Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
NhatKyDangThuyTram

NhatKyDangThuyTram

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by minhphuongtue
Nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm
Nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm

More info:

Published by: minhphuongtue on Jun 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

 
1
Chuy
n v
cu
n nh
t ký sau 35 n
ă
m l
ư 
u l
c
Cu
n nh
t ký c
a n
bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâm - ng
ườ 
i
đ
ã hysinh trên chi
ế
n tr 
ườ 
ng x
ư
a
đ
ã
đượ 
c m
t c
u chi
ế
n binh M
l
ư
ugi
. Sau 35 n
ă
m, nh
ng dòng nh
t ký
đầ
y xúc c
m c
a ng
ườ 
i bác s
 ĩ 
n
ă
m x
ư
a
đ
ã v
v
ớ 
i nh
ng ng
ườ 
i thân c
a ch
."
Đứ
c Ph
25/7/69. Ba má và gia
đ
ình yêu th
ươ 
ng. Con vi
ế
t th
ư
 này gi
a ti
ế
ng ph
n l
c gào xé không gian... Chi
u nay con
đ
ang ch
y càn, b
n
đị
ch
ở 
cách conch
ng 20 phút
đ
i b
. Con xách gi
ra
đ
i, chi
ế
c gi
nh
a trong
đự
ng 1 cái võng dù, 1 h
 p d
ng c
 c
 p c
u, 1 chi
ế
c
ng nghe, 1 b
qu
n áo, 1 cái túi transitor. V
ớ 
i b
y nhiêu con có th
 
ở 
 
đ
âu c
ũ
ng
đượ 
c r 
i. Ch
y càn nh
ư
ng v
n r 
t
đ
àng hoàng, v
n
đ
ôi dép nh
a (nh
ư
dép Trung Qu
c các cô Hà N
i th
ườ 
ng
đ
i), v
n b
qu
n áo và m
t chi
ế
c áo m
ư
a b
ng m
t th
nilon
đắ
t ti
n... Con
đ
i ungdung trên
đườ 
ng m
c cho nh
ng chi
ế
c tr 
c th
ă
ng rà trên
đầ
u...".
Đ
ó là m
t ph
n trong nh
ng b
cth
ư
n
bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâm g
i v
gia
đ
ình, khi ch
v
a 27 tu
i. N
ă
m 1966, t
tnghi
 p
Đ
H Y khoa Hà N
i lo
i
ư
u, ch
xung phong vào chi
ế
n tr 
ườ 
ng. Ba tháng ròng rã
đ
i b
, vàth
m nh
ng c
ơ 
n s
t rét r 
ng, bác s
 ĩ 
tr 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâm vào
đế
n
Đứ
c Ph
(Qu
ng Ngãi), ph
trách m
t tr 
m xá nh
. Nhà v
ă
n Nguyên Ng
c trong cu
n ký s
Có m
t con
đườ 
ng mòn trên bi
n
Đ
ông
đ
ã ghi l
i l
ờ 
i
đạ
itá Anh hùng l
c l
ượ 
ng v
ũ
trang Nguy
n
Đứ
c Th
ng (T
ư
Th
ng), ng
ườ 
i ch
huy con tàu không s
 trên bi
n
Đ
ông k 
v
n
bác s
 ĩ 
: "
Đặ
ng Th
Thùy Trâm là ng
ườ 
i anh hùng vô danh không sao bi
ế
tcho h
ế
t, nói cho h
ế
t.
Đứ
c Ph
m
t trong nh
ng huy
n ác li
t nh
t chi
ế
n tr 
ườ 
ng Khu 5. S
ư
 
