Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
107Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aditya Hridaya Stotram (Sanskrit and Hindi)

Aditya Hridaya Stotram (Sanskrit and Hindi)

Ratings:

3.63

(1)
|Views: 72,686|Likes:
Published by Saraswati.
Aaditya Hridaya Stotram is a hymn in praise of Sun God. Its recitation ensures good health and obstacles free life.
Aaditya Hridaya Stotram is a hymn in praise of Sun God. Its recitation ensures good health and obstacles free life.

More info:

Published by: Saraswati. on Jun 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2015

pdf

text

original

 
*
 
{d{Z`mo 
*
› Añ` Am{XË`öX`ñVmo Ìñ`mJñË`F${faZw  îQw >ßN>ÝX…, Am{XË`öX`^y  Vmo ^JdmZ²  ÷m Xo dVm {ZañVmeo f{d¿ZV`m ~« ÷{dÚm{gÕm¡gd© Ì O`{gÕm¡M {d{Z`mo J… &
*
F$î`m{XÝ`mg 
*
› AJñË`F$f`oZ_…, {ea{g & AZw  îQw >n²  N>ÝXgoZ_…, _w  Io& Am{XË`öX`^y  V~« ÷Xo dVm`¡Z_…, ö{X & › ~rOm` Z_…, Jw  øo & a{í__VoeŠV`oZ_…, nmX`mo& › VËg{dVw  [aË`m{XJm`ÌrH$sbH$m` Z_…, Zm^m¡&
*
H$aÝ`mg 
*
› a{í__Vo Jw  îR>mä`m§Z_… & › g_w  ÚVoVO© Zrä`m§Z_… & › Xo dmgw  aZ_ñH¥$Vm` _Ü`_mä`m§Z_… & › {ddñdVoAZm{_H$mä`m§Z_… & › ^mñH$am` H${Z{îR>H$mä`m§Z_… & › ^w  dZoídam` H$aVbH$an¥ îR>mä`m§Z_…&
*
öX`m{X A§ JÝ`mg 
*
› a{í__VoöX`m` Z_… & › g_w  ÚVo{eagoñdmhm & › Xo dmgw  aZ_ñH¥$Vm` {eIm`¡dfQ² > & › {ddñdVoH$dMm` hþ _² & › ^mñH$am` Zo ÌÌ`m` dm¡ fQ² > & › ^w  dZoídam` AñÌm` \$Q² > &
 Bg àH$ma Ý`mg H$aHo$ {ZåZm§ {H$V _§ Ì go^JdmZ gy  `©  H$m Ü`mZ Ed§Z_ñH$ma H$aZm Mm{h`o-
› ^y ^w  © d… ñd… VËg{dVw  d© ao Ê`§^Jm}Xo dñ` Yr_{h {Y`mo`moZ… àMmo X`mV² &
 gy  `©  J« hU _| On H$aZoH$m g§ H$ën 
 
