Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TrungHoakimcokinhan

TrungHoakimcokinhan

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Pham Khac Tiep
lich su
lich su

More info:

Published by: Pham Khac Tiep on Jun 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

 
Lý Thái B
ch
T
i huy
n Châu C
m t
ỉ 
nh T
Xuyên,
đờ
i vua Huy
n Tôn nhà
 Đườ
ng có m
t ng
ườ
i
đ
ànbà n
m m
ng th
y sao Tr 
ườ
ng Canh sa vào mình, th
thai sanh
đặ
ng m
t
đứ
a con traigiòng h
Lý. Vì sao Tr 
ườ
ng Canh có tên là Thái B
ch, cho nên bà
đặ
t tên con bà là LýB
ch, hi
u là Thái B
ch.
 
B
ch m
i lên m
ườ
i tu
i mà dung nhan phong nhã, c
t cách phi phàm, l
i có tinhthông th
ư
s
, xu
t kh
u thành th
ơ
, ai ai
đề
u cho Lý B
ch là m
t vì tiên giáng th
ế
. Do
đ
óm
i ng
ườ
i g
i Lý B
ch là Là Trích Tiên ; và Lý B
ch c
ũ
ng t
 
đặ
t cho mình bi
t hi
u làThanh Tiên c
ư
s
 ĩ 
.
 
Con ng
ườ
i
đ
ã v
y, thích gì
đế
n công danh phú quý, Lý B
ch tr 
n
đờ
i ngâm th
ơ
, u
ng
ượ
u, du ngo
n kh
p n
ơ
i, nghe ch
nào có r 
ượ
u ngon thì l
n t
i.
 
T
i H
Châu, qu
n Ô Tình
đồ
n có r 
ượ
u r 
t ngon, Lý B
ch ch
ng qu
n
đườ
ng xa ngànd
m, l
n t
i, lên l
u g
i r 
ượ
u
đế
n u
ng say mèm.
 
Lúc
đ
ó, T
ư
H
Châu tên Già Di
p
đ
i qua, nghe trên l
u có gi
ng ngâm th
ơ
sanga
ng, bèn cho ng
ườ
i dò h
i xem ai ?
 
Lý B
ch
đ
áp l
i b
ng 4 câu th
ơ
nh
ư
v
y :
 
Thanh Tiên c
ư
s
 ĩ 
trích tiên nhân, T
u t
 
đ
ào danh tam th
p xuân H
Châu T
ư
Mã hà tuv
n... ?
 
Kim túc nh
ư
lai th
h
u thân Ngh
 ĩ 
a là :
 
Thanh Tiên c
ư
s
 ĩ 
 
y ng
ườ
i tiên, V
i tu
i ba m
ươ
i r 
ượ
u l
i ghi
n.
 
T
ư
Mã H
Châu sao khéo h
i...?
 
H
u thân kim túc ch
nên phi
n. T
ư
Mã H
Châu nghe m
y câu th
ơ
gi
t mình h
i :
 
— A ! Té ra là Lý B
ch ng
ườ
i
đấ
t Th
c mà tôi không bi
ế
t xin túc h
h
ỉ 
x
cho.
 
Nói xong H
Châu m
i Lý B
ch v
công
đườ
ng
đ
ã
đằ
ng m
ườ
i ngày th
ơ
ượ
u r 
t h
u.
 
H
Châu T
ư
Mã h
i :
 
— Túc h
là ng
ườ
i có tài cao h
c r 
ng, d
đ
o
t l
y
đ
ai vàng m
ũ
b
c, t
i sao túc h
 không
đế
n tr 
ườ
ng an mà
ng thi ?
 
