P. 1
tamlinh

tamlinh

Ratings:
(0)
|Views: 1,012|Likes:
Published by diendanmattong
DIEN DAN MATTONG.TK
DIEN DAN MATTONG.TK

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: diendanmattong on Jun 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2012

pdf

text

original

 
KHOA H
ỌC TÂM LINH
 L
ỜI NÓI ĐẦU
Tháng 1
0 năm 2000, LHKH và công nghệ ti
n h
ọc ứng dụng (UIA) đẵ tổ chức thực nghiệm KH:
“Nói chuy
ện với người âm”, trong dân gian c
òn g
ọi l
à “g
ọi hồn”.Đây là đề t
ài KH th
ực nghiệm
c
ủa 3 cơ quan LH UIA,Viện KHHS Bộ Công An TT
VH k
ỹ thuật truyền thống.Địa điểm thực
hi
ện 93B Đường Trung Kính
-TH-HN.
 ĐT:7845613 Đặc điểm của cuộc giao tiếp l
à:
M
ột người có thể y
êu c
ầu được gặp ngươi quá cố 4 đời(Tứ đại) trở lại.
N
ội dung thường hỏi:
 
 Đất đai, nh
à
ở,Mồ mả,b
àn th
ờ,việc thờ cúng,sức khỏe ,việc l
àm hi
ện tại.....và được“người âm” của gia đ
ình tr 
ả lời.
 
Khi đến gặp không cần mang hoa quả,hương đèn,lễ bái như ở nơi khác. Khi gặp,chỉ 
c
ần nói r 
õ h
ọ tên,địa chỉ v
à xin g
ặp ai (ông b
à,b
ố mẹ,anh, chị...)th
ì l
ập tức được gặp
ngay...
 
Tôi đẵ
theo theo dõi t
ừng buổi “nói chuyện với người chết” của hơn 30 và chỉ ghi chép nhữngđiều tôi nghi
ên c
ứu về”c
õi gi
ới vô h
ình” nh
ư:Cơ cấu tổ chức,sự l
ãnh
đạo v
à ch
ỉ huy ở c
õi vôhình,s
ống v
à ho
ạt động của các linh hồn chết.Những tục lệ thờ cúng,đi lễ của người “Trần”có
tác d
ụng đến “người âm “không?Và ngược lại,các h
ình th
ức v
à s
ự biểu hiện của các li
ên h
đó?....Trước đây,tôi đẵ giới thiệu t
ài li
ệu”Nói chuyện vời người đẵ chết”qua h
ình th
ức ghi âm điện tử
c
ủa Mỹ.C
òn
ở đây,th
ì nói chuy
ện với người chết qu
a c
ỗ máy sinh hocjtinh vi là con người,vừa
nhanh chóng v
ừa thuận tiện lại không tốn kém g
ì.Các b
ạn v
à các nhà khoa h
ọc tâm linh muốn nghi
ên c
ứu xin mời đến nghe các nói chuyện vớicác gia đ
ình,r 
ồi c
ùng tôi h
ợp tác viết tiếp phần sau của t
ài li
ệu n
ày.
Minh Chánh
 
 TRÍCH NGH
Ị QUYẾT BỘ CHÍNH TRỊ ĐCSVN VỀ CÔNG TÁC LÝ LUẬN TRONG GIAI ĐOẠN
HI
ỆN NAY
 
(S
ố 01/NQ
-
TW ngày 28 tháng 3 năm 1992)
....Trong nhi
ều năm qua,nội dung đ
ào t
ạo đội ngũ cán bộ lý luận hầu như chỉ bó hẹp trong bộ
môn Mác-
Leenin,chưa coi trọ
ng nghiên c
ứu các trào lưu khác và tiếp nhận những th
ành t
ựu
KH c
ủa thế giới.Hậu quả l
à s
ố đông CBLL thiếu hiểu biết rộng r 
ãi v
ề kho t
àng tri th
ức rộng r 
ãic
ủa lo
ài
người.Do đó,khả năng PT hạn chế.
Nghiên c
ứu một cách to
àn di
ện v
à h
ệ thống “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, đồng thời,chú trọng
nghiên c
ứu những tinh hoa tri thức của dân tộc đối với các học thuyết khác,ngo
ài ch
ủ nghĩa
Mác-Lênin c
ần được nghi
ên c
ứu trên quan điểm khách quan biện chứng.
Nghiên c
ứu mối quan hệ giữa truyền thống v
à hi
ện tại,giữa phát huy
và b
ản chất dân tộc với
tinh hoa th
ế giới.Những vấn đề về phát huy nhân tố con người,về đạo đức,lối sống,tưtưởng,nghệ thuật tôn giáo,dân tộc,trong các ĐK phát triển KT v
à hàng hóa nhi
ều th
ànhph
ần,mở rộng giao lưu QT và các mặt công tác khác tr 
ên l
 ĩnh vực
lý lu
ận.
ĐỜI SỐNG TÂM LINH VÀ AN NINH TƯ TƯỞNG
 
