Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OSP 11 m bilaga

OSP 11 m bilaga

Ratings: (0)|Views: 228 |Likes:
Published by osptrosa

More info:

Published by: osptrosa on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2010

 
Nr 11 • År 2010 • ÅRGÅNG 13
Björnlunda
Gnesta
Hölö
Järna
Mölnbo
Stjärnhov
Trosa
Tystberga
Vagnhärad
Västerljung
Eldabutiken Gnesta 
Dansutv. 2, 0158–140 35M-F 10–18 (lunch 12.30–13.30)L 10–14 |www.eldabutiken.se
Allbilverkstad(Statoil Trosa)0156 - 126 61
Målei • Mei • Kakel & klinkesElinstallatione • PlåtslaeiFinsnickei • N-, om- ochtillbna • Fastihetsskötsel
FULLSTÄNDIGBYGGSERVICE
Ett nummer0156-139 49
T
rosas
 
Tekniska
 
TusenkonsTnärer
Makanlänina
 
 
 TanspoteMaskintjänste
 
Fastihetsnehåll
 Jour
dygNET ruNT
 Tel: 0156-350 650
Gnesta: 0158 - 10 000Trosa: 0156 - 10 000
 Årets jakt- och viltvårdsmässa vid Tullgarns slott lockade som vanligt mängder av jägare och hundar.
Foto: Lisa Petersson
 
Sid 8
0156-522 10
 
Köp et popläa sommakotet somälle båe på Saen och TosaSpotsclb fam till en 31/8 2010.
Sommarkortet köper du på Safren ör 
900:-
 
Lä mra m mmarwww.afr.u
Östra Långg. 25, TROSA • Tel:
0156-126 40
Öppet:
Mån-fre 10.00-18.00 • lör 10.00-14.00
Vi vet vad som krävs.
MBT avlastar rygg och leder, kanäven hjälpa vid knä- och rygg-problem, nackspänningar ochledsmärtor. MBT ger ökad spänstoch fasthet åt lår- och sätesmusklersamt ökar förbränningen i ståendeoch vid långsam löpning.
Utförsäljning av utgående MBT-skor
Ord pris 2195:- – 2495:-
 
Nu
 
1495
 
KR
MBT-fest
Erbjudandet gällerså långt lagret räcker
 Välbeskt Tllgarnsmässa
8-sidig bilaga
 
Trosa400 år
 
2Östra Sörmlands PostenNr 11 - 2010
Telefon
: 0156-198 00
Telefax
: 0156-125 15
Postadr
: Box 15, 619 21 Trosa
Postgiro
: 836 81 74-2
 Bankgiro
: 5114-5845
Upplaga
: 20.000 exPrivatägd - opolitisk
Tryckeri
: MittMedia
 Distribution
: PostenI annons angivna extraerbjudanden gällerunder utgivningsveckan till och med sön-dag om inte annat anges i annonsen.För insänt ej beställt material ansvaras ej.Tidningens ansvar för fel i annons ärbegränsad till högst annonskostnaden.Annonsreklamationer skall, för att beaktas,göras inom 8 dagar från utgivningsdagen.Nästa nummer av ÖstraSörmlands Posten distribueras22 juni 2010.Manusstop onsdag 9 juni.
 Annonsprod.och redaktion:
 MargarethaGustâv
 Annonssäljare och
 ansvarig utgivare:
 
 Ralph Hammarström
Skribent:
 LisaPetersson
Till alla hushåll och företaginom utdelningsområdet.
 Ansvarig iGnesta:
 Andreas Davidsson
Grafisk form-givare:
Folke Bagger
SedvanligSILLUNCHpå Trostorp.
Björn Erikssonunderhåller medsång och gitarrspel.
Välkomna! 
SPF i TroSa 
14 junikl 13.00
Hamngården • Trosa
0156-199 10
Storlek 34-46 
Kläderför tuffa &trendigakvinnor
POLLEN- ALLERGI?
Bli av med besvärenRing Raija:070-299 26 61
MöLNBOSALTRuMS-BEhANdLING0158-603 26
Miljöpartiet lyssnarpå människorssynpunkter!
TROSA
 
