Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STVARNO PRAVO APEIRON 2010

STVARNO PRAVO APEIRON 2010

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,380|Likes:
Published by Pavle Bojic

More info:

Published by: Pavle Bojic on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
STVARNO PRAVO ,,APEIRON 2010''
Evropska konvencija o ljudskim pravima, protokol 1, član 1: Pravo na mirno uživanjeimovine (jeste akt koji je nadređen svim aktima naše države!):
1.Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko nemože biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom iopštim načelim međunarodnog prava.Predhodne odredbe, međutim, ni na koji način ne utiču na pravo države da primjenjujezakone koje smatra potrebnim da bi regulisala korišćenje imovine u skladu s opštiminteresima ili da bi obezbijedila naplatu poreza, drugih dadžbina ili kazni.Stvarna prava predstavljaju posebno kategoriju subjektivnih građenskih prava, čiji jeneposredni objekat stvar( pravo na stvari). Stvarna prava omogućavaju svom titularu daobjekat u svom totalitetu ili u samo određenom djelu upotrebljava, koristi ili raspolaže a dadruge subjekte iz toga isključi. Npr. kod prava svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima.Kod stvarnih prava razlikujemo unutrašnju i spoljašnu stranu prava. Kod prava svojineunutrašnja strana prava je odnos subjekta prema stvari a spoljašnja strana prava odnossubjekta prema drugima licima. Najobuhvatnije stvarno pravo je svojina. Svojina jenajpotpunija vlast na stvari u granicama zakona ili prava drugih lica.
Stvarno pravo u objektivnom smislu-
 
 je skup opših pravnih normi koje regulišu
 
odnosimeđu ljudima povodom stvari.Subjektivnom smislu
 
 je subjektivno pravo koje se odlikuje, sjedne strane time što jeapsolutno i kao takvo djeluje prema svima, a s druge strane time zato što za svoj radneposredni objekt ima stvar.
Stvarna prava se bitno razlikuju od obligacionih prava, koja postoje između tačno određenihsubjekata.Za stvarna prava važi načelo
( numerus clauyus
), što znači da je broj stvarnih prava
taksativno određen u zakonu.Stvarna prava su
: pravo svojine, pravo građenja, založno pravo, pravo stvarne i ličneslužbenosti i pravo realnog tereta.Stvarna prava mogu se klasificirati kao:- stvarna prava na vlastitoj stvari: pravo vlasništva (svojine),- stvarna prava na tuđoj stvari (ograničena): pravo služnosti, založno pravo, pravo stvarnogtereta, pravo građenja.Odnosi koji se sastoje od skupa ovlćenja i obaveza na strani različitih subjekata sustvarnopravni osnosi.Karakteristike stvarnog prava:
- neposrednost
: subjekti prava vrše ovlašćenja koja imaju na osnovu stvarnog prava najčešćeneposredno,-
apsolutnost:
stvarno pravo djeluje
erga omnes
, što znači da djeluju prema svima (kodobligacionih prava djeluje inter partes - izmu određenih lica); stvarno pravo treba darespektuje svako treće lice,-
tipičnost
odnosno primjena načela
numerus clausus
: je vrlo značajno načelo; znači načelozatvorenog broja stvarnopravnih odnosa, tzv. rimski kriterij. To konkretno znači da uodređenom građanskopravnom sustavu postoje samo oni oblici stvarnopravnih odnosa koje jekao takve odredio propis odnosno zakon. Samo u okviru tog broja stvarnih prava mogu da sekreću subjekti prava u okviru određenog stvarno-pravnog odnosa.
- pripadnost
: stvarno pravo pripada određenom subjektu,
 
