Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ISISAN KLIMA TESISATI

ISISAN KLIMA TESISATI

Ratings:
(0)
|Views: 1,953|Likes:
Published by loginname400
Isisan klima tesisati, Havalandırma, Klima,
Isisan klima tesisati, Havalandırma, Klima,

More info:

Published by: loginname400 on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2015

pdf

text

original

 
1. KANALS‹STEM‹ TASARIMINAGENELYAKLAfiIM
1.1. STANDARTKANALLAR VE ELEMANLARI
Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar› standartlaflt›r›lm›flt›r. Böy-lece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak ve k›-sa zamanda müflteriye teslim edebilmek mümkün olmufltur. Bunakarfl›l›k dikdörtgen kesitli kanallar ve ba¤lant› parçalar› için böylebir standart boyut söz konusu de¤ildir. Dikdörtgen kesitli kanallar ve fittingsi müflterinin istedi¤i boyutlarda ve ço¤u zaman flantiyede,yerinde üretilir.Tablo 1.1’degörülen standart çap de¤erleri ISO taraf›ndan kabuledilmifl olup bütün dünya için geçerlidir.Yuvarlak kanallar flantiyede istenilen boylarda kesilebilir. Böylecede¤iflikliklere daha iyi cevap verebilmektedir. Halbuki dikdörtgenkesitli kanallar tam ölçülerinde yap›lmak zorundad›r. fiantiyede her-hangi bir de¤ifliklik ve ayar çok daha zordur.
1.2. HAVADA⁄ITIMI
Kanal sistemi tasar›m›nda (dizayn) öncelikle hava üfleme ve emmemenfezlerinin yerleri ve her bir menfezin kapasitesi, tipi ve büyük-lü¤ü belirlenmelidir. Bu hava verme ve emme menfezlerinin stan-dart tipte ve biçimde olmas›na ve bilinen bir firma ürünü olmas›nadikkat edilmelidir. Bu tip ciddi firma ürünleri için haz›rlanm›fl olankataloglarda hava at›fl mesafeleri, düflme ve hava hareketi biçimle-ri, eleman ç›k›fl h›zlar›, bas›nç düflümleri, ses ve tavan yükseklikle-ri ile ilgili bilgiler verilmifltir.Ayn› kol üzerinde olan besleme havas› aç›kl›klar›ndaki bas›nç düflü-mü aras›ndaki fark 12,5 Pa de¤erini aflmamal›d›r.Ayn› kol üzerinde tavan tipi difüzörlerle, duvar tipi menfezlerin ka-r›fl›k kullan›lmamas›na dikkat edilmelidir.
1.3. ÖN TASLAK Ç‹Z‹M
Daha sonraki ad›m, kanal sisteminin flematik olarak çizilmesidir. Buflematik ön çizimde hesaplanan hava miktarlar›, ç›k›fl yerleri ve enekonomik ve uygun kanal güzergâh› gösterilir. Bu çizimin mimar›plânlardan üretilen ifller üzerine yap›lmas› tavsiye edilir. Böylecekanal tasar›m›n›n yap›n›n ve di¤er servislerin s›n›rlamalar›na uygunolmas› temin edilir.Bundan sonra ileride anlat›lacak yöntemlerden birine göre kanallar boyutland›r›larak çeflitli elemanlardaki bas›nç kay›plar› hesaplan›r.Bulunan de¤erler flematik çizimlere ifllenir. Kanal hesaplar›nda bu-lunan boyutlar yuvarlak kanallar içindir. E¤er dikdörtgen kanallar kullan›lacak ise eflde¤er kanal çap›ndan, dikdörtgen kanal boyutla-r›na geçilir.Tasar›mc› hesaplanan ç›plak kanal boyutlar›n›n üzerine, kanal mu-kavemeti ile ilgili destekler ve çevresel birleflmeler için ve kanalla-r›n tafl›nmas›nda gerekli elemanlar için ihtiyaç duyulan hacimlerigözönüne almal›d›r. Ayr›ca izoleli kanallarda izolasyon için gereklihacim kanal boyutlar›na ilave edilmelidir. Duvarlardan, di¤er boru,kablo ve yap› elemanlar›ndan aç›kl›klar ve asma tavan elemanlar›-n›n sökülebilmesi için yeterli boflluklar b›rak›lmal›d›r.Kanal sistemini boyutland›rma ve güzergâh›n› belirlemede di¤er dikkat edilecek nokta; hava terminalleri, kar›flt›rma kutular›, V.A.V.kutular›, yang›n damperleri, hava ayar damperleri gibi eleman veaksesuarlar için ve bunlara ulaflabilme için gerekli hacimlerin veimkânlar›n yarat›lmas›d›r.