 {dî 
 U 
   w  {d© î 
 U 
   w  {d© î 
 U 
   w 
  r_X² ^JdVmo _hmnw 
 é 
 fñ` 
 
 {dî 
 U 
 mo am 
 k 
 `m 
 
 àd 
 Î 
 m© _mZñ` 
 
AÚ 
 
 ~« ÷ 
 U 
 mo {Ýh  {  
 Û 
 Vr` 
 
 namY}
  rído VdmamhH  
$ë 
 no
 
 gßV_o
 
 d¡dñdV_ÝdÝVao
 
AîQ 
>
 m 
 q  
 de{V 
 
 V_o
 
 H  
$
 {b`w  Jo H  
$
 {bà 
 _Ma 
 U 
   o
 
 O 
 å 
 ~y 
 Û 
  rno
 
^aVIÊ 
 S>
   o
 
^maVdf}
 
Am`m© dV 
  £ 
 H  
$
 Xoeo
 
 {dH«
$
 _Zm_ 
 
 g§ dËgao
 
AÌmÚ  _hm_m§ J 
 ë 
 ` 
 
 \  
$
 bàX 
 
 _mgmo
 Î 
 m_o
 
 _mgo
 
 nw  Ê`n{dÌ 
 md 
 U 
 _mgo
 
ew ^o
 
 H¥
$
 î 
 U 
 n 
   o
 
A_mdñ`m 
 
 {V 
 m¡ gm¡
 å 
 `dmgao
 
AÚ 
  rgy  `© J« h 
 U 
 nw  Ê`H  
$
 mbo
 
Añ_mH§
$
 gX²  Jw 
 é 
 Xo d…
 
 nmXmZm§
 
 na_ 
 
 ny 
 Á 
 ` 
 
 g§ V 
  r Amgmam_Or 
 
 ~mny  Zm§
 
 n[adma 
 
 g{hVmZm§
 
 M 
 
Am`w Amamo
 ½ 
 ` 
   oíd`©
 
 `e…
 
 H  
$
  s{V©
 
 nw  {îQ 
>
 d¥ {ÕA 
   } V 
 m 
 
 g_ñV 
 
 OJ{V 
 
 amO 
 Û 
 mao
 
 gd© Ì 
 
 gw  Iem§ {V 
 
 `emo {dO` 
 
 bm^m{X 
 
 àmßË` 
   },
 
 gdm} n 
 Ð 
 d e_Zm 
   },
 
 _hm_¥ Ë`w  § O` 
 
 _§ Ìñ` 
 
 V 
 m 
 
õt 
›,
 
 
 h 
 ÿ   ±  
 {dî 
 U 
 do
 
 Z_…,
 
 
 H«
$
 m 
  ¢õt 
Am§ d¡ dñdVm` 
 
Y_© amOm` 
 
^ŠVmZw  J« h 
 
 H¥
$
 Vo
 
 Z_…
 
 ñdmhm,
 
õ 
 m§
õt õ 
 m 
  ¢ 
 g…
  r 
 
 gy  `m© ` 
 
 Z_…
 B 
 Ë`m{X 
 
 _§ Ìm 
 U 
 m§
 
 M 
 
 On§
 
Ah§
 
 H  
$
 [aî`o
 
&
"Am{XË`öX`' ñVmo Ì 
 
 VVmo
 
 `w  Õn[almÝV§
 
 g_ao
 
 {MÝV`m 
 
 {ñWV_ 
 ²&
 amdU§
 
 MmJ« Vmo
Ñ 
 îQ 
 ² >
 dm 
 
 `w  Õm` 
 
 g_w  n{ñWV_ 
 ²&&1&&
 X¡ dV¡íM 
 
 g_mJå` 
 
 ÐîQw 
>
 _ä`mJVmo
 
 aU_ 
 ²& C 
 nJå`m~« drX 
 ²  
 am__JñË`mo
 
^Jdm§ñVXm 
&&2&&
 CY 
 a 
lr 
 am_MÝ 
 ÐOr 
 ` 
  w Õ 
 go
 H 
$
 H 
$
 a 
 
 {MÝVm 
 
 H 
$
 aVo
 
 h 
  þ
 E  a 
 U 
^y  {_ 
 
 _ 
  |I‹   S>
  o
  o
&
 BVZo
 
 _ 
  | 
 amd 
 U 
 r 
 ` 
  w Õ 
 Ho
$
 {  
 b 
 `o
 ZHo
$
 gm_Zo
Cn 
 {ñ 
 V 
 
 hmo
 
 J`m 
&
 `h 
  o
 I 
^JdmZ 
 ² 
 Jñ 
 Ë 
 ` 
 
 _ 
  w
 {Z 
, O 
 mo
  o dVm 
 m 
  | 
 Ho
$
 gm 
 ` 
  w Õ X 
  o
 I 
 Zo
 
 Ho
$
 {  
 b 
 E 
