Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
osho-sezgi

osho-sezgi

Ratings:
(0)
|Views: 1,470|Likes:
Published by secrettime

More info:

Published by: secrettime on Jun 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

 
 
SEZGi
Muhakeme, bilinmeyeni bilme çabas
ıdı 
r, sezgi ise bilinemeyecek olan
ı 
n yaratt
ığı 
histir.Bilinemeyene ula
ş 
mak mümkündür, ama aç
ı 
klamak mümkün de
 ğ 
ildir.Hissetmek mümkündür, aç
ı 
klamas
ı 
ise imkans
ı 
z...
 
içindekiler
,
I
BEYNiNiN KADINSI TARAFINI KULLAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
 
 
E
ÖNSÖZ
Sezgi bilimsel olarak aç
ı
klanamaz, çünkü bu olgunun kendisi bilimd
ışı
ve mant
ı
ks
ı
zd
ı
r. Sezgi ad
ı
 verilen olgunun kendisi mant
ı
k d
ışıdı
r. Konu
ş
urken sezgi aç
ı
klanabilir mi diye sormak normal gelebilir,ancak bu asl
ı
nda sezgi akla indirgenebilir mi anlam
ı
na gelmektedir ve sezgi akl
ı
n ötesinde bir
ş
eydir.Akl
ı
n bir unsuru de
ğ
il, akl
ı
n ula
ş
mam
ış
oldu
ğ
u bir noktadan gelmektedir. O yüzden ak
ı
l onuhissedebilir, ancak aç
ı
klayamaz.Sezgi s
ı
çramas
ı
aradaki bo
ş
luk yüzünden hissedilebilir. Sezgi ak
ı
l taraf
ı
ndan hissedilebilir ve bir
ş
eyinoldu
ğ
u kayda geçirilebilir, ancak bu aç
ı
klanamaz çünkü aç
ı
klamak için nedensellik gerekir. Bu
ı
klama, nereden geldi
ğ
i, neden geldi
ğ
i ve nedeninin ne oldu
ğ
u gibi sorulara yan
ı
t vermekdurumundad
ı
r ve akl
ı
n ötesindeki bir noktadan geldi
ğ
i için ak
ı
lsal bir nedensellik bulunmaz. Ak
ı
llahiçbir ba
ğı
ya da süreklili
ğ
i yoktur.Sezgi ak
ı
lla hiçbir ba
ğ
lant
ısı
olmayan farkl
ı
bir olu
ş
boyutu olsa da akl
ı
etkileyebilir. Daha yüksek birgerçeklik halinin daha dü
ş
ük bir gerçekli
ğ
i etkileyebilece
ğ
ini anlamal
ıyı
z. Ancak dü
ş
ük gerçeklik, dahaüst bir gerçekli
ğ
i etkileyemez. O yüzden sezgi daha üstün oldu
ğ
u akl
ı
etkileyebilir, ancak ak
ı
l dahadü
ş
ük seviyede oldu
ğ
u için sezgiyi etkileyemez.
pk
ı
zihninin bedenini etkileyebilmesine ra
ğ
men bedeninin zihnini etkileyememesi gibi, varl
ığı
nzihnini etkileyebilir ama zihnin varl
ığını
etkileyemez. O yüzden e
ğ
er varl
ığı
na ula
ş
mak istiyorsan,kendini bedeninden ve zihninden ay
ı
rman gerekiyor. Onlar daha yüksek bir olguya ula
ş
amaz.Daha yüksek gerçekli
ğ
e ula
ştı
kça, daha dü
ş
ük dünyan
ı
n olu
ş
lar
ı
geride b
ı
rak
ı
lmal
ıdı
r. Dü
ş
ük noktadadaha yükse
ğ
in aç
ı
klamas
ı
yoktur. Çünkü aç
ı
klamadaki terimlerin özü o seviyede bulunmaz, anlams
ı
zkal
ı
r. Ancak ak
ı
l bu bo
ş
lu
ğ
u hisseder ve onu bilir; ötesinde bir
ş
ey oldu
ğ
unu hisseder. Bu kadar
ı
bileak
ı
l için çok büyük bir geli
ş
medir.Ancak ak
ı
l ayn
ı
zamanda olanlar
ı
reddedebilir.
İ
nanç ya da inançs
ı
zl
ı
k denilen
ş
ey, asl
ı
nda budur. E
ğ
erak
ı
l taraf
ı
ndan aç
ı
klanamayan bir
ş
eyin yok oldu
ğ
unu hissediyorsan, o zaman "inançs
ı
zs
ı
n." O zamanbu dü
ş
ük varl
ı
k seviyesindeki akla ba
ğı
ml
ı
olan bir hayat sürersin. O zaman gizemi d
ış
lar, sezgininsana hitap etmesine set çekersin.
 
