Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
116Activity
P. 1
Việt Nam sau Cách Mạng Tháng Tám 1945 - Viết từ ymgvietnam.com

Việt Nam sau Cách Mạng Tháng Tám 1945 - Viết từ ymgvietnam.com

Ratings: (0)|Views: 34,007|Likes:
Published by maiduckhiem
Tài liệu được biên soạn bởi Nguyễn Thanh Loan và đưa lên bởi MDK . Tài liệu trình bày về hoàn cảnh của Việt nam sau cách mạng tháng Tám - Sau khi giành chính quyền và thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bị khủng bố chính trị bởi thù trong giặc ngoài, tình hình đất nước trong tinh tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Xem bản đầy đủ của tài liệu này và các tài liệu khác trên trang http://ymgvietnam.com
Tài liệu được biên soạn bởi Nguyễn Thanh Loan và đưa lên bởi MDK . Tài liệu trình bày về hoàn cảnh của Việt nam sau cách mạng tháng Tám - Sau khi giành chính quyền và thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bị khủng bố chính trị bởi thù trong giặc ngoài, tình hình đất nước trong tinh tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Xem bản đầy đủ của tài liệu này và các tài liệu khác trên trang http://ymgvietnam.com

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: maiduckhiem on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
Fåfm jấgk tmågk Tåj
-58*=*4<( cî f|Ộf fåfm jấgk tmạgk cỦh fừe _hịt Jhgm vộh u|âg^må~# GmẪt vî fmêgm ~mừ Ğằ u|ổf _G da v|e BẦa Ğấh ~mà fm|Ẩg' Iằt u|Ầ fmêgm ~mừ fŨkhẦh tåg vî e| ĕö ĕằg gkîx 2*8*4<# MỖ Fmê Jhgm ĕỊf bẦg T|xàg gkôg ĞỘf cẪ~ _hịt Gejimeh hgm gƾộf _hịt Gej Dâg fmừ FỘgk mòe'
Imö imĆg
0
Ve| Fåfm jấgk Tmågk Tåj# fmêgm u|xễg gmâg dâg vứe jộh ĕƾỦf tmîgm cẪ~ĕæ ~mẦh ĕƾƥgk ĕẫ| vộh gmỡgk imö imĆg# tmỪ tmåfm rẬt gkmhàj trỊgk'
Ğổh gkaấh0& tmø tragk khẻf gkaîh fmổgk ~må u|xằt chịt
 
ĞẬt gƾộf bỉ iẹ tmø bea vâx 4 ~mêe' Tmø tragk khẻf gkaîh fâ| iằt vộh gme|' Gmẵj cẪt ĕỜfmêgm u|xễg _G gag trẹ vứe khîgm cấh ĕf'
ĞỖgk Jhgm ièa vîa gƾộf te
F|ổh tmågk = * 584<
# tmla tmaẦ tm|Ẫg fừe ~ml ĞỖgk jhgm ố 
MỘh gkmỉ ^atvdej
-5?!; *2 !=!584<0 6 ĕấh dhịg fừe 6 u|ổf khe tmej dỵ mỘh gkmỉ cî0 tỜgk bê tmƾ ĞẦgk FỘgk Ầg ]ô _hằt@al~m Vtechg# tmừ tƾộgk Egm Fcljlgt Ettcll# tỜgk tmổgk JỸ Merrx V Tr|jeg(# tragk
tmågk 8*584<
#
kẫg
 
2> ấg u|âg fừe fmêgm ~mừ Tƾốgk Khộh Tmấfm
dƾộh degm gkmĨe u|âgĞỖgk Jhgm ièa vîa jhễg Bạf gƾộf te tứ vĨ t|xằg 5? trố re Bạf'* ĞỘh u|âg
 
Tr|gk Mae vîa _hịt Gej kỖj fö bổg ƾ ĕaîg# tragk ĕö meh ƾ ĕaîg _âg Gej
î
mehƾ ĕaîg U|Ầgk Tâx0
) Meh vƾ ĕaîg _âg Gej
da Cƾ Måg -C| Meg( trỵf thằ~ fmỈ m|x# kỖj
vƾ ĕaîg 86
-tƾộgk Cƾ FỜTr|xễg dẩg ĕẫ|(# vîa gkæ Cîa Feh# tmla tm|gk cŨgk ôgk MỖgk ĕằg Mî GỘh vî
vƾ ĕaîg ?>
tƾộgk_ấg BẦa Begk fmỈ m|x( thằg vîa jhễg tr|gk _hịt Gej u|e meh mẦh fẦgk _hgm vî Ğî GẼgk'
Cƾ Måg
 