Nét m
t th
n nhiên, Lý B
ch
đ
áp :
 
— Cu
c th
ế
 
đ
ang h
n lo
n, ch
y theo ti
n tài xua n
nh, k
nào có ti
n lo lót thì
đượ
c
đỗ
 cao. Chính con m
t
đệ
th
y th
ế
nên
đệ
 
đ
ành ngao du
đ
ây
đ
ó, u
ng r 
ượ
u ngâm th
ơ
,
để
 tránh cái b
c mình khi th
y b
n kh
o quan d
t nát, t
cho mình là th
n thánh, nhai
đ
inhai l
i vài phuông sáo ngàn
đờ
i c
a c
nhân. H
n
m trong m
t
đ
áy gi
ế
ng mà h
 nh
ng t
ưở
ng h
 
đ
ang
trong b
c
. N
c c
ườ
i thay !
 
Ti
ế
c vì tài n
ă
ng quán th
ế
mà không có ch
dùng nên T
ư
Mã H
Châu t
l
i an
i :
 
— Danh ti
ế
ng c
a túc h
lâu nay
đ
ã l
ng l
y, n
ế
u túc h
ch
u xu
ng Tr 
ườ
ng an thì lo gìkhông có ng
ườ
i ti
ế
n c
.
 
C
m
độ
ng tr 
ướ
c t
m th
nh tình c
a T
ư
Mã H
Châu, Lý B
ch nghe theo, lên
đườ
ng v
 Tr 
ườ
ng an
ng thí.
 
Khi v
 
đế
n Tr 
ườ
ng an, Lý B
ch vào cung T
C
c
để
du ngo
n l
i g
p
đượ
c H
TriCh
ươ
ng
đ
ang gi
ch
c Hàn Lâm t
i Tri
u.
 
 Tuy m
i g
p nhau, song hai ng
ườ
i
đ
ã nghe danh nhau nên r 
t hâm m
. H
Tri Ch
ươ
ngm
i Lý B
ch v
nhà k
ế
t làm anh em, c
ngày
đ
àm
đạ
o, lúc thi ca, lúc ti
u nguy
t r 
t làt
ươ
ng
đắ
c.
 
Chu
i ngày tho
ă
n tho
t trôi ch
ng m
y lúc mùa thi
đ
ã
đế
n.
 
H
Tri Ch
ươ
ng b
o Lý B
ch :
 
— Mùa thi n
ă
m nay quan Ch
kh
o Nam T
ỉ 
nh là Thái s
ư
D
ươ
ng Qu
c Trung, anh ru
tc
a D
ươ
ng Qùa Phi, còn quan giám sát l
i là thái úy Cao L
c S
 ĩ 
, c
hai ng
ườ
i nàythu
c v
b
n tham ô, nh
ũ
ng l
m. Hi
n
đệ
tánh kh
ng khái, không ch
u lu
n cúi k
ti
unhân, l
i không có vàng b
c
để
 
đ
út lót cho chúng thì d
u có tài xu
t qu
nh
p th
n
đ
in
a c
ũ
ng khó mà chi
ế
m
đượ
c b
ng vàng. Nhân ti
n tôi có quen v
i hai ng
ườ
i
đ
ó, v
y
để
tôi vi
ế
t cho hi
n
đệ
m
t b
c th
ơ
gi
i thi
u, may ra hi
n
đệ
có th
 
đ
em cái thiên tài l
il
c c
a mình t
o thành s
nghi
p, v
vang thanh danh
để
th
a cái chí bình sinh.
 
Tr 
ướ
c l
i tâm huy
ế
t, Thái B
ch không n
t
ch
i,
đ
ành
để
cho H
Tri Ch
ươ
ng vi
ế
t b
cth
ơ
gi
i thi
u,
đ
em
đế
n dâng cho thái s
ư
D
ươ
ng Qu
c Trung, và thái úy Cao L
c S
 ĩ 
.
 
