Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
baocao17

baocao17

Ratings: (0)|Views: 3,273|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Hữu Điển on Jun 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

 
 
PT 
Ƣở 
EH
ęẩ
G J
L DÃLJ KJBC JÉ E
GKJBC PBÃE PGE
Ừ 
EH @
EH
-----
-----
PG
V OV
E
ęể
pég1
 |
ử 
eh Mcyof kj
b |ãp m
p |
ồ 
jém |
ồ 
ptbeh lj
ƹƣ 
eh ptïej yj
Ỗ 
pjðeh 
Hgãb ~gáe j
ƹớ 
eh `
e1 Ehvw
e J
v
ę
g
e\gej ~gáe pj
l jg
e 1 Kj
eh Mgej PjéejO
ớ 
 y1 Pbãe “ Pge 4-k63%
Jé E
g/ pjãeh 33 e
Č
m 4997
 
C'
 
Hg
ớ 
g pjg
v ~
Mcyof 1
G'
 
Lãl píej e
Č
eh l
ƣ 
d
e l
c Mcyof1
Lü pj
eáv ~
e p
p lãl lj
l e
Č
eh l
ƣ 
d
e l
c Mcyof ej
ƹ
|cv1-oé m
p j
pj
eh lãl pbãe ptáe lãl dg
v pj
l
ēả
g |
;-lü pj
pj
l jg
l
ēƹỬ 
l j
v j
p lãl yjçy pbãe l
ƣ 
d
e ptbeh lj
ƹƣ 
eh ptïej pbãe
ēả
gj
l ~é |cv
ēả
g j
l;-lveh l
 y lãl lðeh l
mgej j
c jïej j
l pjv
e pg
e h
m1 ~
 
ēỜ
pj
 p
 ħ 
ej ~é
ēỗ
eh l
c lãl
ēƹờ 
eh ~é m
p
ēƹỬ 
l ljb d
Ồ 
g lãl jém p÷w ýptbeh ejg
v j
p
c
ēỗ
kjãl ejcv;- m
p ehðe eh
o
 y ptïej
ēƣ 
e hg
e ~é m
ej m
/ lü kj
e
Č
eh p
ƹƣ 
ehpãl ~
ớ 
g lãl ehðe eh
o
 y ptïej kjãl;-ljb yjçy ptílj zv
p tc lãl
ēị
ej `
eh kjãl ejcv ej
ƹ
OcPfz/ Xbt`/JPMO/%%%-M
p lðeh l
dgáe |b
e hgãb ãe ~é dég hg
eh
ē
g
e p
/ pjílj j
Ử 
 y ~
ớ 
g lãl o
ớ 
 y j
lp
ƹƣ 
eh pãl pt 
l pg
 y;m
p pt 
Ử 
hgãb j
v ílj ljb j
l |gej ~é |gej ~gáe ptbeh ~g
l p
j
l
GG'
 
M
p |
läv o
ej Mcyof |
ử 
`
eh ptbeh dég1
3'
 
Läv o
ej
ē
g
v kg
e gn 
1Läv o
ej pj
l jg
e e
v
ē
g
v kg
e
ē
ñeh / eh
ƹỬ 
l o
g läv o
ej d
d
svcGn 
lbe`gpgbe
pjfe
 |pcpfmfep 
ng;Kj
e
Č
eh z
w tc jcg pt 
ƹờ 
eh j
Ử 
 y
ē
g
v kg
e
ē
ñeh jb
l |cgGn 
lbe`gpgbe
pjfe
 |pcpfmfep htbvy|3
fo|f
 |pcpfmfep htbvy|4
ng;
4'
 
Jém ~
 
ēỜ
pj
ptbeh m
p yj
eh Yobp*'
Ptbeh Mcyof jém yobp*'
ēƹỬ 
l lveh l
 y
ēỌ
~
 
ēỜ
pj
l
c m
p jcw ejg
v dg
vpj
l lü lj
c ej
eh pj
p
l/ jém ~
ớ 
g pjcm |
/ jb
l `cej |ãlj lãl
ē
g
m ptbeh kjðeh hgcejcg ljg
v% Lðeh pj
l ljveh
ēỌ
~
 
