Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
osho-ruh_eczanesi

osho-ruh_eczanesi

Ratings:
(0)
|Views: 713|Likes:
Published by secrettime

More info:

Published by: secrettime on Jun 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
 
RUH ECZANESiiçindekiler
ÇÖZÜLMEK
Sal
ını
m ve gev
ş 
emeyle gerginliklerden kurtulmak
 
-TE
ŞHİ
S-
 Bilinç bedenin kar
şısı
nda yer alamaz. Bilincin bedeninin içinde ya
ş
arken bu ikisi birbirine nas
ı
l
ş
manolabilir? Onlar birbirlerine her yönden destek olmaktad
ı
r. Sana bir
ş
ey söylüyorum ve elim ben onakomut vermeden söyledi
ğ
im
ş
eye uygun bir hareket yap
ı
yor. Benimle elim aras
ı
nda derin bir
zamanl
ılı
k söz konusu.
 
Yürüyorsun, yiyip, içiyorsun ve tüm bunlar senin beden ve bilinç olarak organik bir bütün oldu
ğ
unugösteriyor. Bedenine i
ş
kence ederek bilincini yüceltemezsin. Bedenin sevilmesi gerekir- onunla çok iyidost olmal
ısı
n. O senin yuvan, onu tüm çöplerden ar
ı
nd
ı
rmal
ı
ve onun gün be gün, sürekli seninhizmetinde oldu
ğ
unu unutmamal
ısı
n. Sen uyurken bile bedenin hazmederek, yediklerini kanadönü
ş
türerek, ölü hücreleri bedenden at
ı
p yerine taze oksijen getirerek sürekli senin için çal
ışı
yor-hem de sen derin uykudayken!O senin hayatta kal
ışı
n, senin can
ı
n için gereken her
ş
eyi yap
ı
yorken, sen ona bir kez bile te
ş
ekküretmeyecek kadar nankörce davran
ı
yorsun. Dinler sana bunun tam tersini, bedenine i
ş
kence etmeni
öğ
retiyor: "Beden senin dü
ş
man
ı
n, bedenden ve onun ba
ğ
lar
ı
ndan kurtulmal
ısı
n."Senin bedenden daha fazlas
ı
oldu
ğ
unu ve ona ba
ğ
lanmaya hiç gerek olmad
ığını
ben de biliyorum.Ama sevgi ba
ğ
lanmak de
ğ
ildir,
ş
efkat ba
ğ
lanmak de
ğ
ildir. Bedenin için, onun beslenmesi için sevgi ve
ş
efkate mutlak derecede ihtiyaç vard
ı
r. Ve bedenin ne kadar iyi olursa, bilincinin geli
ş
mesi de o kadariyi bir olas
ılı
kt
ı
r. Bu organik bir bütündür.Dünyada herkesin temelde yüre
ğ
in sessizlikleriyle, bir ba
ş
ka deyi
ş
le meditasyonla tan
ıştırı
ld
ığı
,herkesin bedenine
ş
efkat duymaya haz
ı
rland
ığı
yepyeni bir e
ğ
itim biçimine ihtiyaç var. Çünkü kendibedenine kar
şı ş
efkatli olamazsan, ba
ş
ka bir bedene kar
şı
hiç olamazs
ı
n. Beden canl
ı
bir organizmad
ı
rve sana hiçbir zarar
ı
dokunmam
ıştı
r. Rahimde belirdi
ğ
in andan itibaren sana sürekli hizmet etmi
ş
tir,ölene dek de hizmetinde olmaya devam edecektir. Ondan yapman
ı
istedi
ğ
in her
ş
eyi, bu imkans
ı
z bir
ş
ey olsa bile, yerine getirecek ve asla sana kar
şı
itaatsizlik etmeyecektir.Böylesine itaatkar ve bilge bir mekanizma yaratmak
ş
ünülemez bile. Bedeninin i
ş
levlerinin tümüylefark
ı
na var
ı
rsan oldukça
şaşı
rabilirsin. Bedeninin neler yap
ı
p durdu
ğ
unu
ş
imdiye kadar hiçdü
ş
ünmedin. Bu öylesine mucizevi, öylesine gizemli bir
ş
eydir ki. Ama bunu hiç incelemedin. Aslakendi bedenine a
ş
ina olmak zahmetine katlanmad
ı
n. Ve ba
ş
kalar
ını
sevdi
ğ
ini mi san
ı
yorsun? Bumümkün de
ğ
il çünkü ba
ş
ka insanlar da sana beden olarak görünüyor.Beden, tüm varolu
ş
un en büyük gizemidir. Bu gizemi sevmek gerek- onun s
ı
rlar
ını
ve i
ş
levlerinisamimiyetle ara
ştı
rmak gerek.Ne yaz
ı
k ki dinler bedene tamamen kar
şı
ç
ı
km
ış
lard
ı
r. Ancak bu kar
şı
duru
ş
, insan
ı
n bedeninbilgeli
ğ
ini, bedenin gizemini ö
ğ
rendi
ğ
i taktirde, ne din adamlar
ı
ne de Tanr
ı
'yla u
ğ
ra
ş
aca
ğı
na dair biripucu, bir kesin i
ş
arettir.
İ
nsan böylelikle en büyük gizemi kendi içinde bulmu
ş
olacakt
ı
r ki, zatenbilincinin mabedi de tam olarak bu gizemin içinde yatar.Bir kez kendi bilincinin, kendi varl
ığını
n fark
ı
na vard
ığı
nda art
ı
k senden ötede bir Tanr
ı
yoktur. Ancakböyle bir ki
ş
i di
ğ
er insanlara, di
ğ
er canl
ı
lara kar
şı
sayg
ılı
davranabilir çünkü onlar da ayn
ı
gizemin,farkl
ı ş
ekillerde ifade bulmu
ş
birer parças
ı
, ya
ş
am
ı
daha zengin k
ı
lan farkl
ı
çe
ş
itleridir. Ve ki
ş
i bir kezbilinci kendi içinde ke
ş
fetti
ğ
inde, nihai olana giden anahtar
ı
da bulmu
ş
demektir. Sana kendi bedeninisevmeyi, ona kar
şı ş
efkatli olmay
ı
, onun gizemlerinin içine girmeyi ö
ğ
retmeyen hiçbir e
ğ
itim biçimi,kendi bilincine nas
ı
l ad
ı
m ataca
ğını
da ö
ğ
retemez.Beden kap
ıdı
r- beden atlama ta
şıdı
r.
 
