P. 1
000 Fisa de Date a Achizitiei Drum Grivita 2010

000 Fisa de Date a Achizitiei Drum Grivita 2010

Ratings: (0)|Views: 211|Likes:
Published by Marian
11.06.2010 grivita gl drum E
11.06.2010 grivita gl drum E

More info:

Published by: Marian on Jun 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

 
APROBAT PRIMAR CHEBAC NITAFISA DE DATE A ACHIZITIEII.a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire
:UAT GRIVITA
Cod postal : 807160Tara : ROMANIAContact : CHIRILA MIHAILSef Serv.Investitii si Achizitii PubliceTelefon : 0236825301E-mail primaria.grivita@ambasador-tv.roFax : 0236825302
I.b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante
Autoritati localeAutoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractanteDA NU Ale informatii si/sau clarificari pot fi obtinute :La adresa de mai sus mentionataDate limita de primire a solicitarilor de clarificari :
04,06,2010
Ora limita
13,00
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :
04,06,2010 ORA 16,00
Insitutia responsabila pentru solutionare a contestatiilor : Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa : Bucuresti, str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucuresti, cod postal: 030084, Romania,Telefon:0213104641,0213104642, fax: 0213104642; adresa internet:www.cnsc.ro
I.c.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare alecontractului ce urmeaza a fi atribuit
Bugetul local.
Dupa caz, proiect/program finantat din fonduricomunitare da nu Daca DA, faceti referire la proiect/program
II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DescriereII.1.1.
Denumire contract
: CONTRACT DE LUCRARILUCRARI DE DRUMURIII.1.2.
Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 113 KM 0+000-0+500 IN COMUNAGRIVITA, JUDETUL GALATI
(a) Lucrari
(b) Produse
( c ) ServiciiExecutie :
Proiectare si executie : □Realizare prin orice mijloacecorespunzatoare cerintelor specificate de autoritateacontractanta □Cumparare □Leasing □Inchiriere □Cump.in rate Combinatii intre ele Se specifica din ce categorie de serviciiapartine obiectul contractului fie dinAnexa 2A, fie din anexa 2Bda nu Principala locatie a lucrarii Principalul loc de livrarePrincipalul loc de prestareCod CPV
1
 
 
Cod CPV 45233140-2Lucrari de drumuriCod CPV□□□□□□□□□□□□□□□□
II.1.3.
Procedura se finalizeaza prin :Contract de achizitie publica
Incheierea unui acord cadru
II.1.4 Durata contractului de achizitie publica : 6 luniII.1.5. Informatii privind acordul cadru ( daca este cazul) – nu este cazulAcord cadru cu mai multi operatori  Nr.□□□ sau, daca este cazul nr.□□□ maxim al participantilor al acordului cadru vizatAcordul cadru cu un singur operator □Durata acordului cadru :Durata in ani □□ sau luni □□□Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului – cadruda nu II.1.6. Divizarea pe loturi da nu Ofertele se depun pe :un singur lot unul sau mai multe toate loturile Alte informatii referitoare la loturi :II.1.7.Ofertele alternative sunt acceptate da nu
 
II.2. Cantitatea sau scopul contractuluiII.2.1 Total cantitati/prestatii servicii/lucrari (se vor include eventualele suplimentari si optiuni, daca exista).Conform listei de cantitati – descriere de preturiII.2.2 Optiuni ( daca exista ) da nu Daca exista, descrierea acestor optiuni :
III.Conditii specifice contractului
III.1. Garantia de participare (dupa caz )Solicitat Nesolicitat III.2 Alte conditii particulare referitoare lacontract ( dupa caz)III.2.1.Contact rezervat(daca DA scurta descriere )III.2.2 Altele (daca DA, descrieti )Da Nu DA Nu
IV. PROCEDURA
IV.1. Procedura selectataLicitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata Dialog competitiv  Negociere cu anunt de participare  Negociere fara anunt de participare Cerere de oferte Concurs de solutii IV.2. Etapa finala de licitatie electronica da nu  Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronicaIV.3. Legislatia aplicata
1.
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune delucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii2.Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr.625/20.07.2006.3.Ordonanta de Urgenta nr. 94/2007 din 26.09.2007, pentru modificarea si completarea Ordonantei deurgenta Guvernului nr. 34//2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
2
 
4.Ordonanta de Urgenta nr. 143/2008 din 28.10.2008 pentru modificarea si completarea Ordonanteide urgenta a Guvernului nr. 34/2006.5.HG nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuireacontractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr.625/20.07.2006.6.Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului.
Documentatia se va descarca din SEAP si va fi urmata de o scrisoare de interes din parteaoperatorului economic catre autoritatea contractanta
.
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIEV.1 Situatia personala a candidatului /ofertantului
Documente solicitateDeclaratie privind eligibilitateaSolicitat Nesolicitat Cerinta minima : completare
Formular 12A(in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat saprezinte acest formular)
Certificate constatatoare privind indeplinireaobligatiilor exigibile de plata (stat si locale)Solicitat Nesolicitat Cerinta minima :
Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxelelocale-
formulare tip emise de organismele competente dintara cu valabilitate la data de depunere a ofertelor in copielegalizata
(in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat saprezinte acest e formulare)Certificat de atestare fiscala eliberat de organul deadministrare fiscala al unitatii administrativ teritorialede pe raza careia societatea are sediul social privindplata la bugetul general consolidat.
formulare tip emise de organismele competente din tara cuvalabilitate la data de depunere a ofertelor in copielegalizataCertificat de atestare privind plata obligatiilor la Fondul demediu- formular tip emis de Administratia Fondului pentruMediu, valabil la data depunerii ofertelor in copielegalizata.
(in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat saprezinte acest formulare).Inregistrarea de restante la plata obligatiilor descalificaofertantul.
Declaratie privind neincadrarea in prevederileart.181 din ordonantaSolicitat Nesolicitat Cerinta minima : completare
Formular 12B(in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat saprezinte acest formular)
Cazier judiciar /certificat echivalentSolicitat Nesolicitat□Se solicita cazierul judiciar onest al administratorului incopie.
V.2 Capacitatea de exercitare aactivitatii profesionale (inregistrare
)Cerinta minima obligatoriePersoane juridice romaneSolicitat ■Certificat constatator emis de Oficiul RegistruluiComertului cu maxim 30 de zile inainte de data deschideriiofertei (in original sau copie legalizata)
(in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat saprezinte acest formular)
Persoane fizice romaneSolicitat ■Autorizatie de functionare / altele echivalente
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->