ēỜ
pj
 
  yobp*?Dg
v pj
l5/?Dg
e5=?Kjb
eh dg
e pjgáe5/?@
w p÷w lj
e5'; Mcyof lveh l
 y m
p hgã pt 
m
l
ēị
ej ljgc lãl ?kjb
eh dg
e pjgáe5 pjéej j
vj
e
ē
g
m/ Mcyof píej hgã pt 
l
c ?dg
v pj
l5 p
g ej
eh
ē
g
m ptbeh kjb
eh dg
epjgáe% \cv
ē
ü oé lj
e
ē
g
m ptbeh lãl kjb
eh lbe hg
c lãl
ē
g
m
ē
ì píej
ēỌ
píej~é ~
/ l
pg
 y p
l ej
ƹ
~
w h
g oé k 
pjv
p ge l
 y ej
p% ^ï |
o
ƹỬ 
eh ~
ptí l
c lãl
ē
g
m p
b tc
ēỜ
pj
yj
pjv
l ~éb pjðeh pge
ē
ì lü pt 
ƹớ 
l
ē
ü%
pjv
p ~
eéwejg
v kjg
ēƹ
c tc
ēỜ
pj
~
ớ 
g lj
p o
ƹỬ 
eh kjãl ejcv% Ej
ƹ
~
w/ pt 
ƹớ 
l kjg ~
 
ēỜ
pj
 ljñeh pc lü pj
pjcw
ēỖ
g `cej |ãlj lãl
ē
g
m píej kjb
eh lbe jcw eüg lãlj kjãl
ēị
ej `
eh o
g lãlj ~
 
ēỜ
pj
% Mcyof lveh l
 y m
l ?@
w p÷w lj
e5 ljb yobp*'% Ejg
v kjg
ēỗ
yjäe hg
g mée jïej l
c mãw píej kjãl ejcv/ pc l
ŧ
eh `÷ehp÷w lj
e eéw
ēỌ
 
ēỜ
pj
~
tc
ēặ
 y ~é
ē
ñeh
ēẢ
e j
ƣ 
e%
D
eh
Lãl p÷w lj
e ljb jém yobp*'P÷w lj
e Lðeh `
eh pgpof = (yobp pgpof( Zãl
ēị
ej pgáv
ēể
hjg ptáe yjíc ptáe l
c
ēỜ
pj
 zpglkmctk| = ePt 
l Z ~
íp ej
p e ~
lj/ e oé |
ehvwáe o
ớ 
e j
ƣ 
e3% Mcyof píej pbãe pjílj j
Ử 
 y ~
ớ 
g
ēỗ
yjäe hg
gmée jïej/ ejg
v kjg pj
w |
~
lj ejg
v j
ƣ 
e kjgpc
ēẸ
p%E
v lj
e e |
svã o
ớ 
e pjï ej
eh ~
ljptáe pt 
l d
 
ē
ê oáe ejcv%wpglkmctk| = ePt 
l W ~
íp ej
p e ~
lj% P
ƹƣ 
eh p
ej
ƹ
yj
eptáe ~
 
ēỗ
yjäe hg
g mée jïej%|pwof = YBGEP OGEFO
c lj
e |pwof = YBGEP pjï
ēỜ
pj
~
d
eh lãl
ē
g
m/kjðeh o
g hg
c lãl
ē
g
m% |pwof = OGEF e
glãl
ē
g
m ptáe
ēỜ
pj
d
eh lãl
ēƹờ 
eh pj
ehevmybgep| = eZãl
ēị
ej |
 
ē
g
m p
g pjg
v
ēỌ
~
 
ēỜ
pj
pjfb k 
 pjv
p ~
l
 y ej
p% Hgã pt 
m
l
ēị
ej oé 46 jb
l07tf|bovpgbe = ePjðeh dãb ljb yobp*'
ēỗ
yjäe hg
g ptáe pt 
ljbéej oé e
ē
g
m% Hgã pt 
m
l
ēị
ej oé 499%lbbt`| = yboct ^
 
ēỜ
pj
ptáe p
c
ēỗ
l
l% P÷w lj
e j
p
c
ēỗ
%
ę
g
v lj
ej kjb
eh dg
e pjgáe hg
c jcg pt 
l1 yobp*?Dg
v pj
l5/ ?Dg
e5 = ?Kjb
eh dg
e pjgáe pt 
l jbéej5 ' yobp*?Dg
v pj
l5/ ?Kjb
eh dg
e pjgáe pt 
l jbéej5' yobp*?Dg
v pj
l5/?Kjb
eh dg
e pjgáe pt 
l jbéej5/?K%d%p%pt 
l pveh5' yobp*?P
 y dg
v pj
l5/?Dg
e5=?Kjb
eh dg
e pjgáe pt 
l jbéej5 '

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
thaibao3 added this note
OK
Minh Ra liked this
Luân Lâu Lắc liked this
Trung Quang liked this
thaiphucanh liked this
thaibao3 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->