Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dapanTienTeNganHang

dapanTienTeNganHang

Ratings: (0)|Views: 107|Likes:
Published by tini_lam

More info:

Published by: tini_lam on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
CHUÔNG IÑAÏI CÖÔNG TIEÀN TEÄCAÂU 1Trình baøy nguoàn goác ra ñôøi cuûa tieàn teä theo quan ñieåm cuûaMarx. Giai ñoaïn naøo trong quaù trình phaùt trieån cuûa caùc hình thaùigiaù trò laø böôùc thay ñoåi veà chaát daån ñeán söï ra ñôøi cuûa tieànteä?1. Nguoàn goác ra ñôøi cuûa tieàn teä
 Theo Marx, tieàn teä coù nguoàn goác töø saûn xuaát vaø trao ñoåi haønghoaù, coù theå ñöôïc nghieân cöùu baèng söï phaùt trieån cuûa caùc hình thaùi giaùtrò. 
Hình thaùi giaù trò giaûn ñôn (ngaãu nhieân):
laø hình thaùi ñaàutieân, vaøo giai ñoaïn cuoái cuûa cheá ñoä coâng xaõ nguyeân thuyû, khi trình ñoäsaûn xuaát trong caùc coâng xaõ baét ñaàu phaùt trieån, laø tieàn ñeå naûy sinh söï trao ñoåi giöõa caùc coâng xaõ. 
Ñaëc tröng:
giaù trò moät haøng hoaù chæ coù theå ñöôïc bieåu hieänbôûi moät haøng hoaù khaùc.X hhA = Y hhB 
Hình thaùi giaù trò ñaày ñuû (môû roäng):
nhu caàu trao ñoåi ngaøycaøng môû roäng hôn do söï tan raõ cuûa cheá ñoä coâng xaõ nguyeân thuyû daãnñeán hình thaønh cheá ñoä chieám höõu tö nhaân veà tö lieäu saûn xuaát vaøphaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi laàn thöù nhaát (hình thaønh 2 ngaønh troàng troïtvaø chaên nuoâi). Ñieàu ñoù laøm cho trao ñoåi haøng hoaù trôû neân môû roänghôn, thöôøng xuyeân hôn vaø phöùc taïp hôn. 
Ñaëc tröng
: giaù trò moät haøng hoaù ñöôïc bieåu hieän ôû nhieàuhaøng hoaù khaùc nhau.Y hhBX hh A = Z hhCU hhD … 
Hình thaùi giaù trò chung:
saûn xuaát haøng hoaù phaùt trieån laømcho chuoãi haøng hoaù ñoùng vai troø laøm vaät ngang giaù ngaøy caøng choàngcheùo, quan heä trao ñoåi khoù khaên, phöùc taïp. Maët khaùc trình ñoä phaâncoâng lao ñoäng xaõ hoäi caøng cao laøm cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng phuï thuoäc vaøo vieäc trao ñoåi, caàn coù hình thöùc trao ñoåi tieán boä hôn, ñoù laøthoâng qua haøng hoaù trung gian. 
Ñaëc tröng:
giaù trò haøng hoaù ñöôïc bieåu hieän moät caùch giaûnñôn hay thoáng nhaát vaøo moät haøng hoaù nhaát ñònh laøm trung gian.Y hhAZ hhC = X hh AU hhD … 
Hình thaùi tieàn teä: söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát vaø phaân coânglao ñoäng xaõ hoäi laàn thöù hai daãn ñeán söï hình thaønh thò tröôøng thöôngnghieäp ñoøi hoûi vaät ngang giaù chung phaûi thoáng nhaát vaøo moät haønghoaù duy nhaát trong phaïm vi quoáa gia, quoác teá. Vaät ngang giaù chung phaûicoù giaù trò cao; thuaàn nhaát veà chaát, deã chia nhoû, deã goäp laïi, ít bò haomoøn. Haøng hoaù ñöôïc choïn laøm vaät ngang giaù ñoäc quyeàn ñeå bieåu hieänvaø ño löôøng giaù trò cuûa haøng hoaù goïi laø tieàn teä.X hhA
- 1 -
 