 
-REÇETELER-
 
ZIRHI ER
İ
TMEK
 Etraf
ı
nda bir z
ı
rh ta
şı
yorsun. O sadece z
ı
rh- o sana tutunmuyor, sen ona tutunuyorsun. Demek ki onunfark
ı
na vard
ığı
n anda, ondan kurtulabilirsin de. Z
ı
rh cans
ı
zd
ı
r: onu ta
şı
mad
ığı
n anda yok olur. Ama senonu ta
şı
makla kalm
ı
yor, habire besliyor, yediriyorsun da.Her çocuk ak
ış
kand
ı
r.
İ
çinde donuk hiçbir parça yoktur; tüm bedeni organik bir bütündür. Kafaönemli, ayaklar önemsiz de
ğ
ildir. Asl
ı
nda onun için bölünme yoktur; ayr
ı
m yoktur. Ama yava
ş
, yava
ş
 bu ayr
ı
mlar belirmeye ba
ş
lar. Zamanla kafa efendiye, patrona dönü
ş
ür ve tüm beden parçalarabölünür. Toplum baz
ı
parçalar
ı
kabul eder, baz
ı
lar
ını
etmez. Baz
ı
parçalar toplum için tehlikedir veneredeyse yok edilmeleri gerekir. Tüm sorun da bundan do
ğ
ar.Demek ki bedeninin nerelerinde k
ısı
tl
ı
hissetti
ğ
ine bakmal
ısı
n.Yaln
ı
zca üç
ş
ey yap.
Birincisi:
yürürken veya ayaktayken, ya da hiçbir
ş
ey yapmad
ığı
n bir anda, derin bir
ş
ekilde nefesver. Vurgu nefes al
ış
ta de
ğ
il veri
ş
te olmal
ı
. Yani derin bir
ş
ekilde nefes ver ve ne kadar çok havay
ı
 
