Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Provision of Welfare Facilities During Construction Work (Polish)

Provision of Welfare Facilities During Construction Work (Polish)

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by Marcus
This information sheet is for dutyholders involved in construction work. It replaces previous guidance contained in Provision of welfare facilities at transient construction sites and in Provision of welfare facilities at fixed construction sites. It gives guidance on the minimum welfare facilities that must be provided or made available to workers on construction sites.
This free guidance was provided by the Health and Safety Executive (HSE).
This information sheet is for dutyholders involved in construction work. It replaces previous guidance contained in Provision of welfare facilities at transient construction sites and in Provision of welfare facilities at fixed construction sites. It gives guidance on the minimum welfare facilities that must be provided or made available to workers on construction sites.
This free guidance was provided by the Health and Safety Executive (HSE).

More info:

Published by: Marcus on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2010

pdf

text

original

 
Health and SafetyExecutive
 
Health and SafetyExecutive
Broszura informacyjna dla sektora budowlanego nr 59
Zapewnienie infrastruktury sanitarno-socjalnejpodczas wykonywania robót budowlanych
Broszura informacyjna InspektoratuZdrowia i Bezpieczeństwa Pracy
Strona 1 z 4
Wstęp
Niniejsza broszura informacyjna przeznaczona jest dlapodmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie pracbudowlanych. Zastępuje ona wcześniejsze wytycznesformułowane w broszurze informacyjnej
Provision of welfarefacilities at transient construction sites
1
oraz w broszurzeinformacyjnej
Provision of welfare facilities at fixed construction sites
.
2
Broszura ta określa
minimalne wymogi
w zakresieinfrastruktury sanitarno-socjalnej, którą należy zapewnić lubudostępnić pracownikom na placach budowy.Pracownicy zatrudnieni na placach budowy muszą miećzapewniony dostęp do odpowiednich pomieszczeńsanitarnych, pomieszczenia socjalnego, w którym mogąsię ogrzać i zjeść posiłek oraz miejsca na przechowywanieodzieży. Te podstawowe wymogi są jednak częstozaniedbywane. Sam kran z zimną wodą i toaleta chemicznanie wystarczą. Tymczasem dobre warunki sanitarno-socjalnemogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczuciepracowników oraz zapobiegać zapaleniom skóry.
Ogólne obowiązki określone w przepisachbudowlanych Construction (Design andManagement) Regulations z 2007 r.
3
Zleceniodawcy
Podmiot, który zlecił przeprowadzenie prac budowlanych(z wyłączeniem zleceniodawców prywatnych, tj. osób, któremieszkają w pomieszczeniach objętych pracami budowlanymi), jest zobowiązany zapewnić, aby zatrudnieni przez niegowykonawcy udostępniali odpowiednią infrastrukturę sanitarno-socjalną pracownikom budowlanym. Nie oznacza to, żezleceniodawca ma obowiązek sam zapewnić pracownikomtaką infrastrukturę. Jeśli prowadzone prace podlegająobowiązkowi powiadomienia stosownych organów (trwająponad 30 dni lub obejmują ponad 500 osobodni roboczych),rozpoczęcie wszelkich prac budowlanych (włącznie z pracamiwyburzeniowo-rozbiórkowymi) jest możliwe po zapewnieniustosownych obiektów sanitarno-socjalnych.
 
