Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZA razum - ZA arbitražni spoRAZUM

ZA razum - ZA arbitražni spoRAZUM

Ratings: (0)|Views: 623|Likes:
Brošura ZA razum - ZA arbitražni spoRAZUM
Brošura ZA razum - ZA arbitražni spoRAZUM

More info:

Published by: zaarbitraznisporazum on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
Za pravi
č
no mejo in stik z odprtim morjem
ARBITRA
Ž
NISPO
RAZUM
ZA
www.za-razum.si
 
2
ZA
ARBITRA
Ž
NI SPO
RAZUM
Dr. Danilo Türk 
IMAMO VELIKO RAZLOGOV,DA VERJAMEMO V SVOJ PRAV 
Iz pogovora Predsednika Republike Slovenije z novinarji, 20. maja 2010
Pri pisanju argumentov za Badinterjevo arbitra
ž
no komisi- jo smo resni
č
no zbrali vso argumentacijo, ki nam je bila navoljo. In ta argumentacija je pomagala, da je pri
š
la arbitra
ž
ado re
š
itev, ki so bile za Slovenijo popolnoma ugodne. Arbi-tra
ž
a je rekla: Socialisti
č
na federativna republika Jugoslavija je v procesu razpadanja in na njenem ozemlju nastajajo noveneodvisne dr
ž
ave. Potrdila je na
š
o tezo. Takrat, ko smo pisalimemorandum, vem, da je bilo veliko takih, ki si niso upaliverjeti, da lahko dose
ž
emo tako jasno dolo
č
itev. Pa smo jodosegli. Ne zato, ker bi imeli kak 
š
no posebno, nadnarav-no sposobnost ali kak 
š
no posebno milost, ampak ker smopreprosto pred arbitra
ž
o, ki je organ, ki odlo
č
a po kriterijihpravi
č
nosti in mednarodnega prava, imeli prav. In mislim, daimamo tudi tokrat veliko razlogov, da verjamemo v svoj pravin v svoje argumente.
Arbitra
ž
i dajemo naloge, ne izro
č
amo ji suverenosti
 Treba je biti malo bolj samozavesten v teh re
č
eh. Mi arbitra
ž
idajemo naloge, ne izro
č
amo ji suverenosti. Damo ji nalogo,da na podlagi kriterijev, ki so del na
š
ega ustavnega prava inhkrati del mednarodnega prava, na podlagi na
č
ela pravi
č
no-sti, upo
š
tevaje dobrososedske odnose, upo
š
tevaje druge ka-tegorije, ki tvorijo pravi
č
nost, re
š
i nekatera vpra
š
anja in imaspecifi
č
no dolo
č
ene naloge. In te naloge mora opraviti, zato je tu. To je njen smisel. In seveda arbitra
ž
a ne more delovati vnasprotju s svojim smislom.
Arbitra
ž
a mora dolo
č
iti stik z odprtim morjem
Arbitra
ž
ni sporazum predvideva re
š
evanje celotnega potekameje in to v celoti na podlagi stanja 25. junija 1991. Gre torejza celoten potek meje na kopnem in na morju. (...) Sporazumin njegova uveljavitev bosta polo
ž
aj Slovenije kot pomorskedr
ž
ave utrdila in okrepila. Besedilo sporazuma obvezuje – in
č
e sporazum dolo
č
a, da mora arbitra
ž
a dolo
č
iti stik z odprtimmorjem, ga mora dolo
č
iti.
Zaupanje v razum
Zaupam v razum in modrost dr
ž
avljank in dr
ž
avljanov Republike Slovenije. Ko gre za resno vpra
š
anje, pri nasdr
ž
avljanke in dr
ž
avljani pretehtajo stvari v smislu temeljnih izbir, ki so na voljo, in izbirajo racionalno in ne
č
u-stveno. Od tod izvira moje zaupanje. (…) Preteklih poskusov ne gre kratko malo obravnavati le kot neuspehov,neznanja ali zvi
š
ka. Dr
ž
ave i
šč
ejo re
š
itve spora skozi ve
č
faz v dalj
š
em obdobju in na ta na
č
in pridejo do krista-lizacije metod, ki pomagajo najti re
š
itev. To se dogaja tudi v odnosih med Slovenijo in Hrva
š
ko in prav je, da tovidimo. Dobro bi bilo, da nam
č
ustva ne zameglijo te slike. Sporazum vsebuje besedo razum. Vsak sporazummora biti razumen. S
č
ustvi se ne da delati sporazumov, z razumom pa se jih naredi. In
č
e imamo razum, ki gaspremenimo v sporazum, potem lahko tudi re
š
imo problem.
    f   o   t   o    B   o    b   o
SPORAZUM VSEBUJEBESEDO RAZUM. VSAK SPORAZUM MORA BITIRAZUMEN.
 
