Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ptolomeidi

ptolomeidi

Ratings: (0)|Views: 313 |Likes:
Published by tijana

More info:

Published by: tijana on Jun 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
Xegan Marija
HELENISTIQKI EGIPAT
Diodor sa Sicilije izlae istoriju Egipta do 301. godine. Za pe-riod do 220. godine kao glavni izvor slui Justin, koji prepriqava PompejaTroga. Za period od 220. nalazimo sistematsko izlagae kod Polibija, kao ikod rimskih istoriografa. Nedostatak literarnih izvora nadoknauju epigraf-ski spomenici i papirusi.
Ptolemej Lag
U borbi dijadoha posle Aleksandrove smrti znaqajnu ulogu je igraoegipatski satrap Ptolemej Lag. Egipat, zahvaujui svom prirodnom poloaju,bio je zaxtien od sponog napada. Perdikini i Antigonovi pohodi na Egipatbili su neuspexni.Ptolemej je bio jedan od Aleksandrovih naslednika i teio je politici svogprethodnika. eleo je obrazovati jednu helenistiqku dravu, a ne izolovan izatvoren Egipat. U tom ciu Ptolemej, kao i egovi naslednici, vodi osvajaqkusponu politiku.Godine 322/321. Ptolemej osvaja Kirenu, koju je, istina, brzo i izgubio. Tekposle bitke kod Ipsa, Kirena je konaqno prikuqena dravi Ptolemeja
1
.Za Egipat je veliki znaqaj imalo posedovae Kipra, bogato bakrom. PorazomPtolemeja, koji mu je zadao Demetrije Poliorket u bici kod Salamine, Egipat je izgubio vlast nad Kiprom, ali od 295. godine p. n. e. ostrvo pripadaPtolemeidima sve do 58. godine kada su ga osvojili Rimani.Godine 308. p. n. e. Ptolemej postaje hegemon Ostrvske lige — saveza kiklad-skih ostrva koji je obrazovao Antigon.Delotvornu pomo pruio je Ptolemej Rodosu za vreme opsade koju je preduzeoDemetrije, a, prema Pausaniji, Ptolemej je upravo zbog ,,spasavaaRodosadobio naziv Soter ili Spasite.Politiku xirea drave nastavili su i naslednici. U natpisu iz Adulisa uqast Ptolemeja
III
Eurgeta govori se da je on od oca nasledio,: ,,
KraevstvoEgipta, Libiju, Siriju, Fenikiju, Kipar, Likiju, Kiklad
”, da je zavrxio pohona Aziju... zavladao svom zemom s ove strane Eufrata, Kilikijom, Pamfili- jom, Jonijom, Helespontom, Trakijom... prexao Eufrat, pokorio Mesopotamiju,Vaviloniju, Suzijanu, Persiju, Mediju i sve ostale zeme do Baktrije.Ptolemej je dve svoje pastorke udao za Pira, budueg kraa Epira, i Agatokla,siciliskog tiranina.Ptolemej je preduzeo mere i za xiree trgovine sa Istokom, ne samo putem jaqaa pomorske snage svoje drave, ve i neposrednim pronalaeem novihtrgovaqkih puteva.Ptolemej nije dirao u stare egipatske kultove, ali je stvorio i novi — kultheleniziranog egipatskog boga Sarapisa.Oslonac vlasti Ptolemeja
I
je egova vojska, koja se sastojala od Grka i Make-donaca i bila organizovana po makedonskom uzoru.
1
U sistemu kraevstva Ptolemeja veliki znaqaj je imala Kirena, koja se nekoliko putaodmetala. Ustankom Magasa, upravaqa Kirene jox iz doba Ptolemeja
I
, i egovim save-zom sa Antiohom
I
u ratu protiv Filadelfa, Kirena je dobila nezavisnost. Tek posleMagasove smrti Kirena je bila pripojena Egiptu i to brakom Ptolemeja
II
sa Magasovomerkom Berenikom.
1
 