Koordynatorzy ds. planowania i realizacji prac budowlanych
Osoby odpowiedzialne za koordynowanie planowania i realizacjiprac budowlanych są zobowiązane udzielać zleceniodawcystosownych i wystarczających porad, aby zapewnić odpowiednidostęp do obiektów infrastruktury sanitarno-socjalnej na etapierealizacji prac budowlanych.
Główni wykonawcy
Powinni zapewnić, aby odpowiednie obiekty infrastrukturysanitarno-socjalnej dostępne były od rozpoczęcia prac iutrzymywane przez cały okres trwania prac budowlanych.
Wykonawcy (włącznie z osobami samozatrudnionymi)
Wykonawcy są w każdym wypadku zobowiązani zapewnić,aby nadzorowani przez nich pracownicy mieli dostęp doodpowiedniej infrastruktury sanitarno-socjalnej.
Planowanie
Na etapie planowania i przygotowania wszelkich projektówbudowlanych, przed rozpoczęciem prac budowlanych (włączniez pracami wyburzeniowo-rozbiórkowymi), należy uwzględnićkonieczność zapewnienia obiektów sanitarno-socjalnych,zaplanować ich lokalizację na terenie placu budowy orazregularne utrzymanie w odpowiednim stanie.Planując infrastrukturę sanitarno-socjalną, należy wziąć poduwagę:
charakter wykonywanej pracy oraz wiążące się z nią ryzykodla zdrowia. Przykładowo – jeśli dana praca obejmujekontakt z substancjami niebezpiecznymi lub jest bardzobrudząca (np. konserwacja kanałów ściekowych, pracewyburzeniowo-rozbiórkowe, przy których wytwarza siędużo pyłu, praca na terenie skażonym lub wylewaniecementu), konieczne jest zaplanowanie natrysków;
odległość, którą pracownicy będą musieli pokonać,aby skorzystać z obiektów sanitarno-socjalnych;
okres trwania prac i liczbę różnych lokalizacji, w którychprowadzone będą prace;
liczbę osób, które będą korzystać z obiektów;
sprzątanie obiektów i utrzymywanie ich w odpowiednimstanie;
ewentualną konieczność przeniesienia obiektów podczasprowadzenia prac budowlanych.
Umieszczenie obiektów sanitarno-socjalnych na placubudowy i usunięcie ich z placu budowy
Należy zaplanować, w jaki sposób obiekty sanitarno-socjalnezostaną przeniesione z transportujących je pojazdów naodpowiednie miejsce. Preferowane jest mechaniczneprzenoszenie tych obiektów, przy czym w przypadku gdynieunikniony jest transport ręczny, należy odpowiednioograniczyć związane z tym ryzyko. Plany powinny uwzględniaćzasady bezpieczeństwa przy podnoszeniu, a także stosownąochronę pracowników przed upadkiem z pojazdów lubobiektów przenośnych.
Lokalizacja w odpowiednim miejscu na placu budowy
Obiekty sanitarno-socjalne należy umieścić we właściwymmiejscu na placu budowy. Konieczne jest też odpowiednienadzorowanie ruchu, tak aby oddzielić ruch pieszy odkołowego.
Toalety
O ile jest to praktycznie możliwe, należy zapewnić możliwośćspuszczania wody i dostęp do bieżącej wody. Należy przyłączyćtoalety do zbiorczej sieci wodno-kanalizacyjnej. Jeśli nie jest tomożliwe, należy korzystać z urządzeń wyposażonych we własnezbiorniki na wodę i zbiorniki odpływowe. Można korzystaćz przenośnych toalet chemicznych tylko w przypadku, gdyzastosowanie innego rozwiązania nie jest możliwe. Toalety powinny być wyposażone w odpowiednią wentylację ioświetlenie i należy je utrzymywać w czystości. Częstotliwośćsprzątania tych pomieszczeń zależy od tego jak często sąone wykorzystywane. Codzienne sprzątanie w podstawowymzakresie może być nie zawsze wystarczające.Należy zapewnić odpowiednią liczbę toalet. Liczba ta jest uzależniona od ilości pracowników zatrudnionych naplacu budowy oraz rodzaju toalet. Toalety przenośne mająograniczoną pojemność i wymagają opróżniania. Liczbaprzenośnych toalet zależy od ilości korzystających z nich osóboraz częstotliwości opróżniania. Norma BS6465-1:2006 zalecastosowanie 1 toalety na 7 osób przy założeniu opróżniania toaletraz w tygodniu.Kobiety i mężczyźni mogą korzystać z tej samej toalety podwarunkiem, że jest to zamykane pomieszczenie, oddzieloneod ewentualnie również udostępnionych pisuarów. W innymprzypadku należy zapewnić oddzielne toalety dla kobiet imężczyzn. Należy regularnie zapewniać potrzebną ilość papierutoaletowego. Toalety wykorzystywane przez kobiety powinny byćwyposażone w odpowiednie pojemniki na odpady sanitarne.
Umywalnie
Umywalnie powinny się znajdować obok toalet
oraz
przebieralni.Należy rozważyć umieszczenie umywalni również w pobliżupomieszczeń socjalnych, jeśli są one oddalone od toalet lubprzebieralni. Umywalnie powinny zapewniać:
dostęp do czystej gorącej i zimnej lub ciepłej wody (o ile jest to praktycznie możliwe powinna to być bieżąca woda)
mydło lub inne środki do mycia;
ręczniki lub inne środki do suszenia rąk;
wystarczającą wentylację i oświetlenie;
umywalki o wielkości umożliwiającej umycie twarzy, dłonii przedramion.Kobiety i mężczyźni mogą korzystać z tych samych umywalekdo mycia dłoni, twarzy i ramion. Możliwe jest zapewnieniewspólnych natrysków dla kobiet i mężczyzn, pod warunkiemże znajdują się one w oddzielnym zamykanym pomieszczeniu,z którego w jednym czasie może korzystać jedna osoba.
Strona 2 z 4
Health and SafetyExecutive
 
