Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
4Activity
P. 1
Meditation - as a way to God

Meditation - as a way to God

Views: 1,647|Likes:
Published by Satya Sarada
This document is the result of 10 years of meditation practice as well as studying theory. It presents a method of practicing meditation and tracking your growth. It presents the results of studies concerning the psychological and physiological effects of meditation.
This document is the result of 10 years of meditation practice as well as studying theory. It presents a method of practicing meditation and tracking your growth. It presents the results of studies concerning the psychological and physiological effects of meditation.

More info:

Published by: Satya Sarada on May 31, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
Visibility:Private
See more
See less

01/04/2013

pdf

 
Bfjkzhzkoc hw h ^h{ zo Noj Whz{h Whyhjh Ehcjvlh
Kczyojvgzkoc 1 Ftzfcjkcn {ovy wfcwfw#
$Ilon Lkce 
 
+
Wobf xvfwzkocw hcj hcw~fyw#
Hll om vw dh}f plfcz{ om nohlw kc lkmf#, wobf wdoyz"zfyb hcj wobf locn zfyb# ^f hyf omzfc wo pyf"oggvpkfj ~kzd zdfwf zdhz ~f yhyfl{ phvwf zo xvfwzkoc ~dfzdfy zdfyf kw h bfhckcn zo lkmf, zdfvck}fywf hcj f}fy{zdkcn# Hyf ~f bfyfl{ wphzkhll{ hcj zfbpoyhll{ $zkbf+ iovcj ikogdfbkghlpyogfwwfw, wffekcn zo ftzfcj ovy phzzfycw zdyovnd fcfyn{ ghpzvyf $fhzkcn+ hcj yfpyojvgzkoc?Hyf ~f hzzhgdfj zo ovy wghlf, ovy jkbfcwkocw hcj zo zdhz phyz om zdf flfgzyobhncfzkg wpfgzyvb zdhz~f ghc wff hcj zo zdowf wovcj myfxvfcgkfw zdhz ~f ghc dfhy? Hyf zdkcnw hw zdf{ wffb?Zdf wgkfczkmkg zyhjkzkoc dhw iffc zo ftzfcj zdf wfcwfw ~kzd kcwzyvbfczw ~dkgd jfzfgz fcfynkfw zdhzhyf ovz om ovy yhcnf hcj zo bhp zdfb kczo fcfynkfw zdhz ovy f{fw hcj fhyw hyf fxvkppfj zo dhcjlf#^f dh}f hlwo ftzfcjfj ovy po~fyw om logobozkoc, gobbvckghzkoc, jhzh pyogfwwkcn hcjgobpvzhzkoc# Zdkw dhw goczykivzfj h nyfhz jfhl zo zdf ~h{ ~f vcjfywzhcj ovy vck}fywf hcj zdf ~h{~f goczyol ovy fc}kyocbfcz#Zdf wpkykzvhl zyhjkzkoc dhw iffc zo coz vwf zdf wfcwfw, zo coz vwf zdovndz, hcj zdfc ‘wff‛ ~kzd {ovykccfy ‘f{f‛ ‗ ~dhzf}fy zdfyf kw zo wff oy eco~# Zdhz dhw iffc ghllfj Yfhlkz{, Noj, Zyvzd, Wflm,Jk}kckz{… kc Whcweykz kz dhw f}fc iffc ghllfj “Zdhz‒#^dhz dhppfcw kcwkjf {ov, ~dfc {ov wkz jo~c kc h xvkfz yoob hcj goczfbplhzf ~kzd {ovy f{fwglowfj? Pd{wkolonkghl hcj pw{gdolonkghl gdhcnfw, {fw, jfmkckzfl{ ‗ ~f‛ll zhle hiovz zdfb#Zdf Kcjkhc Wpkykzvhl Zyhjkzkoc om Yhah [onh wh{w zdhz {ov ~kll yfhlkqf Noj/ Zyvzd/ Jk}kckz{/ Wovl/Ilkww/ Yfhlkz{ /# K ~kll vwf zdfwf ~oyjw kczfygdhcnfhil{# Plfhwf joc‛z bkcj#
Bfjkzhzkoc hw h ~h{ zo Noj
F}fy{ocf pyoafgzw hzzykivzfw oc Noj# F#n# lo}kcn, }fcnfmvl, fzg# Zo yfhlkwf Noj kz kw cfgfwwhy{ zoyfbo}f pyf"gocgfk}fj cozkocw, pyoafgzkocw fzg# Kz kw cfgfwwhy{ zo wzkll ovy bkcj hcj looe kczo ovydfhyz ‗ zo wff zdhz ~dkgd KW# Bfjkzhzkoc pyo}kjfw vw h bfzdoj om xvkfzfckcn zdf bkcj ~kzdovzgyvwdkcn kz, jkwzhcgkcn ovy ~kwdmvl mhcgkfw hcj wffkcn zdf Yfhlkz{ zdhz kw Noj#^dhz jofw Noj bfhc zo {ov? Kw zdfyf h Noj? ^ovlj zdf Noj if Bhlf, Hczdyopkg $dvbhc+,Fbozkochl, Kczfllknfcz, Eco~lfjnfhilf, ]fcnfmvl, Pvckzk}f, Phyfcz lkef, Ekcn Lkef? ^ovlj zdf Nojjkwpfcwf avwzkgf hcj yf~hyj zdf nooj? ^ovlj zdf Noj dflp zdf ~fhe hcj lo}f zdf locfl{? ^ovlj zdkw
Hll Ykndzw Yfwfy}fj
Phnf 8 om 98
 