-
pravo prvenstva
: prvi aspekt prava prvenstva jeste da stvarno pravo ima prvenstvo uodnosu na obligaciono pravo, dok je drugi aspekt prava prvenstva primjena načela
priortempore potior iure - prvi u vremenu jači u pravu
- to znaći da u konkurenciji stvarnih prava prednost imaju ona koja su ranije nastala-
pravo sledovanja
: nosilac odnosno titular stvarnog prava ima pravo da to svoje pravo štiti bez obzira u čijim rukama se nalazi stvar koja je objekat stvarnog prava. 
2.Pojam stvari
U građanskom smislu stvar je dio materijalne prirode koji se nalazi u ljudskoj vlasti i nakojem postoji pravo svojine ili neko drugo stvarno pravo.Sastavni dijelovi stvari- Svaka se stvar sastoji od dijelova koji su takvi da se ili ne moguraspoznati i onda kažemo da je to prosta stvar. Ako se mogu raspoznati kažemo da je tosložena stvar. Svi dijelovi složene stvari nalaze se u međusobnoj funkcionalnoj vezi ičine pravnu cjelinu, a prema fizičkoj vezi koja postoji između njih mogu biti spojenisastavni dijelovi koji su u materijalnoj vezi. Spojeni dijelovi mogu biti neodvojeni iodvojeni dijelovi.Glavna i sporedna stvar Glavna stvar- Pod glavnom stvari podrazumijeva se fizička cjelina njenih sastavnih dijelovakoja kao takva ima primarnu ulogu u odnosu na jednu pokretnu stvar s kojom jefunkcionalno povezana.Sporedna stvar- Ona koja je određena da služi drugoj glavnoj stvari.
Plodovi
-
Plodovi su koristi koje neka stvar daje periodično bez iscrpljivanja svoje supstancije anamijenjeni su za odvajanje. Iz ove definicije proizlazi dva obilježja ploda: prvo-plod je samo ono što stvar periodično daje , drugo- plod je samo ono što stvar daje beziscrpljivanja svoje supstancije( zemlja koja rađa vremenom gubi svoje sastojke, aliipak žito i trava predstavljaju njen plod). Plodovi su npr. voće, vuna, mlijeko, med sl.Plod je sporedna stvar. Plodovi mogu biti organski proizvod jedne stvari.Oniobuhvataju proizvode životinja i zemljišta.Plodovi su i druge koristi koju stvar  periodično daje prema svojoj nameni.Meso zaklane stoke nije plod stoke.Pored
prirodnih plodova
, moderna prava razlikuju i tzv.
civilne plodove
.To su novčani prihodi koje jedna stvar ili jedno pravo daju periodno na osnovu pravnogodnosa.Vlasnik stvari ili prava prenosi svoju stvar ili pravo drugome na korištenje,i zato periodično dobija jednu novčanu svotu.Na osnovu ugovora o zakupu stvari – zakupnina je plod.Za civilne plodove merodavna su pravila obligacionog prava.
Pripadak 
Pripadak je pokretna stvar koja nije sastavni deo druge stvari,ali po svojoj nameni služiispunjenju njene svrhe i u stalnom je prostornom odnosu prema glavnoj stvari.Pripadak može biti samo pokretna stvar. Pripadak mora biti fizički samostalna stvar.Guma na automobilu jenjegov sastavni deo,a rezervna guma je njegov pripadak.Pripadak se mora nalaziti u prostornom odnosu prema glavnoj stvari,čijem ekonomskom iskorištavanju služi.Sporednastvar mora da bude u blizini glavne stvari,da se nađe pri ruci.Privremeni prekid veze izmeđusporedne i glavne stvari ne utiče da sporedna stvar izgubi svojstvo pripadka.Pravni značajsvojstva pripatka sastoji se u tome da pripadak deli sudbinu glavne stvari,ukoliko u zakonu ili
 
