Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Std12 Nursing TM 2

Std12 Nursing TM 2

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by kalaikalai360

More info:

Published by: kalaikalai360 on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2010

pdf

text

original

 
ùN®-Vo
úUp¨ûX
-
BWiPôm AiÓùRôϧ 2
b죬ñ å¼ ð£õªêòb죬ñ å¼ ªð¼°øb죬ñ ñQîñòø ªêò
RªrSôhÓlTôPèp LZLm
èÖK ꣬ô, ªê¡¬ù - 600 006.
 
ØuàûW
ùN®V¬u
Ød¡V T¦ EPp SXjûR BúWôd¡VUôLûYlTÕ. BRXôp CRtÏ EߧVô] A¥lTûPj úRûYLsTt±V A±Ü AY£Vm. ClùTôÝÕ RªrSôÓ AWNôeLmùN®Vo TôPl©¬ûY T§ú]ôWôm Utßm T²ùWiPômYÏl×dÏ ×§RôL A±ØLlTÓj§ CÚd¡\Õ.T§ú]ôWôm YÏl©tÏ HtL]úY TôPl×jRLmGÝRlThPÕ. CRu A¥lTûP«p RtúTôÕ 12 BmYÏl©tLô] TôPeLs ùN®Vo T«t£ûV A¥lTûPVôLdùLôiÓ RVô¬dLlThÓs[].CkR ùN®V¬u ×jRLm ùN®Vo T«t£«p úRoÜùTttYoL[ôÛm AàTYm ªdL úUp¨ûXlTs°B£¬VoL[ôÛm GÝRlThPÕ.U§l©tϬV Ts°d Lp® CVdÏSo RªrSôÓ TôPèpLZLm, B£¬Vo Lp® Utßm T«t£ CVdÏSo ùUh¬d Lp®CVdÏSo, CûQ CVdÏSoLs ØRV AûQYÚdÏm Su±ùR¬®dLXô¡\Õ.Ckèp ùN®Vo T«t£ ùTßm UôQY UôQ®V¬uùNnØû\j §\û] A§L¬dÏm YûL«pAûUdLlThÓs[Õ.
©
RªrSôÓ @WÑ
ØRtT§l× þ 20052006
ÏÝj RûXYo
Øû]Yo úTWô£¬Vo ÑU§ ÏUôWÑYôª
Øu]ôs UÚjÕYd Lp® ÕûQ CVdÏSo þ (ùN®Vo)ùNVtÏÝ Eßl©]o, Ck§V ùN®Vo ÏÝUm þ ¨ëùPpÕûQjRûXYo, Uô¨X ùN®Vo ÏÝUm þ RªrSôÓØu]ôs ØRpYo ùNuû] UÚjÕYdLpí¬ þ ùNuû]
úUXônYô[oLs
§ÚU§ £. ®_VXhѪ§ÚU§. úY. ÏUô¬
ER® CVdÏSoùN®Vo T«t£ Ts°ùUh¬ÏúX`uUÚjÕYUû]Lp® CVdLLm,ùNeLpThÓ
ùNuû] þ 600 006
èXô£¬VoLs
§ÚU§ úU]Lô§ÚU§ ¡ÚTô aô¬£e
ùN®Vo T«t£ Ts°ùN®Vo B£¬ûVUÚjÕYUû]úU¬ ¡[lYôXô _dúRqùNuû] þ 600 008.ùTiLs úUp¨ûXlTs°GÝméo, ùNuû] þ 600 008
§ÚU§ ®. ©úWUXRô§ÚU§. DUôUúavY¬
Uô¨X UL°o®¬ÜûWVô[oúUp¨ûXl Ts°Gv. Bo. Gm. ùN®VoGÝméoLpí¬ùNuû] þ 600 008.ùNuû] þ 600 069
§ÚU§ Á]ô
AlTúXô UÚjÕYUû]ùNuû] þ 600 006.
TôPeLs RVô¬l× : RªrSôÓ AWÑdLôLTs°d Lp® CVdLLm, RªrSôÓ.Ckèp 60 ´ Gv Gm Rô°p Af£PlThÓs[Õ.
iii
 
ùTôÚ[PdLm
Y¬ûNTdLmGiGi1.V SX ùN®-Vo Õûu A¥lPùNVp SûPØû\Ls1
l
ØLÜûW
l
Ck§Vô®u ÑLôRôW SXl©Wf£û]
l
úR£V ÑLôRôW ùLôsûL
l
ÑLôRôWj Õû\Ls
l
úR£V §hPm
l
§hPeLs
l
NôRû]Ls
l
IkRôiÓ §hPeLs
l
NêL SX úNûYLs
l
TWÜm úSônL[ôXô] ©Wf£û]Ls
l
ULlúTß ÏZkûR SX Øû\
l
úR£V TôoûYVtú\ôo LhÓlTôÓ
l
úR£V RÓlé£ §hPm
l
úR£V ÏÓmT SX §hPm
l
20 þ AmN §hPeLs
l
NêL ùTôÕ ÑLôRôW ùN®«u T¦Ls
l
ÏÓmTSX úNûY
l
Rôn úNn SX TWôU¬l×
l
ÅhûP TôolTÕ
l
EQÜ Øû\ Ïû\Ls
2.U]SXm46
l
ØuàûW
l
úSôVô°ûVl ׬kÕd ùLôs[p
l
U]SX áßLs
l
U]SXd úLô[ôßLs
©[ôWuv ûSh¥eúLp EߧùUô¯
Sôu CkR AûY«pCû\Yu Øu²ûX«pG]Õ YôrdûLûV ¨oUXUôLÜmG]Õ ùRô¯ûX EiûUVôLÜmSPj§ ùNVpTÓúYu G]Eߧ GÓd¡uú\uSôu ©\o U]jûR úSôL ûYdÏmUtßm G¬fNíhÓm GkRùNVûXÙm ùNnYûR R®olúTuSôu úSôVô°LÞdÏ GkR ®RUô]ùLÓRûX ®û[®dL á¥VUÚk§û] ùLôÓdLúYôApXÕ GÓdLúYô UôhúPuSôu G]Õ ùRô¯p úUmTôh¥tÏùT¬Õm TôÓTÓúYuSôu T¦«p CÚdÏm ùTôÝÕG]Õ ùR¬VúSo¡\ úSôVô°L°uR²lThP Utßm ÏÓmTmNmTkRlThP ùNn§«uCWL£VjûR LôlúTuSôu UÚjÕYÚdÏ EiûUÙPuAYWÕ úYûX«p EßÕûQVôLCÚlúTuG]Õ TôÕLôl©p Es[Y¬u SXYôrÜdLôL EiûUVôL E[Uô\TôÓTÓúYuCkR Uôt± Y¥Ü AûUdLlThP ¶lúTô¡úWh³uEߧùUô¯ §ÚU§. vhWô, ¶¬hPo, Utßm ÏÝYôpRVô¬dLlThPÕ. SÅ] ùN®«VûX EÚYôdL LôWQUô]©[ôWuv ûSh¥eúLÛdÏ AolT¦dLlThÓ ©[ôWuvûSh¥eúLp Eߧ ùUô¯ G]lTÓ¡\Õ.
iv v

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->