dış
ar
ı
atabilirsen at. A
ğı
zdan nefes ver ama bunu o kadar yava
ş
ça yap ki, biraz zaman als
ı
n. Ne kadaruzun olursa o kadar iyidir çünkü daha derine gidiyor demektir. Bedendeki tüm hava d
ış
ar
ı
at
ı
ld
ığı
ndabeden nefes al
ı
r, sen de
ğ
il. Nefes veri
ş
a
ğı
r ve derin, al
ış
ise h
ı
zl
ı
olmal
ı
. Bu gö
ğ
sün etraf
ı
ndaki z
ı
rh
ı
 de
ğiş
tirecektir.
İ
kincisi:
Biraz ko
ş
maya ba
ş
layabilirsen bu da faydal
ı
olacakt
ı
r. Millerce ko
ş
mak
ş
art de
ğ
il- bir milyeter. Yaln
ı
zca bacaklar
ı
ndan bir yükün kayboldu
ğ
unu, sanki üstlerinden kay
ı
p gitti
ğ
ini canland
ı
r.
er özgürlü
ğ
ün çok fazla k
ısı
tlanm
ış
sa, sana
ş
unu yapman, bunu yapmaman,
ş
öyle olman, böyleolmaman,
ş
uraya gitmen, buraya gitmemen söylendiyse, bacaklar
ı
n bu z
ı
rh
ı
ta
şı
yor demektir. Yaniko
ş
maya ba
ş
la ve ko
ş
arken de dikkatini nefes vermeye odakla. Bir kez bacaklar
ını
ve onlar
ı
nak
ış
kanl
ığını
geri kazand
ığı
nda, muazzam bir enerji ak
ışı
na sahip olacaks
ı
n.
Üçüncüsü:
Gece uykuya yatarken giysilerini ç
ı
kard
ığı
nda, yaln
ı
zca giysilerini de
ğ
il, z
ı
rh
ını
da
çı
kard
ığını
hayal et. Bunu gerçekten yap. Z
ı
rh
ı
ç
ı
kar ve güzel, derin bir nefes al- ve uykuya
rhs
ı
zm
ış
ças
ı
na, bedeninde hiçbir yük veya k
ısı
tlama ta
şı
maks
ızı
n yat.
SERBEST DÜ
ŞÜŞ
 Her ak
ş
am bir koltu
ğ
a oturarak ba
şını
rahat ve dinlenir vaziyette geriye do
ğ
ru dü
ş
ür. Boyunda hiçbirgerginlik b
ı
rakmayacak
ş
ekilde dinlenir vaziyette oturabilmen için bir yast
ı
k kullanabilirsin. Dahasonra çeneni serbest b
ı
rak- a
ğzı
n hafifçe aç
ı
lacak
ş
ekilde çeneni gev
ş
et ve burnundan de
ğ
il a
ğzı
ndannefes almaya ba
ş
la. Ancak nefes al
ı
p veri
ş
de
ğiş
tirilmemeli, oldu
ğ
u gibi, do
ğ
al kalmal
ıdı
r.
İ
lk bir k

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Atilay Bozkurt liked this
kostebek liked this
Şöhret Olgaç liked this
secrettime liked this
Mister Spock liked this
Zeliha Sıkık Iznebioğlu liked this
Zeliha Sıkık Iznebioğlu liked this
votkalimon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->