W przypadku szczególnie brudzących prac, bądź też jeślipracownicy są narażeni na działanie substancji szczególnieniebezpiecznych dla zdrowia (np. rekultywacja skażonychterenów lub wyburzanie starych budynków przemysłowych,w których występują substancje toksyczne itp.), konieczne jest wydzielenie osobnych natrysków.W przypadku niektórych prac, takich jak prace przy ołowiu,azbeście, prace kesonowe itp., konieczne może byćzastosowanie specjalistycznych pomieszczeń sanitarnych.
Woda zdatna do picia
Pracownicy powinni mieć stały dostęp do zdrowej wodyzdatnej do picia. O ile to możliwe, woda powinna pochodzićbezpośrednio ze zbiorczej sieci wodociągowej. Jeśli woda jestprzechowywana, należy ją zabezpieczyć przed ewentualnymskażeniem i zapewnić jej częstą wymianę, tak aby była świeża iczysta. O ile to konieczne, należy wyraźnie oznaczyć, w którymmiejscu znajduje się woda zdatna do picia, aby nie dopuścićdo pomyłkowego spożycia wody niezdatnej do picia lubpłynów szkodliwych dla zdrowia. Obok kranu należy umieścićkubki lub inne naczynia do picia wody, o ile nie jest stosowanydystrybutor umożliwiający bezpośrednie picie wody beznaczynia (przykładowo w formie fontanny do picia).
Przebieralnie i szafki na odzież
Na każdym placu budowy należy zapewnić pracownikommożliwość przechowywania odzieży prywatnej nieużywanejw pracy oraz odzieży ochronnej potrzebnej do pracy nabudowie. Kobiety i mężczyźni powinni mieć możliwośćprzebierania się w oddzielnych pomieszczeniach. Potrzebnemoże być zapewnienie oddzielnych szafek dla pracowników,przy czym na mniejszych placach budowy można w tymcelu wykorzystywać kontener biurowy, pod warunkiem że jest on odpowiednio zabezpieczony przed nieupoważnionymdostępem. W przypadku gdy występuje ryzyko zabrudzeniaodzieży prywatnej przez odzież roboczą, konieczne jestoddzielne przechowywanie poszczególnych rodzajów odzieży.Należy zapewnić możliwość wysuszenia mokrej odzieżyroboczej. Ogólną zasadą powinno być nie umieszczanieodzieży bezpośrednio na grzejnikach w związku z zagrożeniempożarowym. Jeśli stosowane są grzejniki elektryczne, należyzapewnić ich odpowiednią wentylację, a jeśli to możliwe,wskazane jest stosowanie grzejników wyposażonychw automatyczny wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem.
Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenie socjalne powinno zapewnić pracownikomochronę przed wiatrem i deszczem. Powinno być onowyposażone w odpowiednią ilość stołów i krzeseł, a takżew urządzenia do podgrzania wody potrzebnej do sporządzeniagorącego napoju oraz do podgrzania posiłku (np. kuchenkagazowa, elektryczna lub mikrofalowa). Pomieszczenie takiepowinno być też odpowiednio ogrzewane. W pomieszczeniachsocjalnych nie należy składować maszyn, urządzeń animateriałów budowlanych.
Palenie tytoniu
Palenie na terenie zamkniętych obiektów publicznychoraz miejsc pracy takich jak place budowy lub pojazdywykorzystywane w pracy jest zabronione. Dodatkoweinformacje są dostępne pod adresem:www.smokefreeengland.co.uk,www.clearingtheairscotland.com orazwww.smokingbanwales.co.uk.
