Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osho - Ölmeden Önce Ölünüz

Osho - Ölmeden Önce Ölünüz

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,654 |Likes:
Published by secrettime

More info:

Published by: secrettime on Jun 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

 
 
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZiçindekiler
n
z
r
Ermi
ş
Prens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
 
 
a
n
ÖNSÖZOSHO VE ÖLÜMÜN ANLAMI
Ölüm, bir gazetenin ölüm ilanlar
ı
na bakt
ığını
zda genel bir olaya dönü
ş
ebilir ama özünde çok özel birdurumdur. Kesinlikle özel ve mahrem olan iki deneyim vard
ı
r: ölüm ve rüya görmek. Kimse benimyerime ölemez ve kimse benim yerime rüya göremez. Osho'nun görü
ş
üne göre, ölümü anlayabilmek,ki
ş
inin tinsel geli
ş
imi için büyük bir önem ta
şı
r.Ya
ş
am ve ölüm olgular
ı
Bat
ı
'da birbirinin kar
şıtı
, birbirini d
ış
layan iki unsur olarak görülür. Ölüm birkorku nesnesi, bir tabu, üzerinde konu
ş
maktan kaç
ını
lan bir konudur. Bir din profesörünün birkeresinde söyledi
ğ
i gibi: "Art
ı
k cinsellik rahatl
ı
kla tart
ışı
labilen, ölüm ise müstehcen bir konuyadönü
ş
tü." Bir çok Bat
ılı
filozof, özellikle Varolu
ş
çu dü
ş
ünürler ölüm üzerine kafa yormu
ş
lard
ı
r. JeanPaul Sartre'a ait bir cümle, Bat
ını
n ölüme bak
ış
ısını
n tipik bir örne
ğ
idir: "Ya
ş
ama anlam veren
ş
eyasla ölüm olamaz; o tam tersine prensipte ya
ş
am
ı
n tüm anlam
ını
silen
ş
eydir." Osho'nun bak
ış
ısı
isetamamen farkl
ıdı
r. O
ş
öyle der:"Ölüm ya
ş
am
ı
n kar
şısı
nda de
ğ
ildir; o ya
ş
am
ı
sona erdirmez, yaln
ı
zca onu güzel bir zirveye ta
şı
r.Ya
ş
am ölümden sonra bile devam eder. Do
ğ
umdan önce de varoldu
ğ
u gibi, ölümden sonra davarolmaya devam edecektir. Ya
ş
am do
ğ
umla ölüm aras
ı
ndaki küçük bo
ş
lukla s
ını
rl
ı
de
ğ
ildir, aksinedo
ğ
um ve ölümler, ya
ş
am
ı
n sonsuzlu
ğ
unda küçük bölümlerdir."
 
