Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
osho-ruh_eczanesi

osho-ruh_eczanesi

Ratings: (0)|Views: 691|Likes:
Published by secrettime

More info:

Published by: secrettime on Jun 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
 
RUH ECZANESiiçindekiler
ÇÖZÜLMEK
Sal
ını
m ve gev
ş 
emeyle gerginliklerden kurtulmak
 
-TE
ŞHİ
S-
 Bilinç bedenin kar
şısı
nda yer alamaz. Bilincin bedeninin içinde ya
ş
arken bu ikisi birbirine nas
ı
l
ş
manolabilir? Onlar birbirlerine her yönden destek olmaktad
ı
r. Sana bir
ş
ey söylüyorum ve elim ben onakomut vermeden söyledi
ğ
im
ş
eye uygun bir hareket yap
ı
yor. Benimle elim aras
ı
nda derin bir
zamanl
ılı
k söz konusu.
 
Yürüyorsun, yiyip, içiyorsun ve tüm bunlar senin beden ve bilinç olarak organik bir bütün oldu
ğ
unugösteriyor. Bedenine i
ş
kence ederek bilincini yüceltemezsin. Bedenin sevilmesi gerekir- onunla çok iyidost olmal
ısı
n. O senin yuvan, onu tüm çöplerden ar
ı
nd
ı
rmal
ı
ve onun gün be gün, sürekli seninhizmetinde oldu
ğ
unu unutmamal
ısı
n. Sen uyurken bile bedenin hazmederek, yediklerini kanadönü
ş
türerek, ölü hücreleri bedenden at
ı
p yerine taze oksijen getirerek sürekli senin için çal
ışı
yor-hem de sen derin uykudayken!O senin hayatta kal
ışı
n, senin can
ı
n için gereken her
ş
eyi yap
ı
yorken, sen ona bir kez bile te
ş
ekküretmeyecek kadar nankörce davran
ı
yorsun. Dinler sana bunun tam tersini, bedenine i
ş
kence etmeni
öğ
retiyor: "Beden senin dü
ş
man
ı
n, bedenden ve onun ba
ğ
lar
ı
ndan kurtulmal
ısı
n."Senin bedenden daha fazlas
ı
oldu
ğ
unu ve ona ba
ğ
lanmaya hiç gerek olmad
ığını
ben de biliyorum.Ama sevgi ba
ğ
lanmak de
ğ
ildir,
ş
efkat ba
ğ
lanmak de
ğ
ildir. Bedenin için, onun beslenmesi için sevgi ve
ş
efkate mutlak derecede ihtiyaç vard
ı
r. Ve bedenin ne kadar iyi olursa, bilincinin geli
ş
mesi de o kadariyi bir olas
ılı
kt
ı
r. Bu organik bir bütündür.Dünyada herkesin temelde yüre
ğ
in sessizlikleriyle, bir ba
ş
ka deyi
ş
le meditasyonla tan
ıştırı
ld
ığı
,herkesin bedenine
ş
efkat duymaya haz
ı
rland
ığı
yepyeni bir e
ğ
itim biçimine ihtiyaç var. Çünkü kendibedenine kar
şı ş
efkatli olamazsan, ba
ş
ka bir bedene kar
şı
hiç olamazs
ı
n. Beden canl
ı
bir organizmad
ı
rve sana hiçbir zarar
ı
dokunmam
ıştı
r. Rahimde belirdi
ğ
in andan itibaren sana sürekli hizmet etmi
ş
tir,ölene dek de hizmetinde olmaya devam edecektir. Ondan yapman
ı
istedi
ğ
in her
ş
eyi, bu imkans
ı
z bir
ş
ey olsa bile, yerine getirecek ve asla sana kar
şı
itaatsizlik etmeyecektir.Böylesine itaatkar ve bilge bir mekanizma yaratmak
ş
ünülemez bile. Bedeninin i
ş
levlerinin tümüylefark
ı
na var
ı
rsan oldukça
şaşı
rabilirsin. Bedeninin neler yap
ı
p durdu
ğ
unu
ş
imdiye kadar hiçdü
ş
ünmedin. Bu öylesine mucizevi, öylesine gizemli bir
ş
eydir ki. Ama bunu hiç incelemedin. Aslakendi bedenine a
ş
ina olmak zahmetine katlanmad
ı
n. Ve ba
ş
kalar
ını
sevdi
ğ
ini mi san
ı
yorsun? Bumümkün de
ğ
il çünkü ba
ş
ka insanlar da sana beden olarak görünüyor.Beden, tüm varolu
ş
un en büyük gizemidir. Bu gizemi sevmek gerek- onun s
ı
rlar
ını
ve i
ş
levlerinisamimiyetle ara
ştı
rmak gerek.Ne yaz
ı
k ki dinler bedene tamamen kar
şı
ç
ı
km
ış
lard
ı
r. Ancak bu kar
şı
duru
ş
, insan
ı
n bedeninbilgeli
ğ
ini, bedenin gizemini ö
ğ
rendi
ğ
i taktirde, ne din adamlar
ı
ne de Tanr
ı
'yla u
ğ
ra
ş
aca
ğı
na dair biripucu, bir kesin i
ş
arettir.
İ
nsan böylelikle en büyük gizemi kendi içinde bulmu
ş
olacakt
ı
r ki, zatenbilincinin mabedi de tam olarak bu gizemin içinde yatar.Bir kez kendi bilincinin, kendi varl
ığını
n fark
ı
na vard
ığı
nda art
ı
k senden ötede bir Tanr
ı
yoktur. Ancakböyle bir ki
ş
i di
ğ
er insanlara, di
ğ
er canl
ı
lara kar
şı
sayg
ılı
davranabilir çünkü onlar da ayn
ı
gizemin,farkl
ı ş
ekillerde ifade bulmu
ş
birer parças
ı
, ya
ş
am
ı
daha zengin k
ı
lan farkl
ı
çe
ş
itleridir. Ve ki
ş
i bir kezbilinci kendi içinde ke
ş
fetti
ğ
inde, nihai olana giden anahtar
ı
da bulmu
ş
demektir. Sana kendi bedeninisevmeyi, ona kar
şı ş
efkatli olmay
ı
, onun gizemlerinin içine girmeyi ö
ğ
retmeyen hiçbir e
ğ
itim biçimi,kendi bilincine nas
ı
l ad
ı
m ataca
ğını
da ö
ğ
retemez.Beden kap
ıdı
r- beden atlama ta
şıdı
r.
 
