Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
corpul uman

corpul uman

Ratings: (0)|Views: 1,209 |Likes:
Published by ancalehaceanu7978

More info:

Published by: ancalehaceanu7978 on Jun 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
 
 ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa
 ţ 
iei, Cercet
ă
 rii
 ş
i Tineretului nr.5235 / 01.09.2008
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUI
CENTRUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
Ş
IEVALUARE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR
ARIA CURRICULAR
Ă
 „MATEMATIC
Ă
 
Ş
I
Ş
TIIN
Ţ
E ALE NATURII”
CUNOA
Ş
TEREA
Ş
I IGIENA CORPULUI UMAN
PROGRAM 
 Ă 
 
Ş 
COLAR
 Ă 
 Clasele a III-a a X-aCurriculum
 DEFICIEN 
Ţ 
 E MINTALE SEVERE, PROFUNDE
Ş 
 I/ SAU ASOCIATE
 
 Aprobat prin ordin al ministruluinr.5235 / 01.09.2008
 
Bucure
ş
ti, 2008
 
 
Cunoa
 ş
terea
 ş
i igiena corpului uman
Clasele a III-a – a X-a2
NOTA DE PREZENTARE
Aria curricular
ă
“Matematic
ă
 
ş
i
ş
tiin
ţ
e ale naturii” a fost introdus
ă
, pornindu-se de la necesitatea destimulare
ş
i satisfacere a curiozit
ăţ
ii stiin
ţ
ifice a copiilor prin în
ţ
elegerea unor fenomene
ş
i fapte din universulapropiat. Se asigur
ă
astfel o cale de cunoa
ş
tere activ
ă
, prin ac
ţ
iune direct
ă
, a lumii înconjur
ă
toare, valorificândexperien
ţ
a de via
ţă
a elevilor.E impropriu a vorbi despre interes de cunoa
ş
tere ap
ă
rut spontan, în cazul copiilor cu deficien
ţ
emintale severe, dar descoperirea propriului corp
ş
i a lumii exterioare devine prioritar
ă
pentru cre
ş
tereagradului de adaptabilitate, pentru formarea unor deprinderi de autonomie personal
ă
 
ş
i social
ă
 
ş
i pentru în
ţ
elegerea
ş
i perceperea corect
ă
a lumii în care tr
ă
iesc.Cunoa
ş
terea
ş
tiin
ţ
ific
ă
a mediului înconjur
ă
tor ofer
ă
copiilor ocazia de a gândi
ş
i a înv
ăţ
a, de a-
ş
idezvolta curiozitatea
ş
i interesul pentru anumite aspecte ale lumii înconjur
ă
toare, prin ac
ţ
iune direct
ă
,explorare
ş
i observa
ţ
ie.Prin intermediul disciplinelor din cadrul acestei arii,
ş
coala asigur
ă
caracterul
ş
tiin
ţ
ific al cuno
ş
tin
ţ
elorempirice achizi
ţ
ionate de elev în via
ţ
a cotidian
ă
, încât acestea s
ă
devin
ă
cuno
ş
tin
ţ
e func
ţ
ionale, eficienteadapt
ă
rii la mediul social. No
ţ
iunile
ş
tiin
ţ
ifice dobândite de copilul cu deficien
ţă
mintal
ă
sever
ă
au o acoperiresenzorial
ă
, având la baz
ă
contactul direct cu obiectele
ş
i cu imaginile acestora. Caracterul practic-aplicativ alexperien
ţ
elor de cuno
ş
tere în care este introdus copilul permite în
ţ
elegerea rela
ţ
iilor dintre organ
ş
i func
ţ
ie(ureche-auz; ochi-v
ă
z etc), organism
ş
i mediu.Structurarea proceselor de cunoa
ş
tere constituie un demers complex, c
ă
ruia îi urmeaz
ă
dezvoltareacognitiv
ă
 
ş
i înv
ăţ
area instrumental
ă
. La copilul cu deficien
ţ
e mintale severe, profunde
ş
i/ sau asociate,educa
ţ
ia cognitiv
ă
este specific
ă
, urmând un proces diferit de înv
ăţ
area copilului obi
ş
nuit. Stimulareasenzorial
ă
 
