Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Viessmann.Vitodens333F

Viessmann.Vitodens333F

Ratings:
(0)
|Views: 1,372|Likes:
Published by MistrzPL
Instrukcja obsługi PL kotła gazowego Viessmann Vitodens 333F
Instrukcja obsługi PL kotła gazowego Viessmann Vitodens 333F

More info:

Published by: MistrzPL on Jun 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2010

pdf

text

original

 
VITODENS333
F
Typ WS3C i WR3CGazowy kocio
ł 
kondensacyjny jako urz
ą 
dzenie kom-paktowe
,z modulowanym palnikiem gazowym MatriX,z zasysaniem powietrza do spalania z kot
ł
owni lub z zew-n
ą 
trz.
Typ WS3C:Z
wbudowanym
podgrzewaczem
, pojemno
ść
86 litrów
Typ WR3C:Z
wbudowanym
podgrzewaczem pojemno
ś
ciowym
zw
ęż
ownic
ą 
wewn
ę
trzn
ą 
, pojemno
ść
130 litrów.
Przystosowane do gazu ziemnego i p
ł 
ynnego
VIESMANN 
Dane techniczne
Numer katalog. i ceny: patrz cennik
VITODENS333
F
Gazowy kompaktowy kocio
ł
kondensacyjny3,8 do 26,0 kW
     M     i    e     j    s    c    e    p    r    z    e    c     h    o    w    y    w    a    n     i    a    :
    t   e   c   z    k   a    d   o    k   u   m   e   n    t   a   c    j    i   p   r   o    j   e    k    t   o   w   e    j    V    i    t   o  -    t   e   c ,   r   e    j   e   s    t   r    7
5824 400 PL 8/2007
 