 
-REÇETELER-
 
ZIRHI ER
İ
TMEK
 Etraf
ı
nda bir z
ı
rh ta
şı
yorsun. O sadece z
ı
rh- o sana tutunmuyor, sen ona tutunuyorsun. Demek ki onunfark
ı
na vard
ığı
n anda, ondan kurtulabilirsin de. Z
ı
rh cans
ı
zd
ı
r: onu ta
şı
mad
ığı
n anda yok olur. Ama senonu ta
şı
makla kalm
ı
yor, habire besliyor, yediriyorsun da.Her çocuk ak
ış
kand
ı
r.
İ
çinde donuk hiçbir parça yoktur; tüm bedeni organik bir bütündür. Kafaönemli, ayaklar önemsiz de
ğ
ildir. Asl
ı
nda onun için bölünme yoktur; ayr
ı
m yoktur. Ama yava
ş
, yava
ş
 bu ayr
ı
mlar belirmeye ba
ş
lar. Zamanla kafa efendiye, patrona dönü
ş
ür ve tüm beden parçalarabölünür. Toplum baz
ı
parçalar
ı
kabul eder, baz
ı
lar
ını
etmez. Baz
ı
parçalar toplum için tehlikedir veneredeyse yok edilmeleri gerekir. Tüm sorun da bundan do
ğ
ar.Demek ki bedeninin nerelerinde k
ısı
tl
ı
hissetti
ğ
ine bakmal
ısı
n.Yaln
ı
zca üç
ş
ey yap.
Birincisi:
yürürken veya ayaktayken, ya da hiçbir
ş
ey yapmad
ığı
n bir anda, derin bir
ş
ekilde nefesver. Vurgu nefes al
ış
ta de
ğ
il veri
ş
te olmal
ı
. Yani derin bir
ş
ekilde nefes ver ve ne kadar çok havay
ı
 
