Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
P. 1
Sistem Gerak Pada Manusia Dan Vertebrata

Sistem Gerak Pada Manusia Dan Vertebrata

Ratings: (0)|Views: 4,265 |Likes:
Published by Soerya Uya
Download disini:

http://adf.ly/32Kv
Download disini:

http://adf.ly/32Kv

More info:

Published by: Soerya Uya on Jun 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

 
Tjt{ci lcra` }aka iagstja kag xcr{cora{a
A'[sbagl_agl`a iagstja {crtstsg fbcn bcojn karj ?== }f{fgl {sbagl zagl tabjgl ocrnsosglagkag ocr{cis }aka taiosglag {cr{cg{s' [sbagl icrs}a`ag aba{ lcra` }atjh `arcga{jka` ka}a{ ocrlcra` {ag}a oag{sag f{f{'Ocrkatar`ag ecgtjgza" {sbagl kjoalj icgeakj ksa" zaj{s 51'[sbagl ra|agAka ksa ecgjt {sbagl ra|ag" zaj{s 5a'[sbagl ra|ag njabjg 0 icrs}a`ag {sbagl ra|ag tckcrnaga kcglag oanagzagl tcralaig' [sbagl ra|ag njabjg {crka}a{ }aka kjgkjgl {ra`ca" sesgl{sbagl {sgl`aj kag bcglag agllf{a oakag" tcgkj {sbagl" kag ag{ar {sbagl rsts` kag {sbagl kaka' o'[sbagl ra|ag cbat{jt 0 ocrtjha{ bcg{sr kag {crka}a{ kjnjksgl" kag kasg{cbjgla'd'[sbagl ra|ag tcraos{ 0 ocrtjha{ `sa{" {c{a}j `sragl bcg{sr kjoagkjgl`agkcglag ocg{s` {sbagl ra|ag bajggza" {crka}a{ }aka ag{ar rsat {sbagl ocba`agl'?'[sbaglZagl kjia`tsk kcglag {sbagl kabai `cnjks}ag tcnarj)narj akaban {sbagl `crat'[sbagl ocratab karj {sbagl ra|ag' ]rftct karj {sbagl ra|ag icgeakj {sbagl kjtcos{ftjhj`atj'_sagl ag{ar tcb {sbagl oagza` ocrjtj ua{ `a}sr" zaj{s `abtjsi `arofgar" `abtjsi }ftha{" tckj`j{ ua{ }crc`a{" kag }rf{cjg' Fbcn tcoao j{s" {sbagl ocrtjha{ `crat kag{jk` bcg{sr'Oaljag bsar {sbagl kjtcba}s{j fbcn tcba}jt earjglag j`a{ zagl baj{' Ba}jtag jgjkjtcos{ }crjft{csi zagl icrs}a`ag {ci}a{ icbc`a{gza f{f{'Aka ksa iadai {sbagl ocrkatar`ag tjha{ oanag }cgzstsggza" azj{s 5a'[sbagl `fi}a` 0 ici}sgzaj oanag }cgzstsg zagl ra}a{ kag }aka{"ijtabgza ba}jtag bsar {sbagl }j}a' o'[sbagl t}fgt 0 ici}sgzaj oanag }cgzstsg ocrfglla" ijtabgza {sbagl }cgkc`" {sbagl }j}jn" kag sesgl {sbagl }ageagl kc`a{ taiosglag {sbagl'Ocrkatar`ag ocg{s`gza" {sbagl {croalj a{at 5a'[sbagl }j}aOcg{s` {sbagl }j}a akaban }ageagl tc}cr{j }j}a" `cksa sesglgza icioctar  ocrs}a ofgllfb zagl {crtstsg karj {sbagl t}fgt' Oaljag {cglan {sbagl }j}a ocrjtj tsitsi `sgjgl kag bcia`' Dfg{fngza akaban {sbagl bcglag a{at" {sbagl }ana" {sbagl oc{jt" {sbagl rsat earj `a`j" kag {sbagl rsat earj {aglag' o'[sbagl }j}jnOcg{s` {sbaglgza }j}jn" kjkabaigza ocrfglla)rfglla tc}cr{j t}fgt' [sbagljgj ocrjtj tsitsi icran' Dfg{fngza akaban {sbagl stst" {sbagl rsts`" {sbaglkaka" {sbagl ocbj`a{" kag {sbagl {cgl`fra`'d'[sbagl }cgkcOcg{s` {sbaglgza osba{ }cgkc`' [sbagl }cgkc` ocrjtj tsitsi icran'Dfg{fngza akaban rsat)rsat {sbagl ocba`agl" }crlcbaglag `a`j kag }crlcbaglag {aglag'
 
