Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tcbc 2010-06-01 - Cam Hanh Le Phat Dan Tai Da Nang + Phat Dan Tai Chua Dieu Ngu California

Tcbc 2010-06-01 - Cam Hanh Le Phat Dan Tai Da Nang + Phat Dan Tai Chua Dieu Ngu California

Ratings: (0)|Views: 179|Likes:
Published by TM09
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 1.6.2010
Công an ngăn cấm cử hành Lễ Phật Đản tại chùa Giác Minh ở Đà Nẵng - Văn phóng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, tổ chức Đại lễ Phật Đản trang nghiêm, hùng tráng, đạo vị tại chùa Điều Ngự, bang California, Hoa KỳTHÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 1.6.2010
Công an ngăn cấm cử hành Lễ Phật Đản tại chùa Giác Minh ở Đà Nẵng - Văn phóng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, tổ chức Đại lễ Phật Đản trang nghiêm, hùng tráng, đạo vị tại chùa Điều Ngự, bang California, Hoa KỳMore info:

Published by: TM09 on Jun 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2010

pdf

text

original

 
BUREAU INTERNATIONAL D'INFORMATION BOUDDHISTE
INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU
PHÒNG THÔNG TIN PH
T GIÁO QU
C T
 
quan Thông tin và Phát ngôn c
a Vi
n Hóa Ð
o, Giáo h
i Ph
t giáo Vi
t Nam Th
ng nh
t
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France)
Tel.: Paris (331) 45 98 30 85Fax : Paris (331) 45 98 32 61
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM T
I PARIS NGÀY 1.6.2010
Công an ng
n c
m c
 
hành L
Ph
t

n t
i chùa Giác Minh

à N
ng - V
nphóng II Vi
n Hóa

o, GHPGVNTN, t
ch
 
c

i l
Ph
t

n trang nghiêm,hùng tráng,

o v
t
i chùa

u Ng
 
, bang California, Hoa K
Hòa th
 
ng Thích Thanh Quang t

à N
ng v
a báo

ng

n Phòng Thông tin Ph
tgiáo Qu
c t
vi
c nhà c
m quy
n và công an ng
n c
m không cho Ph
t t
vào chùa GiácMinh d
l
Ph
t

n hôm 28.5.2010.Hòa th
 
ng Thích Thanh Quang, Chánh Ban

i di
n Giáo h
i Ph
t giáo Vi
t NamTh
ng nh
t (GHPGVNTN) Qu
ng Nam –
à N
ng kiêm T
ng v
tr
 
ng T
ng v
Thanhniên
ã báo

ng hai
 
t kh
ng b
liên ti
p ngày 21.5. và 27.5.2010 c
a Công An và M
tTr
n t
nh Qu
ng Nam
à N
ng, c
m
oán sinh ho
t tôn giáo mà chúng tôi
ã trình bày quaThông cáo báo chí phát hành hôm 27.5.

n tin kh
n s
3 mà chúng tôi nh
n
 
csáng nay cho th
y rõ chính sách
àn áp Ph
t giáoxâm ph
m

n c
i l
Ph
t

n là truy
nth
ng tín ng
 
ng có t
nghìn x
a. T
i 14 tháng

âm l
ch (27.5) công an và dân phòng b
t th
n

n khám xét chùa g
i là ki
m tra h
kh
u v
 
ithái

h
ch xách d
d
n. Qua ngày 28.5, ngàychính th
c c
hành

i L
Ph
t

n, t
sáng
 
m hàng tr
m cán b
, công an, dân phòng kéo

n bao vây Chùa Giác Minh, n
i b
t xu
t, ngo
i
 
t nh
p. B
ng m
t hàng rào công an, t
t c
cácngã
 
ng

n Chùa Giác Minh b
ki
m soátch
t ch
. Ph
t t
các n
 
i v
d
l

u b
ng
nch
n. Không m
t

ng bào, Ph
t t
nào b
 
c
 
c vào chùa. M
t s
Ph
t t
li
u m
ng xôngvào thì b

y thô b
o ti
p theo nh
ng l
 
ich
i b
 
i t
c t
n.Các
oàn xe ch
 
các em Gia
 ình Ph
t T

các huy
n

i L
c, Núi Thành v
d
l
c
ng
 
ch
n t
i
 
ng Hoàng Di
u. Hai Huynhtr
 
ng
oàn Thanh Thông, H

n g
p

idi
n chính quy
n h
i lý do thì b
m
t s
côn

xông vào ch
i b
 
i, xô

y,
òi
ánh. Nh
n th
ytình hình quá c
ng th
ng nên anh Thông và anh
Công an

ng tr

c

ng h
m vào chùa GiácMinh ng
n c
m m
i Ph
t t
vào tham d

i l
Ph
t
 
n
 
22

cho các em xu
ng xe ng
i trên l
 
ng ch
 
công an gi
i quy
t, không ng
 
m
t s
cán
 
, ph
n
, dân phòng ào t
 
i xua

i các em xu
ng lòng
 
ng.
lòng
 
ng l
i b
công anáp t
 
i la m
ng.Cho t
 
i 9gi
 
sáng, dùkhông có m
tPh
t T
nào vào
 
c chùa, HòaTh
 
ng ThíchThanh Quangquy
t

nh v
n

hành Nghi L
Khánh

n nh
ch
 
ng trình
ã
nh do Ch

ng b
n t
th
chi
n. T
các h
mvà các
 
ng baoquanh chùa, Ph
t

nh
t t
nglên tay ch
ptr
 
c ng
c
 
ng v
chùa

u nguy
n khinghe chuông tr
ng bát nhã c
t lên. M
t s
các s
cô trong chùa tìm cách mang n
 
