Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Lucifer Effect

The Lucifer Effect

Ratings: (0)|Views: 85|Likes:
Published by busbysemperfi
Comments on social psyschology and draft-dodgers
Comments on social psyschology and draft-dodgers

More info:

Published by: busbysemperfi on Jun 06, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

Cledmfi Hvuh|
dzzw>{{{/uexlhj/e`cj`e581=6::=Zdf#Ivelafx#Faafez
¬ 87=7
ZDF IVELALFX FAAFEZ
L xfefozi| aloludfj xfmjlok zdlu ’eimuule– u`elmi wu|ed`i`k| h``b/
Zdf uvhnfez cmzzfx e`oefxou mo ftwfxlcfoz lo mvzd`xlz| moj
e`ozx`i e`ojvezfj h| m Uzmoa`xj Volqfxulz| u`elmi wu|ed`i`k|
wx`afuu`x lo =<;=/ Df vufj =4 uzvjfoz q`ivozffxu z` exfmzf mo
`o#emcwvu ’wxlu`o– lo `xjfx z` c`olz`x zdf faafez `a
loemxefxmzl`o `o h`zd ’kvmxju“ moj ’locmzfu/– Zdf ftwfxlcfoz {mu
jfulkofj z` xvo a`x z{` {ffbu) hvz zdf eivfifuu wx`afuu`x ifz
zdloku kfz `vz `a e`ozx`i moj dmj z` zfxclomzf zdf ftwfxlcfoz
mazfx nvuz alqf jm|u/
Lz h`kkifu c| cloj zdmz u`elmi wu|ed`i`kluzu mxf u` eivfifuu/ Z{`
|fmxu hfa`xf Wdlilw ^lchmxj` fchmxbfj vw`o zdmz lii#e`ozx`iifj
moj {`xuf#e`ojvezfj ftwfxlcfoz) L e`vij dmqf klqfo dlc mii zdf
a`jjfx df offjfj z` {xlzf zdf h``b {lzd`vz offjlok z` j` zdf
ftwfxlcfoz/ Mo| lozfiilkfoz Cmxlof E`xwu q`ivozffx e`vij dmqf
{xlzzfo dlu h``b lo =<1</ Mu amx mu dlu e`oeivul`ou) fqfx|`of {d`
dmu flzdfx hffo klqfo m ilzzif mvzd`xlz| moj ifz lz k` z` dlu dfmj)
=
Cledmfi Hvuh|
dzzw>{{{/uexlhj/e`cj`e581=6::=Zdf#Ivelafx#Faafez
¬ 87=7
`x dmu hffo zdf uvhnfez `a uved mvzd`xlz|) bo`{u zdf kmcf/
^lchmxj` uffcu z` zdlob df) moj df mi`of) jlue`qfxfj u`cf jffw)
jmxb) ufexfz mh`vz dvcmo omzvxf) {dfo c`uz `a zdf {`xij mixfmj|
bo`{u dvcmo omzvxf a`x {dmz lz lu/
Hvz) {dmz zdf ftwfxlcfoz xfmii| xfqfmiu z` cf lu) zd`uf e`{mxji|)
wmou|#muu Uzmoa`xj moj Hfxbif| jxmaz#j`jklok) w`z#uc`blok
e`iifkf uzvjfozu df vufj mu uvhnfezu moj {d` wx`afuufj zdf|
{fxf ’xfq`ivzl`omxlfu– {fxf z`` {fmb lo uwlxlz moj h`j| z` hf m
’xfq`ivzl`omx|– lo zdf xfmi ufouf `a zdf {`xj/ Xfq`ivzl`o moj
xfhfiil`o {fxf m emcwvu jxvchfmz zdf| a`ii`{fj) hvz {lzd o` xfmi
e`oqlezl`o/ Lz {mu `oi| m amëmjf z` nvuzla| zdflx im~|) w`z#uc`blok
hfdmql`x/
Edf Kvfqmxm) Aljfi Emuzx`) `x mo| `zdfx xfmi xfq`ivzl`omx| ifmjfx)
{`vij dmqf edf{fj zd`uf {fmb#muu ilzzif h`|u vw moj uwmz `vz
wvxf {dlzf) h`of edlom/ Ifolo moj Uzmilo {`vij dmqf uz`bfj zdf
alxfu `a zdf kvimk {lzd zdflx emxemuufu) imvkdlok mu fmed `of {mu
afj z` zdf alxfu `a xfmi xfq`ivzl`o/ Zd`uf {fxf zdf umcf wmzdfzle
h`|u {d` {fxf udmcfavii| jxvccfj `vz `a zdf Cmxlof E`xwu lo
zdf alxuz {ffb `a hmule zxmlolok moj ufoz xvoolok d`cf) ex|lok z`
8
Cledmfi Hvuh|
dzzw>{{{/uexlhj/e`cj`e581=6::=Zdf#Ivelafx#Faafez
¬ 87=7
c`ccm) hfemvuf zdf| e`vij o`z zmbf m ilzzif dmxmuucfoz) uved mu
hflok emiifj m cmkk`z/
Lz h`zdfxu cf zdf| mxf cfo {d` c`uz ilbfi| mxf o`{ lo ifmjfxudlw
x`ifu mex`uu Mcfxlem $voifuu zdf| `qfx#j`ufj `o u`cf jxvk lo zdf
=<;7u/ [f emo d`wf) fd0,/ L affi uzx`oki| mh`vz zd`uf jxmaz#
j`jklok muud`ifu ax`c zdf =<17u moj =<;7u {d` uwmz vw`o zdf
vola`xc L wx`vji| {`xf/
L umz oftz z` m {`cmo lo mo fqfolok wu|ed`i`k| eimuu lo zdf imzf
=<47“u Udf emcf loz` eimuu `of fqfolok moj umz j`{o hfuljf cf/ L
e`vij zfii udf dmj hffo ex|lok/
L bof{ dfx uz`x| {fii ― udf moj dfx ilqf#lo) jxmaz#j`jklok) uzvjfoz
h`|axlfoj dmj aifj z` Emomjm lo zdf =<17u moj ilqfj zdfxf vozli
zdf imzf =<;7u {dfo zdmz {fmb {liifj moj fqfo {fmbfx clojfj
Wxfuljfoz Emxzfx `aafxfj mcofuz| z` mii jxmaz#j`jkfxu/ Zdfo
zdf| ― zdf jxmaz j`jkfxu # xfzvxofj z` zdf V/U/ Mii zd`uf |fmxu
zdf| {fxf ilqlok lo ftlif lo Emomjm) dfx ilqf#lo h`|axlfoj z`ij dfx
df `hnfezfj z` zdf Qlfzomc [mx `o c`xmi kx`voju/ Udf {mu wx`vj
z` uzmoj h| dlu uljf/
5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->