....Chúng ta th
ừa nhận rằng,trong đời sống có nhiều hiện tượng k
ì l
ạ:
C
ậu bé làm thơ người l
àng Tr 
ực tr 
ì,xã qu
ốc tuấn ,huyện nam sách,tỉnh HD đẵ l
àm s
ửng sốtbao nhà thơ,nhà khoa học cũng l
à m
ột hiện tượng.Con người có khả năng tiềm t
àng th
ật k
ì di
ệu cũng như giới tự nhi
ên còn bao
điều cho đến
nay nh
ững tiến bộ của con người chưa giải đáp được tất cả.....
Hi
ện tượng Ông Li
ên,Cô H
ằng (HN) Cô Phương (TH) đẵ làm cho người nủa tin nửa ngờ,ít
nhi
ều cũng tạo nên xao động về tâm lý x
ã h
ội.Nhà nước ta đẵ đồng ý để một cơ quan nghiên
c
ứu tiềm năng con người,nhằm từng bước lý giải những hiện tượng k
ì l
ạ.Như vậy,nhà nước
dã quan tâm ,t
ạo điều kiện để các nh
à KH t
ừng bước nghi
ên c
ứu,lý giải tiềm năng conngười,phụ
c v
ụ đời sống con người,đồng thời giữ vững an ninh trong đời sống x
ã h
ội,không
tránh né nh
ững nảy sinh các hiện tượng trong đời sống.
 
 
Ph
ần
1A. V
ề đất cát
 – nhà
 
 Đất cát của ai, ở đâu kể cả cơ quan, xí nghiệp đều có người âm quản lý. Không hỏi phần âm,
ph
ạm sai lầm khó gỡ. Hỏi phần âm l
à h
ỏi những người trong gia đ
ình mình
đ
ã ch
ết. Họ li
ên h
v
ới phần âm người chết từ 4 đời (tứ đại) đều được về với gia đ
ình, ai v
ề nh
à n
ấy. Con cháu
có tâm –
luôn luôn tưởng nhớ tổ ti
ên ông bà, c
ầu xin th
ì
được các cụ tứ đạ
i, ông bà v
ề độ tr 
ìcho. Ai không ngh
 ĩ đến th
ì ông bà không v
ề, họ có công việc ở phần âm. Ai thích học nghề
thanh s
ạch được l
ên cõi cao là cõi Thiên, trong th
ời gian 4 đời sau th
ì
đi đầu thai trở lại c
õiTr 
ần.
Vi
ệc đất đai, nh
à
ở của chủ gia đ
ình nào thì thu
ộc Thổ công nh
à
ấy quản lý. Nếu phạm phầnâm như có mồ mả, đất của miếu mạo, đền ch
ùa chì ph
ải nhờ phần âm của gia đ
ình liên h
ệ hỏi
Th
ổ công mới biết r 
õ nguyên nhân và cách hóa gi
ải. Khoa học như cảm xạ học, bói toán, thầy
pháp, th
ầy cúng không giải q
uy
ết được. V
ì chuy
ện người âm th
ì ch
ỉ có người âm hiểu luật c
õiâm m
ới giải quyết đúng. Người Trần giải quyết theo sách vở của người Trần đều sai lầm,không đúng luật ở c
õi âm. Lu
ật của c
õi âm c
ũng theo thời gian có thay đổi, giống như c
õiTr 
ần, theo như cũ cũng là không đúng. Khi người chủ gia đ
ình ch
ết th
ì Th
ổ công cũng thayđổi. Thổ công mới
 – thay th
ế, điều đó có quan hệ đến số mệnh, đến tâm đức của người chủgia đ
ình. Lâu nay ng
ười Trần hiểu Thổ công l
à qu
ản lý đất đai t
ài s
ản khu vực đó một cách
v
 ĩnh
vi
ễn là không đúng. Thổ công khác Thần linh. Thần linh như công an khu vực của người
Tr 
ần vậy.
 Xây d
ựng nhà, mua đất đai phải chọn ng
ày gi
ờ, xây dựng đúng hướng, cửa chính quan trọng
l
ắm đấy, phải đúng kích thước. Phải hỏi người âm nh
à mình h
ướng dẫn cho, dùng thước LỗBan không chính xác đâu. Tuyệt đối không nhờ người khác động thổ. Mượn họ th
ì h
ọ là người
ch
ủ, tức người âm nh
à h
ọ l
àm ch
ủ, m
ình và ng
ười âm nh
à mình l
ại là người ở nhờ. Xảy ratrường hợp mượn người động thổ th
ì ng
ười âm d
òng h
ọ bực tức lắm m
à con cháu
ở c
õi Tr 
ần
không bi
ết. V
ì ng
ười âm nhà người đó đến tranh gi
ành quy
ền nh
à
ở.
 
 Đất, nh
à
ở có âm t
à vì có hài c
ốt ở dưới, hoặc khi đổ đất l
àm n
ền tuy không có xương cốtnhưng là đất có phần máu thịt tan rữa th
ì ph
ần âm vẫn nhập v
ào qu
ấy phá.
 
 Đất, n
ở mà động l
à do nhi
ễm mấy điều sau đây:
 
Có xương cốt mồ mả, thịt máu của người âm.
 M
ồ mả của d
òng h
ọ đ
ào b
ới có sai phạm.
 
 Đất ở (cơ quan) là nền đất ch
ùa, mi
ếu mạo.
 
Tâm đức của người nh
à mình có sai ph
ạm với người phần âm.
 
Tâm đức của ông cha sai trái,
nay con cháu gánh ch
ịu.
 Làm nhà không n
ệ Kim
 –
Lâu, năm Kim Lâu vẫn có ng
ày tr 
ực, tháng tốt, giờ tốt. Hỏi người âm
nhà mình, s
ẽ chỉ ng
ày gi
ờ tốt m
à xây nhà.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nguyễn Hữu Lập liked this
Lập Nguyễn Hữu liked this
waterphuoc liked this
Nhuquynh Nguyen liked this
vthiep liked this
huetuan8486 liked this
Arcquang Arq liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->