đ
oàn Không v
n s
1 M
qu
n nát
ở 
 
đ
ó, r 
i L
 
đ
oàn 196 M
, S
ư
 
đ
oàn Dù 101 M
. Có th
ờ 
i gianc
S
ư
25 “anh c
 
đỏ
” M
c
ũ
ng ra
đ
ó, r 
i R 
ng xanh, B
ch mã, Nam Tri
u Tiên, r 
i S
ư
2, S
ư
22,S
ư
23 ng
y, th
y quân l
c chi
ế
n, dù ng
y, ch
ng thi
ế
u m
t. B52 b
ă
m nát m
t vùng bán s
ơ 
n
đị
angang d
c ch
vài cây s
... Th
ế
mà trên cái vùng
đấ
t ghê g
ớ 
m
y, bám tr 
m
t b
nh xá huy
nnho nh
, gan lì, b
t khu
t. Và ng
ườ 
i ph
trách, ng
ườ 
i ch
huy cái b
nh xá
y là m
t cô gái, m
t bác s
 ĩ 
tr 
ng
ườ 
i Hà N
i. Ch
tr 
bám gan lì
đế
n k 
l
, k 
qu
c su
t m
y n
ă
m tr 
ờ 
i trên vùng
đấ
th
 p b
 
đ
ánh nát nh
ư
b
ă
m
y... cho
đế
n ngày ch
hy sinh".Gia
đ
ình
đượ 
c bi
ế
t v
s
ra
đ
i
y qua l
ờ 
i k 
c
a
đồ
ng
độ
i c
ũ
c
a ch
: bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâmhy sinh ngày 22/7/1970, trong m
t chuy
ế
n
đ
i công tác t
vùng núi Ba T
ơ 
v
 
đồ
ng b
ng và b
 
đị
ch ph
c kích". Nh
ng ng
ườ 
i bi
ế
t v
ch
còn k 
ng ch
ch
huy b
nh xá, c
u ch
a và nuôin
ng hàng ch
c ngàn l
ượ 
t th
ươ 
ng binh, m
ở 
nhi
u l
ớ 
 p hu
n luy
n cho du kích và
đồ
ng bào
đị
a
 
2 ph
ươ 
ng v
s
ơ 
c
 p c
u. Nhi
u l
n quân M
cho tr 
c th
ă
ng kêu g
i và th
truy
n
đơ 
n d
d
, h
ah
n nhi
u ti
n tài danh v
ng, nào ch
c v
, nào du h
c
ở 
M
nh
ư
ng bác s
 ĩ 
Thùy Trâm v
n kiênc
ườ 
ng chi
ế
n
đấ
u không lùi b
ướ 
c, không ph
lòng tin c
a
đồ
ng bào.
S
ự 
tr
ở 
v
 Trong nh
ng ngày ác li
t, bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâm luôn g
i lòng mình vào nh
ng trang nh
tký. Cu
n nh
t
đ
ó
đ
ã
đượ 
c Frederic Whithurs - m
t ng
ườ 
i lính trinh sát Hoa K 
đượ 
c l
ư
u gi
 
đế
n hôm nay. 35 n
ă
m sau, m
t nhi
ế
 p
nh gia, c
u chi
ế
n binh M
là Ted Engelmann, b
nc
a Frederic
đ
ã chuy
n
đế
n t
n gia
đ
ình c
a c
bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâm
đĩ 
a CD l
ư
u l
i cu
nnh
t ký. Ted Engelmann xúc
độ
ng
l
i: “Tôi bi
ế
t thông tin v
cu
n nh
t ký này khi d
m
tcu
c h
i th
o v
Vi
t Nam t
i Tr 
ườ 
ng
Đ
H Texas. T
i h
i th
o, Frederic
đ
ã nói v
chi
ế
n tranh, v
 m
t cu
n nh
t ký mà anh có. Và anh
đ
ã khóc! Vào tháng 3/1970, ng
ườ 
i lính này
đ
i trinh sát t
i
Đứ
c Ph
. T
i
đ
ây, Frederic và ng
ườ 
i cùng
đ
i tìm th
y
đượ 
c d
u v
ế
t c
a m
t b
nh xá. T
t c
m
ing
ườ 
i và th
ươ 
ng binh
ở 
b
nh xá
đ
ã
 p di chuy
n, nh
ư
ng còn l
i m
t ít gi
y t
ờ 
. Nh
ng ng
ườ 
ilính M
 