Bat
ı
'da ölüm kötülükle ba
ğ
lant
ılı
ve özünde olumsuz bir karaktere sahip olarak alg
ı
lan
ı
r. Ya
ş
am veölüm kar
şı
tl
ı
k içinde görülür. Bunun temelinde Aristo mant
ığı
ndaki 'ya o ya da bu' ama her ikisi birdende
ğ
il görü
ş
ü yatar: A e
ş
ittir A, A olmayan ise A'n
ı
n kar
şıtıdı
r. Bu ikici kavrama göre örne
ğ
in kürtajkar
şıtı
olmayan herkes kürtaj yanl
ısıdı
r. Ayn
ı ş
ekilde ölüm de ya
ş
am
ı
n kar
şıtıdı
r. Bunun sonucu olarakgenç kalmak gitgide daha fazla önem kazan
ı
rken, ya
ş
land
ığını
gizlemek, ya
şlılı
k konusunda savunmac
ı
 ve af dileyici bir tav
ı
r tak
ı
nmak da zorunlu hale gelmektedir.Do
ğ
u ise ölüm konusunda daha dinamik bir görü
ş
e sahiptir; bu A'n
ı
n hem A'ya hem de daha fazlas
ı
na
it oldu
ğ
una dair bütünsel bir inan
ış
tan kaynaklan
ı
yor. Do
ğ
u hiçbir
ş
eyin mutlak olmad
ığı
na, her
ş
eyin göreceli ve devinim halinde oldu
ğ
una inan
ı
r. Art
ı
k ça
ğ
da
ş
bilim, t
ı
p biliminde ortaya ç
ı
kan yenianlay
ış
, sosyal bilimlerde dallar aras
ı
geçi
ş
lili
ğ
i destekleyen yakla
şı
mlar tümüyle gerçe
ğ
ide
ğ
erlendirirken 'ya o ya da bu' yerine "her ikisi de" yakla
şımını
n önemini ve geçerlili
ğ
ini tan
ı
mayaba
ş
lad
ı
lar.Osho Do
ğ
u'nun ölümü de içeren ya
ş
am bak
ış
ısını
anlat
ı
yor. O ya
ş
am
ı
anlayabilmek, yaln
ı
zcavarolmak de
ğ
il, gerçekten ya
ş
ayabilmek için, ki
ş
inin ölümü tan
ı
mas
ı
gerekti
ğ
ine i
ş
aret ediyor. Ki
ş
ininölümden korkmamas
ı
ya da ona kar
şı
zafer kazanma yollar
ını
aramamas
ı
gerekti
ğ
ini, yaln
ı
zca onubilmesi gerekti
ğ
ini, bu bilmenin kendi içinde ölümün gerçek anlam
ını
ığ
a ç
ı
karaca
ğını
söylüyor.Osho ya
ş
am ve ölümün daha büyük bir ya
ş
am bütünlü
ğ
ünün, kozmik bir ya
ş
am
ı
n parçalar
ı
oldu
ğ
ugörü
ş
ünü getiriyor. Her soluk al
ışımı
zda ya
şı
yoruz ve verdi
ğ
imiz her solukla ölüyoruz ama Osho'yagöre ikisi de uyum içinde i
ş
liyor. O, döllenme an
ı
ndan itibaren ölmeye ba
ş
lad
ığımı
z, o andan itibarenölüme do
ğ
ru gitti
ğ
imiz dü
ş
üncesini sunuyor. Bir tohum çiçe
ğ
e dönü
ş
ür, biz buna çiçeklenme, büyümederiz. Ayn
ı ş
ekilde, ona göre, do
ğ
um da ölüme do
ğ
ru büyüyor.Osho
ş
u gerçe
ğ
e dikkatimizi çekiyor: her an ölebilece
ğ
imize göre ölüm her zaman burada ve
ş
uandad
ı
r. Ya
ş
am ve ölüm ayr
ı
de
ğ
ildir, bir madalyonun iki yüzü gibidirler. Osho'ya göre ölüm gelecektede
ğ
ildir; her an ya
ş
anmaktad
ı
r; gelecekte oldu
ğ
unu söylemek
ş
u an
ı
görmemezlikten gelip, yan
ı
lsamaiçinde ya
ş
amay
ı
sürdürmek demektir. Onu gelece
ğ
e erteleme nedenimiz, egomuzun, "Ben" olmaduygumuzun ölece
ğ
ini asla kabul edememesidir. Bu yüzden Osho, ölümü anlaman
ı
n bir yolunun daegonun ya
ş
am
ı
n merkezi olmad
ığını
, as
ı
l merkezin bilinç oldu
ğ
unu kavramak oldu
ğ
unu anlat
ı
r. Veölüm bilincimizi asla öldüremez; o sonsuzdur. Ölüm yaln
ı
zca ki
ş
inin varolu
ş
unu yönlendirmeyeba
ş
layan egoist varsay
ımı
öldürür. Bu nedenle ölüm olgusu kendi içinde bir çeli
ş
ki ta
şı
r: ölümgerçe
ğ
inden daha büyük bir gerçek yoktur, her
ş
ey ona ba
ğlıdı
r. Ayn
ı ş
ekilde ölüm diye bir
ş
ey deyoktur çünkü ego ve fiziksel beden ölse bile bilinç kurtulur ve ya
ş
am
ını
sürdürür.Peki ölmeden önce ölümü tan
ı
yabilir miyiz? Osho'ya göre bu mümkündür. Bunu ba
ş
arabilmek için, omeditasyonu önerir. Ki
ş
i yaln
ı
zca meditatif bir durumdayken ölümü deneyimleyebilir. Osho
ş
öyle der:"Meditasyon ve ölüm oldukça benzer deneyimlerdir. Öldü
ğ
ünüz zaman egonuz yokolup geriyeyaln
ı
zca saf benli
ğ
iniz kal
ı
r. Ayn
ı ş
ey meditasyonda da gerçekle
ş
ir: kat
ı
ks
ı
z egonun yokolup, yaln
ı
zcasaf olu
ş
un, varl
ığı
n kal
ışı
. Bu benzerlik öylesine derindir ki, insanlar ölümden korktuklar
ı
gibi,

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hasan Ertekin liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Suleyman Hld liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->