Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Barcampcm Info

Barcampcm Info

Ratings: (0)|Views: 58 |Likes:
Published by cymthaivolunteer

More info:

Published by: cymthaivolunteer on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
บาร์แคมปเชียงใหม่: แนะนำ
BarCamp Chiang Mai – งาน ‘อสั มมนา’ เชือมชุ มชนนักเทคโนโลยีและนิ วมีเดี
http://barcampchiangmai.orgบาร์แคมป(BarCamp) เป็นกิจกรรมที เรียกว่า ‘อสัมมนา’ (unconference) ของกลุ ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์บลอกเกอร์ แฮกเกอร์กลุ ่มฮาร์ดแวร์DIY นักพัฒนาอื น ๆ รวมไปถึงนักกิจกรรม นักพัฒนาสังคม โดยใช้แนวคิดของซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ มาใช้ ในการจัดงานประชุม ที ผู  ้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ คน มีส่วนร่วมในการจัดงาน และเป็นผู  ้กำหนดวาระการพูดคุยด้วยตัวเอง  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักเทคโนโลยี ในเมืองต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร, สงขลา, เชียงใหม่, ย่างกุ  ้ง, พนมเปญ, กัวลาลัมเปอร์, ปนัง, สิงคโปร์, ฮานอย, โฮจิมินห์ซิตี ได้รวมกลุ ่มกันจัดกิจกรรมบาร์แคมปแล้วหลายครั ง และกำลังเป็นที นิยมขึ นเรื อย ๆ มีการติดต่อระหว่างกลุ ่มบาร์แคมปของเมืองต่าง ๆ เกิดเป็นเครือข่ายของนักเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและระดับโลก
‘อสัมมนา’ คืออะไร? – ‘บาร์แคมป’ คืออะไร?
หัวใจสำคัญของ ‘อสัมมนา’ หรือ ‘สัมมนานอกกรอบ’ คือ ผู  ้เข้าร่วม
ทุกคน
จะเป็นผู  ้กำหนดว่างานจะเป็นอย่างไร และใคร อยากจะให้งานมีอะไรกลงมือทำได้เลย เช่นเดียวกับปรัชญาโอ เพนซอร์ส สิ งนี ทำให้มันแตกต่างชัดเจนจากงานสัมมนาทั วไป ที ผู  ้ จัดจะกำหนดว่างานจะมีรูปแบบอย่างไร มีวาระอะไร และกำหนด ว่าใครจะเป็นผู  ้พูดบ้าง ผู  ้เข้าร่วมทำได้เพียงนั งฟงหรืออาจได้ถาม คำถามบ้างเท่านั น แต่‘อสัมมนา’ นั นต่างออกไป กลุ ่มผู  ้จัดซึ  เป็นอาสาสมัครจะเตรียมเฉพาะห้องและอุปกรณ์ ให้เท่านั น ผู  ้เข้ ร่วมทุกคนสามารถเสนอหัวข้อที ตัวเองอยากพูดได้และทุกคนจะ ลงคะแนนว่าอยากฟงหัวข้อไหน หัวข้อที  ได้คะแนนอันดับต้น ๆ ก จะได้รับโอกาสในการนำเสนอ ผู  ้เข้าร่วมงานจึงไม่ถูกจำกัดให้เป็ เพียงผู  ้เข้าร่วมที เฉื อยชา (passive participants) อีกต่อไป แต่ ได้ เสรีภาพเตมที ที จะเป็นผู  ้เข้าร่วมที แขงขัน (active participants) ‘บาร์แคมป’ เป็นงานอสัมมนาที หัวข้อเน้นไปทาง เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื อสาร และนิ มีเดีย แต่นั นกเป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ ซึ งเอาเข้าจริงแล้ว หัวข้ ที นำเสนอนั นเป็นไปได้หลากหลาย ตามความสนใจของผู  ้เข้าร่วม ผู  ้เข้าร่วมอสัมมนาจะพบว่า หลายครั งที บทสนทนาที น่ สนใจนั นเกิดขึ นนอกห้อง ระหว่างการพูดคุยแลกเปลี ยนกับผู  ้คน จากพื นเพต่าง ๆ นี คือสิ งสำคัญของงานอสัมมนา นั นคือ สร้างบท สนทนา ตั งคำถาม และลองดูว่า เราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง
 