Aleksandrija nije odjednom postala centar helenistiqke kulture i najvei cen-tar svetske trgovine. U vreme vladavine Ptolemeja Sotera osnovani su Aleksan-drijski muzej i Aleksandrijska biblioteka, koji su postali centri helenistiqkenauke.U dubokoj starosti Ptolemej
I
je za svog savladara imenovao svog sina drugeene Berenike, zaobixavxi na taj naqin svog starijeg sina prve ene Euridike.Uvreen time, stariji sin, Ptolemej Keraun, ode na Lisimahov dvor. Poslebitke kod Kurpediona, ubio je Seleuka i bio proglaxen za kraa Makedonije.Ubrzo je poginuo u ratu sa Galatima.Ptolemeja
I
Sotera nasledio je sin Ptolemej
II
Filadelf, posle smrti oca283. godine. Seleuka je nasledio Antioh
I
. Ovim, Ptolemej
II
i Antioh
I
pri-padaju epigonima.
Ptolemej
II
Filadelf (285 - 246)
Period Filadelfove vladavine prikazuje se kao doba u kome je Egipatdoiveo svoj najvei procvat. U vreme egove vladavine izvrxeni su ili dovrx-eni glavni radovi na prokopavau kanala koji je vezivao Nil sa Crvenim morem,radovi na melioraciji Fajuma, gde je bila stvorena nova oblast — Arsinontska(?) noma, rad na podizau farskog svetionika, organizacija muzeja Serapejona...U vreme egove vladavine u Aleksandriji su radili Aristarh Samski, prethod-nik Kopernika, zatim istaknuti filozof Zenodot, pesnici Kalimat i Teokrit.Na osnovu pisma pseudo-Aristeja pretpostava se da se u to vreme poqelo saprevodom Biblije na grqki jezik.Xto se tiqe vojnih operacija Filadelf nije imao uspeha. Dva sirska ratanisu donela pobedu nijednoj od zaraenih strana.
II
sirski rat zavrxen jemirom, potvrenim brakom izmeu Antioha
II
i Berenike.Svojevremeno Ptolemej se umexao i u tzv. Hremonidski rat — ustanak Helenapod vostvom Atine i Sparte protiv Makedonije. Nade saveznika u Ptolemejevupomorsku snagu bile su izneverene. Godine 261. Atina je bila prinuena da ka-pitulira. Filadelf je tada pruio azil Hremonidu i egovom bratu Glaukonu.Ptolemejeva slabost koja se ispoila u pomenutom ratu, posluila je makedon-skom krau kao podstrek za obnavae borbe protiv Egipta. Poxto je egipatskaflota pretrpela poraz kod Kosa, zadat je teak udarac pomorskoj sili Egipta.Za vreme naslednika Ptolemeja
II
, Egipat napuxta veliko-dravnu politiku.Vladavinu Ptolemeja
II
karakterixe jedna pojava koja je vremenom postalatipiqna za Egipat. To je velika uloga kraica u dravnim poslovima. On jebio oeen Arisnojom
I
, kerkom dijadoha Lisimaha. Kasnije, kada je sa omve imao troje dece, napustio ju je i oenio se svojom sestrom Arsinojom
II
, koja je ranije bila udata za Lisimaha, a potom verena za Kerauna. Keraun je tu vezuiskoristio da zavlada Lisimahijom, poxto je ubio enog sina kao eventualnogpretendenta na tron svoga oca. Ona je tada pobegla iz Makedonije u Egipat, gde je uspela da podbudi bratovevu mru prema prvoj eni i da se konaqno uda zaega, zbog qega je dobila nadimak
bratoubiva 
. Nakon ene smrti, 269. godine,u enu qast je uveden raskoxan kult. Otada je sudelovae u upravi zemom iena deifikacija postala uobiqajena pojava.
Ptolemej
III
Eurget (246 - 221)
Ptolemej
III
bio je Filadelfov sin iz prvoga braka, koga je posinilaArsinoja
II
.Za vreme Ptolemeja
III
Eurgeta nije doxlo do nekih bitnih promena ni u sponojni u unutraxoj politici.Poqetak egove vladavine obeleen je
III
sirskim ratom ili Laodikinim ratom.Ptolemej je organizovao niz pohoda u Siriju i Malu Aziju, a prodro je i dalekona Istok iza Eufrata. Ptolemejevi uspesi izgleda da su uznemirili druge
2
 
