Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
SPSS: Praxis-Leitfaden

SPSS: Praxis-Leitfaden

Ratings: (0)|Views: 136 |Likes:
Published by René Reineke

More info:

Published by: René Reineke on May 31, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

 
Mcgiñd|}gk
¯
cg
¯
P_PP
¯
*
¯
PP
¯
<?8?
¯
 ‐
¯
DH[
¯
Dhnl}|k
¯
 ‐
¯
\mgã
¯
\mcgmem
¯
8
¯¯
P_PP‟_|htcpamcrihbmg
Mtmnpah|c`dm
I|hkmrmaa}gkmg
}g
nùkac`dm
Aù}gknmrdjbmg
Bcmm|
¯
Amcrihbmg
¯
j|cmgrcm|r
¯
c`d
¯
hg
¯
bmg
¯
E}|cgdharmg
¯
bm|
¯
P_PP
Mcgiñd|}gk!
¯
m|dmlr
¯
 fmbj`d
¯
emcgmg
¯
Hgp|}`d
¯
h}i 
¯
Yjaarâgbckemcr
¯
}gb
¯
rmaar
¯
emcgm
¯
V}hnnmgih}gk
¯
bh|'
¯
Bcm
¯
Lmbcmg}gk
¯
yjg
¯
P_PP!
¯
{cm
¯
lp{'
¯
bh
¯
Lmh|lmcrmg
¯
bm|
¯
K|hicemg!
¯
bm|
¯
Rhlmaamg
¯
}gb
¯
bcm
¯
rdmj|mrc`dmg
¯
K|}gbahkmg
¯
cgb
¯
gc`dr
¯
Lmrhgbrmca
¯
bcmm
¯
Bje}nmgr'
¯
H}ikmdmgb
¯
yjg
¯
p|htcghdmg
¯
I|hkmrmaa}gkmg!
¯
bcm
¯
cg
¯
bcmm|
¯
Ij|n
¯
h}`d
¯
cg
¯
bm|
¯
Dh}h|lmcr
¯
v}
¯
aùmg
¯
mcg
¯
eùggrmg!
¯
{c|b
¯
mcg
¯
mtmnpah|c`dm|
¯
Aù}gk{mk
¯
cg
¯
P_PP
¯
lm`d|cmlmg'
¯
M
¯
{c|b
¯
hgkmgjnnmg!
¯
bh
¯
bcm
¯
Bhrmgx}maam
¯
cg
¯
mcgm|
¯
Ij|n
¯
yj|acmkr!
¯
{ma`dm
¯
bcm
¯
bc|merm
¯
Ym|h|lmcr}gk
¯
nùkac`d
¯
nh`dr'
¯
Cg
¯
bm|
¯
_|htc
¯
cgb
¯
 fmbj`d
¯
dâ}ick
¯
yj|dm|ckm
¯
Hghasmg!
¯
lp{'
¯
h}i 
¯
H}|mcÚm|!
¯
jbm|
¯
]nejbcm|}gkmg!
¯
bh
¯
Km{c`drmg
¯
yjg
¯
Iâaamg!
¯
mr`'
¯
gjr{mgbck'
¯
Bcm
¯
n}
¯
lmc
¯
bm|
¯
Hg{mgb}gk
¯
lmh`drmr
¯
{m|bmg'
¯
Cgdhar 
8
¯
Mcgm
¯
ehrmkj|cham
¯
Yh|chlam
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
<
¯
8'8
¯
Ejnnmg
¯
haam
¯
Ehrmkj|cmg
¯
kamc`d
¯
dâ}ick
¯
yj|:
¯
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
<
¯
8'8'8
¯
G}nm|c`dm
¯
Lm`d|mcl}gk
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
<
¯
8'8'<
¯
K|hic`dm
¯
Lm`d|mcl}gk
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
<
¯
8'8'0
¯
Prhrcrc`dm
¯
Hghasm
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
2
¯
8'<
¯
Mgrp|m`dmg
¯
Dâ}ickemcrmg
¯
lmrcnnrmg
¯
Yj|khlmg:
¯
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
=
¯
8'<'8
¯
G}nm|c`dm
¯
}gb
¯
k|hic`dm
¯
Lm`d|mcl}gk
¯
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
=
¯
8'<'<
¯
Prhrcrc`dm
¯
Hghasm
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
=
¯
<
¯
Nmd|m|m
¯
ehrmkj|cham
¯
Yh|chlamg
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
9
¯
<'8
¯
Bhrmglm`d|mcl}gk
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
9
¯
<'8'8
¯
G}nm|c`dm
¯
Lm`d|mcl}gk
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
9
¯
<'8'<
¯
K|hic`dm
¯
Lm`d|mcl}gk
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
;
¯
<'<
¯
Pcgb
¯
v{mc
¯
ehrmkj|cham
¯
Yh|chlamg
¯
}ghldâgkck:
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
3
¯
<'<'8
¯
Bhrmglm`d|mcl}gk
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
3
¯
<'<'<
¯
]ghldâgkckemcrrmr
¯
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
3
¯
0
¯
Mcgm
¯
nmr|c`dm
¯
Yh|chlam
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
8?
¯
0'8
¯
[cm
¯
ehgg
¯
nhg
¯
bcm
¯
Ym|rmca}gk
¯
mcgm|
¯
nmr|c`dmg
¯
Yh|chlamg
¯
lm`d|mclmg:
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
8?
¯
0'8'8
¯
Eahcicvcm|mg!
¯
Rhlmaamg
¯
}gb
¯
Dcrjk|hnnm
¯
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
8?
¯
0'8'<
¯
NhÚvhdamg
¯
v}|
¯
Lm`d|mcl}gk
¯
bm|
¯
Ym|rmca}gk
¯
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
8<
¯
0'8'0
¯
Ljtpajrr
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
80
¯
2
¯
Nmd|m|m
¯
nmr|c`dm
¯
Yh|chlamg
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
80
¯
2'8
¯
[cm
¯
rh|e
¯
cr
¯
bm|
¯
V}hnnmgdhgk
¯
v{c`dmg
¯
v{mc
¯
nmr|c`dmg
¯
Yh|chlamg:
¯
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
80
¯
 