3
ZA
ARBITRA
Ž
NI SPO
RAZUM
Borut Pahor
PRAVI
Č
NA MEJA IN TRAJEN MIR
Spo
š
tovani Slovenci in Slovenke, dragi dr
ž
avljani in dr
ž
avljanke,
ko vas vabim k udele
ž
bi na referendumu 6. junija in pozivam, da glasujete za arbitra
ž
ni sporazum, tedaj topo
č
nem v trdnem prepri
č
anju, da resni argumenti nimajo ne osebne izkaznice ne potnega lista, temve
č
zanjeveljata le razumna presoja in zgodovinska sodba. Zato si dovolim
š
e enkrat strniti najresnej
š
e argumente, kar jih na
š
a, slovenska stran ob tej zgodovinski prilo
ž
nosti ima. Zakaj je torej arbitra
ž
ni sporazum dober za Sloveni- jo, za vse njene prebivalce – a tudi za na
š
e sosede, s katerimi si
ž
elimo razvijati prihodnjih prijateljskih odnosovv najbolj
š
i evropski tradiciji?
1. Ker je arbitra
ž
a najstarej
š
e pravno sredstvo mirnega re
š
evanja sporov med dr
ž
avami.2. Ker se dr
ž
avi 19 let nista uspeli dogovoriti za po
š
teno in pravi
č
no re
š
itev mejnega spora.3. Ker omogo
č
a vzpostavitev stanja na dan osamosvojitve Slovenije 25. junija 1991.4. Ker trenutno stanje na terenu za Slovenijo ni ugodno, odla
š
anje re
š
itve pa
š
kodljivo.5. Ker nedvoumno nalaga arbitra
ž
nemu sodi
šč
u, da dolo
č
i stik Slovenije z odprtim morjem.6. Ker zahteva upo
š
tevanje interesov Slovenije, zgodovinske okoli
šč
ine in na
č
elo pravi
č
nosti.7. Ker omogo
č
a ugodnej
š
o re
š
itev, kot bi nam jo prisodilo Meddr
ž
avno sodi
šč
e v Haagu.8. Ker njegov uspeh krepi politi
č
ni ugled Slovenije v celotni regiji in Evropski uniji.9. Ker omogo
č
a razvoj Luke Koper kot najpomembnej
š
ega pristani
šč
a v severnem Jadranu.10. Ker potrjuje odlo
č
enost Slovenije za mir s sosedi in razumno re
š
itev mejnega vpra
š
anja.
Slovenija bi storila zgodovinsko napako,
č
e ne bi izkoristila prilo
ž
nosti, ki se ji z arbitra
ž
nim sporazumomponuja. Stopimo skupaj – kot smo stopili skupaj v vseh klju
č
nih trenutkih na
š
e novej
š
e zgodovine, zgodovinesamostojne, neodvisne ponosne evropske Slovenije.S kolegi predsedniki koalicijskih strank,
š
tevilnimi uglednimi zgodovinarji in mednarodnimi pravniki, podpisnikipoziva k razumu, vodilnimi slovenskimi intelektualci, umetni
š
kimi prvaki in
š
portnimi junaki vas pozivam, da se6. junija najprej s
č
im ve
č
 jo udele
ž
bo, nato pa
š
e z glasom ZA pridru
ž
ite temu novemu poglavju zgodovine, nakaterega bomo lahko vsi ponosni. ZA pravi
č
no mejo in trajen mir!

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Slovenec1A liked this
slovenin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->