Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Senjski Statut Iz Godine 1388.

Senjski Statut Iz Godine 1388.

Ratings: (0)|Views: 275 |Likes:
Published by Maja

More info:

Published by: Maja on Jun 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
L. Margeti
ć
:
Senjski status iz godine 1388.
Senj. zb. 34, 5-160 (2007.)
5
LUJO MARGETI
Ć
 
SENJSKI STATUT IZ GODINE 1388.
Lujo Margeti
ć
 UDK:94(497.5)(093):342
]
"13"Giuseppea Carabina 11 342(497.5 Senj)(094.7)"13"HR 51000 Rijeka Izvorni znanstveni
č
lanak 2007-12-17
U radu se raš
č
lanjuje, prije svega, odnos me
đ
u Kr 
č
kim knezovima, kasnijenazvanim Frankapanima (Frankopanima), jedne od najvažnijih porodica u hrvatskoj povijesti s jedne i grada Senja s druge strane. Senj je u vlast Frankapana došao sredinom13. stolje
ć
a. Ubrzo je položaj Frankapana u Senju toliko oja
č
ao, da su uskoro zadobili punu feudalnu vlast, koju su ostvarivali preko svoga predstavnika u gradu, zvanog
 podknežin
(
vicecomes
).Poseban položaj u Senju uspjeli su ostvariti plemi
ć
i tako da je
Senjski statut 
iz1388. godine potvrdio njihov privilegirani položaj.Pravni sustav grada Senja prema
Senjskom statutu
omogu
ć
uje uvid u mnoge pravneustanove sjevernohrvatskih obalnih gradova pa je on i stoga vrlo zna
č
ajno vrelo kojekorisno popunjava naše spoznaje o našoj pravnoj prošlosti. Tako su dragocjeni podaci okaznenom pravu, a iz stvarnog i obveznog prava pravne ustanove dosjelosti i pravootkupa.Rad sadrži latinski izvornik 
Senjskoga statuta
i njegov prijevod na hrvatski te s tim povezane raš
č
lambe autora knjige.Posebno je dragocjen hrvatski tekst
Senjskoga statuta
prema prijepisu iz 1701.godine. Vjerojatno je taj hrvatski tekst bio pripremljen za prakti
č
nu uporabu na sudu kao iu drugim prigodama. Taj je hrvatski tekst bio korišten u praksi sve do 18. stolje
ć
a, anjegova je korist za upoznavanje naše pravne povijesti neprocjenjiva.
 Klju
č 
ne rije
č 
i
: Senj, statut, godina 1388.
UVODNI DIOOsnovni podaci1. IzdanjaSenjski statut 
iz god. 1388. bio je do sada objavljen dva puta. Prvi putobjavio ga je Ivan Mažurani
ć
u
 Arkivu za povjestnicu jugoslavesku
, knj. III.,
 
L. Margeti
ć
:
Senjski status iz godine 1388.
Senj. zb. 34, 5-160 (2007.)
61854., str. 155-169. Rukopis na osnovi kojeg je Ivan Mažurani
ć
objavio tajStatut u me
đ
uvremenu je nestao.
Č
uvao se u Arhivu grada Senja do II.svjetskog rata. O rukopisu je Mažurani
ć
priop
ć
io nekoliko važnih zapažanja,koja su utoliko dragocjena, što drugih obavijesti o njemu nema. Mažurani
ć
 izme
đ
u ostalog kaže:"Rukopis, iz kojega izvadismo sadržaj pomenutog štatuta, pisan je na 22lista kože u
č
etvrtini, slovi tako zvanimi gotskimi ili švabskami, po svoj priliciniegdie blizu god. 1388.Odmah na stranki prvoj rukopisa napisano je odozdó inom rukom, ikakono se
č
ini, u poznije doba istimi gotskimi slovi: ’Statutum Segnie’.Paragrafi pojedini, po
č
imaju
ć
i vazda s rie
č
i ’item’, providjeni su, istina, brojevi:, ali o
č
evidno od ruke mnogo poznije nego li isti ostali sadržaj rukopisa.Istiem na
č
inom primenut je gdiegdie pojedinome kojemu paragrafutakodjer rukom mnogo poznijom i slovi latinskimi kratak sadržaj doti
č
noga paragrafa iliti tako zvana prikrajna rubrika. Tako n. p. uz §. 6.
č
ita se napisano:Libertas nobilium Segnie pro vino; uz §. 8.: Pro nobilibus ementibus possessiones; uz §. 16: Libertas civium Segnie; uz §. 24: Prohibitio proclamationum faciendarum; uz §. 26: Pro depositione precij pro aliqua possessione vendenda; uz §.31: Modus procedurae in judicio; uz §. 40: Convictis octo dierumterminus pro solvendo; uz §. 41: Pro pignore dando; uz §. 94: Pro protestatione;uz §. 101: Pro porcis; uz §. 151: Libertas dominorum judicum Segnie; uz §.153: Pro judicibus tempore nundinarum sancti Georgij; uz §. 166: De servandiscarnibus et piscibus pro rectoribus; itd."
1
 "On je pisan, kako se
č
ini, najmanje dvijema razli
č
niem rukama, odkojieh jedna ide od po
č
etka do
č
etvrtoga redca §. 27, a druga odatle po
č
amši pak, ako se nevaramo, tja do kraja.Jedna i druga ruka, štono radiše okó toga rukopisa, dosta su nevješte, arekbi da nijesu ni imale, ili dosta vremena ili pak dosta vieštine, da rukopis tajsasvim dovrše kako treba. Jer ne samo da u niekojieh paragrafieh, u kojieh segovori o kakovoj globi, globa ta nije nazna
č
ena ni sad; nego, osim toga, velik jeveoma u njem broj takovieh paragrafah, gdie po
č
etnoga slova ni sad neima,nego je u tu svrhu ostavljeno samo prazno miesto kano tobož da pisar biaše nakanio po
č
etna ona slova, koja po tadašnjem na
č
inu krasopisja imahu bit vazda iuglednija od ostalieh i masti crljenim napisana, umetnut poslie kad budedokoniji. Tako n. p. u §. 2 manjka s po
č
etka veliko slovo S od rie
č
i’Statuerunt’; a slovo I od rie
č
i ’item’ koja obi
č
no u po
č
etku svakog paragrafa
 —————— 
1
I. MAŽURANI
Ć
, 1854, 141.
 
