Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Espinela del adiós

Espinela del adiós

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 15 |Likes:
Espinela del adiós, poema de Jair García-Guerrero
Espinela del adiós, poema de Jair García-Guerrero

More info:

Published by: Jair García-Guerrero, MD on Jun 07, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2011

 
 Btzogbch lbc hloôt&Khop Ehpdíh-Erbppbpi/
O
 
Drhgli qicqí ch mophlhmo zit|pb arb lbthaohg|bhc qbp mo qolh lbchg|bbg zicqi lbtmbgrthlh#y ti`pb zhkh |bglolhmo hcmh# dig|oei hrtbg|bthcoô# lbc licip# zhpobg|by i|pi licip mb dimíhzrbt dig ch mrbp|b mipíhdig|oei cbkit mo qolh'Zpotoigbph arb dig|oeibt|h qi{ xrb gi mhlrphbc hmip xrb gi zbplrphy fiy hc hopb bt bgbmoei'Bg|pb rg dôcodi ogtoloitimrbp|b dpbdb bg mot hlbg|pit
 
tblrdolh h cit |ipmbg|it>mht gi tbpè lb ch dhpgb;|r licip xrb dpbdb |hplbbt bc qhdíi licipiti'_h loebpolh |r mrbp|bbg|ph bc cchg|i y ch zi`pb{hy rg lbthpmb tog lbt|pb{hbt# tog |o# |ilh mo trbp|bxrb digqhcbdb bg dhrlhcbty dig hglphkit tb qot|bzi`pb hmip xrb gi xrotot|b>xrb fiy mbgloeh bg |r pb|ph|iy zhphaphtbh bc dig|ph|ixrb rgh qb{ git fo{i oerhcbt'Bg líht tog dicip |b mhpdfht'¹Xrï lbt|ogi fh`pè lbchg|bzhph rgh qolh bpphg|b9¹Dômi# qop|rith# mb btdhpdfhthephqohgli mot lbtzikit9_ `rahgli mot lbabgthtdip|ïtmbg|b mb bglbpb{ht#y mb pimzbt drhc |bppo`cb
 
xrb gi tbpï yi ogqbgdo`cbhc `bthp |rt ch`oit pikit'
OO
¨If drèg|ht qbdbt# if# drèg|ht(aro qoto|hg|b bg |r drbpzizbpi tici bph rg |rbp|ixrb bph lb |o# gi lb |hg|ht'¨Xroïg trzobph |rt mot|bpoit(Mo lbtbi hg|bt frphdèg#qbgbgiti drhc hchdpèg#`poth bt fiy# dig lrbci míiy bg gi`cb bg|obppi zilpoli|bpmoghg mot dbmbg|bpoit'¨Xrï fbpbkíh bt lbdop|b hloôt(¨Xrï trodoloi bt icqolhp|b(Zpb|bglobgli xrb hc mh|hp|btoei fbpdûcbi hrg tog |idhpgit>toei frp|hli lb |rt `ph{ity bt|it zobt gi |obgbg prm`i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->