drave Sredozema, tako da je qak i Rodos, koji je bio u prijateskim odnosimas Egiptom, poqeo vrxiti ratne pripreme. Plaxei se mogunosti velikog rata,Ptolemej je pokupio ogroman plen i, ne iskoristivxi u punoj meri sve plodovesvojih pobeda, vratio se u Egipat.Kao i egovi prethodnici, Eurget je takoe pratio dogaaje u Makedoniji iGrqkoj. Meutim, nije se upuxtao ni u kakve akcije, nastojei da oquva pri- jateske odnose sa Ahajskim savezom i egovim protivnikom spartanskim kraemKleomenom, koji je posle poraza kod Selasije dobio azil u Egiptu.
Ureee Egipta od Aleksandra do Ptolemeja
IV
Dravno ureee
Tokom sto godina, od Aleksandrove smrti do smrti Ptolemeja
III
, krae-vstvo Ptolemeja se izgradilo kao helenistiqko.Xto se vanegipatskih poseda u Aziji tiqe, Ptolemeidi su osnovali desetinepolisa, ali su to u glavnom bili stari gradovi, koji su zadravali svoj us-tav. Stari grad Ako dobio je naziv Ptolemeida, a Rabat-Aman Filadelfija. Upogledu svojih poseda van Egipta Ptolemeji su izgleda nastojali da se ne mex-aju u unutraxe poslove i da sa lokalnim vlastima odravaju xto boe veze;naravno, ukoliko to nije ugroavalo ihove vojne i finansijske interese.Dok su se van Egipta Ptolemeji oslaali na nie organe vlasti, kontro-lixui ih preko svojih predstavnika, i na vojne garnizone, dotle su u samomEgiptu stvorili savrxeno organizovan birokratski sistem, u qijim su se rukamanalazile ne samo administrativno-upravne, ve i privredne funkcije. Prekoega su regulisali privredni ivot Egipta u interesu vladajue klase.Ptolemeji su izgraivali novi tip upravaa zemom, u kojem su spajane grqkei egipatske institucije. Najblii pomonici Ptolemeja i visoki dravnifunkcioneri birani su i postavani iz redova Grka i Makedonaca, iz ue sre-dine kraevih prijatea i roaka. Meutim, i za vreme Ptolemeja veoma sepoxtovalo staro-egipatsko plemstvo.Prestonica kraeva je bio nov helenistiqki grad — Aleksandrija, ali admin-istrativna podela je, kao i ranije, podela na nome. Na qelu noma nalazili suse stratezi ili ekonomi, dok su u niim administrativnim jedinicama — se-lima, i dae ostali lokalni nomarsi i starexine. Slubeni jezik je bio grqki,ali u praksi su ne samo slubeni dopisi, ve i zvaniqna dokumenta sastavanana egipatskom jeziku i pisana demotskim pismom. Osim Ptolemeide, Ptolemejinisu osnivali grqke naseobine u Egiptu. U Egiptu su postojala samo tri grqkagrada: Aleksandrija, Naukratis i Ptolemeida; Aleksandrija, kao kraevskarezidencija, nije imala organizaciju polisa. Ustav polisa su imali Naukratisi Ptolemeida.Na qelu kraevske kancelarije je
epistolograf 
. U toj kancelariji su pisaniukazi i naredbe. Ovamo su stizale prijave i iskazi raznih qinovnika, tube imolbe organizacija i privatnih lica. Pored epistolografa sreemo i
hipomne-matografe
, qija nam funkcija nije potpuno jasna.Meu dravnim slubama, pored vojnih, najvanije mesto je imao finansijskiured, na qijem qelu se nalazio
diojket 
. Predstavnici diojketa u nomama bilisu ekonomi, uz koje su delovali
kontrolori 
i
kraevski pisari 
. U Aleksandrijise nalazio centralni raqunski aparat (
eklogista 
) koji je u nomama imao svojaodeea.
Podela zeme. Privreda
Glavna bogatstva Egipta saqiavali su prinosi sa zeme, koji su zav-isili od staa irigacione mree. Kra je bio vrhovni vlasnik zeme; seacikoji su je neposredno obraivali, predstavali su samo ene posednike, obave-
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->