Vitodens 333
F, typ WS3C
Urz
ą 
dzenie kompaktowe Vitodens 333
F
łą 
czy w sobie zaletykot
ł
a kondensacyjnego Vitodens 300
W oraz wysoce wydajnego86
litrowego podgrzewacza wody u
ż
ytkowej. Innowacyjna tech-nika grzewcza w po
łą 
czeniu z wymiennikiem Inox
Radial i palni-kiem gazowym MatriX oraz kompaktowa konstrukcja modu
ł
owazapewniaj
ą 
komfort ciep
ł
ej wody u
ż
ytkowej, który zazwyczaj osi
ą 
-gany jest tylko z podgrzewaczami o dwukrotnie wi
ę
kszych rozmia-rach.Wymiary Vitodens 333
F s
ą 
dostosowane do standardów kuchni imebli kuchennych, co umo
ż
liwia jego optymaln
ą 
integracj
ę
wpomieszczeniach mieszkalnych. Z kolei wysoko
ść
nie przekracza- j
ą 
ca 140 cm umo
ż
liwia instalacj
ę
urz
ą 
dzenia pod skosami podda-sza lub we wn
ę
kach.Wszystkie przy
łą 
cza instalacji elektrycznej s
ą ł
atwo dost
ę
pne, aelementy hydrauliczne zmontowane wst
ę
pnie w jeden podzespó
ł
.Dzi
ę
ki temu mo
ż
liwa jest instalacja kot
ł
a Vitodens 333
F w krótkimczasie. Regulator Vitotronic jest przestawiony do góry, co u
ł
atwianie tylko obs
ł
ug
ę
, ale równie
ż
serwis i konserwacj
ę
.Vitodens 333
F oferuje innowacyjn
ą 
i przysz
ł
o
ś
ciow
ą 
technik
ę
wykorzystania ciep
ł
a kondensacji.Gwarantowany jest przy tym bardzo wysoki komfort ciep
ł
ej wodyu
ż
ytkowej, gdy
ż
zintegrowana funkcja dopalania sprawia,
ż
e rów-nie
ż
Vitodens 333
F o mocy 13 kW dysponuje moc
ą 
16 kW dlapodgrzewu wody.Wysok
ą 
wydajno
ść
energetyczn
ą 
oraz d
ł
ugotrwa
ł
e ciep
ł
o zapew-nia nowy inteligentny regulator spalania Lambda Pro Control, jakte
ż
sprawdzony w praktyce palnik gazowy MatriX oraz powierz-chnia grzewcza Inox
Radial.Nowy uk
ł
ad Lambda Pro Control zast
ę
puje klasyczn
ą 
pneuma-tyczn
ą 
armatur 
ę
gazow
ą 
. Dzi
ę
ki temu odpada potrzeba regulacjiprzez przepustnice przy instalowaniu, jak i niezb
ę
dne dotychczasregulacje przy przestawianiu na inny rodzaj gazu.Uk
ł
ad Lambda Pro Control zapewnia ci
ą 
g
ł
e doregulowanie p
ł
o-mienia, a tym samym stabilny proces spalania i stale wysok
ą 
wydajno
ść
, równie
ż
przy zró
ż
nicowanej jako
ś
ci gazu.Palnik gazowy MatriX gwarantuje przyjazn
ą 
dla
ś
rodowiska eks-ploatacj
ę
z minimaln
ą 
emisj
ą 
substancji szkodliwych. W zestawie-niu z wymiennikiem ciep
ł
a ze stali nierdzewnej i wbudowanympodgrzewaczem wody u
ż
ytkowej zapewnia ponadto w ka
ż
dejchwili dyspozycyjno
ść
ciep
ł
ej wody u
ż
ytkowej o po
żą 
danej tempe-raturze
o sta
ł
ej warto
ś
ci niezale
ż
nie od ilo
ś
ci wody. Elektro-niczny regulator podgrzewacza zapewnia przy tym sta
ł
ewykorzystanie ciep
ł
a kondensacji do podgrzewu wody u
ż
ytkowej.
Vitodens 333
F, typ WR3C
Urz
ą 
dzenie kompaktowe Vitodens 333
F
łą 
czy w sobie zaletykot
ł
a kondensacyjnego Vitodens 300
W oraz wysoce wydajnego130
litrowego pojemno
ś
ciowego podgrzewacza wody. Innowa-cyjna technika grzewcza wraz z wymiennikiem ciep
ł
a Inox
Radialoraz palnikiem gazowym Matrix oraz kompaktowa budowa modu-
ł
owa zapewniaj
ą 
wysoki komfort ciep
ł
ej wody u
ż
ytkowej.Wymiary Vitodens 333
F s
ą 
dostosowane do standardów kuchni imebli kuchennych, co umo
ż
liwia jego optymaln
ą 
integracj
ę
wpomieszczeniach mieszkalnych.Wszystkie przy
łą 
cza instalacji elektrycznej s
ą ł
atwo dost
ę
pne, aelementy hydrauliczne zmontowane wst
ę
pnie w jeden podzespó
ł
.Dzi
ę
ki temu mo
ż
liwa jest instalacja kot
ł
a Vitodens 333
F w krótkimczasie. Regulator Vitotronic jest przestawiony do góry, co u
ł
atwianie tylko obs
ł
ug
ę
, ale równie
ż
serwis i konserwacj
ę
.Vitodens 333 oferuje innowacyjn
ą 
i przysz
ł
o
ś
ciow
ą 
technik
ę
wykorzystania ciep
ł
a kondensacji.Wysok
ą 
wydajno
ść
energetyczn
ą 
oraz d
ł
ugotrwa
ł
e ciep
ł
o zapew-nia nowy inteligentny regulator spalania Lambda Pro Control, jakte
ż
sprawdzony w praktyce palnik gazowy MatriX oraz powierz-chnia grzewcza Inox
Radial.Nowy uk
ł
ad Lambda Pro Control zast
ę
puje klasyczn
ą 
pneuma-tyczn
ą 
armatur 
ę
gazow
ą 
. Dzi
ę
ki temu odpada potrzeba regulacjiprzez przepustnice przy instalowaniu, jak i niezb
ę
dne dotychczasregulacje przy przestawianiu na inny rodzaj gazu.Uk
ł
ad Lambda Pro Control zapewnia ci
ą 
g
ł
e doregulowanie p
ł
o-mienia, a tym samym stabilny proces spalania i stale wysok
ą 
wydajno
ść
, równie
ż
przy zró
ż
nicowanej jako
ś
ci gazu.Palnik gazowy MatriX gwarantuje przyjazn
ą 
dla
ś
rodowiska eks-ploatacj
ę
z minimaln
ą 
emisj
ą 
substancji szkodliwych.
Zalety w skrócie
&
Gazowy kompaktowy kocio
ł
kondensacyjny
wst
ę
pnie zmonto-wany
&
Sprawno
ść
znormalizowana: do 98 % (H
s
)/109 % (H
i
)
&
Modulacja w szerokim zakresie 1:5, niska cz
ę
stotliwo
ść
przerww eksploatacji równie
ż
przy ni
ż
szym odbiorze ciep
ł
a
&
Wymiennik ciep
ł
a Inox
Radial ze stali nierdzewnej
 –
Efekt samooczyszczania g
ł
adkich powierzchni ze stali nie-rdzewnej
 –
Wysoka odporno
ść
na korozj
ę
dzi
ę
ki zastosowaniu wysoko-warto
ś
ciowej stali nierdzewnej 1.4571
&
Palnik gazowy MatriX: wysokie bezpiecze
ń
stwo eksploatacji iniska emisja substancji szkodliwych
&
Regulator spalania Lambda Pro Control
 –
Nie jest wymagana wymiana dyszy przy przej
ś
ciu na innyrodzaj gazu
 –
Stale wysoki wspó
ł
czynnik sprawno
ś
ci równie
ż
przy waha-niach sk
ł
adu gazu i ci
ś
nienia powietrza
 –
Stale niskie warto
ś
ci emisji
 –
Cicha praca dzi
ę
ki niskim obrotom wentylatora
&
Wbudowana pompa pr 
ą 
du sta
ł
ego z regulacj
ą 
obrotów redukujezu
ż
ycie pr 
ą 
du o ponad 50%
&
SMART: prewencyjne zg
ł
oszenia konserwacyjne
wysoka dys-pozycyjno
ść
urz
ą 
dzenia, mo
ż
liwo
ść
zaplanowania konserwacji
&
Wariant przeznaczony dla obszarów o twardej wodzie wyposa-
ż
ony w podgrzewacz z w
ęż
ownic
ą 
rurow
ą 
    5    8    2    4    4    0    0    P    L
2
VIESMANN 
VITODENS333
F
Opis wyrobu
 
Vitodens 333
F, typ WS3C
A
Powierzchnie grzewcze Inox
Crossal z nierdzewnej stali gwa-rantuj
ą 
ce wysokie bezpiecze
ń
stwo eksploatacji przy du
ż
ejtrwa
ł
o
ś
ci i du
żą 
moc ciepln
ą 
na najmniejszej powierzchni
B
Modulowany palnik gazowy MatriX zapewniaj
ą 
cy bardzo nisk
ą 
emisj
ę
szkodliwych substancji
C
Cyfrowy regulator obiegu kot
ł
a
D
Zintegrowane przeponowe naczynie wzbiorcze
E
Wbudowana wysokowydajna pompa pr 
ą 
du sta
ł
ego z regulacj
ą 
obrotów
F
Podgrzewacz wody u
ż
ytkowej
    5    8    2    4    4    0    0    P    L
VITODENS333
F
VIESMANN 
3
Zalety w skrócie
(ci
ą 
g dalszy)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->