1.4. KANALD‹ZAYN YÖNTEMLER‹
Otomatik olarak en ekonomik kanal sistemini veren hiçbir kanal ta-sar›m (dizayn) yöntemi yoktur. Bunun yerine teklif edilmifl ve bu-gün kullan›lan çeflitli dizayn yöntemleri bulunmaktad›r. Farkl› du-rumlarda bu yöntemlerden biri seçilerek hesap yap›l›r.Bu yöntemlerden hangisinin seçilece¤i, asl›nda maliyet kalemleri-nin dikkatlice de¤erlendirilmesi ile kararlaflt›r›lmal›d›r.Bu k›s›mda farkl› dizayn yöntemlerinin özellikleri ve hangi haller-de kullan›lmas›n›n tavsiye edildi¤i üzerinde durulacakt›r. Bu yön-temlerin kendileri ise ilgili bölümde anlat›lm›flt›r.
1. Efl Sürtünme Yöntemi
Kanal dizayn›nda belki de en genifl kullan›lan yöntemdir. Bu sistemdebütün kanal boyunca birim uzunluktaki sürtünme kayb› ayn› tutulur.Besleme, egzoz ve dönüfl kanallar›n›n boyutland›r›lmas›nda kulla-n›labilir. Normal olarak yüksek bas›nçl› sistemlerin boyutland›r›l-mas›nda (750 Pa üzerinde) kullan›lamaz. Bu yöntemde besleme ka-nallar›nda ak›fl yönünde h›z otomatik olarak giderek azal›r. Böyleceses üretimi ihtimali de giderek azal›r.Bu yöntemin ana dezavantaj› çeflitli kanal kollar›ndaki bas›nç düflüm-lerinin eflitlenmesi yönünde hiçbir önlem getirmemesidir. Bu nedenlesimetrik sistemler veya dallanmayan tek kanallar için uygundur.
2. Statik Geri Kazanma Yöntemi
Bu yöntem her bas›nç ve h›zdaki besleme kanallar› için uygulana-bilir. Ancak normal olarak dönüfl ve egzoz kanallar› için kullan›l-maz. Hesap olarak efl sürtünme yöntemine göre daha karmafl›k ol-mas›na karfl›n, teorik olarak bütün kollarda ve ç›k›fllarda üniformbas›nç düflümü yaratmas› aç›s›ndan daha güvenilir bir yöntemdir.Kanaldaki h›zlar sistematik olarak azalt›l›r. Her bir kanal parças›n›nönünde h›z düflürülerek, dinamik bas›nç (h›z bas›nc›) statik bas›ncadönüfltürülür ve bu parçadaki bas›nç kayb›n›n karfl›lanmas›nda kul-lan›l›r. Ortalama kanal sistemlerinde bu statik geri kazanma %75oran›ndad›r. ‹deal flartlarda bu oran %90’a kadar yükselebilir.
9
mm
6380100125160200250315355400450
Standartnominaliç çapm
2
0.1980.2510.3140.3930.5020.6280.7850.9901.1151.2571.413
1 m kanaluzunlu¤ununyüzey alan›mm
50056063071080090010001120125014001600
Standartnominal‹ç çapm
2
1.5711.7601.9792.2292.5122.8263.1423.5173.9274.4005.030
1 m kanaluzunlu¤ununyüzey alan›
Tablo 1.1.
STANDARTYUVARLAK KANALÇAPLARI

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
Cemal ES liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Akın Brao liked this
Tugrul Kaan liked this
me128 liked this
Mustafa Yıldız liked this
Samet üstün özel liked this
merahli liked this
Sunay Merac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->