) Meh vƾ ĕaîg U|Ầgk Tâx
vƾ ĕaîg ?2
-Maîgk Ğîa cægm ĕấa( vîa ĕƾỚgk Fea Bẵgk ‖ Cấgk Vƥg# }|ổgk tmẶgk Mî GỘh vî
vƾ ĕaîg <2
-tƾộgk Trhị| Fôgk _Ũ ~mỬ tråfm( thằg ĕằgMẦh ^mògk' Tmågk 52*584<# ƾ ĕaîg <6 -U|Ầgk Tâx( ĕằg tmex tmằ ƾ ĕaîg <2 vî ?2'* U|âg Tƾốgk vîa jhễg Bạf gƾộf te degm gkmĨe cî ĕỆ tƾộf vŨ imê u|âg GmẪt' Gmƾgk tmỵffmẬt# fmỈ tấa tmàj fma gmâg dâg te kågm gẻgk imö imĆg vễ ihgm tằ# kâx re bea gmhà| rổh rlgvễ fmêgm trỉ') Göh u|e vễ 2 tỜ fmỨf ~mẦg ĕỘgk _hịt Gej fåfm jấgk ĕỖgk jhgm mỘh -_hịt fåfm( vî _hịt Gej u|ổf dâg ĕẦgk -_hịt u|ổf( cðf bẬx khỚ0 fmðgk ổgk tứ câ| ố gƾộf gkaîh# imôgk föchàg mị kã vộh ~magk trîa tragk gƾộf' Fmðgk tỵ gmẪg cî gmỡgk gkƾỚh _hịt Gej xà| gƾộftmla fmừ gkmĨe u|ổf khe# gmƾgk tmỵf re cî jỘt bỊg ~mẦg ĕỘgk jƾ| taeg dỵe vîa U|ổf dâgĕẦgk Tƾốgk Khộh Tmấfm vî jŨh ðgk u|âg Tƾốgk ĕỆ ihằj ổgk'U|âg Tƾốgk d|gk dƾụgk# thằ~ Ứf fma 2 tỜ fmỨf ~mẦg ĕỘgk tràg u|Ậx gmhỌ|# ~må rổh# fƾộ~fừe# khằt gkƾỚh# t|xàg tr|xễg -hg tr|xễg ĕƥg ~mẦg ĕổh vhịf _hịt Jhgm tmîgm cẪ~ Fmêgm ~mừcâj tmỚh vî gà| càg jƾỚh be ĕhễ| tmẦa ~mất Fmêgm ~mừ MỖ Fmê Jhgm' Fmðgk ĕlj tr|xễgĕƥg rẦh imạ~ ĕƾỚgk gkegk cổh tạt(# iêfm ĕỘgk jỘt ổ gkƾỚh ĕh tmla fmðgk fmổgk cấh fmêgmu|xễg fåfm jấgk# ĕòh fẦh tỜ Fmêgm ~mừ câj tmỚh# vî fåf bỘ trƾốgk cî ĕẦgk vhàg fỘgk Ầg ~mẦh tứ fmỨf' Fmðgk cẪ~ fmêgm u|xễg ~mẦg ĕỘgk ố Jögk Fåh# Xàg Båh# _Ĩgm Xàg'
_G u|ổf dâg ĞẦgk 
* Tragk gỪe ĕẫ| tmågk fmêg# kẫg meh fmỬf vấg u|âg Tƾốgk ĕæ trîg re mẫ| imạ~ fåf tỈgmjhễg Bạf gmƾ jỘt bịgm dỉfm' Fmðgk fîgk trố gàg trƥ tråa# cỘ rü gk|xàg mãgm bỊg cƾ| vagkjẬt kổf# ĕƾỦf fml fmố bẵgk cƾụh cà u|âg ĕỘh ~mẦg ĕỘgk gƾộf gkaîh'* 5*8*584<0 tƾộgk Cƾ Måg ĕå~ jåx bex ĕằg Mî GỘh'JẬx môj e|# gmỡgk bẦg bổ fåa dîh dẵgk dẻf ĕƾỦf dåg imạ~ gƥh' BỊg u|âg ~mhịt U|ổfdâg ĕẦgk Tr|gk Mae fah gmƾ fmðgk tộh jỘt gƥh imôgk fö fmêgm u|xễg' Fmðgk tỵ fma fmðgku|xễg khỡ trỉ eg tragk tmîgm ~mổ' Fmðgk u|x ĕỉgm khå trỉ fừe thễg U|eg ihj# thễg U|ổf tị#gmỡgk tmỨ thễg khẬx tứ câ| ĕæ trố tmîgm jộ khẬx cỘg' Fmðgk ĕễ re fẦ gmỡgk u|x ĕỉgm ĕỆihỆj aåt }l fỘ ĕh cấh tragk tmîgm ~mổ'Töj cấh# u|âg Tƾốgk Khộh Tmấfm ièa vîa gƾộf te vộh âj jƾ| dhịt fỘgk fẫj MỖ# thà| dhịtĞẦgk te# ~må teg _hịt Jhgm# ĕågm ĕỜ fmêgm u|xễg fåfm jấgk# cẪ~ fmêgm u|xễg ~mẦg ĕỘgktex eh fừe fmðgk' Ğẵgk e| u|âg Tƾốgk cî ĕằ u|ổf JỸ ĕegk g|ôh dæ tâj ĕẻt Ğôgk Dƾƥgkdƾộh fmằ ĕỘ "|ỻ trỉ"# jỘt trå mãgm fừe fmằ ĕỘ tm|Ộf ĕỉe ihỆ| jộh fừe JỸ'

Activity (116)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hồng Ngát liked this
Van Dinh Quang liked this
Hong Nguyet liked this
Chau Bao added this note
HAY LẮM..........
Yen Ha added this note
hihi?moi tay
An Dương added this note
HAY LẮM............
namphong_vnvn liked this
Tất Hùng added this note
hay wa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->