Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nguyễn văn vương www.nvv.edu.tf

nguyễn văn vương www.nvv.edu.tf

Ratings: (0)|Views: 703|Likes:
Published by nvanvuong

More info:

Published by: nvanvuong on Jun 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

 
1
HEÄ THOÁNG BAØI TAÄP ÑAI SOÁ TUYEÁN TÍNH
CHÖÔNG I: MA TRAÄN
0110
1. Cho 2 ma traän A=, B=02 . Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng
0003a/ AB=BA b/ AB x
aùc ñònh nhöng BA khoâng xaùc ñònh
00c/ BA=0000
         
00d/AB=00
2. Ma traän naøo sau ñaây khaû nghòch
11212311-2-212a/ 224 b/ -300 c/ -202 d/ 43-112010230-3241
3. Tìm ma traän nghòch ñaûo c
10611
uûa ma traän 3
14742231613131111a/ b/ c/ d/ 134713-2141327132711112314
4. Cho A= vôùi gia ùtrò naøo cuûa
1102223m
3
m thì A khaû nghòch ?
12122a/ m b/ m= c/ m d/ m.777
5. Cho AM[] , A=3. Hoûi co ùthe  åduøng pheùp BÑSC naøo sau ñaây ñöa A ve àma traän B co ùdet B=0a/ CCKÑS
4x5
 
b/ Nhaân 1 haøng cuûa A vôùi soá 0.c/ Coäng töông öùng 1 haøng cuûa A vôùi haøng khaùc ña õñöôïc nhaân vôùi 0.d/ Nhaân ma traän A vôùi soá 0.6. Cho AM[R], bieát h
aïng A baèng 4.Hoûi co ùthe  åduøng pheùp BÑSC naøo sau ñaây ñe  åñöa A ve àma traän B sao cho r
(B)=2 ?
a/ Nhaân 2 haøng cuûa A vôùi 1 soá =0.b/ Coäng 1 haøng cuûa A vôùi 1 haøng töông öùng ña õñöôï
 
2
c nhaân vôùi soá =1/2.c/ Co ùtheåduøng höõu haïn caùc pheùp BÑSC ñoái vôùi haøng vaø coät.d/ CCKÑS.
11
7. Cho f(x)=x2x3, A=. Tính f(A)
-12111112a/ b/ c/ -11-12-13
 
d/ CCKÑS.
 
 
2
2
1-112422357
8. Tính haïng cuûa ma traän A=
3-452105-67618a/ r(A)=4 b/ r(A)=2 c/ r(A)=3 d/ r(A)=11121
9. Cho A=22m5m1 . Vôùi gia ùtrò naøo cuû
a m th112m1
-1
 ì r(A)=3
a/ m2 b/ m-2 c/ m-
1 m2 d/ Khng toàn taïi m
200
10. Cho A=230 . Goïi M ltaäp taát caû cc phn töû cuûa A. naøo sau ñaây ñuùng ?
311a/ 
2
-1, -1/6, 1/3 M b/ 6, 3,2 M c/ -1, 1/6, 1/3 M d/ 1/2, 1, 1/3 M10032304
11. Cho A= vôùi gia ùtrò naøo cuûa k thì
r(A)34-256-1k+14k2a/ k b
   
nnn3333333
 / k5 c/ k-1 d/ Kho
  âng toàn taïi k
112011a0a0
12. Cho A=. Bieát
0103010b0b
Tính A
20223a/ b/ c/ 0303
333333
23221d/ 0303121112
13. Cho A=24223m. Tìm m ñe åA khaû nghòc
h3-1430m1
a/ Khoâng toàn taïi m b/ m
c/ m=5 d/ m514. Ch
  
131313
11112341
o A= . Vôùi gia ùtrò naøo cuûa m r(A)=3
346644m+4m+7a/ m=1 b/ m1 c/ m=3 d/ m2-1
15. Cho A= . Tìm A
3-21021a/ A b/ A0132
  
13
2-1
c/ A= d/ CCKÑS.
3-2 
 
3
100100100100991001001001001003-1
21
16. Cho A=. Tính A
0223.22100.223
a/ b/ c/ d/ CCKÑ
S.020202
17. Cho A M[R],det(A)0. Gii PT ma tr
n AX=Ba/ X=BA
-1
b/ X=B/A c/ X=AB
d/ CCKÑS
11-11118. Cho A=, B=10121
Tìm taát caû ma traän X sao cho AX=B
1-11-223a/ X= b/ X= c/ X=14311-112
  
d/CCKÑS
k11
19. Vôùi gia ùtrò naøo cuûa k tr(A)=1 vôùi A=1k1
11a/ k=1 b/ k=1, k=1/2
c/ k=1, k=-2 d/ CCS20. Cho A, B laø ma traän khaû nghòch.
  
-111T11T-1-114
Kñnaøo sau ñaây SAI
a/ (AB)BA b/ (A)(A)1c/ det(AB) d/ (A)A 0det(AB)21. Cho A, BM[R]. A,
-1-1-1-13x55x5
B khaû nghòch. Kñnñ
a/ r(2AB)=4 b/ r(AB)<4
c/ r(AB)<r(2AB) d/CCKÑS22. Cho AM[R] , BM[R] bieát det(B)0 vaø r(A)=3. Kñnñ
a/ r(AB)=5 b/ r(AB)=4
c/ r(AB)=3 d/ CCKÑS
1-1-11-3
23. Cho 2 ma traän A= vaø B= . Trong caùc ma traän X sau, ma traän naøo thoûa AX
=B3-201-72-112-1-1a/ X= b/ X=3-2-23-22
23
c/ X=-1-2 d/ Khoâng co ùma traä
n-12111
24. Cho ma traän A=-1-2-3. Kñ naøo sau ñaây ñuùng
012
a/ A co ùhaïng baèng 3 b/ A co ùhaïng baèng 1 c/ det(A)=0
d/ CCKÑS

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->