Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
de kiem tra hk 2.

de kiem tra hk 2.

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by pechutzethuong

More info:

Published by: pechutzethuong on Jun 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2010

pdf

text

original

 
PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄNPHUØ CAÙT
Tröôøng tieåu hoïc soá1 Caùt HanhHoï vaø teân:....................Lôùp:...........ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌIINAÊM HOÏC 2008-2009Moân
: Toaùn - lôùp 5 Thôøi gian : 40 phuùt (Khoâng keåthôøi gian phaùt ñeà)
Ñieåm:....................Baèng chöõ :
 
Ñeà chính thöùc1.Ñaët tính roài tính (2 ñ):
a) 200,4 93,72 b) 78,58 + 29,97c) 7,03 × 5,8 d) 4,066 : 3,8
2. Tìm
 x
(2ñ)
a)
 x
+
31
=
21
+
32
b)
32
:
53
=
 x
×
31
3.Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám(2ñ)
a) 3 taán 120kg =……………….kgb) 2km =……………….mc) 2 m
2
5 cm
2
=……………….cm
2
d) 5 m
3
=……………….cm
3
4.Tìm tæ soá phaàn traêm cuûa caùc soá sau(2ñ):
a) 2 vaø 5 b) 3 vaø 4c) 3,2 vaø 4 c) 7,2 vaø 3,25. Luùc 7 giôø moät oâ toâ chôû haøng ñi töø A vôùi vaän toác 40 km/ giôø .Ñeán 9 giôø 30 phuùt moät oâ toâ du lòch cuõng ñi töø A ñuoåi theo oâ toâchôû haøng vôùi vaän toác 60 km/ giôø . Hoûi oâ toâ du lòch ñuoåi kòp oâ toâchôû haøng vaøo luùc maáy giôø?
Baøi laøm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄNPHUØ CAÙT
Tröôøng tieåu hoïc soá1 Caùt HanhHoï vaø teân:....................Lôùp:...........ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KÌIINAÊM HOÏC 2008-2009Moân
: Toaùn - lôùp 5 Thôøi gian : 40 phuùt (Khoâng keåthôøi gian phaùt ñeà)
 
Ñieåm:....................Baèng chöõ :
 
Ñeà thi laïi2.Ñaët tính roài tính (2 ñ):
a) 200,4 93,4 b) 78,58 + 29,97c)2,03 ×3,8 d) 4,065 : 5
2. Tìm
 x
(2ñ)
a)
 x
+
31
=
21
b)
32
:
53
=
 x
 
3.Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám(2ñ)
a) 2 taán =……………….kgb) 6km =……………….mc) 2 m
2
=……………….cm
2
d) 4 m
3
=……………….cm
3
4.Tìm tæ soá phaàn traêm cuûa caùc soá sau(2ñ):
a) 1vaø2b)1,2 vaø 4
5, (2ñ)
Moät hình vuoâng coù chu vi 64m .Tính dieän tích cuûa hình vuoângñoù?
Baøi laøm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->