Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
He Thong Thong Tin Quan Ly

He Thong Thong Tin Quan Ly

Ratings:
(0)
|Views: 482|Likes:
Published by rikikudo9x

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: rikikudo9x on Jun 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
Last saved by Phan Van Thanh, 10 May 20061
1Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
HH
thth
ng Thông tin Qung Thông tin Qu
n lýn lý(Management Information Systems)(Management Information Systems)
Gi
ng viên: Phan V
ă
n ThanhB
môn: Qu
n tr 
Kinh doanhthanhpv-fem@mail.hut.edu.vnthanhpv_fem@yahoo.com
Tr 
ư
Tr 
ư
ng
 Đ
ng
 Đ
i hi h
c Bc Báách Khoa Hch Khoa HààNN
iiKhoa Kinh tKhoa Kinh t
ếế
vvààQuQu
n lýn lý
 
2Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
MM
c
đ
c
đ
íích cch c
a ha h
c phc ph
nn
N
m v
ng các khái ni
m, vai trò c
a các lo
i h
th
ngthông tin qu
n lý, các khái ni
m và ph
ươ
ng pháp qu
n lýph
n c
ng, ph
n m
m, d
li
u, m
ng truy
n thông,Internet.
Hi
u rõ các ph
ươ
ng pháp xây d
ng, tri
n khai HTTTQL vàtác
độ
ng
đế
n ho
t
độ
ng và c
ơ
c
u t
ch
c c
a doanhnghi
p.
S
d
ng h
th
ng k
ế
toán doanh nghi
p ho
c m
t h
 th
ng thông tin qu
n lý khác, có kh
n
ă
ng
đặ
t yêu c
u v
 cài
đặ
t và tùy bi
ế
n.
S
d
ng thành th
o các công c
tin h
c v
ă
n phòng.
3Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
NN
i dung hi dung h
c phc ph
nn
Ch
ươ
ng 1
Gi
i thi
u chung v
HTTTQL (6 ti
ế
t)
Ch
ươ
ng 2
Các khái ni
m và ph
ươ
ng pháp qu
n lýph
n c
ng, ph
n m
m
Ch
ươ
ng 3
Qu 
n tr 
 ị 
tài nguyên d 
ữ 
li 
Ch
ươ
ng 4
H
th
ng m
ng vàtruy
n thông
Ch
ươ  
ng 5 
Internet và c 
ơ 
s
ở 
h
ng CNTT m
ớ 
Ch
ươ
ng 6
Tái thi 
ế
t k 
ế
quy trình nghi 
 p v 
ụ 
và phát tri 
nh
th
ng 
Ch
ươ
ng 7
Th
c hành thi
ế
t k
ế
s
d
ng h
th
ng k
ế
toán doanh nghi
p (15 ti
ế
t)
4Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
 Đ Đ
i t
ư
i t
ư
ng,ng, 
đđ
áánh ginh giáá
Đố
i t
ượ
ng
Sinh viên n
ă
m th
4 khoa KT&QL
Phân b
th
i gian
Lý thuy
ế
t 30 ti
ế
t
Th
c hành 15 ti
ế
t
Tiêu chu
n
đ
ánh giá
D
l
p
 Đủ
theo quy ch
ế
Đ
i
m quátrình10%
Bài t
p nhóm30%
Đ
i
m th
c hành20%
Ki
m tra cu
i k
40%
Thang
đ
i
m 10
5Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
TTàài lii li
u hu h
c tc t
pp
Tài li
u chính:
Bài gi
ng
th
ng thông tin qu 
n lý,
Ph
m Minh Tu
n, 2004
Bài gi
ng HTTTQL b
ng slide, Phan V
ă
n Thanh, 2005
Tài li
u tham kh
o:
Management Information Systems, Managing the Digital Firm.7th edition
, Laudon, K C and Laudon, J P (2002) Prentice Hall,New Jersey
Management Information Systems
, Giáo trình c
a ch
ươ
ngtrình Bách khoa-Genetics
th
ng thông tin qu 
n lý 
, Giáo trình c
a
 Đạ
i h
c Kinh t
ế
Qu
c dân
Phân tích & Thi 
ế
t k 
ế
th
ng thông tin qu 
n lý,
Tr 
n ThànhTrai, Nhà xu
t b
n th
ng kê, 2003
6Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
ChCh
ươươ
ng 1ng 1GiGi
i thii thi
u chung vu chung v
HTTTQLHTTTQL
1.1 Các khái ni
m v
thông tin vàHTTTQL1.2 Phân lo
i các HTTTQL theo c
p b
c qu
n lý1.3 Phân lo
i các HTTTQL theo ch
c n
ă
ng nghi
p v
1.4 Phân lo
i các HTTTQL theo quy mô tích h
p
 
