Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
integrati

integrati

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,899|Likes:
Published by roszelan

More info:

Published by: roszelan on Jun 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
TAJUK:PELAN INTEGRITI NASIONAL BERTUJUAN UNTUK MEMUPUKINTEGRITI DI KALANGAN MASYARAKATBAGAIMANAKAH PIN DAPAT MEMBENTUK MASYARAKAT BERMORAL.BERETIKA DAN BERINTEGRITI?1.0PENDAHULUAN
Malaysia akan menjadi sebuah negara maju seperti yang dihasratkandalam wawasan 2020. Bagi memastikan Malaysia terus membangun danmencapai kejayaan yang besar dalam pelbagai bidang pembentukanmasyarakat yang bermoral, beretika dan berintegriti adalah perlu.Sehubungan dengan itu satu pelan yang berkisar kepada pembentukannilai moral, etika dan integriti yang baik perlulah dijelmakan bagimemastikan negara mencapai kemajuan pada tahap yang diingini.Sesebuah negara yang dianggap maju tidak semestinya diasaskankepada kemajuan ekonomi dan teknologi semata-mata, bahkan jugaterletak kepada kemajuan pembangunan sosial, budaya, intelek danrohani. Peningkatan serta pemantapan moral, etika dan integriti adalahperlu dan dijadikan satu budaya dalam masyarakat Malaysia.Rakyat juga perlulah diberi kesedaran mengenai peri pentingmenghindarkan diri daripada gejala yang bertentangan dengan prinsipmoral, etika dan integriti contohnya seperti rasuah, penyelewengan,penyalahgunaan kuasa dan ketidakcekapan dalam melaksanakan kerja.Prinsip etika, moral dan integriti wajar diberikan perhatian oleh semualapisan masyarakat tidak mengira kaum, ugama dan budaya. Di sampingitu penerapan unsur moral, etika dan integriti perlu menjadi agendautama dalam sesuatu organisasi seperti sektor kerajaan, swasta, partipolitik, kewrtawanan, kesatuan sekerja, pertubuhan bukan kerajaan,belia, pelajar, dan masyarakat keseluruhannya bagi memastikan kelicinanperjalanan institusi atau organisasi tersebut.
1
 
Kesungguhan kerajaaan dalam usaha membangun negara secaramenyeluruh diharap dapat memastikan negara Malaysia maju dalamsegala aspek yang melibatkan ekonomi, pentadbiran dan sosial.Sehingga kini melalui beberapa usaha yang telah dilaksanakan olehkerajaan seperti penghayatan kepada konsep 'Bersih, Cekap danAmanah', 'Penerapan Nilai-Nilai Islam', 'Budaya Kerja Berkualiti', 'KodEtika Kerja', 'Piagam Pelanggan' dan 'ISO 9000' telah dapat membuahhasil yang diinginkan. Ini semua adalah hasil daripada perancanganyang teratur dan teliti oleh pihak Kerajaan serta agensi-agensi berkaitantermasuk pihak swasta, dan pelbagai sektor yang membabitkanmasyarakat dan individu secara bersepadu dan berterusan.Rukun Negara yang dirangka pada tahun 1970 merupakan intipatikepada agenda menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di sampingmembangunkan sebuah masyarakat yang adil, demokratik, liberal danprogresif. Lima rukun yang dinyatakan menunjukkan keperihatinankerajaan sejak dahulu lagi dalam menerapkan semangat cintakannegara, cintakan keharmonian bagi menjana pembangunan negaradengan lebih berkesan. Selain daripada itu wawasan 2020 yangdiumumkan pada tahun 1991 mengandungi aspirasi untuk menjadisebuah negara maju menurut acuan sendiri serta merangka strategimenghadapi cabaran-cabaran yang akan ditempohi dalam usahamerealisasikan aspirasi tersebut. Perkara-perkara yang telah dinyatakandi atas menjadi asas kepada pelbagai dasar dan strategi yangdilaksanakan di Malaysia sehingga ke hari ini untuk memajukan negarakepada tahap yang diingini. Seterusnya bagi memantapkan lagi usahatersebut, kerajaan telah merangka
Pelan Integriti Nasional
yangmenyediakan satu panduan kepada pelaksanaan yang menyeluruh bagimembangunkan negara yang yang bukan sahaja berkisar kepadakemajuan ekonomi semata-mata bahkan juga membabitkan soal nilai,etika dan integriti supaya dapat menjadi sebuah negara maju setandingdengan negara maju yang lain.
2
 
2.0PELAN INTEGRITI NASIONAL (PIN)
Pelan Integriti Nasional (PIN) ialah sebuah pelan induk yang bertujuanmemberikan panduan, bimbingan dan hala tuju kepada semua golonganmasyarakat dalam pelbagai kategori dan peringkat seperti kakitanganawam, swasta, penduduk kampong, parti politik, pertubuhan, organisasidan lain-lain. PIN adalah satu bentuk panduan yang sistematik ke arahmemupuk dan menyemai satu sistem kehidupan masyarakat dan negarayang bermoral, beretika dan berintegriti. Kerjasama antara semua pihakdalam melakasanakan PIN akan menjadi kekuatan bagi mengubah ataumenambahbaik nilai dan amalan masyarakat serta institusinya.PIN menyelaraskan usaha semua institusi masayarakat yang terdapatdalam sistem kehidupan bagi melaksanakan usaha ke arah pemantapanetika dan integriti. PIN membantu institusi dalam masyarakat merangkadan melaksanakan program pemantapan integriti dari masa ke semasa.Dengan terlaksananya program pemantapan integriti seperti yangdisarankan dalam PIN oleh semua kumpulan dan individu dalammasyarakat maka akan dengan sendirinya menyumbang kepadapemantapan integriti seluruh masyarakat dan negara.
3.0
BAGAIMANA ‘PIN’ DAPAT MEMBENTUK MASYARAKAT BERMORAL,BERETIKAN DAN BERINTEGRITI?
Pelan Integiriti Nasional yang telah digubal mampunyai matlamat yangamat spesifik iatiu ke arah memantap integriri keseluruhan masayarakatMalaysia. Secara umumnya objektif PIN ialah untuk merealisasikanhasrat Wawasan 2020, iaitu menjadi sebuah negara maju menurut acuansendiri dengan "membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-cirimoral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaandan kerohanian yang utuh, dan diitunjangi oleh budi pekerti yang luhur."
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nazira Banu liked this
anyrr_s2890 liked this
brandontan liked this
Syuhada Syud liked this
Lulu Darling liked this
titijb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->