dış
ar
ı
atabilirsen at. A
ğı
zdan nefes ver ama bunu o kadar yava
ş
ça yap ki, biraz zaman als
ı
n. Ne kadaruzun olursa o kadar iyidir çünkü daha derine gidiyor demektir. Bedendeki tüm hava d
ış
ar
ı
at
ı
ld
ığı
ndabeden nefes al
ı
r, sen de
ğ
il. Nefes veri
ş
a
ğı
r ve derin, al
ış
ise h
ı
zl
ı
olmal
ı
. Bu gö
ğ
sün etraf
ı
ndaki z
ı
rh
ı
 de
ğiş
tirecektir.
İ
kincisi:
Biraz ko
ş
maya ba
ş
layabilirsen bu da faydal
ı
olacakt
ı
r. Millerce ko
ş
mak
ş
art de
ğ
il- bir milyeter. Yaln
ı
zca bacaklar
ı
ndan bir yükün kayboldu
ğ
unu, sanki üstlerinden kay
ı
p gitti
ğ
ini canland
ı
r.
er özgürlü
ğ
ün çok fazla k
ısı
tlanm
ış
sa, sana
ş
unu yapman, bunu yapmaman,
ş
öyle olman, böyleolmaman,
ş
uraya gitmen, buraya gitmemen söylendiyse, bacaklar
ı
n bu z
ı
rh
ı
ta
şı
yor demektir. Yaniko
ş
maya ba
ş
la ve ko
ş
arken de dikkatini nefes vermeye odakla. Bir kez bacaklar
ını
ve onlar
ı
nak
ış
kanl
ığını
geri kazand
ığı
nda, muazzam bir enerji ak
ışı
na sahip olacaks
ı
n.
Üçüncüsü:
Gece uykuya yatarken giysilerini ç
ı
kard
ığı
nda, yaln
ı
zca giysilerini de
ğ
il, z
ı
rh
ını
da
çı
kard
ığını
hayal et. Bunu gerçekten yap. Z
ı
rh
ı
ç
ı
kar ve güzel, derin bir nefes al- ve uykuya
rhs
ı
zm
ış
ças
ı
na, bedeninde hiçbir yük veya k
ısı
tlama ta
şı
maks
ızı
n yat.
SERBEST DÜ
ŞÜŞ
 Her ak
ş
am bir koltu
ğ
a oturarak ba
şını
rahat ve dinlenir vaziyette geriye do
ğ
ru dü
ş
ür. Boyunda hiçbirgerginlik b
ı
rakmayacak
ş
ekilde dinlenir vaziyette oturabilmen için bir yast
ı
k kullanabilirsin. Dahasonra çeneni serbest b
ı
rak- a
ğzı
n hafifçe aç
ı
lacak
ş
ekilde çeneni gev
ş
et ve burnundan de
ğ
il a
ğzı
ndannefes almaya ba
ş
la. Ancak nefes al
ı
p veri
ş
de
ğiş
tirilmemeli, oldu
ğ
u gibi, do
ğ
al kalmal
ıdı
r.
İ
lk bir k

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Atilay Bozkurt liked this
kostebek liked this
Şöhret Olgaç liked this
secrettime liked this
Mister Spock liked this
votkalimon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->