Ogrzewanie
Pomieszczenia socjalne powinny być zwykle ogrzewane.Wykorzystywanie odpowiednio konserwowanych urządzeńelektrycznych pomaga wyeliminować zagrożenia związanez korzystaniem z grzejników zasilanych gazem z butli gazowej.Przy braku stosownej wentylacji kuchenek i grzejnikówzasilanych gazem z butli gazowej może dochodzić dowydzielania się tlenku węgla, co może mieć śmiertelne skutki. Łatwopalny gaz może się ulatniać z nieszczelnych butli, którenie zostały odpowiednio zakręcone. Jeśli stosowany jest gazz butli gazowej, ryzyko można ograniczyć przez:
używanie i przechowywanie butli gazowych w bezpiecznychmiejscach o dobrej wentylacji, znajdujących się poza miejscemzamieszkania ludzi (także w nocy), lub w przeznaczonychdo tego celu magazynach wyposażonych w odpowiednisystem wentylacji;
zapewnienie właściwej instalacji, kontroli oraz konserwacjiurządzeń przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę;
zapewnianie odpowiedniej wentylacji podczas spalania(zamontowane na stałe kratki wentylacyjne przy suficieoraz przy podłodze);
sprawdzanie czy zapewnione źródła wentylacji nie sązablokowane, np. czy kratka wentylacyjna nie zostałazasłonięta gazetą lub kawałkami materiału podczas niskichtemperatur, aby zapobiegać „przeciągom”.
sprawdzanie czy butle zostały odpowiednio wyłączonekiedy nie są wykorzystywane;
stosowanie montowanych na ścianie lub suficie czujnikówtlenku węgla.
Wykorzystanie alternatywnych obiektówsanitarno-socjalnych na tymczasowychplacach budowy
Dla celów niniejszej broszury informacyjnej, termin„tymczasowy plac budowy” oznacza prace budowlanewykonywane w jednym lub wielu miejscach przez krótkiokres czasu (do jednego tygodnia), bądź też prace budowlaneprowadzone przez dłuższy okres czasu w różnych miejscachw ramach jednego obszaru geograficznego, np. większeroboty drogowe, położenie instalacji kablowej itp.W takich przypadkach konieczne może być uzgodnieniedostępu pracowników do obiektów sanitarno-socjalnychwłaściciela nieruchomości, na terenie której prowadzonesą prace, bądź też obiektów publicznych lub infrastrukturynależącej do lokalnych obiektów handlowo-usługowych.Konieczne jest zawarcie wyraźnej umowy z dostawcą takichusług. Nie należy zakładać, że możliwe jest korzystaniez infrastruktury lokalnych obiektów handlowo-usługowych bezuzyskania zgody. We wszystkich przypadkach zapewnionemuszą być standardy opisane powyżej. Dostęp do obiektówsanitarno-socjalnych z miejsca prowadzonych prac powinienbyć wygodny, możliwy w godzinach prowadzenia prac inieodpłatny dla pracowników. Ponadto, wymagany jestodpowiedni standard tych obiektów w zakresie czystościoraz możliwości umycia rąk. Pracownicy powinni zostaćpowiadomieni o uzgodnieniach umożliwiających korzystaniez takich obiektów oraz poinformowani o ich lokalizacji.
Strona 3 z 4
Health and SafetyExecutive

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->