Skräddarsyddalösningar förkök ochtvättstugor
0156 - 105 00Kalkbruksvägen 12 Vagnhärad
Kyrkan nära dig
 Trosa-Vagnhärad-Västerljung
Tisdag 8 juni
12.00Lunchkonsert,VästerljungskyrkaLunchá40kBengt-SievertWirkande
Söndag 13 juni
11.00Söndagsmässa,VagnhäradskyrkaPetterWingren18.00Söndagsgudstjänst,TrosastadskyrkaPetterWingren
Tisdag 15 juni
12.00Lunchkonsert,TrosastadskyrkaLunchá40kBengt-SievertWirkande
Söndag 20 juni
11.00Söndagsgudstjänst,Västerljungsk:a
Hembygdens dag,
CapellaVitalisGöranRitterfeldt18.00Söndagsmässa,TrosastadskyrkaGöranRitterfeldt
 Andra tjänster 
: •
Katk 
* • S
köte av abatte 
* •
Oe 
* •
Bevatt 
*Hushållsnära tjänster: 50% avdrag direkt på fakturan
 Anlita oss även för andra arbeten med ex minigrävare och bobcat.
Vagnhärads
 TRÄDGÅRD - & FAS TIGHE TSSER VICE
gräsKlippning*
 Aboea fö ommae å å öde fö matta (3 åe) uta exta kotad.
 Tel: 0156-343 33Dax att boka!
0156-165 20www.glasrum.se
Trött på fag- nande ärg......satsa påunderhållsria
GLAS- RÄCKEN 
www.trosaygklubb.se0708 - 61 18 71
Ta ygcertifkat
!
Ring såberättar vi hur
draknästet påheebyskolan avgjor
 VAGNHÄRAD.
I frranmret av öSP skrevvi om ”rakarna” påheebyskolan - Entävling i liket me TV-programmet draknäs-tet. den 25 maj av-gjores tävlingen ocen lokal oc exklsiv jry tsåg pristagarna.Eleverna i årskrs 9ae skapat egna af-färsiéer som grans-kaes av näringslivet iTrosa. Vinnarna blev Kamo-age Proction -Kevin Linblom, Jlia Åkerln oc SimonCzecowski i klass9C. deras ié var atttveckla oc kamof-lera element oc elt-tag så att e passarin me tapeter ocfonväggar.Grattis från oss påöSP!
Trosa 400 år?
Pyttsan, sa ÖSP:s krönikörRuben i Kråkvik när han för-ra året fick reda på att Trosakommun avsåg att 2010 fira400-års jubileum. I hans krö-nika i april 2009 kunde manbland annat läsa hans berät-telse om kommunens 500-års jubileum som firades re-dan 1954. Om detta kundeman bland annat läsa i Tro-sa Annonsblad som vid till-fället gav ut en extraupplagamed anledning av 500-års fi-randet.Även andra läsare med min-nen från kommunens 500-årsfirande har hört av sig tillÖSP med olika minnen frånfirandet.En av dem är Olle Ols-son vars föräldrar hörde tillde första ”bosättarna” påÖbolandet som började ex-ploateras i lite större ut-sträckning de första åren un-der 50-talet.Förutom lite olika minnenfrån själva firandet hade hanockså med sig en medalj somgavs ut av Trosa kommunvid tillfället.På medaljen framgår attden avser firandet av Trosa500 år och att året var 1954.Medaljen kröntes dessutommed kommunvapnet.
400 eller 500 år?
Man får väl säga att båda jubiléerna är riktiga sittsätt.1454 fick Trosa sina stads-privilegier av av kung KarlKnutsson. Trosa låg då vidTrosa lands kyrka men flyt-tades på grund av landhöj-ningen till sin nuvaran-de plats ungefär 50 år efterkung Knuts utnämnande avTrosa stad.Sedan dröjde det över 100år innan Trosa ånyo utro-pades som stad på den nyaplatsen. Den här gången vardet kung Karl IX som gavTrosa nya stadsprivilegier.
Ovanstående medalj ut-lånad av Olle Olsson.
 
Fortsätt ta tillvara påTrosa kommunsfantastiska möjligheter
 Vi moderater har tillsammans med de övriga partierna i Allians för Trosa kommun haft ambitionen att göra vår kommun ännu bättreunder den gångna mandatperioden. Vi har god ordning på vår eko-nomi - bättre än de esta andra kommuner - och vi har under desenaste åren - trots en världsomfattande ekonomisk kris - genom-fört mycket stora satsningar på utökad och förbättrad service för Trosa kommuns invånare. Vi vill fortsätta framåt på den inslagna vägen. Tillsammans medövriga partier i Alliansen söker vi Ditt stöd i höstens val. Vi harvisat att vi är det politiska alternativ som bäst tar tillvara på vårkommuns fantastiska förutsättningar.
sta på Moderaterna
Trosa kommuns största politiska parti

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->