ugovoru nije ništa drugo određeno.Pripadak koji služi za iskorištavanje nepokretnosti i samdobija svojstvo nepokretnosti.
Sredstva za proizvodnju
su stvari pomoću kojih se obavlja proces proizvodnje, odnosno sakojima se vrši druga djelatnost.
Predmet potrošnje sačinjavaju obrtna sredstva
: materijaliza reprodukciju, gotovi proizvodi, novac,...
Osnovna i najvažnija podijela stvari jeste na:
-
pokretne i nepokretne stvari:
U nepokretne stvari spadaju zemljišta, zgrade i druge stvarikoje su sa zemljištem čvrsto vezane. Pokretne stvari su svi ostali tjelesni predmeti koji semogu premještati sa mjesta na mjesto, bez povrede svoje suštine, koje se ne smatrajunepokretnostima. Potrošne stvari su zamijenljive i mogu se umnožavati i proizvoditi.Značaj podjele stvari na pokretne i nepokretne stvari:- stroži režim važi kod nekretnina (pošto su nekretnine veće vrijednosti),- ostavinski postupak je obavezan kod nekretnina, a po pitanju pokretnosti samo na zahtjevnasljednika,- u pogledu sticanja prava vlasništva duži su rokovi za održaj kod nekretnina,- forma ugovora: kod prodaje nekretnina je obavezna pismena forma i ovjera kod notara,- ugovor o ostavi može biti samo na pokretnim stvarima,- sticanje prava vlasništva na osnovu pravnog posla: kod pokretnina predaja, kod nekretninamodus aquirendi je upis u javne knjige,- u pogledu izvršenja drugačija su pravila za pokretne stvari i nepokretne stvari.-
stvari u prometu i stvari van prometa, stvari u ograničenom prometu
: stvari koje mogu biti predmet stvarnih prava su stvari u prometu (res commercium); danas u zapadnimzemljama najveću kategoriju stvari van prometa predstavljaju stvari u opštoj upotrebi (res publicas) tj. javna dobra (putevi, trgovi, ulice,...); te stvari u ograničenom prometu - npr. promet vatrenog oružja i municije.-
individualno određene stvari:
Individualno određene stvari su one koje se u pravnom prometu određuju kao jedinstveni primjerak u svom rodu ili su pravnim poslom izmeđustranaka određene kao takve (zemljište, odjelo sašiveno po mjeri,...).-
stvari određene po rodu
: Stvari određene po rodu su one pokretne stvari koje se u pravnom prometu određuju po vrsti, mjeri i broju (novac, žito, brašno,...). Stvari određene po rodu sulako prometljive i lako zamijenljive stvari.-
zamjenljive i nezamjenljive stvari
: Zamijenljiva je ona stvar umjesto koje se može uispunjenju obaveze dati druga stvar iste vrste, približno istih svojstava i iste vrijednosti. Ostalestvari su nezamijenljive (npr. slika čuvenog umjetnika,...).-
potrošne i nepotrošne stvari
: Potrošne su pokretne stvari ako ispunjavaju dva uslova: akosu namijenjene da se utroše jednom upotrebom i ako su namijenjene da budu otuđene. Nepotrošne stvari su stvari čija se upotrebna vrijednost realizuje u jednom dužem procesu potrošnje, a ne jednom upotrebom.-
djeljive i nedjeljive stvari
: Djeljive su one stvari koje se mogu podijeliti na istovrsne stvari bez smanjenja njihove upotrebne ili prometne vrijednosti. Nedjeljive stvari su: mašine,umjetnička slika,novčanica itd. Kriterijum za djeljivost i nedjeljivost jedne stvari nije fizički,već ekonomski. Pravni značaj ove podjele dolazi do izražaja kod susvojine ili zajedničkesvojine, u slučaju diobe.
- proste i složene stvari
: Prosta stvar je ona koja predstavlja prirodnu, nepodijeljenu cjelinu(npr. list papira, novčanica itd.). Ako je jedna stvar sastavljena iz više dijelova takva stvar jesložena (npr. motor automobila, kuća, knjiga itd.).-
zbirne stvari i zbir stvari
: Kod zbira stvari se radi o skupu više samostalnih stvari koje sezbog njihove zajedničke ekonomske namjene u pravu tretiraju kao jedna cjelina (biblioteka,

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aleksandar Kravljaca liked this
bigiboy123 liked this
bigiboy123 liked this
Ведрана Марјановић liked this
Uroš Zdravković liked this
Ведрана Марјановић liked this
Dejan Pilipović liked this
Nermino Karadža liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->