Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Euroatlantski tjednik broj 87

Euroatlantski tjednik broj 87

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by OPSA-NAPO
U ovom broju: Njemačka bez predsjednika; Novi Strateški koncept NATO-a; Regionalna konferencija o NATO-u u Makedoniji; Nova Nacionalna strategija sigurnosti SAD-a; Pack uvjerena u pozitivni izvještaj Brammertza; StratOPSA, nova analiza: Irak...
Euroatlantski tjednik - Tri godine s Vama kroz euroatlantske teme. Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian. Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA). Euroatlantski tjednik broj 87
U ovom broju: Njemačka bez predsjednika; Novi Strateški koncept NATO-a; Regionalna konferencija o NATO-u u Makedoniji; Nova Nacionalna strategija sigurnosti SAD-a; Pack uvjerena u pozitivni izvještaj Brammertza; StratOPSA, nova analiza: Irak...
Euroatlantski tjednik - Tri godine s Vama kroz euroatlantske teme. Weekly bulletin Euroatlantic weekly of North Atlantic Integrations Promotion Organization in Croatia (NAPO) in Croatian. Tjedni bilten Euroatlantski tjednik Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA). Euroatlantski tjednik broj 87

More info:

Published by: OPSA-NAPO on May 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

 
Č 
etvrtkom...
N
 jema
č
ki predsjednik 
Horst Köhler
(na slici)
 
 podnio je ostavku na svoju dužnost u ponedjeljak 31. svibnja."Podnosim neopozivu ostavku na dužnost predsjednika Savezne Republike Njema
č
ke", rekao jeKöhler u Berlinu, izazvavši s ostavkom iznena
đ
enje. Sama ostavka odmah je nazvana pretjeranomreakcijom na raspravu o Afganistanu i njema
č
kom sudjelovanju u misiji ISAF.Köhler je, obrazlažu
ć
i svoju odluku, rekao da ostavku podnosi zbog kritika koje su u zemlji izazvalenjegove izjave o misiji njema
č
ke vojske u Afganistanu.Optužbe da je zagovarao protuustavnu misiju njema
č
ke vojske kako bi osigurao gospodarskeinterese nisu ni utemeljene ni opravdane, rekao je Köhler, dodavši da su iznošene bez dužna poštovanja prema institutu predsjednika, najviše politi
č
ke dužnosti u državi. Naime u Njema
č
koj se u proteklih tjedana razvila žu
č
na javna rasprava o ustavnosti i opravdanostimisije njema
č
ke vojske u Afganistanu, a predsjedniku Köhleru upu
ć
ene su oštre kritike pošto jeinozemne misije njema
č
kih vojnika dijelom opravdao izme
đ
u ostalog i o
č
uvanjem njema
č
kihgospodarskih, odnosno izvoznihinteresa.Sukladno zakonskoj proceduri predsjednik gornjeg doma njema
č
kog parlamenta Bundestaga
JensBöhrnsen
iz socijaldemokratske partije (SPD) preuzeo je privremenoobnašanje dužnosti predsjednika.Köhler je ostavku objavio u svojojslužbenoj rezidenciji, dvorcu
 Bellevue
, a uz njega je stajala supruga
Eva Luise Köhler
.
ET/OPSAopsa@opsa.hr Euroatlantski tjednik (ET)
Bilten Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA); web:http://www.opsa.hr ; e-pošta:opsa@opsa.hr  
Prijava za primanje Euroatlantskog tjednika nalazi se na web stranici:http://www.opsa.hr 
 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)
www.opsa.hr
31. svibnja 2010.Broj 87, godina 3.
Euroatlantskit jednik
 Svaki ponedjeljak...
Njema
č
ki predsjednik podnio ostavku
Pružite na Facebooku podršku pripadnicima Oružanih snaga RH u misiji ISAF
U
č
inite to na slijede
ć
oj web adresi:
www.causes.com/afg_hr
 
 
U ovom broju:
Stranica1
 Njema
č
ka bez predsjednika
 2
 Novi Strateškikoncept NATO-a
 4
Regionalnakonferencija o NATO-u uMakedoniji
5
 Nova Nacionalnastrategija sigurnostiSAD-a
6
Pack uvjerena u pozitivni izvještajBrammertza 
7
StratOPSA, novaanaliza: Irak 
***
 
D
irektor 
Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA)
 