Rasyonel dedi
ğ
imiz insanlar bunlard
ı
r. Rasyoneller daha ba
ş
tan bir
ş
eyin geldi
ğ
ini göremez. E
ğ
errasyonellik e
ğ
itimi ald
ı
ysan, daha üste izin vermezsin. Onu inkâr eder, "bu mümkün de
ğ
il, hayalgücüm olmal
ı
. Rüya görüyor olmal
ıyı
m, mant
ı
kl
ı
bir aç
ı
klama getiremezsem bunu kabuletmeyece
ğ
im," dersin. Rasyonel bir zihin etraf
ı
na duvar örer. Sezgi, bu muhakeme duvar
ını
n içinehapsedilen zihne ula
ş
amaz.Ancak akl
ını
bu s
ını
rlar olmadan kullanabilirsin. O zaman muhakemeni bir araç olarak kullan
ı
p,kendini aç
ı
k tutabilirsin. Üstten gelecek olana kar
şı
ı
k olursun. E
ğ
er bir
ş
ey gelirse onu alg
ı
lars
ı
n.
İş
te o zaman akl
ını
destek olarak kullanabilirsin. Akl
ı
n, "benim ötemde bir
ş
eyler oldu" kayd
ını
yapar.Bu bo
ş
lu
ğ
u anlamana yard
ı
mc
ı
olur.Bunun d
ışı
nda ak
ı
l, ifade için kullan
ı
labilir. Aç
ı
klama için de
ğ
il, ifade etmek için. Bir Buddha herhangibir
ş
ey "aç
ı
klamaz."
İ
fade eder ama aç
ı
klamada bulunmaz. Bütün 'upani
ş
adlar' aç
ı
klamadabulunmadan ifade eder. "Bu böyledir, bu
ş
öyledir,
ş
imdi bu oluyor. E
ğ
er isterseniz girin, d
ış
ar
ı
dadurmay
ı
n.
İ
çeriden d
ış
ar
ı
ya bir aç
ı
klama yapmak mümkün de
ğ
il. O yüzden içeri girin, içerden biriolun" derler.
İ
çeri girsen bile sana hiçbir
ş
ey aç
ı
klanmayacak. Onlar
ı
idrak edecek ve hissedeceksin. Ak
ı
l anlamayaçal
ışı
r, ancak ba
ş
ar
ısı
z olmas
ı
k
ını
lmazd
ı
r. Daha üst olan, daha alta indirgenemez.SEZG
İ
HERHANG
İ
B
İ
R ARACA
İ
HT
İ
YAÇ DUYMADAN DOLA
Ş
IR.O yüzden bir s
ı
çramad
ı
r; oyüzden bir z
ı
plamad
ı
r. Bir noktadan bir ba
ş
ka noktaya arada herhangi bir ba
ğ
lant
ı
olmaks
ızı
n s
ı
çrar.
er ben sana ad
ı
m ad
ı
m gelirsem bu bir s
ı
çrama de
ğ
ildir. Ancak sana herhangi bir ad
ı
m atmadangelirsem s
ı
çram
ış
olurum. Gerçek bir s
ı
çrama ise daha derindir. Bu A noktas
ı
nda varolan bir
ş
eyin,sonra B noktas
ı
nda varolmas
ı
ve ikisinin aras
ı
nda varl
ığını
n bulunmamas
ı
demektir. Gerçek s
ı
çray
ış
 budur.Sezgi bir s
ı
çramad
ı
r. Sana ad
ı
m ad
ı
m gelen bir
ş
ey de
ğ
ildir. Sana gelen de
ğ
il, sana olan bir
ş
eydir.Herhangi bir kayna
ğı
olmayan ve etraf
ı
nda herhangi bir delil yaratmayan bir olu
ş
. Bu ani olu
ş
sezgidir.
er ani olmasa, daha önce ya
ş
ananlarla ba
ğ
lant
ılı
olsa, o zaman muhakemenle bir yol ke
ş
fedebilirsin.Bu zaman al
ı
r ancak yap
ı
labilir. Muhakemen, onu idrak etme, anlama ve kontrol etme kapasitesinesahiptir. O zaman bir gün, t
ı
pk
ı
radyo ya da televizyon gibi sezgi al
ıcısı
bir cihaz geli
ş
tirilebilir.
er sezgi
ışı
n ya da dalgalarla gelseydi onlar
ı
tespit edecek bir cihaz yapabilirdik. Ancak hiçbir cihazsezgiyi alg
ı
layamaz, Çünkü bir dalga olgusuna sahip de
ğ
ildir. Zaten bir olgu da de
ğ
ildir. Sadeceyokluktan varl
ığ
a ç
ı
kan bir s
ı
çramad
ı
r.Sezgi tamamen budur. O yüzden de muhakeme onu inkâr eder. Muhakeme onunla kar
şı
la
ş
makapasitesine sahip olmad
ığı
için onu yok sayar. Muhakeme sadece nedensellik ve etkinli
ğ
ebölünebilen olgularla kar
şı
la
ş
abilir.

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kostebek liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this
Demet Laleli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->