Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
โครงการวิชาการ 53

โครงการวิชาการ 53

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:
Published by Mew Tadsawiya
โครงการวิชาการ 53
โครงการวิชาการ 53

More info:

Published by: Mew Tadsawiya on Jun 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2010

pdf

text

original

 
แบบกรอกข้อมูลสำ หรับกรจัดทำ แผนปฏิบัติกรประจำ ปีงบประมณ พ.ศ. 2553
..................................................................1. ชื ่อโครงการ สัมมนาทางวิชาการ (Seminar journal club) 2. รหัสโครงการ สว 5303288. ชื ่อหนวยงาน สำานักวิชาสหเวชศาสตร์ 3. ผู  ้รับผิดชอบ อาจารย์สรายศ ราเริงใจ 4. โครงการเชื ่อมโยงกับมาตรฐานสกอ.องค์ประกอบที ่4 ขูอ 4.1 5. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจำาเป็น การพัฒนาองค์ความรู  ้และการพัฒนาตนเองอย  ้ตลอดเวลาเป็นหนูาที ่หลั ประการหนึ ่งของคณาจารย์ ในระดับอุดมศึกษา แตเน ่องจากหนูาที ่การเรียน การสอนที ่บผิดชอบอย  ้จำานวนมาก ประกอบกับสำานักสหเวชศาสตร์เป็น สำานักวิชาที ่พึ ่งมีนิสิตร ุนแรกในชั นปีที ่ 3 จึงทำาใหูคณาจารย์ผู  ้สอนในสาขา วิชาตางๆ ของสำานักม ุงเนูนไปที ่เตรียมการเรียนการสอนเป็นสวนใหญและ ขาดการการเพิ ่มพ้นความรู  ้เพื ่อพัฒนาการวิจัยที ่สงผลตอการนำามาใชูพัฒนา ผู  ้สอนและการเรียนการสอน อีกทั งคณาจารย์ ในสำานักวิชาตางก็มีความ เชี ่ยวชาญในแขนงที ่ตนสังกัดอย  ้เทานั นยังไมมีความเชี ่ยวชาญในการ ประมวลนำาความรู  ้จากสหสาขาเขูามาใชูเพื ่อการวิจัยไดู ดังนั นเพื ่อเป็นการกระตู ุนใหูคณาจารย์ ไดูเห็นถึงความสำาคัญของการ พัฒนาตนเองและสงเสริมการพัฒนาองค์ความรู  ้ พัฒนาองค์ความคิดแบบสห สาขาเพื ่อม ุงส  ้งานวิจัย และการพัฒนาความสามารถในการถายทอดความรู  ้ และภาษาอังกฤษ สำานักวิชาสหเวชศาสตร์จึงไดูจัดใหูมี โครงการ สัมมนาทาง วิชาการ (Seminar journal club) ขึ นเพื ่อกระตู ุนในเกิดการพัฒนาตนเอง ของคณาจารย์ของสำานักวิชาฯ ในสาขาที ่เชี ่ยวชาญ รวมถึงเป็นการเปิดโอ กาศใหูมีการแลกเปลี ่ยนความรู  ้ของสหสาขาวิชาในสำานักฯ และอาจารย์พิเศษ
 
ผู  ้มีความเชี ่ยวชาญและความสามารถในการวิจัยส้ง พรูอมทั งยังเป็นการชวย เพิ ่มพ้นทักษะภาษาอังกฤษและการถายทอดองค์ความรู  ้ของเหลาคณาจารย์ อีกดูวย6. วัตถุประสงค์6.1 เพื ่อใหูมีการแลกเปลี ่ยนความรู  ้รวมกันระหวางคณาจารย์ ในสำานักวิ ชาฯ6.2 เพื ่อใหูมีการแลกเปลี ่ยนความรู  ้ระหวางอาจารย์ ในสำานักวิชาฯ กั อาจารย์พิเศษ6.3 เพื ่อสงเสริมใหูอาจารย์ภายในสำานักวิชาฯ มีความรู  ้ กวูางขวางทางวิชาการ6.4 เพื ่อเพิ ่มเติมความรู  ้ แนวทางการทำาวิจัย และความชำานาญทาง ดูานภาษาอังกฤษแกอาจารย์ภายในสำานักวิชาฯ 7. ลักษณะกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการภายในสำานักวิชาฯ เพื ่อใหูเกิดการแลกเปลี ่ยน องค์ความรู  ้ ในการวิจัยที ่นำาไปส  ้การพัฒนาและสงเสริมการวิจั 8. เปูาหมายผลผลิ8.1 เปูาหมายเชิงคุณภาพ- รูอยละพึงพอใจของผู  ้บบริการ (80%) 8.2 เปูาหมายเชิงปริมาณ- จำานวนผู  ้เขูารวมโครงการ (นิสิต…-...คน, บุคลากร....20....คน, บุคคลภายนอก...2...คน)- จำานวนครั งที ่จัดอบรม (…10….ครั ) 8.3 เปูาหมายเชิงเวลา- รูอยละของการดำาเนินโครงการแลูวเสร็จตรงตามแผน (100%) 9. งบประมาณ
 
9.1 งบประมาณแผนดิจำานวน....................................-.....................................บาท9.2 งบประมาณรายไดู(นอกงบประมาณ)จำานวน........................10,000.........................บาทรวมทั งสิ นจำานวน..........................10,000.......................บาท10. กิจกรรมการดำาเนินงาน
ลำ ดัที ่กิจกรรมระยะเวลกรดำ เนินงน
ต.ค.52พ.ย.52ธ.ค.52ม.ค.53ก.พ.53มี.ค.53เม.ย.53พ.ค.53มิ.ย.53ก.ค.53ส.ค.53ก.ย.531 ุมติ โครงการ2 วางแผนการดาเนินงาน3 ดำาเนินการตามโครงการ4 ปและประเมินผล โครงการ11. ตัวชี วั 11.1 ผลผลิต (Output)- สำานักวิชามีเอกสารสรุปการดำาเนินการสัมนาจำานวน 1 เล 11.2 ผลลัพธ์(Outcome)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->