Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5. Administratia publica locala

5. Administratia publica locala

Ratings:
(0)
|Views: 449|Likes:
Published by stefania_tudor

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: stefania_tudor on Jun 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2014

pdf

text

original

 
CONSILIILE LOCALE1. Componenţa consiliului local. Conform Legii nr.215/2001, în fiecare comună şi oraş există unconsiliu local ca autoritate deliberativă. Consiliile comunelor, oraşelor şi sectoarelor Bucureştiului suntcompuse din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilitede legea pentru alegerea utorităţilor administraţiei publice locale. Statutul - cadru orientativ al comunei şioraşului se stabileşte prin hotărâre de guvern. Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de populaţia comunei, oraşului sau sectoarelor Bucureştiului, raportată de Comisia Naţionala pentruStatistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedealegerile.Astfel, până la 3000 de locuitori sunt un număr de 9 consilieri, iar la peste 400000, sunt 27.Consiliul General al municipiului Bucureşti este compus dintr-un număr de 31 de consilieri.2. Constituirea consiliilor locale. În termen de 25 de zile de la data alegerilor are loc constituireaconsiliilor locale. Convocarea consiliilor în şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa deconstituire participă prefectul sau reprezentantul său. La şedinţă va fi convocat şi primarul, chiar dacă procedura de validare a acestuia nu a fost finalizată.Şedinţa este legal constituită, dacă participă cel puţin majoritatea consilierilor aleşi şi validaţi. încazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va ţine, la convocarea prefectului peste 3zile. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocarede către prefect, peste alte .3 zile, în aceleaşi condiţii. în situaţia în care consiliul nu se poate constitui nicila ultima convocare, datorită absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, instanţa va declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor locali aleşi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocări.Sesizarea instanţei se face de către prefect în maximum 3 zile de la data şedinţei, pe baza procesului-verbal al şedinţei, întocmit de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Hotărârea instanţei se pronunţăîn maximum 3 zile de la primirea sesizării din partea prefectului şi poate fi atacată cu recurs la instanţacompetentă. în cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cusupleanţii înscrişi pe Jiştcle de candidaţi respective, potrivit legii, se organizează alegeri parţiale pentrucompletare, în termen de 90 de zile. Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este motivată dacăexistă cauze obiective, precum boala sau misiunea în străinătate.Conform legii, lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier ajutatde doi consilieri dintre cei mai tineri, cu asistenţa de specialitate a secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei.După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâreadoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate deacesta.3. Validarea consiliilor locale. Validarea alegerii consilierilor se face de către judecătoria în razacăreia se află unitatea administrativ-teritorială, de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei.Cererea de validare a consilierilor locali se depune în termen de 3 zile de la data constatării rezultatelor alegerilor, în condiţiile legii. Invalidarea mandatului inter/ine în cazul în care se constată încălcareacondiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată încondiţiile legii.Pentru validarea mandatelor candidaţilor declaraţi supleanţi este aplicabilă aceeaşi procedură.Pot fi validaţi numai candidaţii declaraţi supleanţi care, la data validării, fac dovada faptului că suntînscrişi în partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pe a cărei listă au candidat în alegeri.Consiliul este legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul.Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor localivalidaţi.În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză sădepună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, aalianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele
 
 politice confirmă în scris apartenenţa la partid. în cazul în care locurile rămase vacante nu pot ficompletate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu. sevor organiza alegeri parţiale pentru completare. în termen de «30 de zile.4. Jurământul consilierilor. Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliuluiun jurământ de credinţă în limba română.Jurământul are următorul enunţ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului,municipiului, judeţului)... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.5. Statutul consilierilor locali. După depunerea jurământului de către consilieri şi constituireaconsiliului local, consilierii dobândesc anumite drepturi şi obligaţii, care alcătuiesc laolaltă statutul juridical consilierului.Astfel, este de precizat că mandatul consilierilor este de 4 ani şi se exercită de 3a data depunerii jurământului până la constituirea noului consiliu ales. Desigur, nu în toate cazurile mandatul durează 4ani, uneori apărând situaţii care determină ca acest termen să fie'mai scurt.Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului,în următoarele cazuri:a)demisie;
 b)
incompatibilitate;c)schimbarea domiciliului într-o alunitate administrativ-teritoria, inclusiv ca urmare areorganizării acesteia;d)lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;e)imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţiacazurilor prevăzute de lege;f)condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;g)punerea sub interdicţie judecătorească;h) pierderea drepturilor electorale;i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe acărei listă a fost ales; j) deces.încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv deconsiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier;Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectuluicare, prin ordin, constată suspendarea mandatului.în exercitarea mandatului, consilierii nu sunt salarizaţi, ei putând primi însă o indemnizaţie deşedinţă, ca şi pentru lucrul în comisiile de specialitate ale consiliului.în exercitarea funcţiei, consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale, fiind ocrotiţi de lege ca purtători ai autorităţii publice, legea garantând acestora libertatea de opinie şi de acţiune în exercitareamandatului.Consilierii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate înexercitarea mandatului.Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.dreptid la asociere fiindu-le şi el garantat, iar structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfeionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliuluilocal. Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat, fiind exceptaţi cei care au deţinut anterior un altmandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitatfuncţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii
 
economice, juridice sau administrative.Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivitcompetenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor s.e aduc la cunoştinţă atât autorităţiiadministraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de cătreorganele care au dispus măsurile respective.De protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei consilierului - soţ. soţie şi copii - în cazul încare o agresiune împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local înlegătură cu exercitarea mandatului său.Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pedurata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. Ei audatoria de a da dovadă de probitate şi discreţie profesională, cinste şi corectitudine. Este interzisconsilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje, precumşi să facă uz şi să se pot prevaleze de calitatea lui în exercitarea unei activităţi private..Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul defuncţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântullor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. De asemenea, ei suntobligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. încazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea lavot a consilierului.Consilierii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei, oraşului, municipiului, sectoruluimunicipiului Bucureşti, respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti, dupăcaz. Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese. Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite lasecretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general deinterese.în declaraţia privind interesele personale, toţi aleşii locali, deci inclusiv consilierii, vor specificafuncţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şifundaţiilor; veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborăriirespective; participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalulsocietăţii; participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalulsocietăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei; asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt; bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune; funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie; bunurile imobile deţinute în proprietatesau în concesiune de tre soţ/soţie şi copii minori; lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţiiadministrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte; cadourile şiorice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizica ori juridică, legate sau decurgând dinfuncţia deţinuta în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşiilocali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi; orice alte interese,stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viccprimarilor şi consilierilor locali, sau prinhotărâre a consiliului judeţean, în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor  judeţeni.Declaraţia privind interesele personale se depune în termen de 15 zile de la data declarăriiconsiliului ca legal constituit. Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificărisemnificative faţă de declaraţia anterioară.Legea nr. 393/2004 consideră că aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă,dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:a)soţ, sie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ionutzsa liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Peter En liked this
Alina Hrisca liked this
Roxana Badiu liked this
Ghenadie Donos liked this
POWERBRAIN liked this
POWERBRAIN liked this
nattusyk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->