezighoudt. Werkdruk, sociaal beleiden andere aspecten van de kwaliteit van het werk worden veelal door de OR gesignaleerd en aande orde gesteld.Verder is het een enorme misvatting dat de OR zich onvoldoende met strategisch beleidbezighoudt. Interventies als bijvoorbeeld reorganisaties, fusies, overnames, investeringen enoutsourcing zijn allemaal strategische kwesties en aan de orde van de dag. De praktijk laat ziendat ondernemingsraden beleidsvoornemens en adviesaanvragen op dit gebied in de meestegevallen zorgvuldig inhoudelijk én voorwaardelijk behandelen.Het is juist de OR die, onder andere als bewaker van (personele) belangen, de scherpe randen vanzulke interventies afvijlt. Het is in bijna alle gevallen de OR, al dan niet ondersteund door adviseursen vakbonden, die zorgt voor sociale vangnetten en oog heeft voor de kwaliteit en inhoud van hetwerk in de gefuseerde, verkochte of gereorganiseerde onderneming.Ergo, ondernemingsraden houden zich niet constant met strategie bezig, dat is ook hun rol niet.Als geen ander hebben de leden uitstekend door welke strategische thema’s belangrijk zijn en opwelk moment zij hier energie in moeten steken.
Mythe 3: Strategische kwesties zijn belangrijker danoperationele
Achter de opvatting dat de OR de strategische boot mist, gaat de aanname schuil dat strategischekwesties van een hogere orde zijn dan operationele kwesties. In deze aanname houden de denkerszich bezig met strategie en de doeners met de operatie. Strategische kwesties bepalen de toekomstvan de organisatie en vragen om meer abstract denken, wat de OR node zou missen. Dezeveronderstelling is zeer gekleurd en gaat uit van een bepaalde en beperkte opvatting van strategie.Strategie is niet noodzakelijk belangrijker, al vinden veel OR-professionals ze vaak wel leuker.De Canadese managementgoeroe Minztberg signaleert tien verschillende opvattingen overstrategie. Zo zijn er ook talloze opvattingen die de scherpe scheiding tussen denkers endoeners verwerpen en waarbij strategie veelal voortkomt uit de alledaagse operatie. Strategischeen operationele kwesties kunnen hierin even belangrijk zijn. Het zijn slechts labels die eropgeplakt worden. In deze opvatting speelt de OR een belangrijke rol, door zowel strategische alsoperationele issues te signaleren, op de agenda te plaatsen en kritisch te beoordelen.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->