 m`o
  o
, l
 am_Ho
$ n 
 mg 
 mH 
$
 a 
 mo
 b 
  o
&
 am_ 
 
 am_ 
 
 _hm~mhmo
 
l¥Uw 
 
 Jwø§
 
 gZmVZ_ 
 ²&
 `o Z 
 
 gdm©ZarZ 
 ² 
 dËg 
 
 g_ao
 
 {dO{`î`go
&&3&&
"
 g 
 ~ 
 Ho
$ öX 
 ` 
 
 _ 
  | 
 a_ 
 U 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
 
 _hm 
 ~ 
 mhmo
 
 am_ 
!
 `h  gZmVZ 
 
 Jmo
 n 
 Z 
 r 
 ` 
 
 ñVmo Ì 
 
 g 
  w
 Zmo
&
 d 
 Ë 
 g 
!
 BgHo
$ On 
 go
 
 V 
  w
 _  ` 
  w Õ 
 _ 
  |An 
 Zo
 
 g_ñV 
 Ì 
  w
 m 
  |
 a 
 
 {d 
 O 
 ` 
 m 
 m 
 mo Jo
&'
Am{XË`öX`§
 
 nw  Ê`§
 
 gd©eÌw  {dZmeZ_ 
 ²&
 O`mdh§
 
 On§
 
 {ZË`_j`§
 
 na_§
 
 {ed_ 
 ²&&4&&
 gd© _§ Jb_m§ Jë`§
 
 gd© nmnàUmeZ_ 
 ²&
 {MÝVmemo H 
$
 àe_Z_m`w  d© Z_w  Îm__ 
 ² &&5&&
"
 Bg 
 
 Jmo
 n 
 Z 
 r 
 ` 
 
 ñVmo ÌH 
$
 m 
 
 Zm_ 
 
 h 
  ¡"A 
 m{  
 XË 
 ` 
 öX 
 ` 
' &
 `h 
 n 
 a_ 
 {dÌ 
 m 
  ¡
 a 
 
 gå 
 n 
  y 
 U 
 © 
 Ì 
  w
 m 
  | 
 H 
$
 m 
 
 Zm 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
 m 
 
 h 
  ¡&
 BgHo
$ On 
 go
 
 g 
 X 
 m 
 
 {d 
 O 
 ` 
 
 H 
$s 
 àm{  
 ß 
 V 
 
 hmo V 
 r 
 h 
  ¡&
 `h 
 
 {Z 
 Ë 
 ` 
Aj 
 ` 
 m 
  ¡
 a 
 n 
 a_ 
 
 H 
$ë 
 `m 
 U 
 _` 
 
 ñVmo Ì 
 
 h 
  ¡&
 gå 
 n 
  y 
 U 
 © 
 
 _§ J 
 b 
 m 
  | 
 H 
$
 m 
 
 r 
 _§ J 
 b 
 h 
  ¡&
 Bggo
 
 g 
 ~ n 
 m 
 n 
 m 
  | 
 H 
$
 m 
 
 Zm 
 hmo
 mVm 
 
 h 
  ¡&
 `h 
 
 {MÝVm 
 m 
  ¡
 a 
 mo H 
$
 H 
$
 mo
 
 {_ 
 Q>
 mZo
 
 V 
 m 
 m` 
  w 
 H 
$
 mo
~‹   T>
 mZo dm 
 b 
 m 
CΠ
 m_ 
 
 gm 
 Z 
 
 h 
  ¡&'
 a{í__ÝV§
 
 g_w  ÚÝV§
 
 Xo dmgw  aZ_ñH¥
$
 V_ 
 ²&
 ny  O`ñd 
 
 {ddñdÝV§
 
^mñH 
$
 a§
 
^w  dZoída_ 
 ²&&6&&
"
^JdmZ 
 
 gy`© 
An 
 Z 
 r
 ZÝV 
 
 {H 
$
 a 
 U 
 m 
  |
 go
 
 g 
  we 
 mo{^V 
(
 a{  
í
 __mZ 
 ² )
 h 
  ¢&
 `o
 
 {Z 
 Ë 
 ` 
CX 
 ` 
 
 hmo Zo dm 
 b 
  o
(
 g_ 
  w Ú 
 Z 
 ² ), X 
  o dVm 
 m 
  ¡
 a 
 g 
  w
 am 
  | 
 go
 
 Z_ñH 
  ¥$
 V 
,
 {ddñdmZ 
 ²  
 Zm_ 
 
 go
 
 à{g 
 Õ,
 à^mH 
$
 m  {dñVma 
 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
(
^mñH 
$
 a 
)
 m 
  ¡
 a 
 