Y hhB = U (ounce) vaøngZ hhC …Tieàn teä laø saûn phaåm taát yeáu cuûa saûn xuaát vaø löu thoânghaøng hoaù. 
2. Giai ñoaïn naøo laø böôùc thay ñoåi veà chaát daãn ñeán söï rañôøi cuûa tieàn teä
 Giai ñoaïn hình thaùi giaù trò chung laø giai ñoaïn bieán ñoåi veà chaát vì nhöõngvaät ñöôïc choïn ñeàu coù ñaëc ñieåm chung laø coù theå löu tröõ ñöôïc vaø phaànnaøo mang baûn chaát tieàn teä: laø haøng hoaù, ñoùng vai troø laøm vaät nganggiaù chung trong trao ñoåi, coù giaù trò vaø giaù trò söû duïng – laø trung gian trongtrao ñoåi haøng hoaù dòch vuï. 
CAÂU 2Phaân tích baûn chaát cuûa tieàn teä theo quan ñieåm cuûa Marx : “Tieànteä laø haøng hoaù ñaëc bieät.” Trong ñieàu kieän löu thoâng giaáy baïc,baûn chaát naøy ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo?1. Quan ñieåm cuûa Marx
 Tieàn laø moät haøng hoaù ñaëc bieät, ñoäc quyeàn giöõ vai troø laøm vaät nganggiaù chung ñeå phuïc vuï cho quaù trình löu thoâng haøng hoaù. 
Tieàn teä laø haøng hoaù bôûi vì:
 
Tieàn teä coù nguoàn goác töø haøng hoaù:
do quaù trình phaùt sinhvaø phaùt trieån cuûa saûn xuaát haøng hoaù ñaõ laøm xuaát hieän tieàn teä vôùitö caùch laø vaät ngang giaù chung ñeå bieåu hieän vaø ño löôøng giaù trò cuûamoïi haøng hoaù trong phaïm vi quoác gia, quoác teá. Nhö vaäy, tieàn thöïc chaátcuõng chæ laø moät loaïi haøng hoaù, taùch khoûi theá giôùi haøng hoaù maø thoâi. 
Tieàn mang ñaày ñuû thuoäc tính cuûa haøng hoaù:
+Xeùt töø hình thaùi tieàn thöïc (baïc hoaëc vaøng): sau khi trôûthaønh tieàn teä, vaøng (baïc) vaãn mang ñaày ñuû hai thuoäc tính cuûa haønghoaù laø giaù trò (lao ñoäng xaõ hoäi hao phí ñeå khai thaùc, toâi luyeän, ñuùcvaøng) vaø giaù trò söû duïng (ñöôïc duøng laøm vaät ngang giaù chung moätcaùch ñoäc quyeàn, coù theå trao ñoåi vôùi baát kì haøng hoaù dòch vuï khaùc).+Xeùt töø hình thaùi daáu hieäu giaù trò: khi saûn xuaát vaø löuthoâng haøng haùo phaùt trieån vaøng (baïc) ñöôïc thay theá baèng caùc daáuhieäu giaù trò nhö tieàn ñuùc khoâng ñuû giaù, tieàn giaáy, buùt teä.. Caùc daáuhieäu naøy maëc duø khoâng coù giaù trò noäi tai nhöng vaãn toàn taïi ñoäc laäpvôùi tö caùch laø ñaïi bieåu cuûa tieàn thöïc.
Tieàn laø haøng hoaù ñaëc bieät bieåu hieän ôû choã tieàn coùgiaù trò ñaëc bieät
, nghóa laø coù khaø naêng trao ñoåi tröïc tieáp vôùi moïihaøng hoaù neân coù theå thoaû maõn nhu caàu veà nhieàu maët. Vôùi giaù trò söûduïng ñaëc bieät ñoù, tieàn trôû thaønh vaät ñaïi bieåu chung cho cuûa caûi xaõhoäi.
2. Trong ñieàu kieän löu thoâng giaáy baïc, baûn chaát naøy bieåu hieän:
Giaáy baïc ngaân haøng laø tieàn döôùi hình thaùi daáu hieäu giaù trò, chuyeånteä baát khaû hoaùn (khoâng theå ñoåi ra vaøng ). Trong ñieàu kieän löu thoânggiaáy baïc ngaân haøng, baûn chaát tieàn teä ñöôïc bieåu hieän ôû choã:+ Giaù trò laøm neân ñoàng tieàn: lao ñoäng hao phí ñeå in tieàn.+ Giaù trò maø noù ñaïi dieän trong löu thoâng: laø giaù trò phaûn xaï cuûa vaøng baïc, phuï thuoäc vaøo giaù trò haøng hoaù dòch vuï trong töông quanvôùi soá löôïng tieàn teä maø ngaân haøng trung öông cho pheùp ñöa vaøo löuthoâng.+ Giaù trò söû duïng: laøm vaät ngang giaù chung.
CAÂU 3
- 2 -
 
Phaân loaïi hình thöùc tieàn teä theo quan ñieåm cuûa Marx? Taïi saotrong quaù trình phaùt trieån cuûa tieàn teä, vaøng ñaõ töøng ñöôïc xemlaø haøng hoaù lí töôûng nhaát phuø hôïp vôùi vai troø cuûa tieàn teä?1. Phaân loaïi hình thaùi tieànteä theo quan ñieåm Marx
 
