Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2009-3 Isten Gyógyszere a Bűnre

2009-3 Isten Gyógyszere a Bűnre

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by Leslie Cooper

More info:

Published by: Leslie Cooper on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2011

pdf

text

original

 
Tartalomból
:
u
Rád lehet-e bízni a „kincseket”?
u
Adoniram & Ann
u
Laodicea divatja
HÍRNÖK
2009.július - szeptember
 
S
zínaranyért meg nemszerezhető, ára ezüst-tel meg nem fizethető.Nem mérhető össze Ofir ara-nyával, nem drága onikszszal,sem zafirral. Nem ér fel vele azarany és gyémánt, aranyedénye-kért be nem cserélhető. Korallés kristály említni sem való; a
bölcseség ára drágább a gyön-gyöknél.
” (Jób 28:15-18)„Van arany és drágagyön-gyök sokasága; de
drága szera tudománynyal teljes ajak.
(Példabeszédek 20:15)A bölcsesség és a tudomány borzasztóan értékes. Ha az em-ber a maga valóságában tudjanézni a dolgokat, az élet bár-mely területén, akkor képesarra, hogy meggazdagodjon –esetleg, hogy egy jobb minősé-gű életet élhessen. Ez az alapelv természetesen az élet általános-ságában értendő… Mennyiveligazabb ez, ha az örökkévaló-ságra vonatkoztatjuk?Az örökéletet nem tudjuk elnyerni; az Isten ajándéka. Adrágaköveket magába foglaljaaz örökérvényű dolgok cseleke-dete, nem pedig merő földi kin-csekhez való ragaszkodás – azigazság ezen felbecsülhetetlengyöngyszemeit a világtörténe-lem néhány erre alkalmas embe-re őrizte meg.Mik ezek a kincsek? Rád le-het-e bízni őket, hogy biztonság-ban legyenek? Alkalmas vagyok erre a munkára? Milyen dolgok szükségesek ehhez feltétlenül?Sok egyház létezik ma ésmind a Isten választott népének tartja magát, a mennyei szentigazságokkal felruházva…Valóban Isten egyháza mind,akik vallják és hiszik, hogy ők azok? A világegyetem Teremtő- je tényleg rájuk bízta az igazságdrága kincseit?Istennek egy egyháza van, vagy sok? Honnan tudhatjuk meg ezt?A Szentírásban megtaláljuk a választ: „Egy a test és egy a Lé-lek… Egy az Úr, egy a hit, egy akeresztség.” (Efézus 4:4.5)
Egy test
Az ihletés igéje azt mondja,hogy egy a test, egy a hit. Ez jelent valami többet is, mintahogy általában az ismeretes.A Szentíráson keresztül lát-hatjuk, hogy Istennek mindig van egy választott népe. Nemmindenki az Övé, aki Hozzá for-dul. Krisztus azt mondja, hogy sokan vannak a hivatalosak, dekevesen a választottak. (Máté20:16)Krisztus hamarosan sokak-nak ezt mondja majd: „jöjjetek én hozzám” (Máté 11:28; 16:24;Márk 1:17; János 7:37 és így to- vább), míg másoknak így szól:„távozzatok tőlem” (Máté 7:23;25:41). A „jöjjetek” és a „távoz-zatok” jelenti a válogatást.
Szétválasztás
A történelem során sok szét- választás történt. Mindig azok  vannak kisebbségben, akik Is-tent követik, és ha elválasztás van, akkor mindig a kisebbségmarad meg.Például Noé és családja különlett választva a romlottságtól ésazoktól akik romlottak voltak.„Tekinte azért Isten a földre…meg vala romolva… mindentest megrontotta vala az ő útát aföldön.” (1.Mózes 6:12)Volt-e valaki, aki hűséges voltIstenhez? Maradt valaki?Igen, „Noé igaz, tökéletes fér-fiú vala a vele egykorúak között.Istennel jár vala Noé.” (1.Mózes6:9)„Monda azért Isten Noénak:Minden testnek vége elérke-zett… elvesztem őket.” (1.Mózes6:13)A vízözön előtt Isten elkülö-nítette Noét és családját a töb-biektől. Így menekülhettek meg.„Monda az Úr Noénak: Menjbe te, és egész házadnépe a bár-kába: mert téged láttalak igaz-nak előttem ebben a nemzedék-ben.” (1.Mózes 7:1)Cselekedék azért Noé mind aszerint, amint az Úr néki meg-parancsolta vala.” (1.Mózes 7:5)Mit tettél volna Noé idejé-ben? Csatlakoztál volna a több-séghez? Kínosnak érezted volna,hogy a bárkába menj, miközbenmindenki Noén nevetett?
Ábrahám
Néhány száz év telt el a víz-özön után és Noé gyermekeimegszaporodtak. A föld lakosaiismét megromlottak.Az Úr kiválasztotta Ábrahá-mot és ezt mondta: „Eredj ki ate földedből, és… nagy nemzet-té tészlek, és megáldalak téged.”(1.Mózes 12:1.2)Mit tett Ábrahám? „És kiméneÁbrám, amint az Úr mondotta vala néki.” (1.Mózes 12:4)
Rád lehet-e bízni a kincseket?
Írta: Paul Balbach
2
Ifúsági Hírnök, július - szeptember 
 
