Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8 ways to waste your advertising budget | b2bnews magazine 2010

8 ways to waste your advertising budget | b2bnews magazine 2010

Ratings: (0)|Views: 464|Likes:
Published by Vellyslav Petrov
In the world of b2b services, the
first question when meeting with a
new client is “How do you measure
the effectiveness of your advertising,
marketing campaigns and website”?
Measuring the effectiveness
and the return on every marketing
activity investment is crucial.
In the world of b2b services, the
first question when meeting with a
new client is “How do you measure
the effectiveness of your advertising,
marketing campaigns and website”?
Measuring the effectiveness
and the return on every marketing
activity investment is crucial.

More info:

Published by: Vellyslav Petrov on Jun 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2010

pdf

text

original

 
Д
нес над 75% от европей-ците (и 47% от българи-те) стартират своетотърсене на продукт или услугаот Google и масово избират пър-вите 3 резултата. Рекламатасе премести от билбордовете всоциалните мрежи - първите триот тях имат близо 1 милиард по-требители, които прекарват 1/4от живота си онлайн. Очевидно е,че основно конкурентно предим-ство ще имат тези компании ибрандове, които се позиционираттам, където потенциалнитеклиенти "живеят", за да генери-рат най-качествени клиенти инай-висока възвръщаемост намаркетинг инвестициите си.След като научихме трендоветеи прогнозите за 2010, прегледа- хме фирмените разходи, оцених-ме персонала, направихме SWOTанализ и огледахме позициите сиспрямо конкуренцията, избрахмедистрибуционни и комуникацион-ни канали, бюджет за маркетингсчетоводна информация". Другиизмерват заинтересованосттана потенциалните си клиенти,техния източник, стойност / актуалност/ честота и обем напоръчките и дори техния рей-тинг в CRM-a. Това в Българиявсе още е голям проблем. ОтделМаркетинг бомбардира със спам хиляди "потенциални клиенти", апосле търговците се оплакват,че няма клиенти, а само няколкозапитвания.и реклама, може би е време дазаложим инструментите заизмерване на ефективността навсичко това. В края на деня (и нагодината) резултатите и ползи-те за бизнеса се измерват с еднавеличина – обем на продажбите(реализации/конверсии/сделки),водещ до годишен ръст или спад.Независимо дали "анализираме"мониторите си по 12 часа вденонощието от офиса и домаили обикаляме екзотични дес-тинации, докато сървърите Ако погледнем на запад, отче-тите и класациите за най-ефек-тивно осигуряване на качественипотенциални клиенти и най-висо-ка възвръщаемост на инвестици-ята за 2009-та са единодушни.Социалните медии са едва на 4-томясто, защото в света на b2bуслугите те водят до загуби отмилиарди, поради намалената про-дуктивност на служителите, кои-то губят много време в тях. Всепак говорим за възвръщаемост наинвестициите. Социалните мрежиимат зашеметяващ ефект, кога-то става въпрос за промотиране-то на продукти за крайни клиенти,но не и при b2b решения.По дефиниция маркетингът е„управление на процес, койтоидентифицира, предвижда и задо-волява нуждите на клиента, пе-челившо” (последната дума бешедобавена към дефиницията наско-ро от професори в Кеймбридж ). А у нас? Дo тази година в род-ното интернет пространствонямаше дори дефиниция на бъл-гарски на основни понятия катоконверсии (CR), степен на отказ(bounce rate) и годишен темп набизнес растеж (CAGR). 97% отрекламните бюджети се наливатв най-неефективните от горе-посочените канали, водещи до„стандартни” конверсии от 1-2%.Степен на отказ от над 90% сеработят за нас, оптимизиранатауеб конверсия (реализации) иинтегрираният CRM (система зауправление на взаимоотношени-ята) ще са отново 2-те основниконкурентни предимства за биз-неса в Европа.В света на b2b услугите, пър-вият ми въпрос при среща свсяка нова компания е: „Как измервате ефективносттана маркетинговите кампании,сайта и рекламата...?” За някоикомпании това е "конфиденциална
In the world of b2b services, thefirst question when meeting with anew client is “How do you measurethe effectiveness of your advertis-ing, marketing campaigns and web-site”? Measuring the effectivenessand the return on every marketingactivity investment is crucial.
selves where their customers “live”,will gain a great competitive advantageand highest ROI.Now when we’ve learned the busi-ness trends and predictions for 2010,after we’ve evaluated our expensesand personnel, having executed aSWOT and competition analysis,chose the best distribution and com-munication channels, advertising andmarketing budget, maybe it’s time to75% of the Europeans today (and 47%of the Bulgarians) start their searchfor a product or service from Google,selecting mainly the top 3 searchresults. Advertising moved from roadbillboards to the social networks – the top3 out of which have almost 1 billionof users, who spend 1/4 of their lifeonline. It’s obvious that companies andbrands which, in order to to generatehigh-quality customers, position them-setup the instruments to measure theeffectiveness of all of the above ac- tivities. In the end of the day (or theyear) the results are measured withone measure only – the sales (con-version, deals) volume, which leads to business growth or decay.Whether we stare at our monitors for 12 hours a day in the office, home or globetrotter the world’s exotic desti-nations while our servers work for us,
8 ways to waste your advertising budget
начина за прахосване
начина за прахосване
на рекламни бюджети
на рекламни бюджети
8
В света на b2b услугите, първият въпрос при среща с всяка нова компания е: „Как измер-вате ефективността на маркетинговите кампании, сайта и рекламата...?” Важно е да сеизчислят реалната възвръщаемост на инвестицията и реалните резултати за бизнесаот всяка рекламна стъпка.
òåêñò: Âåëèñëàâ ÏåòðîâBy Vellyslav Petrov
92 93

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->