 g§ gma 
 
 Ho
$
 ñdm_ 
 r (
  w
 dZo
í
 da 
)
 h 
  ¢ &
 V 
  w
 _ 
 
 BZH 
$
 m 
(
 a{  
í
 __Vo
 
 Z_ 
…,
 g_ 
  wÚ 
 Vo
 
 Z_ 
…, X 
  o dmg 
  w
 aZ_ñH 
  ¥$
 Vm` 
 
 Z_ 
…,
 {ddñdVo
 
 Z_ 
…,
^mñH 
$
 am` 
 
 Z_ 
…,
  w
 dZo
í
 dam` 
 
 Z_ 
-
 
 BZ 
 
 Zm_-_§ Ìm 
  |
 Ho
$ Û 
 mam 
) n 
  y 
 O 
 Z 
 
 H 
$
 amo
&'
 gd©XodmË_H 
$
 mo
 
 øof 
 
 VoOñdr 
 
 a{í_^mdZ…
&
 Ef 
 
 Xo dmgw  aJUm±  ëbmo H 
$
 mZ 
 ²  
 nm{V 
 
 J^{ñV{^…
&&7&&
"
 gå 
 n 
  y 
 U 
 © 
  o dVm 
 
 BÝh 
 t 
 Ho
$
 ñd 
 ê$n 
 h 
  ¢&
 `o
 
 Vo
 O 
 H 
$s 
 am{  
 V 
 m 
An 
 Z 
 r 
 {H 
$
 a 
 U 
 m 
  | 
 go
 JV 
 
 H 
$
 mo
 
 g 
 Î 
 mm 
 
 Ed§
 
 ñ 
 \ 
  y 
$
 {V© 
 
 à 
 X 
 mZ  H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
 
 h 
  ¢&
 `o
 
 h 
 r An 
 Z 
 r 
 a{  
í
 _`m 
  | 
 H 
$
 m 
 
 àgma 
 
 H 
$
 aHo
$ X 
  o dVm 
 m 
  ¡
 a 
 g 
  w
 am 
  | 
 g{hV 
 
 gå 
 n 
  y 
 U 
 © 
 mo H 
$
 m 
  |
 H 
$
 m 
 m 
 b 
 Z 
 
 H 
$
 aVo
 
 h 
  ¢&'
 Ef 
 
 ~« ÷m 
 
 M 
 
 {dîUw íM 
 
 {ed…
 
 ñH 
$
 ÝX…
 
 àOmn{V…
&
 _ho ÝÐmo
 
YZX…
 
 H 
$
 mbmo
 
 `_…
 
 gmo_mo
 
 ønm§
 
 n{V…
&&8&&
 {nVamo
 
 dgd…
 
 gmÜ`m 
 
A{ídZm¡
 
 _éVmo
 
 _Zw 
&
 dm`w  d©{Ýh…
 
 àOm…
 
 àmU 
 
 F 
$
 Vw  H 
$
 Vm©
 
 à^mH 
$
 a…
&&9&&
"
 `o
 
 h 
 r ~« ÷ 
 m 
,
 {d 
 îUw,
 {  
 d 
,
 ñH 
$
 Ý 
 X,
 à 
 O 
 m 
 n 
 {V 
,
 BÝ 
 Ð,
Am{XË`öX` ñVmo Ì 
 H 
  w$~ 
  o a 
,
 H 
$
 m 
 b,
 `_ 
,
 MÝ 
 Ð 
 _m 
,
 d 
 éU,
 {  
 n 
 Va 
,
 dg 
  w,
 gmÜ` 
,
 {  
í
 dZ 
 r 
 H 
  w$
 _ma 
,
 _ 
 éX² 
 J 
 U,
 _Z 
  w,
 dm` 
  w,
 {  
 ½ 
 Z 
,
 à 
 O 
 m 
,
 àm 
 U, F$
 V 
  w
 m 
  | 
 H 
$
 mo
 