Caên cöù vaøo hình thaùi giaù trò cuûa tieàn teä
:+ Tieàn thöïc (hoaù teä): laø hình thaùi tieàn teä, coù ñaày ñuû giaù trò noäi taïi,löu thoâng ñöôïc laø nhôø giaù trò cuûa chính baûn thaân.+ Daáu hieäu giaù trò (tín teä): laø hình thaùi tieàn teä, löu thoâng ñöôïc khoângphaûi do giaù trò cuûa baûn thaân maø nhôø söï tín nhieäm, söï quy öôùc cuûa xaõhoäi ñoái vôùi baûn thaân. 
Caên cöù vaøo hình thaùi vaät chaát cuûa tieàn teä:
+ Tieàn maët: laø tieàn vaät chaát, ñöôïc quy ñònh moät caùch cuï theå veà hìnhdaùng, kích thöôùc, troïng löôïng, maøu saéc, teân goïi…+ Tieàn ghi soå (buùt teä): laø tieàn phi vaät chaát, toàn taïi döôùi hình thöùcnhöõng con soá, ghi treân taøi khoaûn taïi ngaân haøng.
2. Vaøng ñöôïc xem laø haøng hoaù lí töôûng
 Thôøi kì ñaàu, tuøy ñieàu kieän hoaøn caûnh cuï theå cuûa caùc daân toäc vaø ôûcaùc thôøi ñaïi khaùc maø vai troø tieàn ñöôïc theå hieän ôû caùc haøng hoaù khaùcnhau. Thoâng thöôøng laø nhöõng vaät duïng quan troïng baäc nhaát hay ñaëc saûncuûa vuøng.Cuøng söï phaân coâng lao ñoäng laàn thöù hai, thuû coâng nghieäp taùch khoûinoâng nghieäp, vai troø cuûa tieàn chuyeån sang kim loaïi. Cuoái thôøi kì naøy, vaitroø cuûa tieàn ñöôïc coá ñònh ôû vaøng vì coù tính öu vieät hôn nhöõng loaïi haønghoaù khaùc trong vieäc thöïc hieän chöùc naêng cuûa tieàn. Tính öu vieät naøy theåhieän:+ Vì töông ñoái quyù hieám neân ñöôïc öa chuoäng treân toaøn theá giôùi ôûbaát kì giai ñoaïn naøo.+ Tính ñoàng nhaát cao, thuaän lôïi cho vieäc ño löôøng, bieåu hieän giaù caûcuûa caùc haøng hoaù trong quaù trình trao ñoåi.+ Deã phaân chia maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán giaù trò voán coù cuûanoù. Vì vaäy vaøng coù yù nghóa quan troïng trong vieäc bieåu hieän giaù caû tronglöu thoâng haøng hoaù treân thò tröôøng bôûi leõ haøng hoaù treân thò tröôøngraát ña daïng vaø coù giaù caû khaùc nhau.+ Deã mang theo, cuøng 1 theå tích nhoû, khoái löôïng nhoûø coù theå ñaïidieän cho giaù trò khoái löôïng haøng hoaù lôùn.+ Giuùp vieäc thöïc hieän chöùc naêng döï tröõ giaù trò tieàn teä thuaän lôïihôn.+ Ñöôïc taát caû moïi ngöôøi chaáp nhaän, laø phöông tieän trao ñoåi trongthôøi gian daøi, coù söùc mua oån ñònh, deã daøng nhaän bieát, chuyeân chôû.
CAÂU 4Theá naøo laø tieàn thöïc, daáu hieäu giaù trò? Phaân tích nhöõng lôïitheá vaø baát lôïi cuûa vieäc öùng duïng caùc hình thaùi treân.
1.
Tieàn thöïc (hoùa teä):
Laø hình thaùi tieàn teä, coù ñaày ñuû giaù trò noäi taïi, löu thoâng ñöôïc laø nhôøgiaù trò cuûa chính baûn thaân.
VD:
tieàn baèng toân, saét, ñoàng, tuy nhieân chæcoù tieàn vaøng, tieàn baïc ñuùc ñuû giaù môùi ñöôïc xem ñuùng laø tieàn thöïc vaøcoù giaù trò löu haønh maø khoâng caàn coù söï quy öôùc cuûa nhaø nöôùc. 
Lôïi theá:
+ñöôïc moïi ngöôøi chaáp nhaän do quyù hieám, khoâng gæseùt.+coù giaù trò cao, thuaàn nhaát veà chaát.+deã chia nhoû, deã ñuùc thaønh khoái, beàn vöõng.+deã nhaän bieát, löu tröõ, chuyeân chôû. 
Baát lôïi:
+ñeå ñöôïc chaáp nhaän trao ñoåi phaûi caân laïi ñeå xaùcñònh giaù trò trong caùc cuoäc giao dòch neân maát nhieàu thôøi gian, coâng söùc.
- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->