c u
ng,trái cây và bánh mì ra cho các em
oàn sinh Gia
 ình Ph
t t
b

ói khát ngoài
 
ng, thì b
cán b
, dân phòng ch
n l
i không cho ti
p t
, và c
ng không cho các cô tr
 
vào chùa !Theo l
 
i Hòath
 
ng Thích ThanhQuang vi
t trong B
ntin kh
n s
3, thì

âym
t hành

ng man
 
 , m
 
t h
 
n tính ng
 
i,khi chúng ta nhìn sangThái Lan, phe Áo
 
quy
 
t chi
 
n
 
n cùng
 
i chính ph
Thái Lan nh
 
ng chính ph
không h
 
tuy
 
ng
 
ng th
 
c c
a h
.Th
 
áng x
 
u h
 
cho
 
t n
 
c Vi
t Nam
 
i th
 
i C 
ng s
n”.

i b
t xu
t ngo
i b
t nh
p, n
m nay Công an c
m Ph
t t
vào chùa d
l
Ph
t
 
n, dù

y HT THích Thanh Quang quy
t

nh v
n ti
n hành
 
i l

c Thông

p Ph
t
 
n

a
 
i lão Hòa th

ng Thích Qu
ng
 
Công an làm vi
c, h
ch xách Hòa th

ng Thích Thanh Quang cho

n khuya t
ichùa Giác Minh – 
 
à N
ng
 
33

t thúc b
n tin kh
n, Hòa th
 
ng Thích ThanhQuang g
i l
 
i
“kính xin Phòng Thông Tin Ph
 tGiáo Qu
 
 c
 
thông tri
 
 n các c
 
quan truy
 
 n thông, các t
 
ch
 
 c Dân Ch
 , Nhân Quy
 
 n, c
 
 c
 
 clên án hành vi chà

 p lu
 t pháp, chà

 p

 o lý truy
 
 n th
 
 ng c
 a dân t
 c, chà

 p quy
 
 n t
 
do tôn giáo và nh
 
 t là Nhà
 
 ng quy
 
 n cùng Công An là th
ph
 m gây r
 
i an ninh tr
 t t
 
 , th
ph
 m gây m
 
 t
 
 n
 
 nh sinh ho
 t c
 a dân chúng ch
 
ch
 
 ng ai khác”.

ng th
 
i v
 
i vi
c loan báo hôm nay, PhòngThông tin Ph
t giáo Qu
c t

ã thi
t l
p h
s

àn ápPh
t

n g
i

n H
i

ng Nhân quy
n LHQ
 
Genève và chính gi
 
i Âu, M
, Á.

n phòng II Vi
n Hóa

o,GHPGVNTN, t
ch
 
c

i l
Ph
t

n trang nghiêm, hùng tráng,

o v

i chùa

u Ng
 
, bang California, Hoa K
Ch
nh
t 23.5,

i l
Ph
t

n Ph
t l
ch 2554 do V
n phòng II Vi
n Hóa

o t
ch
c

i tr
s
 
c
a Giáo h
i
 
chùa

u Ng
, thành ph
Westminster, bang California, Hoa K
,trong không khí tràn

y

o v
, trang nghiêm và hùng tráng tr
 
c h
 
n 5000 Ph
t t
.

t khóa tu h
c Ph
t pháp c
ng
 
c t
ch
c ba ngày tr
 
c
ó v
 
i trên 300 h
c viên t
kh
p các ti
u bang Hoa K
v
tham d
. Trong s
này có 200 h
c viên phát nguy
n th
B
tátgi
 
i vào sáng ngày Khánh

n.Tr
 
c

i l
m
t ngày, hôm th
b
y,

t tr
m chi
c xe hoa c
m c
 
Ph
t giáo ch
  
n 500 ch
T
ng Ni, Ph
t t
ch
y qua
 
ng ph
Bolsa
 
Qu
n Cam, n
 
i
 
c

nh danh là th

ô c
a Ng
 
i Vi
t T
n
n,

n Vi
ng và C
u Nguy
n t
i T
 
ng
àiChi
n S
  
Vi
t M
T
 
ng
ài Thuy
nNhân

t
 
thành ph
Westmister.Sáng ch
nh
t 23 tháng 5, trên 5000Ph
t t

ng bào các gi
 
i
ã t
t
u ch
tních sân chùa

u Ng
xem tri
n lãmtranh
nh, v
 
n hoa Lâm T
Ni, và tham d

i l
Ph
t

n.
ông

o các quan khách Vi
t Nam

i di
n các tôn giáo,
oàn th
,

ngphái

u hân hoan góp m
t. Phía Hoa K
g
m có 11 v
Th
 
ng ngh
s
  
, Dân bi
u, và Th
tr
 
ng hai thành ph
Westminster và Costa Mesa lên máy vi âm phát bi
u tán thán ngày

cPh
t ra
 
i.
Công an quây phim lén chùa Giác Minh su
tngày l
Ph
t
 
n

t ngày tr

c l
Ph
t
 
n, Ch
T
ng, Ph
t t

nvi
ng và C
u siêu tr

c T

ng
ài Chi
n s
  
Vi
t M

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
TM09 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->