ş
i motorie condi
ţ
ioneaz
ă
abilitarea copilului pe axele principale: comunicare, abilit
ăţ
i cognitive,autonomie personal
ă
 
ş
i social
ă
. Educarea proceselor senzorial-motorii primare
ş
i dezvoltarea motricit
ăţ
iigenerale vizeaz
ă
dezvoltarea unor abilit
ăţ
i
ş
i deprinderi care constituie punctul de plecare în dezvoltareacognitiv
ă
, a limbajului, a comunic
ă
rii, precum
ş
i opera
ţ
ionalizarea unor concepte matematice elementare. Îndezvoltarea senzorial
ă
, unele experien
ţ
e de via
ţă
, cum ar fi cele care implic
ă
spa
ţ
iul, timpul
ş
i cantitatea, auscopuri legate de matematic
ă
. Formarea
ş
i opera
ţ
ionalizarea unor concepte matematice elementare conduc la în
ţ
elegerea conceptului de num
ă
r
ş
i folosirea concret
ă
a numerelor în situa
ţ
ii cotidiene (exemplu : alegereaautobuzului corect, folosirea banilor, etc.).Diferen
ţ
ierea curricular
ă
se va face prin sarcini, prin sprijin, prin resurse.Astfel copiii vor putea:
 
s
ă
-
ş
i dezvolte interesul fa
ţă
de mediul înconjur
ă
tor
ş
i fa
ţă
de propria persoan
ă
;
 
s
ă
se foloseasc
ă
de propriile sim
ţ
uri pentru a observa
ş
i a investiga mediul înconjur
ă
tor;
 
s
ă
-
ş
i l
ă
rgeasc
ă
câmpul experien
ţ
ei directe;
 
s
ă
în
ţ
eleag
ă
no
ţ
iunile de cauz
ă
 
ş
i efect;
 
s
ă
aplice cuno
ş
tin
ţ
ele înv
ăţ
ate în via
ţ
a cotidian
ă
(se poate hr
ă
ni mai s
ă
n
ă
tos etc.);
 
s
ă
cunoasc
ă
regulile unei vie
ţ
i s
ă
n
ă
toase;
 
s
ă
opereze cu instrumente de m
ă
sur
ă
(termometru, metru, ceas)
ş
i cu unit
ăţ
i de m
ă
sur
ă
semnificative;
 
s
ă
experimenteze simplu schimb
ă
rile de stare ale materiei;
 
s
ă
con
ş
tientizeze alternan
ţ
a zi/ noapte
ş
i cea a anotimpurilor.Copiii cu deficien
ţ
e mintale severe, profunde
ş
i/ sau asociate pot realiza progrese considerabile prinachizi
ţ
ii cu aplicabilitate larg
ă
în via
ţ
a cotidian
ă
 
ş
i cu efecte semnificative pentru buna lui integrare social
ă
.Programa este astfel conceput
ă
, încât s
ă
nu îngr
ă
deasc
ă
libertatea profesorului psihopedagog de a alege
ş
ia organiza activit
ăţ
ile de înv
ăţ
are cele mai adecvate atingerii obiectivelor propuse.
 
 
Cunoa
 ş
terea
 ş
i igiena corpului uman
Clasele a III-a – a X-a3
 
CICLUL PRIMAR (CLS. III-IV)
OBIECTIVE CADRU:1.
 
Cunoa
ş
terea propriului corp prin intermediul ac
ţ
iunilor de explorare senzorial
ă
 2.
 
Formarea capacit
ăţ
ii de în
ţ
elegere a transform
ă
rilor care au loc în propriul corp3.
 
Formarea unor comportamente adaptative în rela
ţ
ia cu mediul înconjur
ă
tor (natural
ş
i social)4.
 
Exersarea comportamentelor
ş
i atitudinilor formate în activit
ăţ
i de tip integrativ

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
simlazar liked this
Timea Pissy liked this
Anna Tanase liked this
antosy liked this
avganii liked this
Paula Dutu liked this
88carmen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->