Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gradivo za 15. skupščino delniške družbe TKI Hrastnik, d.d.

Gradivo za 15. skupščino delniške družbe TKI Hrastnik, d.d.

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Aljoša Železnik

More info:

Published by: Aljoša Železnik on Jun 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
TKI HRASTNIK,d.d.ZA SAVO 61430 HRASTNIK GRADIVO K T
Č
.1
OTVORITEV SKUPŠ
Č
INE IN IMENOVANJE DELOVNIH TELESSKUPŠ
Č
INE
Uprava TKI Hrastnik,d.d. predlaga, da se imenujejo delovna telesa skupš
č
ine kot sledi:a)
 
imenovanje predsednika skupš
č
ine b)
 
imenovanje preštevalcev glasovc)
 
imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisaUprava predlaga naslednji sklep:
Skupš
č
ina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupš
č
ine po predlogu Upravekot sledi:
-
 
predsednik skupš
č
ine: Franci Vozli
č
 
-
 
preštevalci glasov: se dolo
č
i naknadno
-
 
notarka: ga.Marjana Kolenc-Rus
Hrastnik, 10.6.2010Uprava:Branko Majes,univ.dipl.oec.l.r.
 
TKI HRASTNIK,d.d.ZA SAVO 61430 HRASTNIK GRADIVO K T
Č
.2
SEZNANITEV SKUPŠ
Č
INE Z LETNIM PORO
Č
ILOM UPRAVE ZA POSLOVNOLETO 2009 IN PISNIM PORO
Č
ILOM NADZORNEGA SVETA K LETNEMUPORO
Č
ILU
 Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poro
č
ilo za leto 2009, ki ga je pripravila Uprava in preveril revizor, sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z dolo
č
ili ZGD in veljavnimira
č
unovodskimi standardi ter ocenjuje, da izkazuje resni
č
en in pošten prikaz premoženja,obveznosti, finan
č
nega položaja in poslovnega izida ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe.Predlog sklepa:
Skupš
č
ina se seznani z letnim poro
č
ilom Uprave o poslovanju za leto 2009 in pisnimporo
č
ilom Nadzornega sveta.
Hrastnik,10.6.2010 Nadzorni svetPredsednik Stevica
Č
eko,univ.dipl.oec.,l.r.
* poslovno poro
č
ilo z revizorskim mnenjem in pisnim poro
č
ilom Nadzornega sveta je vprilogi!
 
 TKI HRASTNIK,d.d.ZA SAVO 61430 HRASTNIK GRADIVO K T
Č
.3
IMENOVANJE NOVIH
Č
LANOV NADZORNEGA SVETA TKI HRASTNIK,d.d.
Zaradi izteka mandata dosedanjim
č
lanom Nadzornega sveta-predstavnikom delni
č
arjev, na predlog Nadzornega sveta, skupš
č
ina z dnem 15.07.2010 imenuje nove
č
lane Nadzornegasveta TKI Hrastnik,d.d.-predstavnike delni
č
arjev ter se seznani z imenovanjem
č
lana Nadzornega sveta - predstavnika delavcev.Predlog sklepa:
Zaradi izteka mandata dosedanjim
č
lanom Nadzornega sveta-predstavnikomdelni
č
arjev, na predlog Nadzornega sveta, skupš
č
ina z dnem 15.07.2010 imenuje nove
č
lane Nadzornega sveta TKI Hrastnik,d.d.-predstavnike delni
č
arjev kot sledi:1. Stevica
Č
eko, roj.11.07.1963, stanujo
č
Vegova 2, 3000 Celje, zaposlen v TKIHrastnik,d.d.;2. Dr.Matevž Kmet, roj.13.10.1965, stanujo
č
Na Tezi 14, 1000 Ljubljana, zaposlen vPLIVA International d.o.o. Ljubljana;3. Andreja Slapšak, roj.22.01.1952 , stanujo
č
a Log 3 , 1430 Hrastnik, upokojenka;
Mandat
č
lanov Nadzornega sveta traja 4 leta.Skupš
č
ina se seznani, da je bil s strani delavcev za
č
lana Nadzornega sveta za dobo 4. let zdne 15.07.2010 imenovan:
BOVHAN Jože, roj. 05.06.1959, stan. Novi dom 22, Hrastnik.
Hrastnik,10.6.2010 Nadzorni svetPredsednik Stevica
Ć
eko,univ.dipl.oec. l.r.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->