Hai ng
ườ
i này xem th
ơ
i c
ườ
i l
t, b
o nhau :
 
— Ch
ng bi
ế
t cái lão H
Tri Ph
ươ
ng
đ
ã m
c n
Lý B
ch bao nhiêu vàng b
c mà ân c
nvi
ế
t th
ơ
gi
i thi
u v
i chúng ta, l
i nói mi
ng tày, không dâng m
t l
v
t gì c
.
 Đờ
i naynh
ng
đứ
a thi nhân m
ơ
m
ng không hi
u l
y m
t chút nhân tình. h
Lý th
ơ
thì hay th
t,song x
th
ế
thì r 
t v
ng v
. Há d
h
không bi
ế
t
đờ
i nay ti
n tài ph
i
đ
i tr 
ướ
c nhânngh
 ĩ 
a sao ? V
y thì h
 
đế
n ngày t
u tr 
ườ
ng, chúng ta th
y tên Lý B
ch c
vi
c
đ
ánhh
ng ngay
để
cho h
m
t bài h
c kinh nghi
m
đờ
i v
y.
 
R
i ngày thi
đế
n... Khoa thi m
ng
để
ch
n nhân tài. B
n kh
o quan tham ô
đ
ã
đồ
ng ýs
n, nêu ra câu thi s
m nh
ư
v
y :
 
“B
t nguy
n v
ă
n ch
ươ
ng quán thiên h
, ch
ỉ 
nguy
n v
ă
n ch
ư
ơ
ng trúng kh
o quan”.
 
Ngh
 ĩ 
a là : “Ch
ng mong v
ă
n ch
ươ
ng h
ơ
n m
i ng
ườ
i, ch
ỉ 
mong v
ă
n ch
ươ
ng h
p ý quantr 
ườ
ng”.
 
D
 ĩ 
nhiên, Lý B
ch v
ă
n ch
ươ
ng l
i l
c, s
c l
c có th
a, ch
ỉ 
trong ch
c lát
đ
ã làm xong thiquy
n
đ
em n
p cho quan tr 
ườ
ng.
 
D
ươ
ng Qu
c Trung ti
ế
p l
y, xem qua th
y tên Lý B
ch bèn l
y bút son g
ch tréo,
đ
ánhh
ng, r 
i ch
ỉ 
vào m
t Lý B
ch nói :
 
— Ch
ỉ 
 
đ
áng mài m
c
để
h
u ng
ườ
i...
 
Cao L
c S
 ĩ 
c
ũ
ng a dua nói :
 
— H
ng thí sinh
y ch
ỉ 
 
đ
áng tháo giày, x
t
t mà thôi.
 
Nói xong,
đ
u
i c
Lý B
ch ra kh
i tr 
ườ
ng thi.
 
Lý B
ch u
t h
n tràn
đầ
y, tr 
v
n
i ph
than ng
n th
dài, th
m trách nh
ng k
thamô, t
t
đố
và nói v
i H
Tri Ch
ươ
ng r 
ng :
 
N
ế
u sau này mà tôi có
đắ
c l
c, quy
ế
t s
b
t thái s
ư
D
ươ
ng Qu
c Trung mài m
c,Cao L
c S
 ĩ 
tháo giày cho
đề
n l
i nh
ng ngày nh
c nhã.
 
H
Tri Ch
ươ
ng th
ế
c
ũ
ng
đ
au lòng, v
i vàng khuyên gi
i :
 
 
— Hi
n
đệ
ch
có n
n lòng, hãy c
 
l
i t
xá, ch
ba n
ă
m n
a
đế
n k
thi, may ra g
pnh
ng kh
o quan thanh liêm chánh tr 
c, ch
ng
y hi
n
đệ
 
đượ
c b
ng h
 
đề
tên c
ũ
ngch
ư
a mu
n.
 
Lý B
ch nghe theo. T
 
đ
ó hai ng
ườ
i tri k
, lúc v
nh nguy
t, lúc m
ơ
tr 
ă
ng không nh
c gì
đế
n chuy
n thi c
n
a c
.
 
B
ng m
t hôm, s
gi
n
ướ
c Phiên
đ
em th
ơ
 
đế
n tri
u. Vua Huy
n Tôn giáng chi
ế
u saiH
Tri Ch
ươ
ng ân c
n ti
ế
p
đ
ãi s
gi
.
 