Last saved by Phan Van Thanh, 10 May 20062
7Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
MM
c
đ
c
đ
íích cch c
a Ch
ươ
nga Ch
ươ
ng11
Phân bi
t các khái ni
m thông tin, d
li
u, h
th
ng thông tin v.v.
Hi
u rõ cách phân lo
i các HTTTQL theo c
p b
cqu
n lý, ch
c n
ă
ng nghi
p v
, quy mô tích h
p
N
m
đượ
c các d
v
các d
ng HTTTQL khácnhau trong phân lo
i t
ng th
8Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
1.1 C1.1 Cáác khc kháái nii ni
m vm v
thông tin vthông tin vààHTTTQLHTTTQL
Phân bi
t D
li
u –Thông tin
D
li
u lành
ng s
ki
n hay nh
ng gìquan sát
đượ
c trongth
c t
ế
và ch
ư
a h
 
đượ
c bi
ế
n
đổ
i s
a ch
a cho b
t c
m
tm
c
đ
ích nào khác.
Thông tin lành
ng d
li
u
đ
ã
đượ
c bi
ế
n
đổ
i sao cho nóth
c s
ý ngh
 ĩ 
a
đố
i v
i ng
ườ
i s
d
ng.
9Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
1.1 C1.1 Cáác khc kháái nii ni
m vm v
thông tin vthông tin vààHTTTQLHTTTQL
8
đặ
c tính
cu
thông tin:
 –Kh
i l
ượ
ng (Quantity) –Ph
m vi (Scope) –Suitability (
 Độ
h
u d
ng) –
Độ
phùh
p (Relevance) –Tính chu
n xác (Accuracy) –nh k
p th
i (Timeliness) –nh t
ươ
ng thích (Compatibility) –Cách hi
n th
(Presentation)
10Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
1.1 C1.1 Cáác khc kháái nii ni
m vm v
thông tin vthông tin vààHTTTQLHTTTQL
Các d
ng thông tin ch
y
ế
u
Thông tin chi
ế
n l
ượ
c
 –Liên quan t
i nh
ng chính sách lâu dài c
a m
t doanh nghi
p –TT v
ti
m n
ă
ng c
a th
tr 
ườ
ng, cách th
c thâm nh
p th
tr 
ườ
ng,chi phícho nguyên v
t li
u, phát tri
n s
n ph
m, thay
đổ
i v
n
ă
ngsu
t lao
độ
ng, các côn ngh
m
i,...
Thông tin chi
ế
n thu
t
 Nh
ng thông tin s
d
ng cho m
c tiêu ng
n h
n, th
ườ
ng m
iquan tâm c
a các phòng ban –Thông tin t
k
ế
t qu
phân tích s
li
u bán hàng vàd
báo bánhàng, báo các tài chính hàng n
ă
m,
đ
ánh giádòng ti
n d
án,...
Thông tin
đ
i
u hành, tác nghi
p
 –S
d
ng cho nh
ng công vi
c ng
n h
n –Thông tin v
s
l
ượ
ng ch
ng khoán, l
ượ
ng
đơ
n
đặ
t hàng, ti
ế
n
độ
công vi
c,...
11Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
1.1 C1.1 Cáác khc kháái nii ni
m vm v
thông tin vthông tin vààHTTTQLHTTTQL
Các ngu
n thông tin c
a doanh nghi
p
Ngu
n thông tin bên ngoài
 –Khách hàng –
Đố
i th
c
nh tranh –Doanh nghi
p cóliên quan –Doanh nghi
p s
c
nh tranh –Các nhàcung c
p
Ngu
n thông tin bên trong
 –Thông tin t
các s
sách vàbáo cáo kinh doanh th
ườ
ng k
c
adoanh nghi
p
12Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
H
th
ng thông tin:
H
th
ng thông tin bao g
m các ch
c n
ă
ng
thu th
p, x
lý,l
ư
u tr 
, phân ph
i vàph
n h
i
thông tin nh
m ph
c v
m
c
đ
ích s
d
ng c
a con ng
ườ
i (5 ch
c n
ă
ng)
Thu th
pX
L
ư
u tr 
Phân ph
iPh
n h
i
1.1 C1.1 Cáác khc kháái nii ni
m vm v
thông tin vthông tin vààHTTTQLHTTTQL
 