đ
ã gom các gi
y t
ờ 
tìm
đượ 
c và
đố
t. Trong s
gi
y t
ờ 
 
đ
ó, Frederic th
y m
t cu
n s
nh
  b
ng chi
ế
c máy ghi âm. Qua cách th
hi
n c
a ng
ườ 
i vi
ế
t, ng
ườ 
i lính nh
n th
y
đ
ó là cu
n s
ghil
i nh
ng thông tin cá nhân. Anh c
m th
y r 
ng, c
n gi
nó l
i. Frederic b
nó vào túi áo ng
c.Cu
n s
th
hai, m
ng h
ơ 
n, cùng nét ch
c
a m
t ng
ườ 
i, c
ũ
ng
đượ 
c anh c
t gi
. Sau này,Frederic bi
ế
t
đượ 
c,
đ
ó là hai cu
n nh
t ký, m
t cu
n dày 118 trang và cu
n còn l
i 28 trang c
an
bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâm. Trong cu
n s
có ghi
đị
a ch
liên h
là "bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Ng
c Khuê(mà sau này chúng tôi bi
ế
t là b
c
a bác s
 ĩ 
Trâm) công tác t
i B
nh vi
n
Đ
ông Anh". Nh
ờ 
 
đị
ach
 
đ
ó cùng v
ớ 
i s
giúp
đỡ 
c
a T
ch
c Quaker M
t
i Vi
t Nam, tôi
đ
ã may m
n tìm
đượ 
c gia
đ
ình c
a bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâm".H
ơ 
n 35 n
ă
m sau ngày cu
n nh
t ký l
ư
u l
c, hôm 28/4 v
a r 
i, trong c
ă
n nhà s
15, ngõ 147
Độ
iC
n (Hà N
i), gia
đ
ình c
bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâm
đ
ã
đượ 
c
đọ
c l
i nh
ng dòng nh
t ký thânth
ươ 
ng. Không ai trong c
ă
n phòng bé nh
c
m
đượ 
c lòng mình. Nét ch
m
nh, nghiêng, dâng
đầ
y c
m xúc: "Ngày 8/4/68. mình m
ca ru
t th
a trong khi thi
ế
u thu
c, ch
m
t vài
ngnovocain nh
ư
ng ng
ườ 
i th
ươ 
ng binh v
n c
g
ng m
m c
ườ 
i, không kêu
đ
au
đớ 
n... Su
t m
t
đ
êmlo l
ng vì ca m
c
a Sang. Lòng vui s
ướ 
ng khi Sang
đ
ã g
ng d
y, n
c
ườ 
i g
ượ 
ng n
ở 
trên môi"."Ngày 13/4/68. Th
ư
t
t nhi
u t
kh
 p b
n ph
ươ 
ng g
i v
. C
m
ơ 
n t
t c
m
i ng
ườ 
i
đ
ã dànhcho tôi nh
ng tình th
ươ 
ng m
ế
n thi
ế
t tha...". Ôi nh
ng ng
ườ 
i thân trên quê h
ươ 
ng
đấ
t Qu
ng...".Ông Ted Engelmann không gi
u n
i lòng mình: "Tôi th
t s
m
t c
m xúc r 
t
đặ
c bi
t khihôm nay g
 p l
i m
c
a bác s
 ĩ 
Trâm và nh
ng ng
ườ 
i thân c
a ch
. 35 n
ă
m tr 
ướ 
c, khi Trâm
đ
ang
 
3vi
ế
t nh
t ký thì tôi c
ũ
ng có m
t
ở 
Sông Bé
để
ch
 p nh
ng b
c
nh v
chi
ế
n tranh. V
y mà bâygi
ờ 
...". N
i th
ươ 
ng nh
ớ 
c
bác s
 ĩ 
 
Đặ
ng Th
Thùy Trâm có th
s
không bao gi
ờ 
nguôi trong lòng m
ing
ườ 
i thân, nh
ư
ng s
tr 
ở 
v
c
a nh
ng trang nh
t ký
đ
ã ph
n nào giúp cho ng
ườ 
i
đ
ã khu
t tr 
ở 
v
 g
n h
ơ 
n v
ớ 
i ng
ườ 
i thân...
Liên Châu
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->