Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LadyGaga Paparazzi

LadyGaga Paparazzi

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Sam Levy

More info:

Published by: Sam Levy on Jun 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2010

pdf

text

original

 
&?##4444....
Piano
 
œ œ œ
 
œj
 
œœ
WherearethecrowdWe're
.œJ
 
œ œœœœœ œ œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
ccomingoutGotmy
.
 
œJ
 
œ œœœœœ œ œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
flashonit'strueNeedthat
.
 
œJ
 
œ œœœœ&?##
 
œœœœj
 
œœjœ
pictureofyouIt'sso
.
 
œJ
 
œ œœœœ
 
œ#œœ
 
œŒ
magical
.œJ
 
œ œœœœ
 
œœœ#œ
We'dbesofan
.œJ
 
œ œœœœ
 
œ#œœ
 
œŒ
tastico
.œJ
 
œ œœœœ
-----
&?##
 
.œJ
 
œ œœœœœ œ œ
 
œj
 
œœ
LeatherandjeansYour
.œJ
 
œ œœœœœ œ œ
 
œj
 
œœ
watchglamorousNot
.œJ
 
œ œœœœ
---
&?##
 
œ œ œ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ
surewhatitmeansButthis
.
 
œJ
 
œ œœœœœœœœj
 
œœj
 
œ
photoofusItdon't
.œJ
 
œ œœœœ
 
œ#œ
 
œ
 
œŒ
haveaprice
.œJ
 
œ œœœœ
 
œœœ#œ
Readyforthose
.œJ
 
œ œœœœ
---
&?##
 
œ#œœ
 
œœœ
flashinglightsCauseyou
.
 
œjœ œœœœœœœœ
 
œœ
knowthatbabyI
wwwœœœœœœœœ
 
œœœœœ
I'myourbiggestfanI'llfol
.
 
œJ
 
œœœœœœ
----
Paparazzi
LADY GAGA
http://www.words3music.phArr. by Ludy
q
= 110
I'll be your girl back stage at your show Velvet ropes and guitars Yeah causeyou're my rockstar in bet ween the sets Eye - li - ner and Ci - ga - rettesShadow is burnt Yellow dance and return Mylashes are dry pur - ple teardrops I cry It don't have a price Loving you isCher - ry Pie Cause you know that ba - by I
 
&?##
 
œœœœœœœœ
 
œœœœœ
lowyouuntilyoulove
.
 
œjœœ
 
œœœœjœœ
 
œœjœœ
mepapa
.
 
œjœœ
 
œœœœj
 
œœj
 
œœjœœ
 
œœ
paparazzi
.œj
 
œœœœœœœœœœœœœœ
 
œœœœœ
Babythere'snoothersu
.œJ
 
œœœœœœ
----------
&?##
 
œœœœœœœœ
 
œœœœœ
perstarYouknowthatI'll
.
 
œjœœ
 
œœœœjœœ
 
œœjœj
 
œœ
beyourpapa
.œjœœ
 
œœœœjœ
 
œjœœj
 
œœ œœ
paparazzi
.œjœœ
 
œœœœœœœœjœœ
 
œj
 
œœ
PromiseI'llbekind
.œJ
 
œœœœœœ
-------
&?##
 
œœœœœœœœ
 
œœœœ
ButIwon'tstopun
.œjœœ
 
œœœœœœœœj
 
œœœjœ
 
œ
tilthatboyismine
.œj
 
œœœœœœœœœ
 
œœ
 
œœ
 
œ
 
œœŒ.œjœœ
 
œœœœœœœœœœœœ
 
œœœœœ
Babyyou'llbefamousChase
.
 
œJ
 
œœœœœœ
---
&?##
 
œœœœœœœœ
 
œœœœœ
youdownuntilyoulove
.
 
œjœœ
 
œœœœjœœ
 
œœjœ
 
œ
mepapa
.œjœœ
 
œœœœjœ
 
œjœœj
 
œœ œœ
paparazzi
.œjœœ
 
œœœœ.œj
 
œ ˙.œJ
 
œ œœœœ
-----
&?##....
 
˙ œ œœœ.œJ
 
œ œœœœ.œj
 
œ ˙.œJ
 
œ œœœœ
 
w.œJ
 
œ œœœœ.œj
 
œ œœœ#
Realgoodwedance
.
 
œJ
 
œœœœœœj
 
œ œ#j
 
œ œœ
 
œ
inthestudio
.œJ
 
œœœœœœ
-
&?##.
 
œj
 
œ œ
 
œœ
 
œ#
Stepsteptothatsh**
.œJ
 
œœœœœœj
 
œ œ#j
 
œ œœ
 
œ
ontheradio
.œJ
 
œœœœœœŒœ œœŒ
Don'tstop
.œJ
 
œœœœœœœœœœ
 
˙
foranyone
.œJ
 
œœœœœœ
----
2
Paparazzi
1.2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->