4'Tsitsi {sbaglTsitsi {sbagl icgljtj rfglla oaljag kabai {sbagl' Aka ksa iadai tsitsi{sbagl" zaj{s tsitsi icran kag tsitsi `sgjgl'Tsitsi icran icrs}a`ag {ci}a{ }ciocg{s`ag tcb karan icran' Tsitsi`sgjgl {crka}a{ }aka {sbagl agllf{a lcra` fragl kc|ata' Tsitsti `sgjgl jgj{crocg{s` karj dai}srag tcb earjglag j`a{ ijtabgza earjglag bcia` kag tsitsiicran';']cr{siosnag {sbagl[sbagl icrs}a`ag earjglag njks} zagl ka}a{ {siosn kag ici}croaj`j tcgkjrj oaljag zagl rsta`' Ococra}a ecgjt {sbagl {siosn karj {sbagl ra|ag" ijtabgza{sbagl }j}a']cr{siosnag iciageagl {sbagl {creakj }aka kacran }cr{siosnag kj kc`a{ sesgl{sbagl zagl kjtcos{ da`ra c}jhjtc'O'_agl`a {sosn iagstja[sbagl){sbagl zagl icgzstsg ragl`a {sosn iagstja {crkjrj a{at {jla `cbfi}f` octar"zaj{s 51'[sbagl {cgl`fra?'[sbagl oakag" kag4'[sbagl agllf{a lcra1'[sbagl {cgl`fra[sbagl {cgl`fra` ocrocg{s` }j}jn" tabjgl ocrnsosglag" kag iciocg{s` rfglla'[sbagl {cgl`fra` {croalj a{at {sbagl {cgl`fra` oaljag `c}aba .{ci}srsgl `c}aba*kag {sbagl {cgl`fra` oaljag is`a .|aean*'[sbagl {cgl`fra` oaljag is`a {crkjrj a{at 5a'[sbagl ranagl a{at .? osan* o'[sbagl ranagl oa|an .? osan*d'[sbagl baglj{)baglj{ .? osan*k'[sbagl njksgl .? osan*c'[sbagl }j}j .? osan*h'[sbagl ia{a .? osan*l'[sbagl }agl`ab bjkan .1 osan*[sbagl {cgl`fra` oaljag `c}aba .{ci}srsgl `c}aba* {crkjrj a{at 5a'[sbagl `c}aba ocba`agl .1 osan* o'[sbagl sosg)sosg .? osan*n'[sbagl kanj .1 osan*d'[sbagl oaej .? osan*k'[sbagl }cbj}jt .? osan*c'[sbagl {a}jt .? osan*?'[sbagl oakag[sbagl oakag icrs}a`ag `cbfi}f` {sbagl zagl iciocg{s` oakag' [sbagl oakagkj`cbfi}f``ag balj icgeakj 5a'@cbfi}f` {sbagl ocba`agl o'@cbfi}f` {sbagl kakad'@cbfi}f` {sbagl rstsk'@cbfi}f` {sbagl oans
 
c'@cbfi}f` {sbagl }agllsba'[sbagl ocba`agl[sbagl ocba`agl ocrocg{s` {sbagl }cgkc` kag ocresiban 44 rsat' ]akaiagstja" {sbagl ocba`agl {croalj a{at bjia oaljag" zaj{s 51*[sesn rsat {sbagl bcncr ?*Ksa ocbat {sbagl }sgllsgl4*Bjia rsat {sbagl }jgllagl;*Bjia rsat {sbagl `cbagl`agl3*Cia}{ rsat {sbagl c`fr _sat {sbagl ocba`agl tabjgl ocrnsosglag icbabsj tabsrag kj{cglan tc{ja}rsat' Tabsrag {crtcos{ icbjgksglj tsitsti {sbagl kjtc}ageagl {sbagl ocba`agl' _sat }cr{aia {sbagl bcncr kjtcos{ {sbagl a{bat zagl oc|rhsgltjicgzaglla `c}aba' o'[sbagl kaka[sbagl kaka icrs}a`ag {ci}a{ icbc`a{gza {sbagl rsts` oaljag kc}ag'Ocg{s` {sbagl kaka }j}jn tc}ageagl ± 13 di kag {crbc{a` kj oaljag {cglankaka'[sbagl kaka ici}sgzaj oaljag zagl {crkjrj a{at 51*Oaljag nsbs?*Oaljg oakag4*Oaljag {aes }ckaglOaljag nsbs icrs}a`ag {ci}a{ icbc`a{gza {sbagl tcbagl`a" tckagl`ag oaljag oakag icrs}a`ag {ci}a{ icbc`a{gza {sesn }atagl {sbagl rsts`'d'[sbagl rsts` Esiban {sbagl rsts` 1? }atagl[sbagl rsts` {crkjrj a{at 4 ecgjt" zaj{s 51*[sbagl rsts` tcea{j 0 ocresiban < }atagl kag icbc`a{ }aka {sbagl }sgllsgl kag {sbagl kaka'?*[sbagl rsts` }abts 0 ocresiban 4 }atagl kcglag oaljag ocba`aglicbc`a{ }aka {sbagl }sgllsgl" tckagl`ag oaljag kc}ag icba`{ }aka{sbagl rsts` kja{atgza'4*[sbagl rsts` icbazagl 0 ocresiban ? }atagl kcglag oaljag ocba`aglicba`a{ }aka {sbagl }sgllsgl" tckagl`ag oaljag kc}ag icbazagl'k'Lcbagl oans[sbagl lcbagl oans {crtstsg tcoalaj ocrj`s{ 51*Ksa {sbagl tcbagl`a?*Ksa {sbagl ocbj`a{c'Lcbagl }agllsb[sbagl jgj {crtstsg a{at 51*[sbagl jbjsi .? osan*?*[sbagl `ciabsag .1 osan*4*[sbagl ksks` .? osan*4'[sbagl agllf{a lcra[sbagl agllf{a lcra` {crkjrj a{at agllf{a lcra` a{at" zaj{s {agla" kag agllf{alcra` oa|an" zaj{s `a`j'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->