Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Bai Tho Doan Thuyen Danh CA

Phan Tich Bai Tho Doan Thuyen Danh CA

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,605|Likes:
Published by maihuong95

More info:

Published by: maihuong95 on Jun 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
1
Phân tích bài th ³ oàn thuyn ánh cá ³ ca Huy Cn.
Dàn ý chi tit :
Huy Cn là nhà th ni ting trong phong trào Th mi. Sau CM th Huy Cntràn y nim vui, nim tin yêu cuc sng mi.Thiên nhiên v tr là ngun cm hngdi dào trong th Huy Cn và nó mang nhng nét p riêng. Mt trong nhng bài th c nhiu ngi yêu thích nht là bài ³ oàn thuyn ánh cá´ c vit nm 1958 tivùng bin Qung Ninh. Vi bút pháp lãng mn kt hp hin thc và nhiu hình nh kìv, tráng l ,bài th ã ca ngi thiên nhiên v tr và con ngi lao ng trong cuc sngmi  min Bc thi k xây dng ch ngha xã hi.Bao trùm toàn b bài th là cm hng v thiên nhiên v tr và cm hng v ngilao ng v nhng ngi lao ng mi ang xây dng t nc. Cm hng thng nhty ã to nên v p riêng ca bài th và c th hin trong c bài, trong tng kh,tng dòng th 
M 
u bài th là cnh oàn thuyn ra khi ánh cá. Cnh mt tri ln cmiêu t tht c áo và n tng:
 Mt tri xung bin nh hòn la
 
 Sóng ã cài then êm sp ca
Bng ngh thut so sánh nhân hóa cho thy cnh bin hoàng hôn vô cùng tráng l,hùng v. Mt tri c ví nh mt hòn l khng l ang t t ln xung. Trong hìnhnh liên tng này, v tr nh mt ngôi nhà ln, vi êm buông xung là tm cakhng l, nhng ln sóng là then ca. Chi tit
 Mt tri xung bin
có th gây ra sthc mc ca ngi c vì bài th t cnh oàn thuyn ánh cá  vùng bin min Bc,mà  b bin nc ta, tr vùng Tây Nam thng ch thy cnh mt tri mc trên binch không th thy cnh mt tri ln xung bin. Thc ra hình nh
mt tri xung bin
là c nhìn t trên con thuyn ang ra bin hoc t mt hòn o vào lúc hoàng hôn,nhìn v phía tây, qua mt khong bin thì vn có th thy nh là mt tri xung bin.Vi s quan sát tinh t nhà th ã miêu t rt thc chuyn i thi khc gia ngày vàêm.
hi thiên nhiên bc vào trng thái ngh ngi thì con ngi bt u làm vic
³ 
oàn thuyn ánh cá li ra khi 
 
Câu hát cng bum vi gió khi´ 
 
oàn thuyn ch không phi ch con thuyn ra khi ã to ra s tp np trên bin.Ch ³Li´ va khng nh nhp iu lao ng ca ngi dân chài ã i vào n nh,va th hin s i lp gia s ngh ngi ca t tri và s làm vic ca con ngi.Tác gi ã to ra mt hình nh khe, l mà tht t s gn kt 3 s vt và hintng: Câu hát, cánh bum và gió khi. Ngi ánh cá cng bum và ct câu hát lênnhà th có cm giác nh chính câu hát ó ã làm cng cánh bum. Câu hát mang theonim vui, s phn chn ca ngi lao ng tr thành sc mnh cùng vi gió bin làm
 
cng cánh bum  con thuyn lt sóng ra khi. Ngh thut n d trong hình nh th lãng mn này ã góp phn th hin mt hinthc : ó là nim vui phi phi, tinh thn lc quan ca ngi dân chài. H ra khi trongtâm trng y hng khi vì hc tìm thy nim vui trong lao ng, yêu bin và say mêvi công vic chinh phc bin khi làm giàu cho T quc.
 
2
Câu hát ca ngi lao ng còn mang theo nim mong mi tha thit va hin thcva lãng mn ³ Hát rng : bc bin ông lng......................................n dt li ta oàn cá i!´T dáng cá hình thoi, nhà th liên tng n bin nh mt tm la ln mà oàn cá là³ oàn thoi´ ang vun vút qua li. Ngi dân chài hát khúc hát ca ngi s giàu có ca bin c, h hát bài ca gi cá vào li và mong mun công vic ánh cá thu c nhiukt qu tt p. Nu hai kh u miêu t oàn thuyn ánh cá ra khi trong khung cnh rt p vàcon ngi rt yêu lao ng, yêu thiên nhiên thì bn kh th sau li t cnh oàn thuynánh cá trên bin bao la hùng v.Mi kh th là mt nét v bin tri, sóng nc, trngsao có nhiu yu t lãng mn, tràn y tng tng da trên nhng yu t hin thc cai sng trong ó con ngi hin lên trong dáng v tr trung, khe mnh và yêu i.Bin rng ln mênh mông và khoáng t trong êm trng sáng, trên mt bin ó có conthuyn ang bng bng lt i trên sóng:Thuyn ta lái gió vi bum trngLt gia mây cao vi bin bngRa u dm xa dò bng binDàn an th trn li vây gingCâu th va thc va o, hình nh ³ Thuyn´ c t trong mi quan h hài hòa vinhng hình nh thiên nhiên( lái gió, bum trng,mây cao, bin bng) din t cnh conthuyn tung hoành gia tri bin mênh mông và ang làm ch bin khi, có gió làmngi cm lái, trng làm cánh bum. Con thuyn ánh cá vn nh bé trc bin c baola ã tr thành con thuyn kì v, khng l, hòa nhp vi kích thc rng ln ca thiênnhiên, v tr. Th Huy Cn trc CM thng thiên v thiên nhiên kì v, là mt thkhông gian bao la, rng ln i lp vi s nh bé n côi ca con ngi.
 
