Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity
P. 1
Stelian Papadopoulos, Fericitul Iacob Tsalikis, Egumenul Sfintei Manastiri a Cuviosului David

Stelian Papadopoulos, Fericitul Iacob Tsalikis, Egumenul Sfintei Manastiri a Cuviosului David

Ratings: (0)|Views: 54 |Likes:
Published by chifuclaudiu
vietile sfintilor, sfant, fericit, ortodox, ortodoxie, canonizat, crestin, crestinism, biserica
vietile sfintilor, sfant, fericit, ortodox, ortodoxie, canonizat, crestin, crestinism, biserica

More info:

Published by: chifuclaudiu on Jun 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2012

pdf

text

original

 
Stelian G. Papadopoulos – Fericitul Iacov Tsalikis
1
STELIAN PAPADOPOULOSProfesor la Universitatea din Atena
Fericitul Iacov Tsalikis
Egumenul Sfintei Manastiri a Cuviosului DavidTraducere din limba elenade Ieroschim. Stefan LacoschitiotulSchitul Lacu 2001
 
Stelian G. Papadopoulos – Fericitul Iacov Tsalikis
2
ândurile ce urmeazã sunt ale mele ºi ale tale deopotrivã.Ele sunt izvorâte din respect recunoºtinþã ºi dragoste adâncã fatãde fericitul pãrinte Iacov Tsalikis, stareþul Sfintei nãstiri a
Cuviosului David, cel care a adormit spovedind la 21 noiembrie1991, în cel de al 71-lea
an al vieþii sale.Aceste rânduri sunt scrise pentru noi toþi, deoarece
n-am
scris nicidecum ceea ce am crezut ºi cele ce mi
-
au plãcut, cinumai acelea pe care toþi le
-
am auzit din gura lui cea sfântã, ceeace am observat din viaþa lui cea cuvioasã, precum ºi lucruri
minunate pe care le-
am zut ite cu ruciunile lui.
Rândurile acestea sunt toto
datã ale noastre, ale tuturor ºi datoritãfaptului ne
-am
stduit ca ele exprime simþãmintele
noastre, ale tuturor. Unele lucruri despre fericitul
stareþ le
-amaflat de
la el însuºi fie atunci când îmi vorbea, mai ales în altarul bisericii mãnãstirii, fie când spunea câte ceva din viaþa
lui
înaintea muimii de închinãtori, fie nd povestea
despreminunile cuviosului David; noi totdeauna îl asculta
m cu multã
luare aminte. Multe altele le-am aflat de la numeroase persoanecare l-au cunoscut pe fericitul sta
ret Iacov în copilãrie, întinereþe ºi în anii vieþuirii sale monahale. Aceºtia nu sunt putini,ºi nici datele ce ni le
-au
oferit despre stareþ nu sunt puþine.
Citez numai câteva nume ale celor care ne-au ajutat în
adunarea ºi completarea datelor despre stareþul Iacov.
Mai întâi
rudele lui (Gheorghe Tsaliki, perechea Mãria ºi
Teodor Mikeli,
rudele sale din Farakla), câþiva sãteni ºi bunul pãrinte T
eodor 
Teodosiu. Urmaºul pãrintelui Iacov la stãreþie, arhim. KirilGherantonis, cunoaºte mai multe decât oricine altul ºi sfaturile
sale ne-au fost de mare
folos. Pãrinþii Mãnãstirii Serafim,
Alexie, Nicodim, Iacov,
Efrem, Gavriil, Pavel ºi fratele David,
cu
toþii ne
-au oferit
date mult folositoare despre stareþ. Deosebitde preþioase ºi de bogate au fost amintirile arhimandriþilor Pavel,Amfilohie ºi Hrisostom, protopopului Ioan Vernezu, ale
 
Stelian G. Papadopoulos – Fericitul Iacov Tsalikis
3
areopagitului
1
Dimitrie Tzuma ºi ale teologului Elefterie
Mazara
ki, cãrora le mulþumesc din toatã inima. De ase
menea
mulþumesc ºi tuturor acelora care mi
-au spus câte ceva în
legãturã cu stareþul, sau m
-
au ajutat sã
-mi înfrâng
 binecuvântatele mele ºovãieli în alcãtuirea prezentei
biografii
duhovniceºti. Despre viaþa î
n Libisiul din Asia
Micã, pe care l
-
am vizitat de douã ori, am informaþii atât din cãrþi, cât ºi de lascriitori care au trãit evenimentele dezrãdãcinãrii locuitorilor dinLibisi. Cele ce se referã la originea sa din Rodos aparþin luiTeodor Þimbidachi, ºi
el locuitor al insulei.
Lucrarea prezentã, referindu
-
se la o persoanã con
-
temporanã, la un ascet ajuns la mãsuri înalte, la un iero
monah
inspirat de Dumnezeu, înzestrat cu multe virti ºi
cu
nenumãrate daruri dumnezeieºti, putea atinge ºi multe
uncte primejdioase, fapt ce s-
a evitat cu multã grijã ºi atenþie de cãtrecercetãtor, îndeosebi trebuia sã se evite exagerarea ºi dispoziþiade a lãuda fãrã surã ºi discernãmânt. Aceasta a fost preocuparea noastrã constantã pânã acolo încât, pentru evitarea
suspiciunilor le
gate de acest subiect, am preferat m
neînregis
trate multe semne minunate ºi dumnezeeºti sãvârºiteîn viaþa stareþului. Cele pe care le
-am prins cu antenele noastre
slabe ºi cele ce le
-am scris cu micile noastre puteri,
sunt totuºi
e
dificatoare în aceastã privinþã, deºi nu în mãsura în care s
-ar fi
cuvenit. Credem însã cã ele aratã, fie ºi cu lipsã, cine a fostfericitul StarIacov înaintea lui Dumnezeu, a Sfinþilor, a luiînsuºi ºi a oamenilor. Dar ºi în ceea ce U priveºte este val
abilcuvântul pe care Stare
þul însuºi îl spunea despre Cuviosul David:
"Minunile Cu
viosului sunt foarte multe. Despre ele ar trebui sã se
scrie
multe cãrþi. Dar nu ajunge nici hârtia, nici cerneala...".
1
Consiliul de Casa]ie.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->