Ábrahám elhagyta atyja házát(barátait), hogy Isten megáld- ja őt. Saját magát elkülönítette.Visszavonult.Miért különült el tőlük?Mert Isten kérte, hogy így te-gyen. Nem elég ennyi?Továbbá, el lett választva agonoszságtól, hogy Isten irántengedelmességet gyakorolhas-son és megfelelően imádhassaŐt.Vegyük elő a „nagyítót” (APrófétaság Lelkét) és vizsgáljuk meg ezt a kérdést:Az Úr „Sém családjából pedigkiválasztotta Ábrahámot, hogy 
megőrizze törvényét
a jövőnemzedékek számára… Atyjacsaládjának tagjai is, akik 
még őrizték Isten ismeretét
, enged-tek a környező befolyás csábjá-nak, és Jahve helyett ’idegen is-teneket’ szolgáltak.” (Pátriárkák és Próféták, 93)„De az igaz hit nem tűnhetettel a földről.” (Pátriárkák és Pró-féták, 93)Hogyan tudja Isten megőriznia hitet? Ha a hit megtartóját vá-lassza – a kincsek védelmezőjét.Ábrahám arra lett kiválasztva,hogy legyen az Isten törvényé-nek őrizője, a hit megtartója.Miért történt elkülönítés?Azért kellett szétválasztani,mert Ábrahám családja is enge-dett a környező befolyásnak.„Isten mindig megőrzött egy maradékot az ő szolgálatára.Ádám, Séth, Énók, Methusélah,Noé, Sém korszakról korszak-ra töretlenül megőrizte Istenakaratának drága kinyilatkoz-tatásait. Tháré fia lett e szentmegbízatás örököse… E hívő ahitetlenek között, akit nem tu-dott megrontani az eluralkodóhitehagyás, rendíthetetlenülimádta az egy igaz Istent.” (Pát-riárkák és Próféták, 93)Titokban tartott dolog volt-eÁbrahám eltávozása, vagy sem?Mit tettél volna, ha Ábrahámidejében éltél volna, és hallaszÁbrahám tervéről, hogy el-megy? Maradtál volna a több-séggel, vagy csatlakoztál volnaÁbrahámhoz és csapatához?Ábrahám nem volt egyedül.Volt vele egy egész csapat. Lót,az ő unokaöccse, egyedül jött.Ő nem volt megtérve, de tudta,hogy Isten Ábrahámmal van.„Közel van az Úr mindenőt hívóhoz; mindenkihez, akihűséggel hívja őt.” (Zsoltárok 145:18)„Isten közölte akaratát Ábra-hámmal; világosan megismer-tette törvénye kívánalmaivalés a Krisztus által megvalósulómegváltással.” (Pátriárkák ésPróféták, 93)Figyeld meg, hogy Isten Áb-rahámmal közölte akaratát ésnem mindenkivel. Isten az Őegyetlen választotta által közöl-te akaratát.„Ábrahámnak előbb el kel-lett
szakadnia
ifjúkori társaitólahhoz, hogy Isten alkalmassátehesse nagy feladatára, a
szent jövendölések megőrzésére
. Arokonok és barátok befolyá-sa gátolta volna azt a nevelést,amelyet Isten akart szolgájának adni. Most, hogy különlegeskapcsolatba került a mennyel,idegenek között kellett élnie.Jellemének sajátosnak, a vilá-gétól eltérőnek kellett lennie.”(Pátriárkák és Próféták, 94)Miért kell nekünk másnak lennünk? Miért nem lehetünk olyan, mint mindenki más? Hanem vagyunk sajátosak, külön-bözőek és elkülönültek, akkornem vagyunk alkalmasak arra,hogy a szent jövendöléseket, adrágaköveket megőrizzük.Hajlandó vagy-e arra, hogy ahit megtartója legyél a mai idők-ben?Meg kell találnunk, hogy kik a hit megtartói és csatlakoznunk kell hozzájuk.
A hit megtartóiazok, akik kiállnak Isten pa-rancsolataiért és a Jézus hitéért(Jézus bizonyságtételéért és aprófétaság lelkéért
). Jelenések 14:12; 12:17; 19:10.Minden egyházban vannak remek emberek, ez azonbannem ok arra, hogy kielégítsenbennünket az, hogy oda járunk,egyszerűen csak azért, mert így kényelmesebb nekünk. Ott kelllegyek ahol az igazságot őrzik ésbecsülik.„Válaszszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok… énazonban és az én házam az Úr-nak szolgálunk.” (Józsué 24:15)„Kicsoda köztetek bölcs ésokos? Mutassa meg az ő jó éle-téből az ő cselekedeteit bölcses-ségnek szelídségével. Ha pedigkeserű irígység és czivódás vana ti szívetekben, ne dicsekedje-tek és ne hazudjatok az igazságellen. Ez nem az a bölcsesség,a mely felülről jő, hanem földi,testi és ördögi.” (Jakab 3:13-15)A világ telve van téves böl-csességgel, amely földi, testi ésördögi. Akik arra vágynak, hogy elkülönüljenek ettől a szennye-zett légkörtől, azoknak el kellkezdeni edzeni elméjüket, hogy más módon működjön – hogy a gondolkodásmód magasabb,mennyei legyen.„Mit olvastok? Hogyan hasz-
Mit tettél volna Noé idejében? Csatlakoztál volna a többséghez? Kínosnak érezted volna, hogy a bárkába menj, miközbenmindenki Noén nevetett? 
Ifúsági Hírnök, július - szeptember 
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->