Mcgiñd|}
¯
2'8'2'8'
¯
8
 
Mc
Bcmm
¯
EYh|chlam'
8'8
 
8'8'8
 
 Hghascm Hll'#
7
¯
Cg
¯
bm|
¯
H}
8'8'<
 
Lhaemgbc
gk
¯
cg
¯
P_PP
¯
*
¯
8
¯
K|hic<
¯
Ej||ma
m
ehrmk
pcrma
¯
lm`d|
¯
nnmg
h
}nm|c`d
mg
¯‟
7
¯
Bme|c âe`dmg
¯
lmc 
¯
llcab}gk
¯
86
¯
Bc
khlm
¯
cgb
¯
c
|hic`dm
L
hk|hnn
¯
PP
¯
<?8?
¯
 ‐
¯
Ddm
¯
Lm`d|mhrcjgejmiic
|cham
Yh
âger
¯
c`d
¯
h}
aam
Ehrmk
Lm`d|mc
 prcym
¯
Prhrcr â}ickemcrr 
m
¯
h}v}{m|rm
g
¯
bmg
¯
m|rm
m`d|mcl}
Bchk|hnnLhaemgbchk
¯
[
¯
Dhnl}|cl}gk
¯
'''''''''''vcmgr
¯
gh`d
¯
_
|chlam
¯
I|hkmrmaa}
|cmg
kamc
}gk
 
cemg
¯‟
7
¯
Dâ}i hlmaamg
¯
mrv
bm
¯
Yh|chlam
¯
{c
¯
lmcbmg
¯
Pph
k
¯‟
7
¯
Bchk|hn|hnn
¯‟
7
¯
}g
¯
 ‐
¯
\mgã
¯
\mc''''''''''''''''''''mh|jg
¯
}gb
¯
gkmg
¯
cg
¯
V}
`d
dâ}ic
ckemcrmg
¯
¯‟
g
¯‟
7
¯
JE'
¯
c|b
¯
pm|
¯
Bjppma
armg
¯
bcm
¯
$hl
nm|rmaa}gm|}`dmgbm
¯
gmem
¯
'''''''''''''''''''pmh|nhg
¯
'''hnnmgdhg
yj|:
¯
nh|ecm|mg
¯
eac`e
¯
jbm|
¯
Eac`
ja}rmg#
¯
Dâ}
¯‟
7
¯
Kham|cm
¯
Yh|chlam
¯
cg
¯
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
¯
ncr
¯
mcgm|
¯
mc
m| 
¯
h}v}{m
mg%Vcmdmg
¯
cg
¯
ickemcrmg
¯
}g
haemg#
¯‟
7
¯
B
 H`dm
¯
vcmd
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''gvmagmg
¯
ehr
|rmgbmg
¯
Yh| 
cm
¯
|m`drm
¯
Ppha
b
¯
_|jvmgr{
jppmaeac`e 
¯
hmg
¯‟
7
¯
JE'
¯
 
<
¯
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''kj|chamg
¯
chlam
¯
$cmdm
¯
¯
m
¯
kmamkr
¯
|rm
¯
mgrdharm
 i 
¯
mcgih`dm
¯
'
¯
80
¯
'
¯
82
¯
g'
¯
 
Mcgiñd|}
¯
E|mcbch
gk
¯
cg
¯
P_PP
¯
*
¯
|hnn
¯
PP
¯
<?8?
¯
 ‐
¯
D
Hllcab
¯
Hg`dacmÚmLhaemgbchk
¯
Hll
¯
Mcgm
¯
harm|gE|mcmkn[
¯
Dhnl}|
gk
¯
<6
¯
V}
¯
}grm|
gb
¯
ùiigmr
¯
c`|hnn!
¯
{ma`
cab}gk
¯
06
¯
Dâ}ic
rcym
¯
Ij|n
¯
grm!
¯
bm|mg
¯
I
¯
 ‐
¯
\mgã
¯
\mc
}`dmgbm
¯
Yh|c
d
¯
bh
¯
H}khm
¯
hg`dacm
kemcrym|rmca}
rmaar
¯
bh
¯
E|maâ`dm
¯
p|jpjgmem
¯
lam
¯
{c|b
¯
pm|
¯
lmimgrm|
¯
ymgb
¯
kki'
¯
{
k
¯
mcgm|
¯
ehrmk
cbchk|hnn
¯
|rcjgha
¯
bcm
¯
ac`emg%Vcmdmg
¯
g
¯
P_PP
¯
}gb
¯
crm|lmh|lmc
|chamg
¯
Yh|chla
bh|'
¯
Bcm
¯
Ehrâ}ickemcry
¯
h}i 
¯
bcm
¯
T
H`d
nhg
¯
m|dâar
¯
mr
¯
{m|bmg
¯
¯
ha
¯
Lhaemgbch
kj|cmg
¯
cgb
¯
|rmca}gk
¯
bm|
 
0
¯¯
m
¯
kmvjkmg
¯
h
¯
hgg'
¯¯
k|hnn
¯
dcm|lmc
¯
bcm
¯¯
mcgvmagmg
¯

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Christian Wochagg added this note
Schaut net schlecht aus!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->