Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bản tin vật lí tháng 6/2010

Bản tin vật lí tháng 6/2010

Ratings: (0)|Views: 3,049|Likes:
Published by hiepkhachquay
Download bản tin hàng tháng tại thuvienvatly.com
Download bản tin hàng tháng tại thuvienvatly.com

More info:

Published by: hiepkhachquay on Jun 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2012

pdf

text

original

 
WWW.THUVIENVATLY.COM
Bn Tin Vt Lý
©
Thư Vin Vt Lýwww.thuvienvatly.com banquantri@thuvienvatly.comTháng 06 năm 2010
Thc hin: Trn Hoàng Nghiêm (trannghiem@thuvienvatly.com)Trn Triu Phú (trieuphu@thuvienvatly.com)
 
 
NNNNi dungi dungi dungi dung
Dùng laser to mưa ...............................................................................................................1Kính hin vi in t nhit  thp ln u tiên ‘nhìn thy’ các nguyên t ..........................3Tính ra khi lưng ca nhng quark ph bin nht .............................................................6 Nhng iu kì l trong th gii lưng t ..............................................................................8Kích c n nh ca mt tri khin các nhà khoa hc bt ng ..........................................16Ln u tiên làm vưng víu thành công 5 photon ..............................................................18Tính cht in ca dây nano là do các electron quyt nh ................................................21Các khi t din óng gói cht khít nhưng rt ln xn ......................................................23Sét cu có th ch là o giác ...............................................................................................25Tàu con thoi Atlantis sp hoàn thành s mnh lch s 25 năm ..........................................27 NASA mun mang á sao Ha v Trái t ........................................................................28Chúc mng sinh nht ln th 50 ca laser (16/5/1960 – 16/5/2010) .................................29Chng minh ưc phương trình cht khí Boltzmann .........................................................32Bng chng cho s bt i xng vt cht – phn vt cht .................................................33Kĩ thut mi sn xut hàng lot các hp cht bán dn .......................................................36Gii thích ưc s dn in ca lp tip xúc ca hai in môi .........................................38Gii thích gii hn Carnot ..................................................................................................40Phát hin ngôi sao ang ăn tht mt hành tinh ca nó ........................................................42 Nht Bn phóng phi thuyn lên Kim tinh ..........................................................................44Laser thc hin thành công phép o mà Einstein cho là ‘không th’ ...............................46Di hài Copernicus ưc chôn li  thánh ưng Ba Lan ...................................................49 Nưc có  mi nơi, nhưng không phi git nào cũng có s sng ......................................52Các l en siêu trng tit l mt manh mi bt ng ..........................................................56Ti sao có vt cht trong vũ tr ca chúng ta? ...................................................................59Xây dng b khuch i lưng t vi nguyên t nhân to ................................................62Con ngưi có b nhim virus máy tính không? ..................................................................64Tìm thy mt ng v “thn kì kép” ca thic ...................................................................66Tìm thy mt l hng trong vũ tr .....................................................................................69Phát trin thành công lp tip xúc gia ánh sáng và nguyên t .........................................71Phi chăng n thn tình yêu không bit chóng mt? ..........................................................73 Năm 2020, Nht Bn s có căn c mt trăng rô bôt ...........................................................75S có ‘ng h ht nhân’ ....................................................................................................76Vt th bay gn Trái t hôm 21/5 là mt b phn tên la ................................................79Mt năm có th là chưa ti mt ngày .................................................................................81
 
Thuvienvatly.comThuvienvatly.comThuvienvatly.comThuvienvatly.com1111 | B| B| B| Bþþþþn tin V n tin V n tin V n tin Vt lý thángt lý thángt lý thángt lý tháng 6666/2010 /2010 /2010 /2010
Dùng laser to mưa
nh: NOAA
Chiu nhng xung laser cc mnh qua không khí m có th kích thích s hình thànhcác ám mây, theo kt qu ca mt i khoa hc châu Âu. H cho bit tính hiu qu ca phương pháp này là d nh giá hơn so vi nhng kĩ thut gieo mây truyn thng và nó có thmang li mt phương tin thc tin ca vic tăng lưng mưa.Vic gieo mm to mây ã ưc trin khai  nhiu nưc trên th gii và thưng thìngưi ta thêm nhng ht nh vào khí quyn t nhng trm mt t, máy bay hoc tên la, tăng cưng lưng mưa và gim mưa á. Kĩ thut này có th thc hin bng vic s dng các phân t bc iodide làm nhân xung quanh ó nưc chm ông trong nhng ám mây tng caoông c li, to thành tinh th băng và rơi xung khi  nng. Ngưi ta cũng có th s dngcác hp cht khác, như các mui natri, lithi, và kali th vào nhng ám mây tng thp  kíchthích s kt t ca nhng git nưc nh.Mc dù vic gieo mây có th có nhng li ích thc tin ln, nhưng nó vn gây tranhcãi vì các nhà khoa hc không th bit ưc nó có tht s làm thay i lưng mưa áng k haykhông. Trong s nhiu cái chưa bit rõ là nhng hn ch trong s hiu bit ca chúng ta v cácthăng giáng lưng mưa t nhiên và kin thc ca chúng ta v quy mô mà các aerosol c hikích thích s kt ta.
Nhng dây ánh sáng
Philipp Rohwetter ti trưng i hc T do Berlin và các ng nghip  c, Thy Sĩ và Pháp tin rng h có th khc phc nhng tr ngi này n mt chng mc nào ó bngcách gieo mm các ám mây bng nhng chùm laser.  chng minh cho ý tưng ca h, hã s dng laser hng ngoi Teramobile cm tay vi nhng chùm xung kéo dài ch 10
-13
s vàcông sut 5x10
12
W. Nhng xung như vy là  mnh  làm thay i chit sut ca không

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->