Bfjkzhzkoc hw h ^h{ zo Noj Whz{h Whyhjh Ehcjvlh
Noj no}fyc zdf lk}fw om pfoplf, hckbhlw, plhcfzw, nhlhtkfw hcj hll zdf vck}fywfw? ^ovlj zdkw Nojnyhcz ~kwdfw? Govlj zdkw Noj if plfhwfj, plhghzfj, hcco{fj? Gyfhzf h ivcgd om xvfwzkocw hiovzwvgd h “Jk}kcf Ifkcn‒ hcj hcw~fy zdfb# Jo {ov lkef zdf kjfh om h Noj?^dhz kw zdf Wflm? Kw kz {ovy ioj{? Kw {ovy Wflm {ovy bkcj? Kw {ovy Wflm {ovy fbozkocw?Kw zdfyf h Wflm zdhz kw kc {ovy ioj{ ivz kw coz zdf ioj{, dhw zdovndzw ivz kw coz zdf zdovndzw, dhwmfflkcnw ivz kw coz zdf mfflkcnw# Hyf {ov zdhz Wflm? Jofw zdhz Wflm dh}f h pvypowf, h Nohl, hjfwzkchzkoc? Kw zdhz Wflm kc goczyol?Kw zdfyf h ikz om {ov kc {ovy ghy, {ovy aoi, {ovy dovwf, {ovy ioj{ hcj hc{ om {ovy ozdfypowwfwwkocw? Jo {ov mffl phkc ~dfc {ovy ghy kw jfczfj, ~dfc {ovy gdklj gykfw, ~dfc {ovy dovwf kwjkyz{ oy {ovy ioj{ kw kll? Do~ bvgd om {ov kw zdfyf kc {ovy powwfwwkocw, hgdkf}fbfczw fzg? Do~bvgd om {ov kw zdfyf kc ozdfy pfoplf? Kc {ovy mhbkl{, govczy{, dvbhckz{, zdf fhyzd, zdf vck}fywf?^dhz jo {ov zdkce {ovy Nohl kw? Kw kz zo bhef fcjw bffz? Kw kz zo ghzgd vp ~kzd {ovy cfkndiovyw? Kwkz zo bhef boyf bocf{? Zo wvy}k}f? Zo hgdkf}f? Zo wfy}f? Zo ghyf moy pfoplf? Zdkcnw? Chzvyf? Zovcjfywzhcj zdf b{wzfykfw om chzvyf? Zo pvwd zdf iovcjhykfw om wgkfcgf?Zdkce hiovz do~ {ov looe# Do~ jo {ov looe kc jkmmfyfcz golovyfj lkndzw? Do~ jo {ov looe kc zdfjhye? Do~ jo {ov looe ~dfc h ikz om {ovy wekc pfflw omm? Do~ jo {ov looe kc vlzyhwovcj, kcmyh"yfjhcj t"yh{w# Jofw {ovy hppfhyhcgf gdhcnf, jfpfcjkcn oc zdf ekcj om fcfyn{ zdhz yfmlfgzw omm {ov?$yfj lkndz, nyffc lkndz, co lkndz, vlzyh wovcj, kcmyh yfj fzg+#^dhz km {ov looe vcjfy h bkgyowgopf? Vcjfy hc flfgzyoc bkgyowgopf? Jofw {ovy hppfhyhcgf gdhcnf~kzd zdf wghlf hz ~dkgd {ov oiwfy}f {ovywflm? Iflo~ gfll lf}fl, iflo~ flfgzyoc lf}fl? Hz ocf lf}fl {ov~ovlj hppfhy lkef hc flfgzyobhncfzkg mkflj# Lo~fy? Iflo~ xvhyew? Kbhnkcf ghyfmvll{ do~ {ov bkndzlooe zo h ifkcn zdhz wfcwfw ocl{ kcmyh"yfj oy ocl{ wovcj, zo wobfocf ~do kw ilkcj oy goloy ilkcj#Hyf zdkcnw hw zdf{ wffb? Hyf ~f hzzhgdfj zo ovy wghlf hcj zo zdf }kwkilf phyz om zdf lkndz wpfgzyvb?Kw ovy ioj{ lkef h wvibhykcf fxvkppfj ~kzd wobf fcfyn{ jfzfgzkoc bfgdhckwbw $wovcj, dfhz, lkndzfzg+ moy ch}knhzkoc? Km wo, zdfc ~do kw zdf oggvphcz oy zdf jyk}fy? ^dhz om zdf fcfynkfw zdhz zdfwfcwfw ghc‛z jfzfgz? ^f dh}f gyfhzfj bhc{ kcwzyvbfczw zdhz ftzfcj ovy wfcwfw i{ jfzfgzkcn ozdfymoybw hcj yhcnfw om fcfynkfw hcj goc}fyzkcn zdfb zo zdf lkndz hcj wovcj zdhz ~f ghc wff# ~f dh}fzvycfj zdfwf kcwzyvbfczw oc ovywfl}fw hcj zdf ~oylj hyovcj vw hcj nhzdfyfj h ~fhlzd om kcmoybhzkoc# Kw zdfyf boyf?
Hll Ykndzw Yfwfy}fj
Phnf 9 om 98
 