³ Sóng gn tràng giang bun ip ipCon thuyn xuôi mái nc song song.Sau CM, hình nh th ca Huy Cn có s i mi.Thiên nhiên nh mt ngi bnng hành, nâng cao, làm ni bt v p và sc mnh ca con ngi trong s hài hòap  vi khung cnh thiên nhiên. Công vic ánh cá c dàn an nh mt th trnhào hùng. Ngi lao ng tuy không c miêu t trc tip nhng ta thy h c làmch bin khi, lao ng hng say dng cm mun chinh phc bin khi nhng cng rthòa hp vi thiên nhiên.Hình nh oàn thuyn và s hin din ca con ngi không chhòa hp mà còn ni bt  v trí trung tâm ca v tr.Phi có tâm hn lc quan, gn bó máu tht vi con ngi vi cuc sng mi thì nhàth Huy Cn mi có th ct lên nhng vn th rt p nh vy bng chính tâm hn lãngmn ca mình.Cá nh cá chim cùng cá é.....................................êm th : sao lùa nc H Long.Có bao nhà th vit v bin, nhng có l cha ai có bc tranh bin p nh trong bài th ³oàn thuyn ánh cá´. Không gian trong lòng bin luôn bin o sinh ng, nhà
 
3
th hình dung nc bin nh nhng si t xanh mm buông r. Nhng con cá thu nhcon thoi bc qua li i v trong vùng t xanh y. Ri nhà th li thy nc bin sóngsánh vàng nh màu trng. àn cá  loi bi li trong nc trng vàng. Nhà th lit kê"cá nh, cá chim cùng cá é", ch miêu t hai chi tit làm cho bc tranh nh sng hndy, có linh hn: "Cá song lp lánh uc en hng" và "cái uôi em quy trng vàngchóe". Con cá song thân dày và dài trên vy có chm tròn màu en và hng nh hìnhnh ca mt cây uc lp lánh di ánh trng trong êm. Hình dung ra c àn cá songnh mt ám hi rc c tng bng lp lánh trên mt bin, ó là cnh tng lng lyvà k thú ( Nhà th Ch lan Viên cng ã vit ³Con cá song cm uc dn th v´ ) .Tuy nhiên, hình nh ³ cái uôi em quy trng vàng chóe´ là hình nh p nht .Cái uôicá quy nc, làm tung lên nhng git nc lóe sáng màu trng ging nh ngi ha s vy ngn bút tài hoa  li mt vùng bi trng lóe sáng trên mt nc bng phng. Rimt bin nh tr li yên bình, có th nhìn thy nhng bóng sao trong áy nc.³êm th sao lùa nc H Long" là hình nh nhân hóa p, ting th ca êm chínhlà nhp th ca thy triu và ting rì rào ca sóng. Nhng m sao lung linh trên mtnc nâng lên h xung mt cách hùng v. Nhà th B Kin Quc ã cho rng :´ Nh câu th này, toàn b không khí bin khi lung linh dào dt sng ng và k o hn lên´.Bin không nhng giàu p mà còn rt ân ngha, thy chung, bao la nh lòng m Ngi dân chài ã hát bài ca gi cá vào.
a hát bài ca gi cá vàoGõ thuyn ã có nhp trng cao
.
 
Không phi con ngi gõ thuyn  xua cá vào li mà là ³trng cao gõ´. Trongêm trng sáng, vng trng in xung mt nc, sóng xô bóng trng di nc gõ vàomn thuyn. ây là hình nh lãng mn y cht th, thiên nhiên và con ngi cùng hòahp trong lao ng.Con ngi chinh phc thiên nhiên nhng cng y lòng bit n vi thiên nhiên ³
 
Bin cho ta cá nh lòng m. Nuôi ln i ta t bui nào´Mt êm trôi i tht nhanh trong nhp iu lao ng hng say, khn trng, sôini.
 Sao m, kéo li kp tri sáng 
 
a kéo xon tay chùm cá nng 
.
 
Ch có mt chi tit t trc tip ngi ng dân´ Kéo xon tay´ gi lên v rn ri,khe mnh vi nhng bp tay cun cun ca ngi dân chài khi kéo m li y cánng.T phía chân tri bt u hng sáng. Khi m li c kéo lên, nhng con cáquy uôi di ánh sáng ca rng ôngvà lóe lên màu hng nh bc tranh sn mài lunglinh, huyn o c nhà th sáng to bng liên tng, tng tng bay bng t s quansát hin thc. Câu th ³ Li xp bum lên ón nng hng´ to mt s nhp nhàng gias lao ng ca con ngi vi s vn hành ca v tr.Vi cách dùng nhiu vn trc, âm hng khe khon, nhp th hi h, ngôn ngth giàu cht to hình, to nên khúc tráng ca lao ng hào hùng gia bin tri bao la.Kh th cui ó là Cnh oàn thuyn tr v trong bui bình minh lên. Câu u tác gilp li  kh th 1: ³Câu hát cng bum vi gió khi´, Có t ³vi´ là khác, có l tác gitránh s lp li  câu th trc. làm cho kh th cui ging nh ip khúc ca mt bài

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Út Cậu added this note
bảo mật cao thật :@ gét
Nguyen Tham liked this
Boy Cool liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->