R
ng ngày hôm sau, vua Huy
n Tôn lâm tri
u, truy
n cho s
gi
dâng th
ơ
, và khi
ế
n H
 Tri Ch
ươ
ng m
ra xem tr 
ướ
c long án.
 
H
Tri Ch
ươ
ng m
b
c th
ơ
ra không bi
ế
t m
t ch
nào c
.
 
Vua Huy
n Tôn t
c gi
n cho
đ
òi c
tri
u th
n v
ă
n ban, võ bá
đế
n, h
i xem có ai bi
ế
t
đượ
c th
ch
riêng c
a n
ướ
c
đ
ó không ? C
tri
u th
n
đề
u mù t
t.
 
Huy
n Tôn
đậ
p long án hét :
 
— Trong tri
u có bao nhiêu ng
ườ
i lãnh b
ng vàng bia
đ
á, l
c c
quy
n cao, lúc bìnhth
ườ
ng thì múa môi khua mép,
đế
n lúc h
u s
l
i nín ti
ế
ng câm h
ơ
i. Ch
ng l
ch
ng
y, c
m bào, ch
ng kia h
t b
c mà không
đượ
c l
y m
t ng
ườ
i h
c r 
ng tài cao
để
 
đọ
cb
c th
ơ
c
a Phiên qu
c ? N
ế
u th
ơ
không
đọ
c
đượ
c thì bi
ế
t
đ
âu mà tr 
l
i, và nh
ư
th
ế
 còn gì th
di
n c
a Thiên Tri
u n
a. Tr 
m h
n cho các khanh 6 ngày n
ế
u không
đọ
c
đượ
c b
c th
ơ
c
a Phiên qu
c thì Tr 
m s
cách ch
c h
ế
t.
 
Các quan v
ă
n võ, ai n
y m
t mày t
nhu
m chàm,
đứ
ng ng
ơ
ng
n nhìn nhau nh
ư
 nh
ng b
c t
ượ
ng
đ
á.
 
Lúc bãi tri
u, H
Tri Ch
ươ
ng bu
n b
c tr 
v
nhà k
l
i
đầ
u
đ
uôi câu chuy
n cho LýB
ch nghe. Lý B
ch t
m t
ỉ 
m c
ườ
i r 
i ngao ngán nói :
 
— N
ế
u khoa thi tr 
ướ
c kia mà không có nh
ng b
n gian th
n tham nh
ũ
ng thì ngày naytri
u
đ
ình
đ
âu có cái nh
c
đ
ó !
 
H
Tri Ch
ươ
ng nghe Thái B
ch nói, gi
t mình h
i :
 
— Th
ế
ra hi
n
đệ
có th
 
đọ
c
đượ
c ch
c
a n
ướ
c Phiên sao ?
 
Lý B
ch khiêm t
n
đ
áp :
 
— Có l
...
 
H
Tri Ch
ươ
ng m
ng
vô cùng. Sáng hôm sau, H
Tri Ch
ươ
ng vào tri
u th
t s
m,ng
i
đợ
i n
ơ
i vi
n
 Đ
ãi Lâu.
 
Ba h
i chuông C
nh d
ươ
ng n
i d
y, ti
ế
p theo ba h
i tr 
ng Long Ph
ng rung lên, vuaHuy
n Tôn v
i vã t
giã các cung phi lâm tri
u.
 
Tri
u th
n bái y
ế
t xong, H
Tri Ch
ươ
ng qu
tâu :
 
— Muôn tâu B
h
, mu
n
đọ
c b
c Phiên th
ư
, h
th
n nh
m
đ
i nh
m l
i trong n
ướ
c ch
ỉ 
 có m
t ng
ườ
i. Ng
ườ
i
y h
Lý tên B
ch, m
t k
h
c r 
ng tài cao, thiên t
ư
l
i l
c, ngoàira không còn ai n
a.
 
Vua Huy
n Tôn phán h
i :
 
— Lý B
ch hi
n nay
 
đ
âu ?
 
— Tâu B
h
, Lý B
ch hi
n
đ
ang
nhà h
th
n.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->