Bfjkzhzkoc hw h ^h{ zo Noj Whz{h Whyhjh Ehcjvlh
Kc bfjkzhzkoc {ov joc‛z ftzfcj {ovy }kwkoc ~kzd h zflfwgopf, {ov glowf {ovy f{fw# [ov wkz kc h xvkfzyoob, {ov hyf coz looekcn zo ftzfychl wovcjw, zhwzfw, pyfwwvyfw oy dfhz zo zfll {ov hiovz zdf ~oylj#[ov hyf kc mhgz yfwzkcn {ovy wfcwfw# ^dhz jo {ov wff ~dfc {ovy f{fw hyf glowfj?Zdkcnw hyf coz xvkzf hw zdf{ wffb# [ovy yfwovygfw moy lfhyckcn hiovz zdf ~oylj hyf lkbkzfj hz ifwz#[ovywflm zdhz hw {ov hyf ~kzdkc zdf vck}fywf#, zdf vck}fywf kw ~kzdkc {ov# ^dhzf}fy kw kc {ov kw kc zdfvck}fywf hcj ~dhzf}fy kw kc zdf vck}fywf kw kc {ov# Noj/Noj/Zyvzd/Jk}kckz{ kw kc {ov# Zdhz KZ ghc ifjfzfgzfj km {ov hyf xvkfz#$Gop{ykndz1 Whz{h Whyhjh Ehcjvlh1 Hll ykndzw yfwfy}fj# Co phyz om zdkw pvilkghzkoc bh{ yfpyojvgfj~kzdovz ~ykzzfc gocwfcz om zdf hvzdoy#+
F}fy{ocf pyoafgzw hzzykivzfw oc Noj# F#n# lo}kcn, }fcnfmvl, fzg# Zo yfhlkwf Noj kz kwcfgfwwhy{ zo yfbo}f pyf"gocgfk}fj cozkocw, pyoafgzkocw fzg# Kz kw cfgfwwhy{ zo wzkll ovy bkcj hcj looe kczo ovy dfhyz ‗ zo wff zdhz ~dkgd KW# Bfjkzhzkoc pyo}kjfw vw h bfzdoj om xvkfzfckcn zdf bkcj ~kzdovz gyvwdkcn kz, jkwzhcgkcn ovy ~kwdmvl mhcgkfw hcj wffkcn zdfYfhlkz{ zdhz kw Noj#
Jd{hch#
 
Hgzk}kz{ 81
8# ^fhy wobfzdkcn gobmoyzhilf#9# Mkcj h xvkfz yoob hz h xvkfz zkbf# $Pyf"Jh~c kw nooj+#7# Mkcj h wkzzkcn powzvyf zdhz {ov ghc dolj moy hiovz dhlm hc dovy oy hc dovy# Dh}f h lkzzlfhlhyb gloge ~kzd {ov ~dkgd {ov ghc wfz moy hiovz dhlm hc dovy zo ifnkc ~kzd#:# Glowf {ovy f{fw#6# Oiwfy}f ~dhz dhppfcw#
Kc {ovy mkywz jkhy{ $Zdf Zdovndzw Jkhy{+ bhef h yfgoyj om hll zdf zdkcnw zdhz {ov zdovndzhiovz hcj mflz#Zdfc glhwwkm{ zdfb#Wobf hyf bfboykfw, om f}fczw, plhgfw fzg zdhz dh}f hlyfhj{ dhppfcfj# Zdfwfzdovndzw hyf {ovy kbpyfwwkocw om ~dhz dhw dhppfcfj# Wobf bfboykfw hyf hwwogkhzfj ~kzdfbozkocw om plfhwvyf oy phkc#Wobf zdovndzw hyf plhcw# ^dhz {ov cffj zo jo cftz, ~dfc hcj do~ {ov‛yf nokcnzo jo zdfb# Wobf plhcw hyf hwwogkhzfj ~kzd mfhy, zfcwkoc oy dopf hcj hczkgkphzkoc#
Hll Ykndzw Yfwfy}fj
Phnf 7 om 98

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vijay Srivastava liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->