 àH 
$Q>
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
 
 V 
 m 
 
 à^m 
 
 Ho
$ nw
 §
 O 
 h 
  ¢&'
Am{XË`…
 
 g{dVm 
 
 gy  `©
 
 IJ…
 
 ny  fm 
 
 J^{ñV_mZ 
 ²&
 gw  dU© g 
 Ñ 
emo
 
^mZw  {haÊ`aoVm 
 
 {XdmH 
$
 a…
&&10&&
 h[aXíd…
 
 gh 
 ò 
 m{M©
 
 gßVg{ßV_© ar{M_mZ 
 ²&
 {V{_amo Ý_WZ…
 
eå^w  ñËdîQ 
>
 m 
 
 _mV© ÊS 
>
 H 
$
 m 
  |@
ew  _mZ 
 ²&&11&&
 {haÊ`J^©
 
 {e[eañVnZmo
@
 hñH 
$
 amo
 
 a{d…
&
A{½ZJ^m}
@
 {XVo…
 
 nwÌ…
 
e§I…
 
 {e{eaZmeZ…
&&12&& ì 
 `mo _ZmWñV_mo^o Xr 
 
 F 
$
 ½`Ow …gm_nmaJ…
& K 
 Zd¥ {îQ 
>
 anm§
 
 {_Ìmo
 
 {dÝÜ`drWrßbd§ J_…
&&13&&
AmVnr 
 
 _ÊS 
>
 br 
 
 _¥ Ë`w 
 
 qnJb…
 
 gd© VmnZ…
&
 H 
$
 {d{d©ídmo
 
 _hmVoOm 
 
 aŠV…
 
 gd©^dmoX 
 ² 
^d…
&&14&&
 ZjÌJ« hVmamUm_{Ynmo
 
 {díd^mdZ…
&
 Vo Ogm_{n 
 
 Vo Oñdr 
 
 ÛmXemË_Z 
 ²  
 Z_mo
@
 ñVw 
 
 Vo
&&15&&
"
 BÝhm 
  | 
 Ho
$
 Zm_-
 m{  
 XË 
 ` 
(A 
 {  
 X 
 {V 
 nw
 Ì 
),
 g{dVm 
(O 
 JV  H 
$
 mo
CËn 
 ÝZ 
 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
),
 gy  `© 
(
 gd© 
 ì 
 `m 
 n 
 H 
$), I 
 J 
(A 
 mH 
$
 m 
 _ 
  |
 {dMaZodm 
 b 
  o
),
  y 
 f 
 m 
(n 
 mo
 fU 
 H 
$
 aZodm 
 b 
  o
),
 J^{ñV_mZ 
 ² (
 àH 
$
 m 
 _mZ 
),
 g 
  w
 d 
 U 
 ©  g 
 Ñe,
^mZ 
  w(
 àH 
$
 m 
 H 
$),
 {ha 
 Ê 
 `ao Vm 
(~« ÷ 
 m 
 ÊS>
 H 
$s CËn 
 {  
 Î 
 m 
 
 Ho
$ ~rO),
 {  
 X 
 dmH 
$
 a 
(
 am{Ì 
 
 H 
$
 m 
 Ý 
 H 
$
 ma 
 Xÿ 
 a 
 
 H 
$
 aHo
$
 {  
 X 
 Z 
 
 H 
$
 m 
 
 àH 
$
 m 
e $b 
 mZo dm 
 b 
  o
),
 h 
 [ 
 a 
 Xí
 d 
(
 {  
 Xe 
 m 
 m 
  | 
 _ 
  | ì 
 `m 
 n 
 H 
$ AW 
 dm 
 
 hao
 
 a§ J 
 
 Ho
$
 mo
‹   S>
  o dm 
 b 
  o
),
 gh 
 ò 
 m{M© 
(
 h 
 O 
 mam 
  | 
 {H 
$
 a 
 U 
 m 
  |
 go
 
 g 
  w
 mo {^V 
),
 g 
 ß 
 Vg{  
 ß 
 V 
(
 gmV 
 mo
‹   S>
 m 
  |
 dm 
 b 
  o
),
 _a 
 r 
 {M_mZ 
 ² (
 {H 
$
 a 
 U 
 m 
  | 
 go
 
 g 
  w
 mo {^V 
),
 {V{_amo Ý_ 
 Z 
(A 
 Ý 
 H 
$
 ma 
 
 H 
$
 m 
 
 Zm 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
),
 å^ 
  w(
 H 
$ë 
 `m 
 U 
 Ho
$ CX² 
 J_ñ 
 mZ 
), Ë 
 d 
 îQ>
 m 
(
 Š 
 Vm 
  |
 H 
$
 m 
…I Xÿ 
 a 
 
 H 
$
 aZo
AW 
 dm 
 JV 
 ²  
 H 
$
 m 
 
 g§ hma 
 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
),
 _mV© 
 ÊS>
 H 
$(~« ÷ 
 m 
 ÊS>
 H 
$
 mo
Or 
 dZ 
 
 à 
 X 
 mZ 
 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
),
 §
ew
 _mZ 
 ² (
 {H 
$
 a 
 U
 ma 
 U 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
),
 {ha 
 Ê 
 `J^© 
(~« ÷ 
 m 
),
 {  
 {  
 a 
(
 ñd^md 
 
 go
 
 h 
 r 
 g 
  w I  X 
  o Zo dm 
 b 
  o
),
 V 
 n 
 Z 
(
 J_ 
 u n¡ X 
 m 
 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
),
 hñH 
$
 a 
(
 {  
 X 
 ZH 
$
 a 
),
 a{d 
(
 g 
 ~ 
 H 
$s 
 ñV 
  w
 {V 
 