บาร์แคมปเชี: 2010.04.12 2/3
รูปแบบงานบาร์แคมป
 โดยทั วไป สิ งที บาร์แคมปต้องการมีเพียงห้องที จะให้คนมาพูดคุยกันได้สะดวก โดยอาจเป็นห้องบรรยาย ห้องเรียน หรือมุมใน ร้านอาหาร บาร์แคมปขนาดเลกอาจจะมีห้องดังกล่าวเพียงห้องเดียว แต่ที  ใหญ่หน่อยกอาจจะมีถึงหกห้องที เปดให้พูดคุยพร้อม ๆ กั หลายครั งการนำเสนอต้องการเครื องฉายภาพหรือกระดานสำหรับวาด แต่นั นก ไม่ ได้จำเป็นเสมอไป  ในตอนเริ มงาน ผู  ้เข้าร่วมจะมารวมตัวกันในพื นที กลางของงาน ซึ งโดยมากจะเป็  โถงใหญ่หรือทางเดินที กว้างหน่อย (1) ผู  ้เข้าร่วมแต่ละคนจะเขียนชื อหัวข้อที ตัวเอง ต้องการจะเสนอลงปายกระดาษขนาดใหญ่พอควร และนำไปติดบนกำแพงหรือกระดาน ยาวที ผู  ้จัดเตรียมไว้(2) จากนั นผู  ้เข้าร่วมทุกคนกจะ ‘ชอปป  ง’ เดินสำรวจว่า มีหัวข้อใด บ้างที ตัวเองสนใจจะเข้าร่วมพูดคุยด้วย ถ้าใครสนใจหัวข้อไหน กจะลงคะแนนโดยทำ เครื องหมายไว้ที ปายของหัวข้อนั น ๆ (3) เมื อขั นตอนการเสนอหัวข้อและลงคะแนนเสรจสิ น อาสาสมัครจะช่วยกันนับคะแนนของแต่ละหัวข้อ เพื อดูว่าหัวข้อไหนบ้าง ที จะได้รับเลือกให้นำเสนอ จากนั นกจะนำหัวข้อที  ได้รับเลือกไปจัดลงตารางเวลาของแต่ละห้อง เพื อให้ผู  ้เข้าร่วมงานได้ตัดสินใจว่า จะ เข้าห้องไหนก่อนหลังอย่างไร (4) เมื อตารางเวลาเข้าที เข้าทาง แต่ละคน กลุยได้เลย หัวข้อแต่ละหัวข้อจะได้รับเวลาประมาณ 30-45 นาทีในการนำเสนอ งานบาร์แคมปบางแห่ง อาจจัดให้มีการนำเสนอแบบสั  ๆ หัวข้อละ 5 นาทีที เรียกว่า ‘Lightning Talk’ หรือ ‘Ignite Talk’ บ่อยครั งที เวลาไม่ว่าจะ 5 นาทีหรือ 45 นาทีก ไม่จุ ใจพอ แต่มันก มักเพียงพอแล้วที จะจุดประเดนให้เกิดการสนทนานอกห้องต่อไป หรืออาจนำไปสู ่การเสนอหัวข้อใหม่ ในช่วงบ่ายหรือวันรุ ่งขึ น (สำหรั งานบาร์แคมปที จัดหลายวัน)
บาร์แคมปเชียงใหม่
บาร์แคมปเชียงใหม่ครั งที 1 และ 2 ร่วมกันจัดโดยชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเวบในพื นที จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้สถานที  ใน บริเวณ
บัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยพายั
มีผู  ้เข้าร่วมงานประมาณ 130 และ 100 คนตามลำดั
บาร์แคมปเชียงใหม่ครั ้งที 3 ที จะจัดในวันเสาร์ที 12 มิถุนายน 2553
ในพื นที ของ
 ภาควิ ชาศิ ลปะและการออกแบบสื  มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม
โดยตั งเปาขยายกลุ ่มผู  ้เข้าร่วมไปยังชุมชนนักออกแบบกราฟกและสื อใหม่ ในเชียงใหม่พร้อมกับเชื อมชุมชนชาว  ไทยเข้ากับชุมชนชาวต่างประเทศที อาศัยในเชียงใหม่ซึ งสนใจเรื องต่าง ๆ ดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี แล้ว ด้วยความร่วมมือกับงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘แม่ โขงไอซีทีแคมป2’ ซึ งจะจัดขึ นในสัปดาห์เดียวกัน และมีผู  ้เข้าร่วมจากนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศในลุ ่ แม่น ำโขง กจะช่วยให้ชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์กราฟก และสื อใหม่ในเชียงใหม่และเพื อนบ้านรอบ ๆ ได้มี โอกาสทำความ รู  ้จักกัน และสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต รวมแล้วคาดว่าจะมีผู  ้เข้าร่วมประมาณ 250 คน
ผู  สนับสนุ
บาร์แคมปเปดรับการสนับสนุนทุกรูปแบบ ตั งแต่ ในรูปของการสนับสนุนสถานที อุปกรณ์เครื องเขียนเครื องใช้ของว่าง อินเทอร์เนต เงินทุนค่าขนย้ายอุปกรณ์และค่าจิปาถะต่าง ๆ ไปจนถึงการลงแรงแบกหาม ติดตั งอุปกรณ์ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่ เพื อน ๆ เกี ยวกับบาร์แคมปและอาสาประสานงานต่าง ๆ ในวันงาน ผู  ้สนใจสนับสนุนงานบาร์แคมปเชียงใหม่สามารถติดต่อผู  ้ประสานงานบาร์แคมป ได้ทันทีที เมลกลุ ่ http://groups.google.com/group/barcamp-chiang-mai เครื องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ของผู  ้สนับสนุนงาน จะถูกแสดงในหน้าเวบ ในสื อประชาสัมพันธ์และในบริเวณงาน

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->