Last saved by Phan Van Thanh, 10 May 20063
13Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
1.1 C1.1 Cáác khc kháái nii ni
m vm v
thông tin vthông tin vààHTTTQLHTTTQL
Các ch
c n
ă
ng chính c
a HTTT
Nh
p d
li
u: thu t
p vành
n d
li
u
để
x
X
lý d
li
u: chuy
n
đổ
i d
li
u h
n h
p thành d
ng cóngh
 ĩ 
av
i ng
ườ
i s
d
ng
Xu
t d
li
u: phân ph
i t
i nh
ng ng
ườ
i ho
c ho
t
độ
ng c
n s
d
ng nh
ng thông tin
đ
ó
L
ư
u tr 
thông tin: tr 
ườ
ng, file, c
ơ
s
d
li
u
Thông tin ph
n h
i: ki
m tra,
đ
ánh gl
i vàhoàn thi
n h
th
ng
14Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
H
th
ng thông tin vi tính (CBIS):
H
th
ng thông tin vi tính h
th
ng thông tin
đượ
c xây d
ngtrên n
n t
ng các
thi
ế
t b
ng d
ng vi tính
1.1 C1.1 Cáác khc kháái nii ni
m vm v
thông tin vthông tin vààHTTTQLHTTTQL
15Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
Hai ý ngh
 ĩ 
a cu
khái ni
m“H
th
ng thông tin qu
n lý”:
HTTTQLm
t
l
 ĩ 
nh v
c khoa h
c qu
n lý
nh
mnghiên c
u vi
c phát tri
n,
ng d
ng, duy trìcác H
th
ng thông tin vi tính trong các l
 ĩ 
nh v
c kinh doanh vàqu
n lý khác
 –K
ế
t h
p gi
a nghiên c
u công ngh
nghiên c
u qu
n lý
HTTTQL m
t
lo
i h
th
ng thông tin
trong phânlo
i t
ng th
 –Do các nqu
n lý b
c trung s
d
ng Nh
m h
tr 
vi
c giám sát, l
p k
ế
ho
ch trong toàn doanh nghi
p
1.1 C1.1 Cáác khc kháái nii ni
m vm v
thông tin vthông tin vààHTTTQLHTTTQL
16Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
1.2 Phân lo1.2 Phân lo
i theo ci theo c
p bp b
c quc qu
n lý (1/12)n lý (1/12)
Các c
p b
c qu
n lý (4 c
p b
c):
17Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
H
th
ngtr 
giúp lãnh
đạ
o(ESS)HT thông tin qu
n lý(MIS)HT tr 
giúp quy
ế
t
đị
nh(DSS)HT chuyên môn(KWS)HT v
ă
n phòng(OAS)HT x
lý giao d
ch(TPS)C
PCHI
NL
ƯỢ
CC
PCHI
NTHU
TC
PCHUYÊNMÔNV
Ă
NPHÒNGC
PTÁCNGHI
P
1.2 Phân lo1.2 Phân lo
i theo ci theo c
p bp b
c quc qu
n lý (2/12)n lý (2/12)
18Management Information SystemsPhan V
ă
n Thanh 2006
H
th
ng x
lý giao d
ch(TPS)
H
th
ng x
lý giao d
ch lµmét hÖthèng th«ng tin gióp
thi hµnhl
− 
u l¹i nh÷ng giao dÞch
th«ng th
− 
êng hµng ngµy cÇn thiÕtcho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
VÝ dô: nhËp ®¬n ®Æt hµng, ®Æt phßng kh¸ch s¹n, b¶ng l
− 
¬ng, l
− 
unh©n viªn, vËn chuyÓn vËt t
− 
C
p tác nghi
p
 –Thu th
p: các giao d
ch, s
ki
n –X
lý: c
p nh
t,s
p x
ế
p, t
ng h
p –Phân ph
i: các báo cáo chi ti
ế
t, danh sách, tóm t
t Ng
ườ
i dùng: nhân viên tác nghi
p, qu
n
đố
c, tr 
ưở
ng nhóm
1.2 Phân lo1.2 Phân lo
i theo ci theo c
p bp b
c quc qu
n lý (3/12)n lý (3/12)

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sting Dau liked this
khamle0964192 liked this
Phuong Nguyen liked this
qthuong liked this
qthuong liked this
vanlytruong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->