Denis Avdagi
ć
i programski voditelj
Vedran Obu
ć
ina
sudjelovali su 28. svibnja na me
đ
unarodnoj konferenciji "NATO-ov novi strateški koncept: Perspektiva iznovih država
č
lanica" koji se u organizaciji Instituta za me
đ
unarodne odnose, NATO-a i Ministarstva vanjskih poslova ieuropskih integracija (MVPEI) održao u Zagrebu, u prostorima Ministarstva.Transatlantski konsenzus o ulozi i misijama NATO-a te strategiji Saveza u odgovoru na sigurnosne izazove klju
č
ni su zau
č
inkovito djelovanje Saveza. Strateški koncept je NATO-ov glavni dokument koji odre
đ
uje glavna usmjerenja Saveza.Trenuta
č
no NATO ima koncept donesen 1999., a o
č
ekuje se da
ć
e se novi Strateški koncept donijeti na summitu u Lisabonuu studenom ove godine. Grupa stru
č
njaka radila je od prošlog summita u Strasbourgu i Kehlu na prijedlozima za novikoncept koji trenuta
č
no pregledava glavni tajnik. Nakon njega ga treba prihvatiti i obraditi svih 28
č
lanica NATO-a. U njemusu uvršteni svi izazovi novog sigurnosnog okruženja, po
č
evši od proliferacije oružja, propalih država, preko piratstva,energetske sigurnosti pa do terorizma i promjene klime. Novi
ć
e koncept ujedno odgovoriti na pitanje kako se NATO prilagodio i promijenio u savez koji se može u
č
inkovito nositi s tim krizama. Kao takav, novi koncept
ć
e dati specifi
č
nesmjernice za vlade država
č
lanica.Hrvatska i Albanija dvije su najnovije
č
lanice NATO-a. Upravo je aspekt jedne i druge države dan na konferenciji u Zagrebu.Ravnatelj Odjela za multilateralne poslove MVPEI-a
Mario Nobilo
nazvao je hrvatski sigurnosni identitet Jadranskomdimenzijom, shva
ć
en kao prostor sigurnosti i suradnje na podru
č
 jima tzv. "soft threats", a posebno u maritimnoj sigurnosti,zaštiti okoliša, o
č
uvanju sigurnosti u turizmu, ali i terorizmu. Nobilo je naglasio i razvojni aspekt Jadranske dimenzije koja sene sastoji samo od zemalja koje jesu na Jadranu, ve
ć
i svih zemlja Ameri
č
ko-jadranske povelje, ali i Srbije i Kosova.Albansko pitanje, konsenzus u BiH te smjer Srbije tri su klju
č
na pitanja koje Nobilo vidi u regiji. Osim toga, Hrvatska je jedna od zemalja s ve
ć
im brojem vojnika u misiji ISAF, pa je i razvoj Afganistana jedna od hrvatskih prioritetnih tema unovom periodu.O poziciji Albanije govorili su veleposlanik Albanije u Hrvatskoj
Pellumb Qazimi
te istraživa
č
i na Albanskom institutu zame
đ
unarodne studije iz Tirane. Oni su istakli tako
đ
er nezavršena pitanja Kosova, ali i Makedonije, te o
č
uvanja ekonomije idemokracije kao važne percepcije sigurnosti u narodu, što zauzvrat rezultira podršci stanovništva NATO-ovim smjernicama.Qazimi je pritom naglasio da se svaka
č
lanica, pa tako i Albanija i Hrvatska, moraju ponašati kao punopravne
č
lanice Saveza,s vlastitim stavovima, što zahtjeva i posebno obrazovanje i financijska odricanja politi
č
ke elite.U godinu dana
č
lanstva Hrvatska može biti vrlo zadovoljna svojim
č
lanstvom u NATO-u. Državni tajnik Ministarstva obrane
Pjer Šimunovi
ć
naglasio je da su izdaci koje hrvatska država daje za
č
lanstvo u NATO-u povezani uz u
č
inkovitofunkcioniranje moderne vojske, naro
č
ito u obrazovanju i specijalizaciji za standarde NATO-a. Treba uvijek imati na umu daone države koje nisu
č
lanice NATO-a rade potpuno ista ulaganja, ali nemaju onakvu u
č
inkovitost i mogu
ć
nost suradnje kakveimaju
č
lanice. Uz to se održava hrvatska misija u sjedištu NATO-a u Bruxellesu te u Savezni
č
kom zapovjedništvu zaoperacije u Monsu (Belgija) i Vrhovnom savezni
č
kom zapovjedništvu za transformaciju u Norfolku (SAD). Hrvatska
č
lanarina u NATO Savezu obra
č
unava se prema udjelu države koji se odre
đ
uje kriterijima od broja stanovništva do vojnespremnosti, pojašnjava Šimunovi
ć
. Hrvatski udjel u ovoj godini iznosi 0,255 posto odnosno pet milijuna eura.Posebno zanimljivo predavanje održao je predsjednik Me
đ
unarodnog centra za demokratsku tranziciju iz Budimpešte
IstvánGyarmati
. Potrebno je prestati gledati na NATO kao postratnu organizaciju, smatra on. Nakon 11. rujna NATO je post- postratna organizacija koja se suo
č
ava s globalizacijom, trendom u kojem ekonomija i informacije na neorganski na
č
in utje
č
una svakodnevni život društava. Takav razvoj doga
đ
aja u predmodernim društvima
č
esto završi terorizmom i ekstremizmom.Sli
č
no se doga
đ
a u Afganistanu. Gyarmati uspore
đ
uje Afganistan danas s Engleskom u 16. stolje
ć
u.
 
EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
 
2
Broj 87, godina 3.
Et
 
Prema novom strateškom konceptu NATO-a
 
Za sigurniji svijet u kojem živimo... OPSA-NAPO
 
Stadij razvoja društva je sasvim sli
č
an,a Gyarmati se pita da li je netko tražio
 Henrika VIII.
da uvede demokraciju uto vrijeme. Me
đ
unarodna zajednica, pak, traži upravo to. Tako seodigravaju konflikti u predmodernimdruštvima s oružjima iz 21. stolje
ć
a istoga svaki vojnik mora znati koristitikompjutor, te potom uzeti i upotrijebiti predmoderni nož.Manjak podrške u NATO zemljama zaupotrebom sile jest posljedicademokratskog napretka u europskimdržavama, ali takva logika ne djeluje uratu, a pogotovo ne u predmodernimdruštvima kao što je afganistansko.Stoga Gyarmati predlaže poboljšanuvojno-civilnu suradnju i pomirenjeizme
đ
u onih koji žele koordinirati ionih koji ne žele biti koordinirani utakvom odnosu.Politi
č
ka volja i vojna spremnost te poštivanje kolektivne obrane postiže se zajedni
č
kim vježbama koje su pripremaspremnosti o
č
uvanja savezništva. Spremnost snaga i dobra logistika su kredibilni pokazatelji vlastite obrane. Ako nemamo to,zaklju
č
uje Gyarmati, kako se onda možemo boriti protiv
 Al-Qaide
, na primjer? A volja koja postoji u borbi protiv razli
č
itih prijetnji dovoljna je da u akcijama sudjeluju i
č
lanice i ne-
č
lanice NATO-a.Gyarmati je sjajno kontrirao
Henrietti Riegler
iz Austrijskog instituta za me
đ
unarodnu politiku koja smatra da Srbija ne
ć
eu
ć
i u NATO u skorije vrijeme zbog posebno dobrih rusko-srpskih odnosa. Rusija je zemlja s kojom NATO ima velike partnerske interese (više nas s Rusijom spaja nego što nas razdvaja), kaže Gyarmati, a Srbija je ovdje posebno dobar suigra
č
.Srpska je vojska sposobnija od mnogih vojski NATO zemalja , njezin sigurnosni sustav se demokratizira i ne
ć
e dugo pro
ć
i dase po
č
ne ozbiljno govoriti o Srbiji kao budu
ć
oj
č
lanici Saveza. NATO se, osim toga, vra
ć
a Europi.
Barbora Maronkova
iz NATO Odjela za javnu diplomaciju jasno je rekla da NATOnema namjeru postati svjetski policajac. On ostaje regionalni savez Europe i Sjeverne Amerike, s više
ad hoc
koalicijama udrugim dijelovima svijeta te trajnim partnerstvima kao rezultat globalizacijskih trendova.OPSA
ć
e u idu
ć
im brojevima
Euroatlantskog tjednika
po
č
eti obra
đ
ivati teme iz novog strateškog koncepta.
 
Vedran Obu
ć
inavedran.obucina@opsa.hr EUROATLANTSKI TJEDNIK 
Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA) -www.opsa.hr-opsa@opsa.hr
 
 
3
Broj 87, godina 3.
Et
 
Za sigurniji svijet u kojem živimo... OPSA-NAPO
OPSA cijeni i preporu
č
a socijalne medije/društvene mreže...
Pratite rad OPSA-e, OPSA biltene i euroatlantske vijesti prekoFacebooka:www.facebook.com/opsa.napo Jeste li znali za blog na kojem se svakodnevno obajvljuju postovi euroatlantske tematike? Ako ne pravo je vrijeme da posjetiteOPSA blog:www.opsa.blog.hr  Zanima vasTwitter?
Č
itajte vijesti o NATO-u na OPSA-inom twitter ra
č
unu na engleskom jeziku:www.twitter.com/nato_newsili na Hrvatskom jeziku pratite sve vijesti o nama, NATO-u i više na:www.twitter.com/opsa_hr, a ako vas samo zanima Afganistan, utipkajtewww.twitter.com/afg_hr.
Prema novom strateškom konceptu NATO-a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->