 Ho
$
 mÌ 
), A 
 {  
 ½ 
 ZJ^© 
(A 
 {  
 ½ 
 Z 
 
 H 
$
 mo
 
 J^© 
 
 _ 
  |
 ma 
 U 
 H 
$
 aZodm 
 b 
  o
),
 {  
 X 
 {V 
 nw
 Ì 
,
 §
 I (A 
 mZ§
 X 
 ñd 
 ê$n 
 Ed§
 ì 
 `m 
 n 
 H 
$),
 {  
 {  
 aZm 
 Z 
(er 
 V 
 
 H 
$
 m 
 
 Zm 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
), ì 
 `mo _Zm 
(A 
 mH 
$
 m 
 Ho
$
 ñdm_ 
 r),
 V_mo^o
 Xr (A 
 Ý 
 H 
$
 ma 
 
 H 
$
 mo
 
 Z 
 îQ>
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
), F$
 J 
,
 ` 
 Ow
 m 
  ¡
 a 
 
 gm_do
 X 
 Ho
$
 maJm_ 
 r, K 
 Zd 
  ¥
 {  
 îQ> (K 
 Z 
 r 
 d 
  ¥
 {  
 îQ>
 Ho
$
 H 
$
 ma 
 U), An 
 m§
 
 {_Ì 
(O
 H 
$
 mo
 ÝZ 
 
 H 
$
 aZodm 
 b 
  o
),
 {dÝÜ`d 
 rWrßb 
 d§ J_ 
(A 
 mH 
$
 m 
 _ 
  | 
 V 
 r 
 d©  do J 
 
 go
 
 M 
 b 
 Zo dm 
 b 
  o
),
 mV 
 nr (K 
 m_ 
CËn 
 ÝZ 
 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
),
 _ 
 ÊS>br (
 {H 
$
 a 
 U 
 g_y  h 
 
 H 
$
 mo
 ma 
 U 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
),
 _ 
  ¥ Ë 
 ` 
  w(
 _m 
  ¡
 V 
 
 Ho
$
 H 
$
 ma 
 U), qn 
 J 
 b (
^y  ao
 
 a§ Jdm 
 b 
  o
),
 gd©  Vm 
 n 
 Z 
(
 g 
 ~ 
 H 
$
 mo
 
 Vm 
 n
  o Zo dm 
 b 
  o
),
 H 
$
 {d 
(
 {ÌH 
$
 m 
 bXeu),
 {d 
í
 d 
(
 gd©ñd 
 ê$n),
 _hmVo
 O 
 ñd 
 r,
 a 
 Š 
 V 
(b 
 m 
 b 
 a§Jdm 
 b 
  o
),
 gd© ^dmo
 X² 
^d 
(
 g 
 ~ 
 H 
$s CËn 
 {  
 Î 
 m 
 
 Ho
$
 H 
$
 ma 
 U),
 Z 
 Ì 
,
 J 
  «
 h 
 m 
  ¡
 a  Vmam 
  | 
 Ho
$
 ñdm_ 
 r,
 {d 
í
 d^mdZ 
(O 
 JV 
 
 H 
$s 
 a 
 m 
 
 H 
$
 aZo dm 
 b 
  o
),
 Vo
 O 
 {ñd`m 
  | 
 _ 
  | 
 r
 {V 
 
 Vo
 O 
 ñd 
 r 
 V 
 m 
Û 
 m 
 Xe 
 m 
 Ë 
 _m 
(~ 
 mah 
 
 ñd 
 ê$n 
 m 
  |
 _ 
  |
 {^ 
 ì 
 ` 
 Š 
 V 
)
  ¢& (
 BZ 
 
 g^ 
 r 
 Zm_m 
  | 
 go
 
 à{g 
 Õ 
 gy  `© 
 X 
  o d 
!)

Activity (107)

You've already reviewed this. Edit your review.
Gunjan Vyas reviewed this
a powerful stotra"
PoojaSareen reviewed this
well written n feel blessed n peaceful
Onkar Karambe reviewed this
This is nicely written.
Geeta Bharadwaj liked this
1 hundred thousand reads
savithareddy69 liked this
Dev liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
dhruv5737 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->