L. Margeti
ć
:
Senjski status iz godine 1388.
Senj. zb. 34, 5-160 (2007.)
7dolazi, manjka u §§. 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-62, 64, 66, 68, 70,72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108,110, 112, 114, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 134, 135, 137, 139,141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168. Istiemna
č
inom izme
đ
u §§. 130. i 131. u naslovu: "Ista infrascripta capitula", manjka po
č
etko slovo I.Rukopis je po tadašnjem obi
č
aju pisan ponajviše kraticami, i zato ga jena niekoja miesta dosta potežko pro
č
itati pravo i ugonetnuti što ho
ć
e dare
č
e."
2 
Drugi put objavio je isti
Statut 
Mirko Zja
č
i
ć
u Radu
 Jugoslavenskeakademije znanosti i umjetnosti
, 369, Zagreb, 1975., str. 59-76. Kako više nije postojao rukopis, Zja
č
i
ć
se poslužio Mažurani
ć
evim
č
itanjem, pri
č
emu jedošlo do nekih manjih tiskarskih grešaka, npr. u uvodu stoji filicij umjestofilij. Zja
č
i
ć
je popratio tekst korisnim napomenama, dodao je i iscrpan
indexrerum
(str. 76-85),
index personarum
(str. 85-86) i
index locorum
(str. 86-88).U našem izdanju poslužili smo se objavljenim tekstom IvanaMažurani
ć
a i njegovim zapažanjima, što se odnose na rukopis.Zajedno s latinskim, M. Zja
č
i
ć
objavio je i vrlo stari prijevod
Senjskoga statuta
iz 1388. na hrvatski, sa
č
uvan u prijepisu iz 1701., koji se
č
uva uArhivu JAZU pod signaturom Ib 68. Podrobnije o tom tekstu vidi u Uvodnimnapomenama pred samim tekstom (niže pod VII).
2. Literatura
O
Senjskom statutu
iz 1388. pisali su opširnije izdava
č
i I. Mažurani
ć
iM. Zja
č
i
ć
u uvodnim studijama svojih izdanja. Podrobnije su se tim
Statutom
 bavili F.
Č
ulinovi
ć
1934. god. i N. Klai
ć
1971. U tekstu koji slijedi upozorit
ć
emo na njihove važnije analize i zauzeti prema njima svoj stav. Drugi autorispominjali su
Senjski statut 
samo usput, obra
đ
uju
ć
i pravnopovijesne i povijesne teme.
3. SustavSenjski statut 
iz 1388. obuhva
ć
a 130
č
lanova s dodatkom o pravimasenjskih plemi
ć
a (130-168).Premda na prvi pogled
Senjski statut 
ostavlja dojam nesre
đ
enosti, ipak se u njemu može zamijetiti trud sastavlja
č
a da odre
đ
ene materijale sakupe na jednom mjestu. Evo kako bi se mogao taj kakav-takav red prikazati:
 —————— 
2
I. MAŽURANI
Ć
, 1854, 147.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sinbadianum liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
zepcak liked this
zepcak liked this
skutorka59 liked this
Kristiana Bibaj liked this
ivanbotica liked this
boudicca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->